Search result for

erst

(88 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erst-, *erst*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erst[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
erstwhile[ADJ] ในสมัยก่อน, See also: ในอดีต, แต่ก่อน, Syn. former, past
erstwhile[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erst(เอิร์สทฺ) adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,เมื่ออดีตกาล
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj.,adv. เมื่อก่อน,เกี่ยวกับอดีตกาล.
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
interstice(อิน'เทอร์สทิช) n. ช่องระหว่างสิ่งหรือส่วน
interstitial(อินเทอร์สทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ interstice .
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
overstay(โอ'เวอะสเท) vt. อยู่นานเกินไป,อยู่เลยเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
interstice(n) ช่องแคบๆ,ร่อง,รู,ช่วงพัก
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems our erstwhile colleague has disappeared.ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของเราจะหายไปนะ The Constant Gardener (2005)
Neil erstadt,chief of surgery, and our trauma specialist,dr...... L.D.S.K. (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure   
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure   
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[v.] (dāi reūang) EN: know ; get it ; understand   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERSTWHILE    ER1 S T W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erstwhile    (n) (@@ s t w ai l)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern,
erstenอันดับแรก, See also: erst
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstforemost [Add to Longdo]
Erst-Inbetriebnahme {f}start-up [Add to Longdo]
Erstanwender {m} [comp.] | Erstanwender {pl}new user | new user; newusers [Add to Longdo]
Erstarrung {f}congealment [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpidity [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpidor [Add to Longdo]
Erstarrung {f}torpor [Add to Longdo]
Erstarrung {f}; Steifheit {f}; Steifigkeit {f}stiffness [Add to Longdo]
Erstaufführung {f}first night [Add to Longdo]
Erstaunen {n}astonishment [Add to Longdo]
Erstaunen {n}wondrousness [Add to Longdo]
Erstbegutachtung {f}initial review [Add to Longdo]
Erstbestellung {f}initial order [Add to Longdo]
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Erstellen {n} eines Dokumentsauthoring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
そんな[, sonna] (adj-pn) (See あんな,こんな,どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding) [Add to Longdo]
アンダースタンド[, anda-sutando] (vs) understand [Add to Longdo]
インターステートハイウエー[, inta-sute-tohaiue-] (n) interstate highway [Add to Longdo]
ウエストモール[, uesutomo-ru] (n) weatherstrip molding; weatherstrip moulding [Add to Longdo]
エルステッド[, erusuteddo] (n) oersted [Add to Longdo]
オーバーステップ[, o-ba-suteppu] (n) overstep; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
初恋[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] erste_Hilfe [Add to Longdo]
窒息[ちっそく, chissoku] Erstickung, das_Ersticken [Add to Longdo]
窒息死[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erst \Erst\ ([~e]rst), adv. [Orig. superlative of ere; AS.
   [=ae]rest. See {Ere}.] [Archaic]
   1. First. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Previously; before; formerly; heretofore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Tityrus, with whose style he had erst disclaimed all
       ambition to match his pastoral pipe. --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   {At erst}, at first; at the beginning.
 
   {Now at erst}, at this present time. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erst
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 erst [eːrst]
   first; foremost
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top