Search result for

entern

(53 entries)
(0.0438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entern-, *entern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The PM isn't going to rock the boat until it's in the bag.Der Premier bringt den Dampfer nicht zum Kentern, bevor er ihn nicht im Sack hat. The Writing on the Wall (1980)
Prepare the boarding party and set your weapons for stun.Ihre Männer sollen sich zum Entern bereitmachen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You think he's gonna try and hijack us?Will er uns etwa enternHerbie Goes Bananas (1980)
We're saved! - Yes! To that side!- Also los, sonst kentern wir! Time Bandits (1981)
The Russians are gonna go aboard Discovery with or without us.Die Russen entern die Discovery, mit oder ohne uns. 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're gonna try to board us.Sie werden uns entern wollen. The Ice Pirates (1984)
Forcing us into the clouds so they can board usDie Wolken! Sie wollen uns in die Wolken drängen und enternNausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Take every last man, form a boarding party, armed heavily!Seid bis auf den letzten Mann bereit zum EnternStar Trek III: The Search for Spock (1984)
We'll capsize, Dad.Wir werden kentern, Papa. When Father Was Away on Business (1985)
Check that turtle!Nicht kenternSummer Rental (1985)
Board them, board this ship, Romans, Goodie, goodie, goodie.Entern, beim Teutates! Asterix in Britain (1986)
They can't board us!Wieso enternAsterix in Britain (1986)
- He tried to capsize us.- Er wollte uns kenternIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
Now, here you'll find locations for recycling centers and phone numbers for any questions you might have.Hier findet ihr die Adressen von Recycling Centern und Telefonnummern, wo man eure Fragen beantwortet. The Gun (1990)
Federation ship Enterprise, surrender and prepare to be boarded.Föderationsschiff Enterprise, ergeben Sie sich. Wir entern jetzt. Yesterday's Enterprise (1990)
- Watch it, you'll tip us over.- Wir kentern noch. Doc Hollywood (1991)
If they think we're helpless, they will try to board the ship.Wenn sie uns für hilflos halten, entern Sie das Schiff. Redemption (1991)
- So? So I've got an armed team ready to board their vessel, confiscate the material and send them home.Ein bewaffnetes Team steht bereit, um das Schiff zu entern, das Material zu konfiszieren und sie wieder nach Hause zu schicken. Dramatis Personae (1993)
The war cruiser is ordering the Trigati to prepare to be boarded.Das Kriegsschiff ordnet das Entern der Trigati an. Points of Departure (1994)
She means to board me!Sie will mich enternCutthroat Island (1995)
Boarders aboard!EnternCutthroat Island (1995)
Unless $5 million is transferred to the following account in 7 days, I will capsize five tankers in the Ellingson fleet.falls in den nächsten 7 Tagen nicht $5 millionen auf das folgende Konto eingehen, werde ich 5 Tanker der EIIingson-FIotte zum Kentern bringen. Hackers (1995)
Unless $5 million is transferred to the following account in seven days, I will capsize five Ellingson tankers.falls in den 7 Tagen nicht $5 millionen auf das folgende Konto eingehen, werde ich 5 EIIingson-Tanker zum Kentern bringen. Hackers (1995)
The tankers have stopped capsizing.Die Tanker kentern nicht mehr. Hackers (1995)
A virus called da Vinci, that would cause Ellingson tankers to capsize, was to be blamed on innocent hackers.Ein Virus namens 'da Vinci', der die EIIingson-Tanker zum Kentern bringen würde, sollte aufunschuIdige Hacker abgewäIzt werden. Hackers (1995)
The Klingon ship has increased power to its tractor beam. It looks like they're preparing to board the Xhosa.Sieht so aus, als ob die Klingonen die Xhosa entern wollen. The Way of the Warrior (1995)
They'll either cripple us so they can board us or drive us off so they can follow us.Sie werden das Schiff entern oder uns verjagen und dann verfolgen. Matters of Honor (1995)
On how many times we capsize.Darauf, wie oft wir kenternHeart of Stone (1995)
That is a standard tactic when they intend to board your vessel.Die Standardtaktik, wenn sie beabsichtigen, ein Schiff zu enternEx Post Facto (1995)
- I fractured my elbow and wrist when we went hand- to- hand when the marines tried to board us.- Ich brach mir den Arm, aIs die Marines uns entern wollten. Ceremonies of Light and Dark (1996)
They can wait us out. They can knock us down, or board us if we try to escape.Sie können uns zerschmettern oder entern, wenn wir entkommen wollen. Messages from Earth (1996)
They're boarding us.Sie entern das Schiff! War Without End: Part One (1996)
They're boarding us.Sie entern das Schiff! War Without End: Part Two (1996)
Well...Ich brauchte beim Entern nicht zu kämpfen. Crossfire (1996)
We were able to get a message through to another Trabe vessel before we were boarded.Vor dem Entern übermittelten wir einem anderen Trabe-Schiff eine Nachricht. Alliances (1996)
Know that a whale can easily capsize the vessel with a simple flip of it's tail, it chooses to swim by without incident.Da er Weiß, dass er mit Leichtigkeit ein Boot mit einem Schlag- seiner Schwanzflosse zum Kentern bringen könnte, schwimmt er lieber weiter Weg. Whales: An Unforgettable Journey (1997)
Why don't you surrender your vessel and prepare to be boarded?Übergeben Sie Ihr Schiff und bereiten Sie sich aufs Entern vor. For the Uniform (1997)
Then prepare to be boarded.Dann bereiten Sie sich auf das Entern vor. Year of Hell (1997)
-Let's board them.- Lasst uns enternLethal Weapon 4 (1998)
You are ordered to turn back or prepare to be boarded.Kehren Sie um oder wir entern Ihr Schiff. And All My Dreams, Torn Asunder (1998)
You will surrender your ships and prepare to be boarded.Bereiten Sie sich vor, wir entern Ihre Schiffe. And All My Dreams, Torn Asunder (1998)
Prepare to attach and sustain.Bereit zum Entern und festhalten. Darkness Ascending (1998)
Attachment successful.Entern erfolgreich. Darkness Ascending (1998)
Then, as fortune would have it, the Romulans made a foolhardy attempt to board our ship.Dann, wie es das Schicksal so wollte, waren die Romulaner dumm genug, es zu wagen, unser Schiff zu enternOnce More Unto the Breach (1998)
Prepare a boarding party.Fertig machen zum EnternOnce More Unto the Breach (1998)
It's September 3, 1939, man. Hitler has entered Poland. We've been boarded by his goose-stepping hooligans, so don't speak to me of peace, lad.Heute, am 3. September 1939, haben ein paar Nazi-Schergen versucht, dieses Schiff zu enternTriangle (1998)
I saw him wreck a $100,000 boat because he liked the splash.Er hat ein 100.000-Dollar-Boot ruiniert, nur weil er Spaß am Kentern hatte. The Thomas Crown Affair (1999)
- Prepare to be boarded.- Fertig machen zum EnternThe Emperor's New Cloak (1999)
Lower your shields. Prepare to be boarded.- Wir werden Sie enternDragon's Teeth (1999)
Boarded?- EnternDragon's Teeth (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzenterniet {m}eccentric rivet [Add to Longdo]
kentern; umkippento keel over [Add to Longdo]
kentern | kenternd | gekentert | er/sie/es kentert | ich/er/sie/es kenterteto capsize | capsizing | capsized | he/she/it capsizes | I/he/she/it capsized [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top