Search result for

eo

(117 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eo-, *eo*
Possible hiragana form: えお
English-Thai: Longdo Dictionary
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
geography(n) ภูมิศาสตร์
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eon[N] ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era
eon[N] ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้, Syn. aeon, age
Eocene[ADJ] เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา
Eocene[N] ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
Eolian[ADJ] ที่ลมพัดพามา, See also: ที่เกิดจากลมพัดมา
eolith[N] เครื่องมือหินโบราณที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eof(อีโอเอฟ) ย่อมาจาก end of file (แปลว่าสิ้นสุดแฟ้ม) เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่จะบอกให้รู้ว่า ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลแล้ว สำหรับแฟ้มข้อมูลภายใต้โปรแกรมระบบดอส การกดแป้น CTRL+Z จะทำให้ได้สัญลักษณ์ที่โปรแกรมจะรู้ว่าเป็น "จุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล" แล้ว หากไม่มีสัญลักษณ์นี้ โปรแกรมจะไม่ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการ สิ้นสุดตรงไหน
eoj(อีโอเจ) ย่อมาจาก end of job (แปลว่า สิ้นสุดงาน) หมายถึง จุดสิ้นสุดของแฟ้มหรือของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทำไว้ท้ายแฟ้มข้อมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าสิ้นสุดแฟ้มข้อมูลหรือสิ้นสุดงานนั้น ๆ มีความหมายเหมือน end of file
eol(อีโอแอล) ย่อมาจาก end of line ซึ่งก็แปลตรง ๆ ได้ว่า ปลายบรรทัด โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) มักจะมีคำสั่งพิเศษที่จะสั่งให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กระโดดไปปลายบรรทัดได้เลย
eomabbr. extraocular movement
eor(อีโออาร์) ย่อมาจาก end of reel marker (แปลว่า เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุด ทำไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้ว เทปจะหยุดทันที ไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of tape marker หรือ EOT
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
eot(อีโอที) 1. ย่อมาจาก end of tape marker (เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุดไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้วเทปจะหยุดทันทีไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of reel หรือ EOR2. ย่อมาจาก end of text ในรหัสแอสกี (ASCII) ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า จบข้อความแล้ว ไม่มีอีกต่อไป
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph

English-Thai: Nontri Dictionary
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
aureole(n) รัศมี,กลด
beauteous(adj) สวยงาม
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Eocene Epochสมัยอีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
EOF (end of file)อีโอเอฟ (สิ้นสุดแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Eogeneอีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolationการปรับผิวแผ่นดินโดยลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolian deposit; aeolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolian erosion; aeolian erosionการกร่อนเพราะลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eolianiteหินลมหอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eonothemหินบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eorgeryปลอมเฉพาะลายมือเซ็น [การแพทย์]
Eosinอีโอซิน [การแพทย์]
Eosineสีอีโอซิน [การแพทย์]
Eosinophil Cellsเซลล์อีโอซินโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophil Count, Differentialการนับแยกอีโอสิโนฟิล [การแพทย์]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟีเลีย [TU Subject Heading]
Eosinophiliaอีโอซิโนฟิล,ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก,อีโอซิโนฟีเลีย,อีโอสิโนฟีเลีย,เม็ดเลือดบางชนิดลดน้อยลง,อีโอซิโนฟิลในเลือดสูง,อีโอสิโนฟิลสูง [การแพทย์]
Eosinophilicติดสีแดง,สารติดสีกรด,มีสีแดง [การแพทย์]
Eosinophilic Abscessอีโอสิโนฟิลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปและรวมตัวอยู [การแพทย์]
Eosinophilic Cellsอีโอซิโนฟิลิคเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eong-am Elementary.ตอนนี้หรอ? ฉันอยู่โรงเรียนประถม อึน ฮัง น่ะ Scandal Makers (2008)
Director of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won EomDirector of Photography/ Jin-ho Chung Lighting/ Kwang-won EoBaby and I (2008)
The Eok Soo Motel near Bu-pyung station. Better wash and leave fast.โรงแรมอุก-ซู ใกล้ๆ สถานีบุปยุง รีบอาบน้ำแล้วเผ่นดีกว่า My Sassy Girl (2008)
Eosinophilic pneumonitis.Eosinophilic pneumonitis. House Divided (2009)
It's not eosinophilic pneumonitis.มันไม่ใช่eosinophilic pneumontitis House Divided (2009)
Eosinophilic pneumonitis could actually make sense.eosinophilic pneumontitis มันสมเหตุสมผล House Divided (2009)
It wasn't eosinophilic pneumonitis, was it?มันไม่ได้เป็น eosinophilic pneumonitis House Divided (2009)
Eocene epoch.ยุคอีโอซีน Episode #3.1 (2009)
Eocene epoch, looked like a crocodile.ยุคencene ในอดีต/Nเหมือนจระเข้_BAR_ Episode #3.1 (2009)
Cnihtas Medhires, eower sawlas sind min sawlas.Cnihtas Medhires, eower sawlas sind min sawlas. The Fires of Idirsholas (2009)
Cnihtas Medhires, eower sawlas sind min sawlas.Cnihtas Medhires, eower sawlas sind min sawlas. The Fires of Idirsholas (2009)
Eoghan?"อี โอ กอน" Leap Year (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัป[N] eon, See also: the period of time between the beginning to the end of the world, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบมาชั่วกัปชั่วกัลป์, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EON    IY1 AH0 N
EON    IY1 AA0 N
EOS    IY1 AA0 S
EOFF    EY1 AO0 F
EONS    IY1 AH0 N Z
EOS'S    IY1 AA0 S AH0 Z
EOCENE    IY1 AH0 S IY2 N
EOLANDE    EY2 OW0 L AA1 N D IY0
EOHIPPUS    IY2 OW0 HH IH1 P AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eon    (n) (ii1 @ n)
eons    (n) (ii1 @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eozän {n} [geol.]Eocene [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜酸性粒细胞[shì suān xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] eosinophil (type of white blood cell) [Add to Longdo]
始新世[Shǐ xīn shì, ㄕˇ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Eocene (geological epoch from 55m-34m years ago) [Add to Longdo]
始新统[shǐ xīn tǒng, ㄕˇ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ, / ] Eocene system (geol., 55m-34m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EO
     Europe Online (network)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 eo
   that way; there; thither; yonder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top