หรือคุณหมายถึง ensüs?
Search result for

ensues

(493 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensues-, *ensues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ensues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ensues*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
sensu (Latin term ) in the sense of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensue    [VI] ติดตามผลอย่างใกล้ชิด, Syn. follow
census    [N] การสำรวจจำนวนประชากร, Syn. nosecount, count, statistics
census    [VT] สำรวจจำนวนประชากร
ensure    [VT] ทำให้แน่ใจ, Syn. certify, guarantee, secure
censure    [N] การตำหนิ, See also: การติเตียน
censure    [VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, ติ, Syn. blame, rebuke, reprimand
censure    [VI] วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. criticize
sensual    [ADJ] ซึ่งหมกมุ่นในเรื่องทางโลก, See also: เกี่ยวกับตัณหาราคะ, Syn. sexual, voluptuous
sensual    [ADJ] ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก, See also: เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. sensuous, stimulating
ensue on    [PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก
mensural    [ADJ] เกี่ยวกับการวัด
sensuous    [ADJ] เกี่ยวกับความรู้สึก, See also: เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส, เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส, เกี่ยวกับทางโลก, Syn. sensual, passionate, voluptuous, Ant. puritanical
consensus    [N] ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่, Syn. general agreement, accord, unison
censurable    [ADJ] ที่มีสิทธิที่จะว่ากล่าว, Syn. blameworthy, culpable
censurably    [ADV] อย่างมีสิทธิที่จะว่ากล่าว, Syn. blamably
consensual    [ADJ] ที่เห็นร่วมกัน, See also: ที่ยอมรับร่วมกัน, Syn. mutual consent
ensue from    [PHRV] มีผลตามมา, See also: มีผลมาจาก
mensurable    [ADJ] ซึ่งสามารถวัดได้, Syn. measurable, assayable, estimable
sensuality    [N] การหลงในเรื่องทางโลก
sensualize    [VT] ทำให้เกิดตัณหาราคะ, See also: ทำให้หมกมุ่นในเรื่องทางโลก, ทำมั่วโลกีย์, ทำให้เกิดความรู้สึก, ทำให้เป็นลักษณะทางโลก
censure for    [PHRV] กล่าวตำหนิ, See also: ติเตียน
mensuration    [N] การวัด, Syn. survey, measure
mensurative    [ADJ] ซึ่งสามารถวัดได้
commensurate    [ADJ] ที่มีขนาดเท่ากัน, Syn. equivalent, comparable
commensurable    [ADJ] ที่วัดจากมาตรฐานเดียวกัน
mensurability    [N] การมีประจำเดือน
ensure against    [PHRV] รับรองความปลอดภัยให้กับ, Syn. insure against
incommensurate    [ADJ] ซึ่งไม่ได้สัดส่วน, See also: ซึ่งไม่เพียงพอกับ, ซึ่งเทียบไม่ได้, Syn. disproportionate, Ant. proportionate
incommensurable    [ADJ] ที่เปรียบเทียบกันไม่ได้, Ant. commensurable
incommensurable    [N] สิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้, Ant. commensurable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population censusสำมะโนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial censusสำมะโนบางส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reflex, crossed; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, consensual; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, indirect; reflex, consensual; reflex, crossedรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bureau of the Censusสำนักสำมะโน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
micro censusสำมะโนจุลภาค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mensual-รายเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mensurationการวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mensurationการวัดขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consensual unionการอยู่ร่วมกันโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consensus in idem (L.); consensus at idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
censusสำมะโน, การทำสำมะโน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
census areaพื้นที่สำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census familyครอบครัวตามสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census operationการดำเนินการสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census public use sampleตัวอย่างสำมะโนเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census scheduleแบบรายการสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
census tractเขตสำมะโน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crossed reflex; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censure, vote ofการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general censusสำมะโนทั่วไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
indirect reflex; reflex, consensual; reflex, crossedรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of censure; vote of no confidenceการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of censure; vote of no confidenceการลงมติไม่ไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote of no confidence; vote of censureการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of no confidence; vote of censureการลงมติไม่ไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trimensual-เกิดทุกสามเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
national census survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากสำมะโนระดับประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural censusสำมะโนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Censusสำมะโน [เศรษฐศาสตร์]
Censusสำมะโนประชากร [TU Subject Heading]
Mensurationการวัดขนาด [TU Subject Heading]
Census Operation การดำเนินการสำมะโน
ประกอบด้วยขั้นตอนการกำหนดพื้นที่สำมะโน (census area) กำหนดเขตแจงนับ (enumeration district) การกำหนดชุมรุมอาคาร (block) ภายในเขตแจงนับ แต่ละเขตแจงนับอาจมีมากกว่าหนึ่งชุมรุมอาคาร ชุมรุมอาคารหนึ่งๆ ประกอบด้วย กลุ่มของอาคารซึ่งมักจะอยู่ในระยะที่เดินไปมาได้โดยไม่ต้องข้ามถนน หรืออาจเป็นบริเวณที่มีขอบเขตล้อมรอบพอควร เขตสำมะโนภายในเมืองใหญ่อาจแบ่งเป็นเขตทางสถิติ เรียกว่า เขตสำมะโน (census trat) ภายในเขตสำมะโนหนึ่งอาจประกอบด้วยเขตแจงนับหลายเขต [สิ่งแวดล้อม]
Census Family ครอบครัวสำมะโน
ในเชิงสถิติหมายถึง สมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือด้วยการสมรส ครอบครัวเชิงสถิติจะไม่ประกอบด้วยครัวเรือน มากกว่าหนึ่งครัวเรือน แต่ครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนอาจจะประกอบ ด้วยมากกว่าหนึ่งครัวเรือนได้ [สิ่งแวดล้อม]
Censusสำมะโน
เป็นการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งด้วยวิธีแจงนับ เช่น สำมะโนประชากร (population census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะของประชากรในเวลาใดเวลาหนึ่ง ประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ จะต้องถูกแจงนับเป็นเวลาเดียวกัน จึงจะเรียกว่า สำมะโนทั่วไป (general census) คำว่าสำมะโนนั้นจะหมายถึง การแจงนับประชากรที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในพื้นที่กำหนด เพื่อให้สามารถมีการ ครอบคลุมครบถ้วน (complete coverage) ส่วนการทำสำมะโนระดับจุลภาค (micro census) เป็นการแจงนับประชากรที่เลือกตัวอย่างมาอีกที่หนึ่ง แต่จะมีขนาดตัวอย่างใหญ่มาก และจัดอยู่ในประเภทการสำรวจตัวอย่าง (sample survey) ภายหลังการทำสำมะโนอาจมีการสำรวจหลังการสำมะโน (post-enmeration survey) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการแจงนับ  [สิ่งแวดล้อม]
consensusฉันทามติ หมายถึง แนวปฏิบัติในการตัดสินใจที่จะมีมติดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยแม้ทุกฝ่ายจะมิได้เห็นพ้องร่วมกัน แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน [การทูต]
Bensulideเบนซูไลด์ [การแพทย์]
Censusการสำมะโน,สำมะโนประชากร,การทำสำมะโนประชากร [การแพทย์]
Consensus, Highเนื้อหาวิชาที่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน [การแพทย์]
Consensus, Lowความสอดคล้องกัน [การแพทย์]
censusการสำมะโน, การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรในเรื่องที่สนใจศึกษา เช่น สำมะโนประชากรของประเทศไทย เป็นการนับจำนวนประชากรทั้งหมด ที่อาศัยอยู่ในประเทศ จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญ และสนใจศึกษา  เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gensus Tractที่อยู่อาศัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ensuKensuke and Touji went out of their way to come to the station.
ensuI will do my best to ensure that such mistakes do not occur in future.
ensuThis medicine will ensure you a good night's sleep.
ensuThis medicine will ensure you a good night's sleep.
ensuFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
ensuIn the United States there is a census every ten years.
ensuThe result of the census led the left wing to believe that their policy was wrong.
ensuThe people did not reach consensus on taxation.
ensuAt present, consensus has yet to be reached.
ensuWhen you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.
ensuCan we reach a consensus on this issue?
ensuI can ensure a job for you.
ensuThe Prime Minister stated that he would not introduce a new tax without the consensus of public opinion.
ensuWill you screen me from public censure?
ensuI can't ensure that he will pass the examination.
ensuHe censured me for what I had done.
ensuThey gave themselves up to the enjoyment of sensual pleasures.
ensuThey are organizing politically and working to ensure that they are respected and valued.
ensuI can't ensure that she will be here tomorrow.
ensuHer calm judgement ensured us from accidents.
ensuCareful preparations ensure success.
ensuThe train was derailed, and panic ensued.
ensuYou get drunk on just one cm? Despite Kensuke being such a heavy drinker...
ensuOr rather it seems Kensuke arrived at the studio at the same as me and the other two were still coming.
ensuPlease ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ascii + number (e.g. >>1).
ensuPlease ensure the genitals are obscured by a mosaic effect. [XXX]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censurableadj. ควรได้รับการตำหนิ,ควรตำหนิ,น่าตำหนิ, See also: censurableness n.
censure(เซน'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) ตำหนิ,ติเตียน,ด่า,ว่า,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
commensurable(คะเมน'เซอะระเบิล,-เชอระเบิล) adj. ซึ่งพอจะวัดกันได้,เหมาะสม,ซึ่งพอจะถือเป็นเกณฑ์เดียวกันได้, See also: commensurability n. ดูcommensurable
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
ensue(เอนซิว') vi. ตามมา,เป็นผลตามมา, See also: ensuingly adv. ดูensue
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
immensurable(อิเมน'ชูระเบิล) adj. ดูimmeasurable, See also: immensurability,immensurableness n.
incommensurable(อินคะเมน' เชอระเบิล) adj. เปรียบเทียบไม่ได้, ไม่ได้สัดส่วน, ไม่มีมาตราฐาน. -n. สิ่งที่เปรียบเทียบไม่ได้, สิ่งที่ไม่ได้มาตราฐาน., See also: incommensurability, incommensurableness n. incommensurably adv., Syn. incomp
incommensurate(อินคะเมน' เชอะริท) adj. ไม่ได้สัดส่วน, ไม่เพียงพอ, ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้., See also: incommensurately adv. incommensurateness n.
mensurable(เมน'เชอะระเบิล) adj. ซึ่งวัดได้., See also: mensurability n., Syn. measurable
mensural(เมน'เชอะรัล) adj. เกี่ยวกับการวัด
mensuration(เมนชะเร'เชิน) n. การวัด, See also: mensurational adj.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensuous(เซน'ชูอัส) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยว กับอวัยวะสัมผัส,เกี่ยวกับโลกีย์,หมกมุ่นในกามโลกีย์., See also: sensuousness n. sensuosity n., Syn. sensory,dissolute

English-Thai: Nontri Dictionary
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
census(n) การสำรวจสำมะโนประชากร
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
ensue(vi) ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
incommensurable(adj) เปรียบเทียบกันไม่ได้,ไม่ได้ส่วน
incommensurate(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่ได้ส่วน,ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้
mensuration(n) การคำนวณเนื้อที่,การวัด
sensual(adj) ราคะจัด,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึก,ทางโลก
sensuality(n) โลกีย์,ราคะ
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า    [V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ยำ    [V] criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
ว่ากล่าว    [V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน    [V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
วิพากษ์วิจารณ์    [V] criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
สวด    [V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
เทศน์ [V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
คำติเตียน    [N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ    [N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
ค้ำประกัน    [V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
คุ    [V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
แค่นแคะ [V] pick on, See also: blame, criticize, find fault, censure, Syn. ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: พวกหนังสือพิมพ์พยายามแค่นแคะนักการเมืองอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว
ไวไฟ [V] be fast, See also: be sensual, be hot, be sexy, Example: เด็กสาวสมัยนี้ไวไฟมาก ไม่ค่อยรักนวลสงวนตัวเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ
ไวไฟ [ADJ] fast, See also: sensual, hot, sexy, Example: เธอเป็นสาวไวไฟ จนใครๆ ก็กลัวที่จะรู้จักเธอ, Thai definition: ู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ
สำมะโนประชากร    [N] census, Example: ในประเทศไทยมีการทำสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของราษฎรทุกคนในทุกครัวเรือน ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ
สำมะโนครัว    [N] census, Syn. สำมะโนประชากร, Example: จะต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการสำรวจสำมะโนครัวของพื้นที่, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
สำมะโน    [N] census, Example: ปัจจุบันมีเครื่องแสดงผลลัพธ์ของการสำรวจสำมะโนตามแหล่งชุมชนต่างๆ, Count unit: ครั้ง, Thai definition: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับจากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ, Notes: (กฎหมาย)
ต่อว่าต่อขาน    [V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า    [V] complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ตำหนิติเตียน    [V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ตำหนิ    [V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ติฉินนินทา    [V] blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ติ    [V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ตรีภพ    [N] three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ทางธรรมถือว่า บันได 3 ขั้น หมายถึง ตรีภพ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด, Thai definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ตรีภูมิ    [N] three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless), Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก, Example: ผู้ใดได้แก้วศักดิ์สิทธิ์นี้ไปจะมีอำนาจในตรีภูมิคือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล, Thai definition: ภพทั้ง 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามไสยศาสตร์ว่าได้แก่ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ติติง    [V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ติเตียน    [V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
ทะเบียนสำมะโนครัว    [N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนบ้าน, สำมะโนครัว, Example: ทะเบียนสำมะโนครัวเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ใช้แสดงเมื่อจะรับมรดก, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนราษฎรในแต่ละครัวเรือน
ทะเบียนบ้าน    [N] census, See also: census registration, Syn. ทะเบียนสำมะโนครัว, ใบสำมะโนครัว, สำมะโนครัว, Example: บุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจึงจะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน, Notes: (กฎหมาย)
รับประกัน    [V] assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
ประกัน    [V] guarantee, See also: insure, assure, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา, Thai definition: รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ
ประณาม    [V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
การติ    [N] condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
กิเลส    [N] desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง
ครหา    [V] blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้
กาม    [N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามคุณ    [N] five sensual desires, Example: ควรตระหนักไว้เสมอว่าอย่ามัวเมาในกามคุณ, Thai definition: สิ่งที่น่าปรารถนามี 5 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามฉันท์    [N] sensual excitement, See also: wishing for sexual enjoyment, sensual desire, Thai definition: ความพอใจในกามคุณทั้ง 5
กามตัณหา    [N] sensuality, See also: sexual desire, lust, Syn. กิเลส, Example: กามตัณหาเป็นตัณหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์, Thai definition: ความอยากในกามคุณทั้ง 5
กามภพ    [N] places of sensuality, See also: source of sensual one, Example: ภพของมนุษย์เป็นกามภพ, Count unit: ภพ, Thai definition: ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม
กามวิตก    [N] sensual thought, See also: thought about sensual matter, Example: เขาเป็นโรคกามวิตก, Thai definition: ความรำพึงในกาม
กามสมังคี    [ADJ] sensual, Example: อธรรมเทวบุตรจัดเป็นกามสมังคีเทพ, Thai definition: พร้อมด้วยกามคุณ
กามา    [N] lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก
กามามิศ    [N] seducing of sensuality, See also: lust, Thai definition: กามที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง
เทียมหน้า [ADJ] equal, See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสำมะโนครัว[n. exp.] (bai sammanōkhrūa) EN: census   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama   FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence   FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité = lasciveté [f] ; concupiscence [f]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprāi mai waiwāngjai) EN: debate of no-confidence ; censure debate   
การเห็นพ้องต้องกัน[n. exp.] (kān hen phøng tǿng kan) EN: consensus   FR: consensus [m]
การเซ็นเซอร์[n.] (kān sensoē) EN: censorship   FR: censure [f[
การเซ็นเซอร์ในประเทศไทย[n. exp.] (kān sensoē nai Prathēt Thai) FR: la censure en Thaïlande [f]
การทำเป็นตาราง[n. exp.] (kān tham pen tārāng) EN: tabulation ; census ; inventory   
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then   FR: puis ; ensuite
ความมั่นใจ[n.] (khwāmmanjai) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance   FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความเป็นเอกฉันท์[n. exp.] (khwām pen ēkkachan) EN: unanimity ; consensus   
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later   FR: ensuite ; et pour
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
หลังจาก[conj.] (langjāk) EN: after   FR: après (que) ; ensuite ; à la suite de ; à l'issue de
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards   FR: après cela ; après quoi ; ensuite ; sur ce
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next   FR: après ceci ; ensuite
ลงมติไม่ไว้วางใจ[v. exp.] (longmati mai waiwāngjai) EN: censure   FR: voter la confiance
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
นับไม่ถ้วน[adj.] (nap mai thūan) EN: countless ; innumerable ; incalculable ; untold   FR: incommensurable ; incalculable
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thūan) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly   FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay   FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān rāideūoen) EN: monthly journal   FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: pay by instalments ; pay off   FR: payer par mensualités ; payer à tempérament ; échelonner le paiement
ผ่อนชำระ[v. exp.] (phǿnchamra) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.)   FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
ประจำเดือน[adj., adv.] (prajamdeūoen) EN: monthly   FR: mensuel ; mensuellement
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure   FR: garantir ; assurer ; couvrir
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
แร้ว[adv.] (raeo = raēo) EN: afterwards ; then ; later   FR: ensuite ; et pour
รายเดือน[adj.] (rāideūoen) EN: monthly ; every month ; once a month   FR: mensuel
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
สำมะโนครัว[n.] (sammanōkhrūa) EN: census   FR: recensement [m]
เซ็นเซอร์[n.] (sensoē) EN: censor   FR: censurer
ทะเบียนบ้าน[n. exp.] (thabīen bān) EN: house registration ; house registration document ; census ; census registration   FR: certificat de domiciliation [m]
ทะเบียนสำมะโนครัว[n. exp.] (thabīen sammanōkhrūa) EN: census ; census registration ; census records   
ทำให้แน่ใจ[v.] (thamhai naējai) EN: make sure ; ensure   FR: s'assurer que/de
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand   FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ต่อมา[X] (tømā) EN: after that ; later ; subsequently   FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSUE    EH0 N S UW1
ENSUED    EH0 N S UW1 D
CENSUS    S EH1 N S AH0 S
ENSUES    EH0 N S UW1 Z
ENSURE    EH0 N SH UH1 R
ENSURE    AH0 N SH UH1 R
ENSUING    EH1 N S UW0 IH0 NG
ENSURED    EH0 N SH UH1 R D
ENSURED    AH0 N SH UH1 R D
ENSURES    EH0 N SH UH1 R Z
ENSURES    AH0 N SH UH1 R Z
SENSUAL    S EH1 N CH AH0 W AH0 L
CENSURE    S EH1 N SH ER0
ENSURING    EH0 N SH UH1 R IH0 NG
SENSUOUS    S EH1 N CH AH0 W AH0 S
CENSURED    S EH1 N SH ER0 D
ENSURING    AH0 N SH UH1 R IH0 NG
CENSUSES    S EH1 N S AH0 S AH0 Z
LICENSURE    L AY1 S AH0 N CH ER0
CONSENSUS    K AH0 N S EH1 N S AH0 S
CONSENSUAL    K AH0 N S EH1 N S UW0 AH0 L
SENSUALITY    S EH2 N CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
CONSENSUAL    K AH0 N S EH1 N SH UW0 AH0 L
VALENSUELA    V AE2 L AH0 N Z W EY1 L AH0
COMMENSURATE    K AH0 M EH1 N S ER0 AH0 T
COMMENSURATE    K AH0 M EH1 N SH ER0 AH0 T
VALENSUELA'S    V AE2 L AH0 N Z W EY1 L AH0 Z
COMMENSURATELY    K AH0 M EH1 N S ER0 AH0 T L IY0
COMMENSURATELY    K AH0 M EH1 N SH ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensue    (v) (i1 n s y uu1)
census    (n) (s e1 n s @ s)
ensued    (v) (i1 n s y uu1 d)
ensues    (v) (i1 n s y uu1 z)
ensure    (v) (i1 n sh u@1 r)
censure    (v) (s e1 n sh @ r)
ensuing    (v) (i1 n s y uu1 i ng)
ensured    (v) (i1 n sh u@1 d)
ensures    (v) (i1 n sh u@1 z)
sensual    (j) (s e1 n sh u@ l)
censured    (v) (s e1 n sh @ d)
censures    (v) (s e1 n sh @ z)
censuses    (n) (s e1 n s @ s i z)
ensuring    (v) (i1 n sh u@1 r i ng)
sensuous    (j) (s e1 n sh u@ s)
censuring    (v) (s e1 n sh @ r i ng)
consensus    (n) (k @1 n s e1 n s @ s)
mensurable    (j) (m e1 n s y u r @ b l)
sensualism    (n) (s e1 n sh u@ l i z @ m)
sensualist    (n) (s e1 n sh u@ l i s t)
sensuality    (n) (s e2 n sh u a1 l i t ii)
sensuously    (a) (s e1 n sh u@ s l ii)
mensuration    (n) (m e2 n s y u r ei1 sh @ n)
sensualists    (n) (s e1 n sh u@ l i s t s)
commensurate    (j) (k @1 m e1 n sh @ r @ t)
mensurations    (n) (m e2 n s y u r ei1 sh @ n z)
sensuousness    (n) (s e1 n sh u@ s n @ s)
commensurable    (j) (k @1 m e1 n sh @ r @ b l)
incommensurate    (j) (i2 n k @ m e1 n sh @ r @ t)
incommensurable    (j) (i2 n k @ m e1 n sh @ r @ b l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
潜水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ
変数[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkommensunterschiede {pl}income differentials [Add to Longdo]
Erbsensuppe {f} [cook.]pea soup [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Konsens {m}consensus; consent [Add to Longdo]
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living [Add to Longdo]
Lebensunterhalt {m}means of subsistence [Add to Longdo]
Lebensunterhalt {m}subsistence [Add to Longdo]
seinen Lebensunterhalt verdienen; seine Brötchen verdienen [ugs.]to earn a crust [Add to Longdo]
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses [Add to Longdo]
Lebensweise {f}; Lebensunterhalt {m}living [Add to Longdo]
Linsensuppe {f}lentil soup [Add to Longdo]
Mehrheitsbeschluss {m}; Mehrheitsentscheidung {f} | auf einem Mehrheitsbeschluss beruhenmajority decision | to be based on consensus [Add to Longdo]
Mensur {f} (Labor)measuring cylinder [Add to Longdo]
Messung {f} | Messungen {pl}mensuration | mensurations [Add to Longdo]
Minensuchgerät {n} [mil.]mine-detector [Add to Longdo]
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work [Add to Longdo]
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint [Add to Longdo]
Pressezensur {f}censorship of the press [Add to Longdo]
Schildkrötensuppe {f}turtle soup [Add to Longdo]
Selbstzensur {f}self-censorship [Add to Longdo]
Sensualismus {m}sensualism; sensationalism [Add to Longdo]
Sensualist {m}sensualist [Add to Longdo]
Sensualist {m} | Sensualisten {pl}fleshling | fleshlings [Add to Longdo]
Sinneslust {f}sensual enjoyment; sensual pleasure [Add to Longdo]
Sinnestaumel {m}sensual orgy [Add to Longdo]
Sinnlichkeit {f}sensualism [Add to Longdo]
Sinnlichkeit {f}sensuality [Add to Longdo]
Sinnlichkeit {f}sensuousness [Add to Longdo]
Spaltensummenkriterium {n} [math.]column sum criterion [Add to Longdo]
starkes Spaltensummenkriterium [math.]strong column sum criterion [Add to Longdo]
schwaches Spaltensummenkriterium [math.]weak column sum criterion [Add to Longdo]
Spaltensummennorm {f} [math.]column-sum norm [Add to Longdo]
Stellensuche {f} | auf Stellensuche seinjob hunting | to be job hunting [Add to Longdo]
Tabellensuchen {n}table look-up [Add to Longdo]
Tadel {m}censure [Add to Longdo]
Trockensumpf {m}dry sump [Add to Longdo]
Übereinstimmung {f}; Einigkeit {f} | Übereinstimmungen {pl}consensus | consensuses [Add to Longdo]
Unvereinbarkeiten {pl}incommensurateness [Add to Longdo]
in keinem Verhältnis zu etw. stehento be incommensurate with sth. [Add to Longdo]
Verkehrszählung {f} | Verkehrszählungen {pl}traffic census | traffic censuses [Add to Longdo]
Volkszählung {f} | Volkszählungen {pl}census | censuses [Add to Longdo]
Wegsucher {m}; Pistensucher {m}trailblazer [Add to Longdo]
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion [Add to Longdo]
Zeilensummennorm {f} [math.]row-sum norm [Add to Longdo]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]
Zensur {f}; Schulnote {f}; Note {f} | hervorragend (Zensur 1+) | sehr gut (Zensur 1) | gut (Zensur 2) | befriedigend (Zensur 3) | genügend (Zensur 4) | mangelhaft (Zensur 5) | ungenügend (Zensur 6)mark; grade [Am.] | excellent | very good | good | satisfactory | adequate | fail; inadequate | fail; inadequate [Add to Longdo]
Zwischensumme {f}batch total [Add to Longdo]
Zwischensumme {f}subtotal [Add to Longdo]
ausgewogen; entsprechend {adj}; im Einklang stehendbalanced; commensurate [Add to Longdo]
sich der Kritik aussetzento incur censure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis) [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae) [Add to Longdo]
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae) [Add to Longdo]
アクチブディフェンス;アクティブディフェンス[, akuchibudeifensu ; akuteibudeifensu] (n) active defense; active defence [Add to Longdo]
アゲンスト;アゲィンスト[, agensuto ; ageinsuto] (adv) against [Add to Longdo]
アゲンストウインド[, agensutouindo] (adv) against wind [Add to Longdo]
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable [Add to Longdo]
アルキルベンゼンスルホン酸塩[アルキルベンゼンスルホンさんえん, arukirubenzensuruhon san'en] (n) alkyl benzene sulfonate [Add to Longdo]
アルペンスキー[, arupensuki-] (n) Alpine skiing (ger [Add to Longdo]
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence [Add to Longdo]
イノセンス[, inosensu] (n) innocence [Add to Longdo]
インシデンス[, inshidensu] (n) incidence [Add to Longdo]
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable [Add to Longdo]
インセンス[, insensu] (n) incense [Add to Longdo]
インテリジェンス[, interijiensu] (n) intelligence; (P) [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science [Add to Longdo]
インフルエンス[, infuruensu] (n) influence [Add to Longdo]
インポテンス;インポテンツ[, inpotensu ; inpotentsu] (n) impotence (ger [Add to Longdo]
エクスペリエンス[, ekusuperiensu] (n) experience; (P) [Add to Longdo]
エクスペンス[, ekusupensu] (n) expense [Add to Longdo]
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[, esuke-pushi-kuensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[, esuke-pushi-kensu] (n) {comp} escape sequence [Add to Longdo]
エスノサイエンス[, esunosaiensu] (n) ethnoscience [Add to Longdo]
エッセンス[, essensu] (n) essence; extract; (P) [Add to Longdo]
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence [Add to Longdo]
エレクトロルミネセンス;エレクトロルミネッセンス[, erekutororuminesensu ; erekutororuminessensu] (n) {comp} electroluminescence; electro-luminescence; electronic luminescence; EL [Add to Longdo]
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
エンスト[, ensuto] (n) (abbr) (See エンジンストップ) engine stall [Add to Longdo]
エンスペース[, ensupe-su] (n) {comp} en space [Add to Longdo]
オーディエンス[, o-deiensu] (n) audience [Add to Longdo]
オーディエンスサーベイ[, o-deiensusa-bei] (n) audience survey [Add to Longdo]
オーバーフェンス[, o-ba-fensu] (n) over fence [Add to Longdo]
オーバープレゼンス[, o-ba-purezensu] (n) overpresence [Add to Longdo]
オイルフェンス[, oirufensu] (n) oil fence; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
人口普查[rén kǒu pǔ chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census [Add to Longdo]
人口调查[rén kǒu diào chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] census [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge [Add to Longdo]
保障[bǎo zhàng, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ, ] to ensure; to guarantee; to safeguard [Add to Longdo]
共识[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus [Add to Longdo]
名数[míng shù, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] (grammar) number plus classifier; household (in census) [Add to Longdo]
情欲[qíng yù, ㄑㄧㄥˊ ㄩˋ, ] lust; desire; sensual [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence [Add to Longdo]
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register [Add to Longdo]
指斥[zhǐ chì, ㄓˇ ㄔˋ, ] to denounce; to censure; to rebuke [Add to Longdo]
挨斗[ái dòu, ㄞˊ ㄉㄡˋ, / ] to suffer censure; denounced [Add to Longdo]
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, / ] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn [Add to Longdo]
新疆温宿县[Xīn jiāng Wēn sù xiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄤ ㄨㄣ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 宿 / 宿] Wensu County in Xinjiang [Add to Longdo]
普查[pǔ chá, ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census; general survey; general investigation; reconnaissance survey [Add to Longdo]
温宿[Wēn sù, ㄨㄣ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] Wensu County in Xinjiang [Add to Longdo]
温宿县[Wēn sù xiàn, ㄨㄣ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 宿 / 宿] Wensu County in Xinjiang [Add to Longdo]
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box) [Add to Longdo]
禁止令行[jìn zhǐ lìng xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable [Add to Longdo]
貂蝉[Diāo Chán, ㄉㄧㄠ ㄔㄢˊ, / ] Diaochan (-192), one of the Four legendary beauties 四大美女, in fiction a famous beauty at the break-up of Han dynasty, given as concubine to usurping warlord Dong Zhuo 董卓 to ensure his overthrow by fighting hero Lü Bu 呂布|吕布 [Add to Longdo]
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ, / ] censure [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, / ] to diminish; to demote; reduce or devaluate; disparage; censure; depreciate [Add to Longdo]
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, / ] derogatory term; expression of censure [Add to Longdo]
铺路[pū lù, ㄆㄨ ㄌㄨˋ, / ] to pave (with paving stones); to lay a road; to give a present to sb to ensure success [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] variant of 鬥|斗, to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] variant of 鬥|斗, to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] variant of 鬥|斗, to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
コマンドシーケンス[こまんどしーけんす, komandoshi-kensu] command sequence [Add to Longdo]
コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
ジーメンス[じーめんす, ji-mensu] Siemens [Add to Longdo]
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
センスデータ[せんすでーた, sensude-ta] sense data [Add to Longdo]
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence [Add to Longdo]
フレーム検査シーケンス[フレームけんさシーケンス, fure-mu kensa shi-kensu] frame check sequence [Add to Longdo]
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
ループ変数[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable [Add to Longdo]
レコード変数[レコードへんすう, reko-do hensuu] record variable [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable [Add to Longdo]
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference [Add to Longdo]
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] local variable [Add to Longdo]
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics [Add to Longdo]
回線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification [Add to Longdo]
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]
外部変数[がいぶへんすう, gaibuhensuu] external variable [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable [Add to Longdo]
環境変数[かんきょうへんすう, kankyouhensuu] environment variable [Add to Longdo]
基本変数[きほんへんすう, kihonhensuu] basic variable [Add to Longdo]
共用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable [Add to Longdo]
局所変数[きょくしょうへんすう, kyokushouhensuu] local variable [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰器[げんすいき, gensuiki] attenuator [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
及第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]
懸垂[けんすい, kensui] das_Haengen, das_Hangeln, Klimmzug [Add to Longdo]
成績表[せいせきひょう, seisekihyou] Zensurenliste, Zeugnis [Add to Longdo]
扇子[せんす, sensu] -Faecher [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] Inspektion, Zensur (Film, Literatur) [Add to Longdo]
汁粉[しるこ, shiruko] suesse_Bohnensuppe_mit_Reiskuchen [Add to Longdo]
泉水[せんすい, sensui] Gartenteich [Add to Longdo]
満点[まんてん, manten] hoechste_Punktzahl, beste_Zensur [Add to Longdo]
潜水[せんすい, sensui] -tauchen [Add to Longdo]
潜水夫[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
潜水艦[せんすいかん, sensuikan] U-Boot, Unterseeboot [Add to Longdo]
祖先崇拝[そせんすうはい, sosensuuhai] Ahnenkult [Add to Longdo]
軒数[けんすう, kensuu] Zahl_der_Haeuser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top