Search result for

er

(216 entries)
(0.4962 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -er-, *er*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ER (อีอาร์) (n ) ห้องฉุกเฉิน มาจากคำว่า ​emergency room

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
儿子[ér zi] (n ) บุตรชาย, ลูกชาย
[ér, ㄦˊ] (n ) ไข่ปลา

English-Thai: Longdo Dictionary
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
modern(adj) ทันสมัย
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ergonomics (n) สรีรศาสตร์
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
er    [INTER] เสียงแสดงความไม่แน่ใจ, See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
er    [SUF] ผู้มีหน้าที่, See also: แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ
er    [SUF] การกระทำหรือกระบวนการ
er    [SUF] บ่อย
era    [N] ยุค, See also: สมัย, Syn. age, period, time
ere    [PREP] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
ere    [CONJ] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
erg    [N] หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
erg    [N] พื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดกวาดทำให้ทรายปลิวไปมา โดยเฉพาะในทะเลทรายซาฮาร่า, Syn. desert
ern    [N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eraมหายุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erasable programmable read-only memory (EPROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ (อีพร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase characterอักขระลบทิ้ง [มีความหมายเหมือนกับ ignore character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase headหัวลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
erase; deleteลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erasure of criminal recordการลบล้างทะเบียนอาชญากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erathemหินมหายุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Er hu musicดนตรีบรรเลงเอ้อหู [TU Subject Heading]
Eraมหายุค [การแพทย์]
Era, Cenozoicมหายุคเซนโนโซอิค [การแพทย์]
Era, Mesozoicมหายุคเมสโสโซอิค [การแพทย์]
Era, Paleozoicมหายุคพาลิโอโซอิค [การแพทย์]
eraseลบ ลบทิ้ง ลบออก [คอมพิวเตอร์]
Erasureใช้ใบมีดขูด [การแพทย์]
Erb's Palsyแขนเป็นอัมพาต,อัมพาตของแขน [การแพทย์]
Erb's Signกล้ามเนื้อกระตุกเร็วขึ้น [การแพทย์]
Erb-Goldflam Diseaseโรคกล้ามเนื้อไม่มีแรงเป็นพักๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.
erWhen we rush to complete our work, we make needless errors.
erThere are few, if any, errors in your composition.
erYou made an error.
erThe boy often runs errands.
erTo err is human, to forgive divine.
erThey were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.
erThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.
erRecords are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.
erWill you go out on an errand?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erabbr. emergency room
era(เอีย'ระ) n. ยุค,สมัย,ศก,ศักราช,ช่วง,ตอน,ระยะ, Syn. epoch
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate
eradicate(อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเง่า,ถอนรากถอนโคน., See also: eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S...
erasable storageหน่วยเก็บที่ลบได้ <คำแปล>หมายถึง สื่อเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ทับข้อมูลเก่าได้ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือ จานบันทึก (diskette) เมื่อบันทึกข้อมูลใหม่ ข้อมูลเก่าจะถูกลบออกไปเอง ส่วนบัตร (card) เป็นหน่วยเก็บที่ลบไม่ได้ หมายความว่า ใช้ได้ครั้งเดียวก็ต้องโยนทิ้ง
erase(อีเรซฺ') vt.,vi. ลบออก,ขีดฆ่า,ถูออก, See also: erasable adj. ดูerase
erase headหัวลบเป็นกลไกส่วนหนึ่งในหน่วยบันทึกข้อมูล (drive) อยู่ติดกับก้านเข้าถึง (access arm) ใช้ลบข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลออกจากจานบันทึก ดู read/write head
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
erasion(อีเร'เชิน) n. การขูดออก,รอยขูด,การตัดข้อต่อออก
erasure(อีเร'เ?อะ) n. การลบออก,รอยลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
era(n) ศักราช,ศก,ยุค,สมัย,ช่วง,ระยะ,ตอน
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด
eradication(n) การทำลาย,การถอนรากถอนโคน,การกำจัด
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
eraser(n) ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบเสียง,สิ่งที่ลบออก
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
ere(pre) ก่อนหน้า,ก่อน,ข้างหน้า
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักราช    [N] era
สมัย    [N] age, See also: era, Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
ลบล้าง    [V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ศักราช    [N] era, Syn. ศก, ปี, Example: กฎหมายตรา 3 ดวง เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166, Thai definition: อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปีๆ, Notes: (บาลี)
ลบ    [V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ยุค    [N] age, See also: era, period, times, Syn. คราว, สมัย, Example: ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์, Count unit: ยุค, Thai definition: ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คงแก่เรียน    [ADJ] erudite, See also: learned, scholarly, Example: เราต้องการนักการเมืองที่เป็นผู้คงแก่เรียนเข้ามาบริหาร, Thai definition: ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก
ระอุ    [V] break out, See also: erupt, appear, Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล, Ant. ดับ, Example: ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม
คุ้มดีคุ้มร้าย    [ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
ปะทุ    [V] erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   

CMU English Pronouncing Dictionary
UR    ER1
ER    ER0
OR    ER0
ARE    ER0
ERO    IH1 R OW0
ERR    EH1 R
IRK    ER1 K
ERA    EH1 R AH0
IRV    ER1 V
ERA    IH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
era    (n) (i@1 r @)
ere    (a) (e@ r)
erg    (n) (@@1 g)
err    (v) (@@1 r)
Eric    (n) (e1 r ii k)
Erin    (n) (e1 r i n)
Erse    (n) (@@1 s)
eras    (n) (i@1 r @ z)
ergo    (a) (@@1 g ou)
ergs    (n) (@@1 g z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
エラー[えらー, era-] (n) ข้อผิดพลาด, See also: R. ความผิดพลาด
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ลิฟท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select
獲る[える, eru] Thai: เอามาให้ได้ English: to get
獲る[える, eru] Thai: ได้มา English: to gain

German-Thai: Longdo Dictionary
er(Pron.) เขา หรือ สรรพนามสำหรับคำนามเพศชายในรูปประธาน, See also: sie, es
er(Pron.) เขา (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศชาย) เช่น Er ist groß.
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung
erbrechen(vi vt) |erbrach, hat erbrochen| อาเจียนออกมา, อ้วก, See also: S. sich erbrechen, sich übergeben, kotzen,
Erdapfel(n colloq) |der, pl. Erdäpfel, ภาษาพูดทางใต้ของเยอรมนี| มันฝรั่ง, See also: S. Kartoffel,
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Erde(n uniq) |die, nur Sg.| โลก , See also: Related: Welt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erwerbung (n ) er·wer·ben; erwirbt, erwarb, hat erworben; geschr; [Vt] 1 etwas erwerben meist wertvolle, teure Dinge kaufen: eine Eigentumswohnung, ein Grundstück erwerben 2 etwas erwerben ein Recht (2) oder eine Erlaubnis erhalten, etwas zu tun 3 (sich (Dat)) etwas erwerben etwas durch Arbeit und Fleiß im Laufe der Zeit erlangen oder bekommen: sich als Politiker Ruhm erwerben; im Laufe seines Lebens ein beträchtliches Vermögen erwerben 4 (sich (Dat)) etwas erwerben durch Lernen oder Üben Fähigkeiten oder Wissen bekommen: Sie hat sich mit viel Fleiß und Eifer gute Spanischkenntnisse erworben || hierzu Erwer·bung die (c) 1999 Langenscheidt
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Er ist fort.He is away. [Add to Longdo]
Er holt auf.He is gaining on us. [Add to Longdo]
Er hat Besuch.He has visitors. [Add to Longdo]
Er hat Fieber.He has a temperature. [Add to Longdo]
Er ist schuld.It's his fault. [Add to Longdo]
Er tut nur so.He's only pretending. [Add to Longdo]
Er kam allein.He came by himself. [Add to Longdo]
Er spielt nur.He's only toying. [Add to Longdo]
Er hat Schiss!He's yellow! [Add to Longdo]
Er hat Dienst.He's on duty. [Add to Longdo]
Er tut nur so.He's just pretending. [Add to Longdo]
Er ist Schotte.He's Scottish. He's a Scotsman. [Add to Longdo]
Er trinkt viel.He's a heavy drinker. [Add to Longdo]
Er lernt rasch.He's quick at learning. [Add to Longdo]
Er schlief ein.He fell asleep. [Add to Longdo]
Er hat Schwung.He's full of go. [Add to Longdo]
Er kam zuletzt.He came last. [Add to Longdo]
Er ist nicht da.He's not in. [Add to Longdo]
Er verlor dabei.He came off a loser. [Add to Longdo]
Er holt Sie ein.He'll catch up with you. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一点儿[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
下边儿[xià bian r, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 下邊|下边, under; the underside; below [Add to Longdo]
不大离儿[bù dà lí r, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 不大離|不大离, pretty close; just about right; not bad [Add to Longdo]
丹毒[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, ] erysipelas [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] two; 2 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
世襲[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
予想[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Er \Er\ n.
   the chemical symbol for {erbium}, a rare earth element. It
   has atomic number 68 and an atomic weight of 167.26.
 
   Syn: erbium.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -er \-er\
   .
 
   1. [AS. -ere; akin to L. -arius.] The termination of many
    English words, denoting the agent; -- applied either to
    men or things; as in hater, farmer, heater, grater. At the
    end of names of places, -er signifies a man of the place;
    as, Londoner, i. e., London man.
    [1913 Webster]
 
   2. [AS. -ra; akin to G. -er, Icel. -are, -re, Goth. -iza,
    -?za, L. -ior, Gr. ?, Skr. -[imac]yas.] A suffix used to
    form the comparative degree of adjectives and adverbs; as,
    warmer, sooner, lat(e)er, earl(y)ier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Er
   n 1: a trivalent metallic element of the rare earth group;
      occurs with yttrium [syn: {erbium}, {Er}, {atomic number
      68}]
   2: a room in a hospital or clinic staffed and equipped to
     provide emergency care to persons requiring immediate medical
     treatment [syn: {emergency room}, {ER}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ER
     Enterprise Replication (IDS, Informix, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ER
     Externer Rechner (T-Online)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 er [eːr]
   he
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gl
 
 1. A.B.D, (k.dili.) asker, er, nefer. G.l. Joe asker.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hind
 
 1. (er, most veya ermost) arkadaki, geride olan, art. hind legs arka ayaklar. hindermost, hindmost en arkadaki, en gerideki, en sondaki. The devil take the hindmost. Sona kalan dona kalsın.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 private
 
 1. özel, hususi, kişisel
 2. gizli, mahrem
 3. gayri resmi
 4. (ask.) nefer, er, asker
 5. (çoğ.) edep yerleri. in private mahrem olarak, özel bir şekilde. privateness mahremlik, özellik, gizlilik. private car özel araba. private detective özel detektif. private enterprise özel girişim, özel sektör. private life özel hayat. private ownership özel iyelik. private property özel mülk, özelge. private school özel okul.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soldier
 
 1. asker, nefer, er
 2. karınca yuvasının bekçiliğini yapan iri karınca
 3. askerlik yapmak
 4. (k. dili) işten kaçınmak, çalışır görünmek, kaytarmak. soldier of fortune bir çıkar veya macera için askerlik yapan kimse. an old soldier eski asker
 5. tecrübeli ve bilgili adam. every inch a soldier sapına kadar asker. tin soldier oyuncak asker. soldierlike askere yakışır, askerce. soldierly asker gibi, askercesine.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 er [ɛr]
   atthatplace; there
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ‐er
   ‐er; ‐ist; ‐or
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ‐er
   ‐er
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top