Search result for

espérâtes

(106 entries)
(2.7433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espérâtes-, *espérâtes*, espérâte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา espérâtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *espérâtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desperate[ADJ] ซึ่งสิ้นหวัง, See also: ซึ่งหมดหวัง, Syn. despairing
desperate[ADJ] เต็มไปด้วยอันตราย, Syn. dangerous, menacing, hazardou, Ant. safe, undangerous
desperate[ADJ] รุนแรง, See also: ร้ายแรง, Syn. drastic, severe, radical
desperately[ADV] อย่างเต็มที่, Syn. extreme;franticly
desperately[ADV] อย่างสิ้นหวัง, See also: อย่างหมดหวัง
desperation[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความหมดหวัง, Syn. despondency, gloomy, Ant. hopefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness

English-Thai: Nontri Dictionary
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
desperate (adj ) เอาเป็นเอาตาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดท่า[ADV] desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
ความหมดหวัง[N] desperateness, See also: hopelessness, Syn. ความสิ้นหวัง, Ant. ความหวัง, Example: เขาได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากความหมดหวังและความหมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ความสิ้นหวัง[N] hopelessness, See also: desperation, despair, Syn. ความหมดหวัง, Ant. ความหวัง, Example: จาการสำรวจผู้ตกงาน 1,000 คน ในกทม.พบว่า ผู้ใช้แรงงานที่ตกงานมีความสิ้นหวัง 14% ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2541
สิ้นคิด[ADJ] desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
บ้าระห่ำ[ADJ] desperate, See also: reckless, audacious, crazy, Syn. บ้าเลือด, บ้าบิ่น, บ้าดีเดือด, Example: ถ้าแกยังไม่ทิ้งนิสัยบ้าระห่ำของแก ข้าก็ไม่เอาแกมาร่วมงานเป็นแน่, Thai definition: ที่ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น ไม่มีเหตุผล, ที่ทำไปตามอารมณ์ที่รุนแรง
หมดรูป[ADV] desperately, See also: hopelessly, Example: ฮิตเลอร์อารมณ์เสียอย่างหนักเมื่อเจอไวรัสกินฐานข้อมูลเสียหายยับเยินจนทำให้เยอรมันแพ้หมดรูป, Thai definition: ไม่เข้าท่า, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดหวัง[adj.] (mot wang) EN: hopeless ; desperate   FR: désespéré ; sans espoir
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need   FR: urgent ; pressant
ทิ้งไพ่ตาย[X] (thingphai tāi) EN: desperately   
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-aotāi) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately   
อย่างสุดชีวิต[X] (yāng sut chīwit) EN: desperately   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPERATE    D EH1 S P R AH0 T
DESPERATE    D EH1 S P ER0 AH0 T
DESPERATELY    D EH1 S P ER0 AH0 T L IY0
DESPERATELY    D EH1 S P R AH0 T L IY0
DESPERATION    D EH2 S P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desperate    (j) (d e1 s p @ r @ t)
desperately    (a) (d e1 s p @ r @ t l ii)
desperation    (n) (d e2 s p @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
デスペレート[, desupere-to] (adj-na) desperate [Add to Longdo]
一か八か[いちかばちか, ichikabachika] (exp,adj-no) (uk) sink or swim; high-stakes; desperate [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it) [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
窮余の策[きゅうよのさく, kyuuyonosaku] (n) desperate measure [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
苦し紛れ[くるしまぎれ, kurushimagire] (adj-na,n) in desperation [Add to Longdo]
苦肉[くにく, kuniku] (n) desperation measure [Add to Longdo]
苦肉の策[くにくのさく, kunikunosaku] (exp) last resort; desperate measure taken under pressure of necessity; (P) [Add to Longdo]
血塗;血みどろ[ちみどろ, chimidoro] (n) blood-stained; desperate struggle [Add to Longdo]
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic [Add to Longdo]
死に物狂い[しにものぐるい, shinimonogurui] (exp,n,adj-no) desperation; struggle to the death [Add to Longdo]
死守[ししゅ, shishu] (n,vs) defending to the last; defending desperately [Add to Longdo]
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]
死力[しりょく, shiryoku] (n) desperate effort [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n,vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]
自棄っぱち[やけっぱち, yakeppachi] (n) (1) (uk) (See やけ) desperation; (adj-na,adj-no) (2) desperate [Add to Longdo]
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair [Add to Longdo]
自棄のやん八[やけのやんぱち, yakenoyanpachi] (n) (sense of) desperation [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation [Add to Longdo]
自棄糞;焼糞[やけくそ, yakekuso] (adj-na,n) (See 自暴自棄) desperation [Add to Longdo]
自暴[じぼう, jibou] (n) despair; desperation; abandonment [Add to Longdo]
自暴自棄[じぼうじき, jiboujiki] (adj-na,n,adj-no) desperation; despair; self-abandonment [Add to Longdo]
捨て鉢;捨鉢[すてばち, sutebachi] (adj-na,n) desperation [Add to Longdo]
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong [Add to Longdo]
焼け腹;自棄腹;焼腹[やけばら, yakebara] (n,vs) desperation; despair [Add to Longdo]
焼っ腹;自棄っ腹;やけっ腹[やけっぱら, yakeppara] (n,vs) desperation; despair [Add to Longdo]
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
絶体絶命;絶対絶命(iK)[ぜったいぜつめい, zettaizetsumei] (adj-na,n,adj-no) desperate situation; being driven into a corner; stalemate [Add to Longdo]
絶望的[ぜつぼうてき, zetsubouteki] (adj-na) desperate; hopeless [Add to Longdo]
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P) [Add to Longdo]
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P) [Add to Longdo]
必死になって[ひっしになって, hisshininatte] (exp) desperately; for one's dear life; (P) [Add to Longdo]
命がけ(P);命懸け(P);命掛け(oK)[いのちがけ, inochigake] (n,adj-no) (1) risking one's life; (2) life and death; risky; desperate; (P) [Add to Longdo]
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P) [Add to Longdo]
勇戦[ゆうせん, yuusen] (n,vs) brave fight; desperate fight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive [Add to Longdo]
力挽狂澜[lì wǎn kuáng lán, ㄌㄧˋ ㄨㄢˇ ㄎㄨㄤˊ ㄌㄢˊ, / ] to pull strongly against a crazy tide (成语 saw); fig. to try hard to save a desperate crisis [Add to Longdo]
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation) [Add to Longdo]
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, ] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice [Add to Longdo]
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits [Add to Longdo]
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits [Add to Longdo]
情急之下[qíng jí zhī xià, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] in a moment of desperation [Add to Longdo]
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, ] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下 [Add to Longdo]
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] bitter; desperate [Add to Longdo]
拼抢[pīn qiǎng, ㄆㄧㄣ ㄑㄧㄤˇ, / ] to fight desperately (at the risk of one's life) [Add to Longdo]
拼死[pīn sǐ, ㄆㄧㄣ ㄙˇ, ] a desperate struggle; tooth and nail; to go all out for sth at risk of one's life; doing one's utmost; same as 拼命 [Add to Longdo]
拼死拼活[pīn sǐ pīn huó, ㄆㄧㄣ ㄙˇ ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄛˊ, ] one's utmost; (to fight or work) desperately hard; to put up a life or death struggle; at all costs [Add to Longdo]
拼争[pīn zhēng, ㄆㄧㄣ ㄓㄥ, / ] to fight desperately [Add to Longdo]
死战[sǐ zhàn, ㄙˇ ㄓㄢˋ, / ] fight to the death; desperate struggle [Add to Longdo]
死马当活马医[sǐ mǎ dāng huó mǎ yī, ㄙˇ ㄇㄚˇ ㄉㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄧ, / ] lit. to give medicine to a dead horse (成语 saw); fig. to keep trying everything in a desperate situation [Add to Longdo]
殊死[shū sǐ, ㄕㄨ ㄙˇ, ] to behead; desperate struggle [Add to Longdo]
残局[cán jú, ㄘㄢˊ ㄐㄩˊ, / ] endgame (in chess); desperate situation; aftermath (of a failure) [Add to Longdo]
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, / ] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation [Add to Longdo]
绝望[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless [Add to Longdo]
绵惙[mián chuò, ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄛˋ, / 綿] desperately ill; terminal illness [Add to Longdo]
背城借一[bèi chéng jiè yī, ㄅㄟˋ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ, ] to make a last-ditch stand before the city wall (成语 saw); to fight to the last ditch; to put up a desperate struggle [Add to Longdo]
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, ] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield [Add to Longdo]
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, ] desperate; matter of life or death [Add to Longdo]
逼上梁山[bī shàng liáng shān, ㄅㄧ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢ, / ] be driven to join the Liangshan Mountain rebels; be driven to revolt; be forced to do something desperate [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift [Add to Longdo]
饥寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty [Add to Longdo]
饥寒交迫[jī hán jiāo pò, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄆㄛˋ, / ] lit. both hunger and cold press (成语 saw); starving and freezing; in desperate poverty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top