Search result for

entrancing

(204 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrancing-, *entrancing*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entrancing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entrancing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrance    [N] ทางเข้า, See also: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู, Syn. door, entry, gate
entrance    [N] สิทธิในการเข้า, Syn. entry
entrance    [VT] จับใจ, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. charm, enchant, fascinate

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
College entrance achivement testsแบบทดสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Entrance examinationการสอบเข้า [TU Subject Heading]
Entrance requirementsคุณสมบัติในการเข้าศึกษา [TU Subject Heading]
Entrance Slitช่องแสงผ่านเข้า [การแพทย์]
Entrance regionบริเวณลมพัดเข้าหา กัน [อุตุนิยมวิทยา]
entrance lossentrance loss, การสูญเสียที่ทางเข้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrancA car drew up at the entrance.
entrancThat university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.
entrancIn all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.
entrancPlease wait for me at the entrance of the building.
entrancIt was difficult for me to find the entrance to that building.
entrancThat actress made three entrances onto the stage.
entrancWhy did you fail in the entrance examination?
entrancHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
entrancBob will fail in the entrance examination ten to one.
entrancI can't stand to take another university entrance exam!
entrancIf you had made more effort, you would have passed the entrance examination.
entrancThe crowd cheered the singer's entrance.
entrancWe are in large measure responsible for students' success in the entrance exam.
entrancTo her joy, she passed the entrance examination.
entrancMy brother is taking the entrance examination today.
entrancRanks of police guarded the entrance.
entrancBecause an entrance was locked, it could not enter the house.
entrancThe protesters barricaded the entrance.
entrancYesterday she sat for the entrance examination.
entrancI have to take the entrance examination today.
entrancI hope that my sister will pass the entrance examination.
entrancI will devote myself to studying for entrance examinations.
entrancI am prepare for the entrance examination.
entrancI am sure of his passing the coming entrance examination.
entrancI congratulated him on passing the entrance exam.
entrancI was entranced by her singing.
entrancI must sit for the entrance examination next year.
entrancSome people were hanging around at the entrance.
entrancTaro is very likely to pass the university entrance examination.
entrancThe President's guards are stationed in front of the entrance.
entrancCan you tell me where the subway entrance is?
entrancIt is known all over the world that, in Japan, students have to take difficult entrance examinations to enter universities.
entrancWe are supposed to take off our shoes at the entrance.
entrancPlease hand in the papers at the entrance.
entrancOur entrance examination is near at hand.
entrancI hear you passed the entrance exam. Congratulations!
entrancI will make every effort to pass the entrance examination.
entrancAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
entrancAre you going to take the entrance examination?
entrancThe entrance ceremony will be held at 10 o'clock.
entrancMake a student cram for the entrance examination.
entrancThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
entrancHow much is the entrance fee?
entrancHow much is the entrance fee?
entrancWhere is the entrance to the museum?
entrancHis wagon drew up at the entrance to the market.
entrancHe is bound to pass the entrance examination.
entrancHe tried to force an entrance into the house.
entrancHe was entranced with joy.
entrancHe took off his cap in front of the entrance.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล

English-Thai: Nontri Dictionary
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรผ่านประตู    [N] entrance ticket, See also: pass, admission ticket, Example: การละเล่นและการแสดงต่างๆ ในงาน ล้วนต้องซื้อบัตรผ่านประตูทั้งสิ้น, Count unit: ใบ, Thai definition: เอกสารอนุญาตที่ให้เข้าชมการแสดงได้
โขลนทวาร [N] archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
ค่าผ่านประตู    [N] admission charge, See also: gate fee, entrance fee, Example: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท, Thai definition: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
คูหา    [N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปากตรอก    [N] mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากทาง    [N] entrance, Syn. ทางเข้า, Example: คูเวตมีชัยภูมิที่เป็นต่อคือมีท่าเรือน้ำลึกและอยู่ตรงปากทางออกทะเล
ทางเข้า    [N] entrance, Syn. ปากทาง, Ant. ทางออก, Example: ป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านหน้าทางเข้าสนามม้า, Count unit: ทาง, Thai definition: หนทางสำหรับเข้าไปสู่สถานที่
ประตูป่า    [N] entrance into the forest, Example: ที่นี่ถือว่าเป็นประตูป่าของป่าแห่งนี้, Thai definition: ปากทางที่จะเข้าสู่ป่า
ประตูเข้า    [N] entrance, Syn. ทางเข้า, Example: ประตูเข้าบริษัทอยู่ทางทิศตะวันออก, Count unit: ประตู
ประตู    [N] door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count unit: บาน, Thai definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
ชะวาก    [N] enclosure approached by a tortuous entrance, Example: เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล, Thai definition: ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป
ซุ้มประตู    [N] arch, See also: door facade, arched entrance, Example: ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจำหลักแบบศิลปะขอม, Count unit: แห่ง, ซุ้ม
จุกช่องล้อมวง    [V] encircle an area and close the entrance for protection, Thai definition: ปิดทางเข้าออก เพื่ออารักขากษัตริย์ในเวลาเสด็จประพาส
ต้นทาง    [N] entrance of a secret gambling place, Syn. ปากทาง, Example: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้, Thai definition: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง
ปากคลอง    [N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง
ปากซอย    [N] entrance to the sides treet, See also: mouth of the sideroad, Syn. ปากตรอก, Example: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
ปากคลอง    [N] mouth of a canal, See also: entrance to a canal, Example: หอนาฬิกาตั้งตระหง่านอยู่ปากคลองบริเวณสถานีบางกอกน้อยซึ่งเป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้เคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึกไปสร้างทางรถไฟ, Count unit: แห่ง
ปากซอย    [N] entrance to the sidestreet, See also: mouth of the sideroad, Syn. ปากตรอก, Example: จากปากซอยมาถึงบ้านมีคนยืนเรียงรายเข้าแถวยาวเหยียด
มุข    [N] path, See also: way, entrance, Syn. ทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สอบคัดเลือก    [V] take an entrance exam, Syn. สอบแข่งขัน, Example: ทางภาควิชาจะสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 มกราคมศกนี้, Thai definition: ทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway   
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
การสอบเข้า[n. exp.] (kān søp khao) EN: entrance   FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
ค่าผ่านประตู[n. exp.] (kha phān pratū) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee   FR: prix d'entrée [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
มุข[n.] (muk) EN: path ; way ; entrance ; mouth   
ปาก[n.] (pāk) EN: entrance ; orifice ; opening   FR: entrée [f]
ประตูเข้า[n. exp.] (pratū khao) EN: entrance   FR: porte d'entrée [f] ; entrée [f]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]
ทางเข้า[n.] (thāngkhao) EN: entrance ; entry   FR: entrée [f]
ทวาร[n. exp.] (thawān) EN: gate ; entry ; entrance ; orifice ; opening   FR: porte [f] ; ouverture [f]
ต้นทาง[n.] (tonthāng) EN: entrance of a secret gambling place   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRANCE    EH1 N T R AH0 N S
ENTRANCED    EH0 N T R AE1 N S T
ENTRANCES    EH1 N T R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrance    (n) (e1 n t r @ n s)
entrance    (v) (i1 n t r aa1 n s)
entranced    (v) (i1 n t r aa1 n s t)
entrances    (n) (e1 n t r @ n s i z)
entrances    (v) (i1 n t r aa1 n s i z)
entrancing    (v) (i1 n t r aa1 n s i ng)
entrance-fee    (n) - (e1 n t r @ n s - f ii)
entrance-fees    (n) - (e1 n t r @ n s - f ii z)
entrance-money    (n) - (e1 n t r @ n s - m uh n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antritt {m} | Antritte {pl}entrance upon | entrances upon [Add to Longdo]
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination [Add to Longdo]
Eingang {m}; Zugang {m}; Einfahrt {f}entrance; entranceway [Add to Longdo]
Eingang {m}; Eintritt {m}entrance [Add to Longdo]
Eingangshalle {f}entrance hall [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Einsatz {m}; Auftritt {m} (Theater)entrance [Add to Longdo]
Einsprungstelle {f}entrance [Add to Longdo]
Einstieg {m}entrance [Add to Longdo]
Eintrittsgeld {n} | Eintrittsgelder {pl} | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]
Eintrittsinvarianz {f}reentrancy [Add to Longdo]
Haupteingang {m}main-entrance [Add to Longdo]
Hochschulreife {f}higher education entrance qualification [Add to Longdo]
Nebeneingang {m} | Nebeneingänge {pl}side entrance | side entrances [Add to Longdo]
Wiedereintritt {m}; Wiedereintreten {n}reentrance [Add to Longdo]
Zugangsbestimmung {f} | Zugangsbestimmungen {pl}entrance rule | entrance rules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
イントランス[, intoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エントランス[, entoransu] (n) entrance [Add to Longdo]
エントランスホール[, entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
ビジネススクール入学共通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later [Add to Longdo]
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
滑り止め;辷り止め[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
瓦灯口[がとうぐち, gatouguchi] (n) low entrance (usually, but not always, to a teahouse) with a tiled archway overhead [Add to Longdo]
共通一次試験[きょうつういちじしけん, kyoutsuuichijishiken] (n) common first-stage (university entrance) examination [Add to Longdo]
玄関(P);玄關(oK)[げんかん, genkan] (n,adj-no) entranceway; entry hall; vestibule; foyer; entryway; mud room; (P) [Add to Longdo]
玄関ホール[げんかんホール, genkan ho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
玄関口[げんかんぐち, genkanguchi] (n) entrance door; front door [Add to Longdo]
玄関先[げんかんさき, genkansaki] (n) entrance; front door [Add to Longdo]
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s)) [Add to Longdo]
戸(P);門[と, to] (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [Add to Longdo]
御手洗[みたらし, mitarashi] (n) font of purifying water placed at the entrance of a shrine [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
口々(P);口口[くちぐち, kuchiguchi] (n) each entrance; every mouth; (P) [Add to Longdo]
口元;口許;口もと[くちもと, kuchimoto] (n) the mouth; shape of the mouth; near an entrance [Add to Longdo]
港口[こうこう, koukou] (n) harbor entrance; harbour entrance [Add to Longdo]
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides [Add to Longdo]
参加費[さんかひ, sankahi] (n) entrance fee; participation cost [Add to Longdo]
試験地獄[しけんじごく, shikenjigoku] (n) (entrance) examination hell [Add to Longdo]
式台[しきだい, shikidai] (n) step in a Japanese entranceway [Add to Longdo]
車寄せ;車寄(io)[くるまよせ, kurumayose] (n) carriage porch; entranceway [Add to Longdo]
受験[じゅけん, juken] (n,vs) taking an examination (esp. school and university entrance); (P) [Add to Longdo]
受験生[じゅけんせい, jukensei] (n) student preparing for or taking examinations (usu. entrance exams); test-taker [Add to Longdo]
受験戦争[じゅけんせんそう, jukensensou] (n) fiercely competitive entrance examinations [Add to Longdo]
受験地獄[じゅけんじごく, jukenjigoku] (n) competitive university entrance examinations (lit [Add to Longdo]
出入り口(P);出入口(P)[でいりぐち, deiriguchi] (n) exit and entrance; (P) [Add to Longdo]
勝手口[かってぐち, katteguchi] (n) kitchen door; back door; service door; tradesman's entrance [Add to Longdo]
昇降口[しょうこうぐち, shoukouguchi] (n) entrance; hatch(way) [Add to Longdo]
上がり口[あがりくち;あがりぐち, agarikuchi ; agariguchi] (n) entrance [Add to Longdo]
上がり端;上り端(io)[あがりはな;あがりばな, agarihana ; agaribana] (n) (1) (See 上がり口) entrance (i.e. of a Japanese house); (2) start of a rise (e.g. in prices) [Add to Longdo]
上がり框;上框(io)[あがりがまち;あがりかまち, agarigamachi ; agarikamachi] (n) piece of wood at front edge of entranceway floor; agarikamachi [Add to Longdo]
乗車口[じょうしゃぐち, joushaguchi] (n) entrance to station [Add to Longdo]
正面玄関[しょうめんげんかん, shoumengenkan] (n) front entrance; front door [Add to Longdo]
正門[せいもん, seimon] (n) main gate; main entrance; (P) [Add to Longdo]
盛り塩;盛塩[もりじお, morijio] (n) placing salt by the entrance to one's establishment to bring good luck; such piles of salt [Add to Longdo]
盛り砂;盛砂[もりずな, morizuna] (n) ceremonial piles of sand (placed on both sides of an entrance to greet an important personage) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井口[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine [Add to Longdo]
入口[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance [Add to Longdo]
入神[rù shén, ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ, ] to be enthralled; to be entranced [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, ] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent [Add to Longdo]
出入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance and exit door [Add to Longdo]
出神[chū shén, ㄔㄨ ㄕㄣˊ, ] entranced; Trance (music genre) [Add to Longdo]
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings) [Add to Longdo]
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate [Add to Longdo]
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, ] entranced; absent-minded; distracted [Add to Longdo]
正门[zhèng mén, ㄓㄥˋ ㄇㄣˊ, / ] the formal entrance, main gate (to a university etc); portal [Add to Longdo]
玄关[xuán guān, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] entrance hall; front door; porch; vestibule [Add to Longdo]
统一招生[tǒng yī zhāo shēng, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄠ ㄕㄥ, / ] national unified entrance exam [Add to Longdo]
考上[kǎo shàng, ㄎㄠˇ ㄕㄤˋ, ] to pass a university entrance exam [Add to Longdo]
考入[kǎo rù, ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ, ] to pass entrance exam; to enter college after a competitive exam [Add to Longdo]
考取[kǎo qǔ, ㄎㄠˇ ㄑㄩˇ, ] to pass an entrance exam [Add to Longdo]
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ, ] Master's course entrance exams; taking a graduate exam [Add to Longdo]
联考[lián kǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄎㄠˇ, / ] entrance examination [Add to Longdo]
门厅[mén tīng, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥ, / ] entrance hall; vestibule [Add to Longdo]
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] guarded entrance [Add to Longdo]
防盗门[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door (for apartment) [Add to Longdo]
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, ] college entrance exam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入口[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 entrancing \entrancing\ adj.
   same as {enthralling}.
 
   Syn: bewitching, captivating, enchanting, enthralling,
     fascinating.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entrance \En*trance"\, v. t. [imp. & p. p. {Entranced}; p. pr. &
   vb. n. {Entrancing}.] [Pref. en- + trance.]
   1. To put into a trance; to make insensible to present
    objects.
    [1913 Webster]
 
       Him, still entranced and in a litter laid,
       They bore from field and to the bed conveyed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put into an ecstasy; to ravish with delight or wonder;
    to enrapture; to charm.
    [1913 Webster]
 
       And I so ravished with her heavenly note,
       I stood entranced, and had no room for thought.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrancing
   adj 1: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
       "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting
       music"; "an enthralling book"; "antique papers of
       entrancing design"; "a fascinating woman" [syn:
       {bewitching}, {captivating}, {enchanting}, {enthralling},
       {entrancing}, {fascinating}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top