Search result for

enorm

(84 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enorm-, *enorm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormity[N] ความมหึมา, See also: ความใหญ่โตมโหฬาร, Syn. enormousness, vastness
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
enormous[ADJ] ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ), See also: ร้ายกาจ, เลวทราม, ไร้ศีลธรรม, Syn. evil, outrageous, wicked
enormous[ADJ] ที่ใหญ่มหึมา, See also: ที่ใหญ่โตมโหฬาร, Syn. gigantic, huge, tremendous
enormously[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously[ADV] อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense

English-Thai: Nontri Dictionary
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
That amount will be enormous.เงินก้อนนั้น ต้องใหญ่มหึมาแน่นอน Episode #1.5 (2008)
well, if it is, he's changed enormously;อืม ถ้านั่นเป็นเขา\ เขาเปลี่ยนไปมาก Changeling (2008)
You know, they say he has the most enormous head, but the sexiest voice.ว่ากันว่า เขาเป็นคน\ ที่มีศีรษะใหญ่มาก แต่ก็มีน้ำเสียงเซ็กส์ซี่ที่สุด Frost/Nixon (2008)
To stop the enormous evil called Kira, it's a small sacrifice.การจะหยุดยั้ง เจ้ามหาวายร้ายที่ชื่อคิระ มันต้องเสียสละกันหน่อย Death Note: L Change the World (2008)
That place is enormous; it's practically a military base.ที่นั่นมันใหญ่มาก และที่นั่นยังเป็น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And I'm enormous now.และตอนนี้ฉันท้องแก่เต็มที่แล้ว Mandala (2009)
I'm not putting an enormous foot in my mouth.ฉันไม่ได้พูดอะไรเลวร้ายออกไป The Grandfather (2009)
I'm sorry,but i have an enormous amount to doฉันขอโทษ ก็ฉันมีอะไรเยอะแยะต้องทำนี่นา Seder Anything (2009)
- It's enormous.- มหึมาเลยแฮะ Blue Shadow Virus (2009)
You're too busy chasing tail and loading your hair With enormous amounts of product!นายมัวแต่โปะครีมบำรุงผม เป็นตันๆใส่หัวอยู่นั่นไง! Mattress (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enormAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
enormAn elephant is an enormous animal.
enormCompiling a dictionary demands an enormous amount of time.
enormHe claimed that the enormous property was at his disposal.
enormHe consumes an enormous amount of liquor.
enormHe has an enormous conceit.
enormHe left his wife an enormous fortune.
enormHe lives in an enormous house.
enormHe was unaware of the enormity of the offense.
enormHis son-in-law will be the heir to the enormous fortune.
enormMy heavens, what an enormous box!
enormNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
มหึมา[ADJ] gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
อะร้าอร่าม[ADJ] enormous, See also: huge, gigantic, Thai definition: ใหญ่ผิดปกติ (มักใช้แก่หน้าอกผู้หญิง)
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty   FR: beaucoup ; énormément ; plein
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
มาก ๆ[X] (māk-māk = mak-māk) EN: many   FR: beaucoup ; énormément ; très

CMU English Pronouncing Dictionary
ENORMITY    AH0 N AO1 R M AH0 T IY0
ENORMITY    IY0 N AO1 R M AH0 T IY0
ENORMOUS    AH0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUS    IY0 N AO1 R M AH0 S
ENORMOUSLY    AH0 N AO1 R M AH0 S L IY0
ENORMOUSLY    IY0 N AO1 R M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormity    (n) (i1 n oo1 m i t ii)
enormous    (j) (i1 n oo1 m @ s)
enormities    (n) (i1 n oo1 m i t i z)
enormously    (a) (i1 n oo1 m @ s l ii)
enormousness    (n) (i1 n oo1 m @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enorm; überwältigend {adj}vast [Add to Longdo]
enorm {adv}enormously [Add to Longdo]
enorm {adv}hugely [Add to Longdo]
enorm {adj} | enormer | am enormstenenormous | more enormous | most enormous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
巨資[きょし, kyoshi] (n) large capital; enormous fund [Add to Longdo]
巨大[きょだい, kyodai] (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [Add to Longdo]
繰り込み;繰込み[くりこみ, kurikomi] (n) (uk) renormalisation (physics); renormalization [Add to Longdo]
繰り込み群;繰込み群[くりこみぐん, kurikomigun] (n) renormalisation group (physics); renormalization group [Add to Longdo]
繰り込み理論;繰込み理論[くりこみりろん, kurikomiriron] (n) renormalization theory; renormalisation theory [Add to Longdo]
至大[しだい, shidai] (adj-na,n) immense; enormous [Add to Longdo]
甚大[じんだい, jindai] (adj-na,n) very great; enormous; serious; (P) [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) [Add to Longdo]
馬鹿でかい[ばかでかい, bakadekai] (adj-i) enormous; gargantuan; immense; ridiculously large [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, ] enormous; broad; extensive [Add to Longdo]
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] enormous pressure; tremendous pressure [Add to Longdo]
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enorm \E*norm"\, a. [Cf. F. ['e]norme. See {Enormous}.]
   Enormous. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 enorm
   enormous
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 enorm [enɔrm]
   enormous
   enormously
   enormous; huge; immense
   enormously
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 enorm [eːnɔrm]
   enormous; huge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top