Search result for

erlesen

(64 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erlesen-, *erlesen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erlesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erlesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, and someone of sophisticated taste to guide him.Ach, und braucht jemanden mit einem erlesenen Geschmack, der ihn berät. The Pledge (1980)
Sophistication comes with age.Erlesener Geschmack kommt mit dem Alter. The Pledge (1980)
Did you listen carefully to contents of the transcription... as read by Mr. Ohnhouse to the court?Haben Sie den Inhalt der Niederschrift sorgfältig verfolgt, den Mr. Ohnhouse dem Gericht verlesen hat? Tom Horn (1980)
That dear Prefaille!Der erlesene Préfaille. The Lady Banker (1980)
We usually open the proceedings by reading the minutes. In the interests of urgency I think we should conclude the matter under discussion , the case of John Merrick, the Elephant Man .Gentlemen, in der Regel verlesen wir zuerst das Protokoll, aber da es heute um etwas Dringendes geht, sollten wir unsere Diskussion zum Thema vom letzten Mal abschließen: The Elephant Man (1980)
I couldn't read any further.Ich konnte nicht weiterlesenThe Fog (1980)
He broke two of them demonstrating their exquisite delicacy.Er hat zwei zerbrochen, um ihre erlesene Feinheit zu demonstrieren. The Long Good Friday (1980)
The most exotic brews.Die erlesenste Auswahl. The Mirror Crack'd (1980)
Just something straightforward you could read on camera.Etwas Ehrliches, dass Sie vor der Kamera verlesen könnten. The Threshold (1981)
You all are certainly the most distinguished group of highway scofflaws and degenerates ever gathered together in one place.Jeder von euch gehört zu den erlesensten Straßenrowdys des Landes. Schön, alle versammelt zu haben. The Cannonball Run (1981)
The good Horsrik has misspoke himself.Horsrik hat sich verlesenDragonslayer (1981)
Go on.WeiterlesenGallipoli (1981)
I gave DaSilva a declaration... to be published in The Times and The Washington Post... and read over all networks.Ich gab DaSilva eine Erklärung, die in der Times und der Washington Post abgedruckt und im Fernsehen verlesen werden soll. Nighthawks (1981)
- Vintage.- ErlesenTrue Confessions (1981)
I was chosen to be your champion. Love paved my way to you:war ich zu deinem Streiter auserlesen, hat Liebe mir zu dir den Weg gebahnt: Lohengrin (1982)
We've some distinguished guests:Wir haben erlesene Gäste. Légitime violence (1982)
We're here to read the last will and testament of Ross Crockett Sr. Loving husband.Wir sind hier, um Ross Crockett Seniors Testament zu verlesen, dem liebenden Ehemann... My Fair Steele (1983)
With a hand-picked crew of the hardest buccaneers... that have ever stained the seven seas with Spanish blood.Mit einer handverlesenen Mannschaft und den blutrünstigsten Seeräubern. Yellowbeard (1983)
It is my solemn duty to read it to you.Es ist meine formelle Pflicht, es Ihnen zu verlesenFanny Hill (1983)
Oh, look at that exquisite vase.Sieh dir diese erlesene Vase an. Waiting for Godorsky (1984)
Ah, could you read that back?- Könnten Sie das noch einmal verlesenAll of Me (1984)
And, if I may say so, an exquisite house.Und, wenn ich es sagen darf, eine erlesene Einrichtung.  ()
All right, gentlemen, I have a brief statement to read.Meine Herren, ich muss noch eine kurze Erklärung verlesenPopcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
You fellows wanna read me my rights?- Wollt ihr mir meine Rechte verlesenFletch (1985)
The speech has been written, just read itEs gibt eine Erklärung, die Sie nur verlesen müssen. Police Story (1985)
Hand-picked mercenaries, madam, the scum of the earth!Handverlesene Kämpfer sind das, Madame. Der Abschaum der Menschheit. Water (1985)
There has been no announcement made.Ich hab nicht mal das Aufgebot verlesen. Dann ruf es doch jetzt aus. The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
Every so often, the Hollywood Film Society likes to honour a distinguished actor or actress with a really fine tribute.Hin und wieder möchte die Hollywood Film Society eine ausgezeichnete Schauspielerin oder einen Schauspieler mit einer erlesenen Hommage ehren. A Mother and a Daughter (1987)
Kate's mother, dorothy, cries buckets and buckets, Before, during, and after the ceremony.Ohne weiteres Federlesen ist hier die Hochzeits-Suite. Isn't It Romantic? (1987)
There was roll-call, then a news review they read our letters, checked parcels, deprived us of visitsEs gab Appelle, es wurden Nachrichten verlesen, wir durften nicht raus, sie lasen unsere Briefe, prüften unsere Pakete und verbaten Besuche. Blind Chance (1987)
The governors of all 48 states join me... in wishing Godspeed to you... and your hand-picked team of scientists.Die Gouverneure aller 48 Staaten schließen sich... meinen Glückwünschen an Sie... und Ihre handverlesene Schar von Wissenschaftlern an. Amazon Women on the Moon (1987)
No, you could read a little bit more if you want.Nein, du kannst noch ein bisschen weiterlesenThe Princess Bride (1987)
Starfleet's finest. Fancy meeting you here.Eine erlesene Versammlung. Conspiracy (1988)
Is it done? Perfect! Now cover the hat with the plate,Und jetzt, ohne langes Federlesen, eine Prise Hefe und 2 Eier. Do You Believe in Magic? (1988)
Shall we read the will?- DIGITALIS Sollen wir das Testament verlesenAppointment with Death (1988)
-You have an eye for our better dresses.- Sie haben einen Blick für Erlesenes. The Bourne Identity (1988)
Can I go on?- Kann ich weiterlesenSound and Fury (1988)
(Judge) 'Will the bailiff read the verdict.'- (Richter) Das Urteil wird verlesenPatty Hearst (1988)
Same fat cheeks same meaty thighs... [SNIFFING] ...same delectable aroma.Die gleichen fetten Backen, die gleichen fleischigen Schenkel... (SCHNÜFFELT) ...das gleiche erlesene Aroma. Live and Let Die (1989)
You have to read me my rights.Sie müssen meine Rechte verlesenFletch Lives (1989)
For who is he whose chin is but enriched with one appearing hair... that will not follow these culled and choice-drawn cavaliers... to France?Denn wer, dem nur ein einzig sprießend Haar das Kinn ziert, ist nicht bereit, nach Frankreich der auserlesenen Ritterschaft zu folgen? Henry V (1989)
I must have missed the passage in Emily Post that said:Ich hab wohl die Stelle in den Benimmregeln überlesen, wo steht: Steel Magnolias (1989)
The next item up for bid is an exquisite Japanese carving, circa 1700.Das nächste Stück ist eine erlesene japanische Skulptur von circa 1700. The War of the Roses (1989)
Exquisitely dangerous, my son.Auserlesen gefährlich, mein Sohn. American Ninja 4: The Annihilation (1990)
But let me go on, please.Aber lass mich bitte weiterlesenTroll 2 (1990)
Although dated last February, it only reached me by post this morning.Normalerweise wird das Testament der Toten nach der Beerdigung verlesenPeril at End House (1990)
However, although it is a most informal document, it is properly attested.Ich schlage vor, es nun zu verlesenPeril at End House (1990)
I hope someone's filming you during the reading of my will.Ich hoffe, jemand filmt dich, während mein Testament verlesen wird. Peggy Turns 300 (1990)
You were hand-picked.Du bist handverlesenThe Freshman (1990)
They're so exquisite.Sie sind so erlesenHenry & June (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlesenheit {f}choiceness [Add to Longdo]
Erlesenheit {f}selectness [Add to Longdo]
die Namensliste aufrufen; die Namen verlesento call the roll [Add to Longdo]
auserlesen; köstlich; exquisit {adj} | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite [Add to Longdo]
auserwählt; auserlesen; ausgesucht; exklusiv {adj}select [Add to Longdo]
auswählen | auswählend | ausgewählt; ausgesucht; auserlesento select | selecting | selected [Add to Longdo]
handverlesen; von Hand geerntet; sorgfältig ausgewählt {adj}hand-picked [Add to Longdo]
kurzen Prozess machen; nicht viel Federlesen machento give short shrift [Add to Longdo]
überlesen | überlesend | überliest | überlasto read over | reading over | reads over | read over [Add to Longdo]
verlesendreading out [Add to Longdo]
wiederlesento reread [Add to Longdo]
zerlesenwell thumbed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top