Search result for

engstes

(80 entries)
(3.8491 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engstes-, *engstes*, engste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engstes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engstes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's the best of my stallions.Der da ist mein bester DeckhengstCaligula (1979)
All hail Ceasar's beautiful horse, Incitartus.Und Cäsars herrlichem Hengst, lncitatus. Caligula (1979)
Hail the most honorable Incitartus. Hail, Incitartus.Heil, dem höchst ehrenwerten Hengst lncitatus. Caligula (1979)
Take my horse to his own bed.Leg meinen Hengst in sein Bett. Caligula (1979)
The dynamite goes down to the engine room!Sprengstoff in den Maschinenraum! Pirates of the 20th Century (1980)
Tether your stallion next to my mare: your bay will be glad to graze by my grey.Zu Ortlindes Stute stell deinen Hengst Mit meiner Grauen grast gern dein Brauner! Die Walküre (1980)
The warriors' hostility even alienates their horses!Heiaha! Heiaha! Die Stute stößt mir der HengstDie Walküre (1980)
Considering its expense, and the small warhead, it has done little but frighten a few English civilians.Wenn man die Kosten bedenkt und die bescheidene Nutzlast an Sprengstoff, erschreckt sie nur einige englische Zivilisten. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Plastic explosives.Plastiksprengstoff. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
And worse, I'd be letting narrow-minded people like Corabeth push me around and tell me what I can teach.Engstirnige Leuten wie Corabeth können mir nicht vorschreiben, was ich unterrichte. The Idol (1980)
I need demolition experts, men who can train other men.Ich brauche Sprengstoffexperten, Männer, die andere ausbilden können. The Premonition (1980)
Sir, it's been months since we had any demolition training.Sir, unsere letzte Sprengstoffübung ist Monate her. The Premonition (1980)
You're narrow-minded, you're ill-mannered, and furthermore--Sie sind engstirnig, ungehobelt und außerdem... The Remembrance (1980)
Mr. Stud! Mr. John!Mister Hengst, Mister Aufreißer. Atlantic City (1980)
I've worked closely with Katarina for 10 years. No, 12 years.Ich bin der engste Mitarbeiter Katarina Egermanns seit 12 Jahren. From the Life of the Marionettes (1980)
Not a plastic explosive or anything.Kein Plastiksprengstoff oder so. Caddyshack (1980)
Except for us chief vassals, not only the enemy, but our own men believe the lord is here.Außer uns, den engsten Gefolgsleuten unseres Herrn, glauben unsere Feinde und sogar unsere eigenen Leute, dass der Fürst hier ist. Kagemusha (1980)
With such a narrow mind, you must not dream of rulership.Bei solch engstirnigem Denken braucht Ihr nicht von Herrschaft zu träumen. Kagemusha (1980)
There was a robbery at Councillor Harris's demolition yard, explosives.In Stadtrat Harris' Abrissfirma wurde eingebrochen und Sprengstoff geklaut. The Long Good Friday (1980)
Obviously you're gonna kill your appetite if you take speed, but then you can't sleep nights. You got to take those terrible sleeping pills. And you mix that garbage with your antidepressants...Klar verdirbst du dir den Appetit, wenn du Speed nimmst, kannst aber nachts nicht schlafen, musst die furchtbaren Schlaftabletten nehmen, mengst dem Müll deine Antidepressiva bei... Stardust Memories (1980)
Any explosive man worth his salt would have arranged for the mines to explode when they're disturbed.Jeder Sprengstoffexperte, der etwas taugt, hat die Minen so präpariert dass sie bei Berührung explodieren. ffolkes (1980)
Hunting chatterers is strictly prohibited...Chatter-Vögel zu jagen ist strengstens verboten ... The Mystery of the Third Planet (1981)
Chatterers strictly, strictly prohibited.Chatter strengstens verboten. The Mystery of the Third Planet (1981)
News service has just announced that a single bomb described as an atomic bomb 2,000 times more powerful than any explosive ever before devised was dropped today on the important Japanese Army center of Hiroshima.Eben wurde gemeldet, dass eine einzige Bombe, die als Atombombe bezeichnet wurde und 2.000-mal stärker als jeder andere Sprengstoff ist, heute über dem wichtigen Armeezentrum von Hiroshima abgeworfen wurde. The Last Ten Days (1981)
"An unfortunate lapse by an individual, dealtwith under internal disciplinary procedures".Das war der unglückliche Lappsus eines einzelnen, den man im Rahmen strengster, interner Disziplinarmaßnahmen ahndet. - Verstehe. A Question of Loyalty (1981)
Without sounding pompous, we must avoid narrow national self-interest. - It doesn't sound pompous...Ich will nicht pathetisch werden, aber die Europäische Idee gibt uns die Hoffnung auf Eliminierung engstirnig nationaler Egoismen. The Devil You Know (1981)
You see, in my business, even the deepest family relationships aren't worth a farthing.In meinem Geschäft sind die engsten Familienbande keinen Pfifferling wert. The Cannonball Run (1981)
He's trapped and killed my sacred herd of flying horses and now only the stallion, Pegasus, remains.Er hat meine heilige Herde fliegender Pferde gefangen und getötet, und jetzt ist nur noch der Hengst Pegasus ubrig. Clash of the Titans (1981)
The most beautiful stallion in the world.Der schönste Hengst der Welt. Clash of the Titans (1981)
I am a file clerk.Ich bin ein BürohengstCondorman (1981)
Don't you ever use that tone of voice with me, missy!Diesen Ton verbitte ich mir allerstrengstens, Fräulein! Mommie Dearest (1981)
Take it easy, super stud.Bleib ruhig, SuperhengstNeighbors (1981)
I hear she even does it with horses.Ja, Jungfrau meine Eier! Es heißt, sie treibt es mit Lone Rangers HengstThe Skin (1981)
Yeah, but we had to print these very small, and I wouldn't want you to strain your eyes twice in one day.Ja, aber in ganz kleiner Schrift. Und ich will nicht, dass du deine Augen überanstrengstThe Prowler (1981)
Who was such nitro-glycerin in the head that he had to hide out in a cork-lined room or else he'd have gone up in shrapnel.Er hatte so viel Sprengstoff im Kopf, dass er in die Gummizelle musste, sonst hätte er sich selbst gesprengt. Rich and Famous (1981)
Now, when you invade a hostile foreign nation... you don't send your typists in the first wave.Wenn man in ein feindliches, fremdes Land eindringt... schickt man keinen Schreibtischhengst an die Front. Stripes (1981)
You tell that stuffy bloody club of mine that I did it.Erzähl jedem in meinem engstirnigen Klub, dass ich es geschafft habe. Tarzan the Ape Man (1981)
You will all be very closely guarded.Sie werden alle strengstens bewacht. Victory (1981)
Jacobs, shut up!Sprengstoff, TNT, was auch immer. A Plush Ride (1982)
Perhaps with some plastique, a jackhammer... a diamond-edged hacksaw, he may have had an outside chance... of throwing out a circuit or two, but damage?Mit Sprengstoff, einem Presslufthammer oder einer Diamantsäge... hätte er eventuell einen oder zwei Schaltkreise zerstört. No Big Thing (1982)
The firm that hired us said it: "You two are a hell of a team".Alan Grievey gehörte zu meinem engsten Freundeskreis. In the Steele of the Night (1982)
That is a narrow view.Aber das ist kleinlich und überaus engstirnig gesehen. The Moral Dimension (1982)
-Antonieta is my right hand;- Sie ist meine engste Mitarbeiterin. Sie kann alles hören. Antonieta (1982)
We can still escape. I have a strong black stallion waiting at the edge of the field.Wir können noch fliehen. Am Rand des Feldes wartet ein schwarzer HengstIvanhoe (1982)
I like the way the stallions look.Der Hengst gefällt mir. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Not a stallion.Nicht HengstA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Thank you for attending the annual charity match between the Italian Stallion, Rocky Balboa, and Thunderlips, the Ultimate Male.Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Benefizkampf zwischen Rocky Balboa, dem Italienischen Hengst, und Thunderlips, dem ultimativen Herkules. Rocky III (1982)
Mrs Stallion, you almost look pretty good.Frau Hengst, Sie sehen gar nicht schlecht aus. Rocky III (1982)
Man o' War retired. They put him out to stud.Das größte Rennpferd endet irgendwann als ZuchthengstRocky III (1982)
The pride of Philadelphia, the Italian Stallion, and the reigning heavyweight champion of the world, Rocky Balboa.Der Stolz von Philadelphia, der Italienische Hengst und amtierende Weltmeister im Schwergewicht, Rocky Balboa. Rocky III (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
HENGST    HH EH1 NG G S T
BENGSTON    B EH1 NG G S T AH0 N
ENGSTROM    EH1 NG S T R AH0 M
ENGSTRAND    EH1 NG S T R AH0 N D

German-Thai: Longdo Dictionary
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Engstelle {f}constriction; bottleneck [Add to Longdo]
Engstirnigkeit {f}bigotry [Add to Longdo]
Harpune {f} | Harpunen {pl} | sprengstoffbestückte Harpuneharpoon | harpoons | explosive harpoon [Add to Longdo]
Hengst {m}; Deckhengst {m}; Zuchthengst {m} [zool.] | Hengste {pl}; Deckhengste {pl}; Zuchthengste {pl}stallion | stallions [Add to Longdo]
Kreis {m} | Kreise {pl} | sich im Kreise drehen | im Kreise der Familie | im engsten Kreise feiern | in den besten Kreisencircle; circuit; cycle | circles | to move in a circle | in the family (circle) | to celebrate within the family circle; with one's close friends | in the best circles [Add to Longdo]
Plastiksprengstoff {m} [mil.]gelignite [Add to Longdo]
Sprengstoff {m}blasting agent [Add to Longdo]
Sprengstoffattentäter {m} | Sprengstoffattentäter {pl}dynamiter | dynamiters [Add to Longdo]
Sprengstoffräumkommando {n}bomb disposal unit [Add to Longdo]
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
bigott; frömmelnd; blindgläubig; engstirnig {adj}bigot [Add to Longdo]
dicht; eng; fest {adj} | dichter; enger; fester | am dichtesten; am engsten; am festestentight | tighter | tightest [Add to Longdo]
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
eng; winzig {adj} | enger | am engstenpoky; pokey | pokier | pokiest [Add to Longdo]
eng; innig; intim; vertraut {adj} | enger; inniger; vertrauter | am engsten; am inigsten; innigst; am vertrautestenintimate | more intimate | most intimate [Add to Longdo]
engstirnigilliberal [Add to Longdo]
engstirnig {adv}illiberally [Add to Longdo]
feiern; ein Fest begehen | feiernd | gefeiert | er/sie feiert | ich/er/sie feierte | er/sie hat/hatte gefeiert | im engsten Freundeskreis feiern | nicht gefeiertto celebrate | celebrating | celebrated | he/she celebrates | I/he/she celebrated | he/she has/had celebrated | to celebrate with a few good friends | uncelebrated [Add to Longdo]
streng; genau; unnachsichtig; konsequent {adj} | strenger; genauer; unnachsichtiger; konsequenter | am strengsten; am genauesten; am unnachsichtigsten; am konsequentestenstrict | stricter | strictest [Add to Longdo]
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just [Add to Longdo]
streng; ernst {adj} | strenger; ernster | am strengsten; am ernstestenstern | sterner | sternest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最近[さいきん, saikin] letzt, juengst, neuest [Add to Longdo]
末っ子[すえっこ, suekko] juengstes_Kind [Add to Longdo]
爆薬[ばくやく, bakuyaku] Sprengstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top