Search result for

errons

(130 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errons-, *errons*, erron
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา errons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *errons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous[ADJ] ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, erroneous?อืม เป็นการเข้าใจผิด The Beginning in the End (2010)
I'm sitting here with Carolyn Perron..ผมนั่งอยู่กับแคโรลิน เพอร์รอน The Conjuring (2013)
I'm sitting here with Carolyn Perron..ผมนั่งอยู่กับแคโรลิน เพอร์รอน The Conjuring (2013)
I'm sitting here with Carolyn Perron..ผมนั่งอยู่กับแคโรลิน เพอร์รอน The Conjuring (2013)
We made an erroneous accusation.เราจับกุมแบบเข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Erroneous?เข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
My mom talked to Mrs. Herron yesterday.แม่ฉันคุยกับครูเฮอร์รอนเมื่อวาน Gatekeeper (2013)
Well, erroneous message or not, what's in it for releasing evil upon Sleepy Hollow?การที่เธอปล่อยภูติผีมาสลีปปี้ฮอลโลว์ The Sisters Mills (2015)
Kun haluan sepän neuvovan minua sodankäynnissä - kerron hänelle.เมื่อข้าต้องการคำแนะนำเรื่องสงครามจากช่างตีดาบ ข้าจะบอกเอง. Kingdom of Heaven (2005)
Kerron isällesi, mitä olen nähnyt sinusta kasvaneen.ข้าจะไปบอกกับพ่อของท่าน ถึงสิ่งที่เห็นในตัวท่าน. Kingdom of Heaven (2005)
How do you know Michael Gallagher, Miss Perrone?Woher kennen Sie Michael Gallagher, Miss Perrone? Absence of Malice (1981)
- I'm Teresa Perrone.- Ich bin Teresa Perrone. Absence of Malice (1981)
- It's Teresa Perrone.- Teresa Perrone. Absence of Malice (1981)
I'm sorry about Perrone, I got a job to do.Das mit Perrone tut mir Leid, aber ich hab einen Job. Absence of Malice (1981)
And Teresa Perrone's dead.Und Teresa Perrone ist tot. Absence of Malice (1981)
Well, Russ... easy come, easy go.Tja. Russ. wie gewonnen. so zerronnen. Condorman (1981)
Like an idiot, I kept on hoping until I learned he'd gotten married.Ich hoffte weiter, idiotisch. Dann erfuhr ich, er hatte geheiratet. Wie gewonnen, so zerronnen. The Woman Next Door (1981)
Easy come, easy go.Wie gewonnen, so zerronnen! Octopussy (1983)
Easy come, easy go.Wie gewonnen, so zerronnen. Trumbo's World (1985)
Easy come, easy go, Wang.Wie gewonnen, so zerronnen. Big Trouble in Little China (1986)
You win some and you lose some.Wie gewonnen, so zerronnen. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
Still, some you win and some you lose.Wie heute zerronnen, morgen gewonnen. Das Glück ist ein arger Schelm. Nuns on the Run (1990)
A so small life, as death mowed, having started there is so not much, concluded so early,Ein so junges Leben wurde vernichtet. Vor kurzem erst begonnen, und schon so bald zerronnen. The Baby of Mâcon (1993)
Don't do me any favors.Und wie gewonnen, so zerronnen. The Visitors (1993)
Well, easy come, easy go.Wie gewonnen, so zerronnen. Initiation: Part 1 (1993)
Well, heh, easy come, easy go.Na ja, he, wie gewonnen, so zerronnen. Pai Gow (1993)
What do you know.Wie gewonnen, so zerronnen. Treasures of the Tonga Trench (1993)
It takes all kinds, Dalt.Wie gewonnen, so zerronnen, Dalton. The Chase (1994)
Finders keepers, losers weepers.Wie gewonnen, so zerronnen. The One with George Stephanopoulos (1994)
Win some, lose some.Wie gewonnen, so zerronnen. Foundling (1994)
Easy come, easy go.Wie gewonnen, so zerronnen. Homer the Vigilante (1994)
O Diana, O Great One, we live without sun... until this wicked curse is undone.Diana, unsere Wonne, wir leben ohne Sonne, bis der Fluch zerronnen. Four Rooms (1995)
Gently enfolded in your spell, sweetly melting before your eyes, heart to heart, lip to lip, bound together in one breath, my eyes grow dim, blinded with ecstasy.Von deinem Zauber sanft umsponnen, vor deinen Augen süß zerronnen, Herz an Herz dir, Mund an Mund, eines Atems ein'ger Bund, bricht mein Blick sich wonn'erblindet, erbleicht die Welt mit ihrem Blenden. Tristan und Isolde (1995)
How swiftly the hour of happy love has passed!Wie schnell zerronnen die Stunde der glücklichen Liebe! Simon Boccanegra (1995)
- And he was picking on Gerron.- Und er hackte auf Gerron herum. Learning Curve (1995)
Crewman Gerron, lead the way.Crewman Gerron, Sie gehen voraus. Learning Curve (1995)
Crewman Gerron, what is the problem up there?Crewman Gerron, was gibt es da oben für ein Problem? Learning Curve (1995)
Crewmen Gerron and Chell, you have not completed your run.Gerron und Chell, Sie haben Ihren Lauf noch nicht beendet. Learning Curve (1995)
Mr Gerron, what's the nearest star system?Mr Gerron, welches ist das nächstliegende Sternensystem? Learning Curve (1995)
Mr Gerron, do you have something to add?Mr Gerron, haben Sie etwas hinzuzufügen? Learning Curve (1995)
I have observed that you seem to be protective of Mr Gerron.Ich habe bemerkt, dass Sie Mr Gerron beschützen. Learning Curve (1995)
Commander Chakotay recommended Mr Gerron for this programme.Commander Chakotay hat Mr Gerron für dieses Programm empfohlen. Learning Curve (1995)
Mr Gerron, it's possible the console in the control room is still functioning.Mr Gerron, möglicherweise funktioniert die Konsole im Kontrollraum noch. Learning Curve (1995)
What about Gerron?Und was ist mit GerronLearning Curve (1995)
We have won.Wir haben gewonnen, ihnen ist das Geld zerronnen... Dobermann (1997)
–Herron, on me.- Herron, mir nach. The Breaking Point (2001)
Mellet, Herron, Sowosko and Ken Webb were killed by a sniper.Mellet, Herron, Sowosko und Ken Webb wurden erschossen. The Breaking Point (2001)
Among the dead were Herron, Mellet, Sowosko, Kenneth Webb...Zu den Toten zählten Herron, Mellet, Sowosko, Kenneth Webb, The Breaking Point (2001)
And so...easy come, easy go."Wohl bald gewonnen, wie zerronnen..." Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Hey, Ms. Herron.He, Frau HerronBaby Boy (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erronRie has erroneous ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ไม่ถูกต้อง[adj.] (mai thūktǿng) EN: wrong   FR: faux ; erroné
มิจฉา-[pref. (adj.)] (mitchā-) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood   FR: faux ; perfide ; erroné
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดพลาด[v. exp.] (phitphlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong   FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary
FERRON    F EH1 R AH0 N
HERRON    HH EH1 R AH0 N
PERRON    P EH1 R AH0 N
OHERRON    AA1 HH ER0 AA0 N
FERRONE    F ER0 OW1 N IY0
BERRONG    B EH1 R AO0 NG
PERRONE    P ER0 R OW1 N IY0
PIERRON    P IH0 R AO1 N
SHERRON    SH EH1 R AH0 N
CERRONE    CH ER0 OW1 N IY0
MCFERRON    M AH0 K F EH1 R AH0 N
TERRONES    T EH1 R AH0 N Z
ERRONEOUS    ER0 OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUS    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S
HERRONIMO    HH ER0 AA1 N AH0 M OW0
HERRONIMO'S    HH ER0 AA1 N AH0 M OW0 Z
FERRONICKEL    F EH2 R AH0 N IH1 K AH0 L
ERRONEOUSLY    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erroneous    (j) (i1 r ou1 n i@ s)
erroneously    (a) (i1 r ou1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korrektur {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Korrekturen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl} | Korrektur durch Abdecken (Schreibmaschine) | Korrektur nach Bonferroni [math.]correction | corrections | cover-up correction | Bonferroni correction [Add to Longdo]
fälschlicherweise {adv}by mistake; erroneously [Add to Longdo]
fehlerhafterroneous [Add to Longdo]
fehlerhaft; irrtümlicherroneous [Add to Longdo]
irrig {adv}erroneously [Add to Longdo]
irrtümlich {adv}erroneously [Add to Longdo]
verrinnen; sickern; tröpfeln; rieseln; tropfen; träufeln; triefen | verrinnend | verronnen | verrinntto trickle; to trickle off; to trickle away | trickling | trickled | trickles [Add to Longdo]
verstreichen; vergehen; verfließen; verrinnen | versteichend; vergehend; verfließend; verrinnend | verstrichen; vergangen; verflossen; verronnen | verstrich; verging; verfloss; verrannto elapse | elapsing | elapsed | elapsed [Add to Longdo]
zerrinnen | zerrinnend | zerronnen | zerrannto melt away | melting away | melted away | melted away [Add to Longdo]
Wie gewonnen, so zerronnen.Easy come easy go. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以为[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly) [Add to Longdo]
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) [Add to Longdo]
做为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] to act as; used erroneously for 作為|作为 [Add to Longdo]
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦 [Add to Longdo]
反映[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ˋ, ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 反應|反应, response or reaction [Add to Longdo]
天枰座[Tiān píng zuò, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座 [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]
己经[jǐ jīng, ㄐㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] common erroneous form of 已經|已经 already [Add to Longdo]
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻) [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] (taboo word) used erroneously for 肏, to fuck [Add to Longdo]
朱容基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 [Add to Longdo]
朱熔基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
牡羊座[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白羊座 [Add to Longdo]
百渡[bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] variant or erroneous form of 百度, PRC internet portal [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] evil spirit; goblin; witchcraft; variant of 妖; common erroneous variant of 祆 Xian1 Ormazda [Add to Longdo]
箜簧[kōng huáng, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, ] old reed wind instrument; (possibly used erroneously for konghou 箜篌 harp or 笙簧 sheng) [Add to Longdo]
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ, / ] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶 [Add to Longdo]
臬氧[niè yǎng, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3); erroneous form of 臭氧 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] mistaken; erroneous; contradictory [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom) [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] variant of 茹; see 蕠藘 and 蕠漆; used erroneously for 絮 xu2; see 花蕠 [Add to Longdo]
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] wild beast; wild horse; lion; trad. form used erroneously for 貌; simplified form used erroneously for 狻 [Add to Longdo]
迷误[mí wù, ㄇㄧˊ ˋ, / ] to mislead; to confuse; error; misconception; erroneous [Add to Longdo]
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery) [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] variant of 狹|狭 narrow; variant of 峽|峡 gorge; used erroneously for 陝|陕 Shaanxi [Add to Longdo]
陜西[Xiá xī, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧ, 西] Shaanxi; erroneous variant of 陝西|陕西 Shaanxi [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄉㄧˋ, / ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top