Search result for

entreating

(69 entries)
(0.0751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entreating-, *entreating*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entreating มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entreating*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreat    [VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat    [VI] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreaty    [N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
entreat of    [PHRV] ร้องขอ, See also: เรียกร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entreatI entreat you to go and see him.
entreatStop yelling, I entreat you.
entreatI entreat your pardon.
entreatHe entreated us help him.
entreatHe entreated his wife not to leave him.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ะ    [END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า
วอน    [V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
ขอร้อง    [V] beg, See also: ask, request, entreat, beseech, implore, Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน, Example: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้, Thai definition: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ
คำร้องขอ    [N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง    [N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์    [N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
เว้าวอน [V] beg, See also: implore, entreat, beseech, Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน, Example: ภรรยาเว้าวอนให้สามีพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้
อายาจนะ    [N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)
ออดอ้อน    [V] plead with, See also: beg, entreat, implore, Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวาน และคลอเคลียเขาอยู่ทุกขณะ
อ้อนออด    [V] implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
อาราธนา    [V] ask, See also: request, beg, entreat, Syn. ขอ, Example: หลังจากเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรจึงนำไหว้พระ และอาราธนาศีล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉะอ้อน    [V] implore, See also: beseech, entreat, wheedle, cajole, coax, talk amorously, Syn. อ้อน, Example: เธอฉะอ้อนให้เขาหายโกรธเธอ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
กระเซ้ากระซี้    [V] importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
การร้องขอ    [N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ
การขอร้อง    [N] asking, See also: request, begging, entreaty, beseeching, Example: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore   FR: implorer ; supplier
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal   FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead   FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREATY    EH0 N T R IY1 T IY0
ENTREATIES    EH0 N T R IY1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entreat    (v) (i1 n t r ii1 t)
entreats    (v) (i1 n t r ii1 t s)
entreaty    (n) (i1 n t r ii1 t ii)
entreated    (v) (i1 n t r ii1 t i d)
entreaties    (n) (i1 n t r ii1 t i z)
entreating    (v) (i1 n t r ii1 t i ng)
entreatingly    (a) (i1 n t r ii1 t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ersuchento entreat [Add to Longdo]
ersuchtentreated [Add to Longdo]
Flehen {n}; Bitten {n}entreaty; entreaties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
願い求める[ねがいもとめる, negaimotomeru] (v1) to entreat [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity [Add to Longdo]
請い;乞い[こい, koi] (n) request; entreaty [Add to Longdo]
請い求める[こいもとめる, koimotomeru] (v1) (See 懇願,請う) to beg; to request; to demand; to entreat [Add to Longdo]
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication [Add to Longdo]
嘆願(P);歎願[たんがん, tangan] (n,vs,adj-no) entreaty; appeal; petition; (P) [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] (v5s,vt) to persuade someone to consent; to entreat repeatedly; to beg; to implore [Add to Longdo]
頼み入る[たのみいる, tanomiiru] (v5r,vt) to entreat; to request earnestly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore [Add to Longdo]
恳求[kěn qiú, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] beg; entreat; entreaty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entreat \En*treat"\, v. t. [imp. & p. p. {Entreated}; p. pr. &
   vb. n. {Entreating}.] [OE. entreten to treat, request, OF.
   entraiter to treat of; pref. en- (L. in) + traitier to treat.
   See {Treat}.]
   1. To treat, or conduct toward; to deal with; to use. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fairly let her be entreated.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I will cause the enemy to entreat thee well. --Jer.
                          xv. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with, or in respect to, a thing desired; hence,
    to ask earnestly; to beseech; to petition or pray with
    urgency; to supplicate; to importune. "Entreat my wife to
    come." "I do entreat your patience." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I must entreat of you some of that money. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some late visitor entreating entrance at my chamber
       door.                 --Poe.
    [1913 Webster]
 
       Isaac entreated the Lord for his wife. --Gen. xxv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. To beseech or supplicate successfully; to prevail upon by
    prayer or solicitation; to persuade.
    [1913 Webster]
 
       It were a fruitless attempt to appease a power whom
       no prayers could entreat.       --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. To invite; to entertain. [Obs.] "Pleasures to entreat."
    --Spenser.
 
   Syn: To beseech; beg; solicit; crave; implore; supplicate.
     See {Beseech}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top