Search result for

eng

(172 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eng-, *eng*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ

English-Thai: Longdo Dictionary
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
feng shui(n) ฮวงจุ้ย เช่น Learn how to map your bedroom with Feng Shui, an ancient Chinese method that helps us balance our homes and create happier, more successful lives.
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน
engineerช่างยนต์
engineer (n ) ต้นกลเรือ
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม
Englishอังกฤษ
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engage    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage    [VI] ต่อสู้, See also: สู้รบ, รบ, Syn. fight
engage    [VT] ทำให้เริ่มทำงาน, See also: เริ่มเดินเครื่องทำงาน, Syn. activate
engage    [VT] มีส่วนร่วม, Syn. involve, take part in
engage    [VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
engage    [VT] หมั้นหมาย, Syn. betroth
engine    [N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์, Syn. generator, machine, motor
engine    [N] หัวรถจักร, Syn. locomotive
engulf    [VT] กลืน, See also: ดูดกลืน, Syn. inundate, submerge
engulf    [VT] ปกคลุม, See also: ท่วมท้น, Syn. overwhelm

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagementการหมั้น [ดู betrothal] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement giftของหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engagement to marryการหมั้น [ดู betrothal] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engineเครื่อง, เครื่องประมวล(ผล) [มีความหมายเหมือนกับ processor] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
engine block; cylinder blockเสื้อสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engageเลื่อนมาชนกัน [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Engelman Diseaseโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น [การแพทย์]
Engineเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
engineเครื่องยนต์, เครื่องกลใด ๆ ที่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกมาทำให้เครื่องกลนั้นทำงานได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องกลที่ใช้พลังงานจากไอน้ำ น้ำมัน และแก๊ส เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engI have a previous engagement at ten.
engThey have announced their engagement.
engFive fire engines rushed to the scene of the fire.
engThe company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.
engI am very happy to hear about your engagement.
engWhen did you get through with your engineering problem?
engAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
engThe engine doesn't work.
engSomething has happened to the engine.
engThe engine would not start.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
engagement ringแหวนหมั้น
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
engender(เอนเจน'เดอะ) vt. ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด -vi. บังเกิด., See also: engenderer n. ดูengender engenderment n. ดูengender, Syn. produce
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
English(adj) เกี่ยวกับชาติอังกฤษ,ของคนอังกฤษ,เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบการ    [V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
มีเพศสัมพันธ์    [V] engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
วิศวกรรมศาสตร์    [N] engineering, Example: ผู้ที่จะสมัครตำแหน่งนี้ต้องมีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรืออุตสาหการ, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาช่าง    [N] engineering, Example: นักศึกษากลุ่มนี้สอบวิชาช่างได้เกรดเอทุกคน, Thai definition: ความรู้ที่เกี่ยวกับช่าง
วิศวกรรม    [N] engineering, Example: ดร. การุญได้รับการติดต่อให้ไปนั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(จำกัด), Thai definition: การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
ทาบกิ่ง    [V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ประมือ    [V] engage, See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack, Example: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย, Thai definition: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
เกิดปฏิกิริยา    [V] react, See also: engender, response, Example: โคที่ได้รับการถ่ายเลือดซ้ำในเวลาใกล้ๆ กันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นได้, Thai definition: มีปฏิกิริยาขึ้น
เครื่องยนต์    [N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องจักร    [N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana phāsā Angkrit) EN: English conversation   
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
ENG    EH1 NG
ENGH    EH1 NG
ENGE    EH1 N JH
ENGER    EH1 NG G ER0
ENGEN    EH1 NG AH0 N
ENGEL    EH1 N G AH0 L
ENGLE    EH1 NG G AH0 L
ENGINE    IH1 N JH AH0 N
ENGINE    EH1 N JH AH0 N
ENGLER    EH1 NG G AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engage    (v) (i1 n g ei1 jh)
engine    (n) (e1 n jh i n)
engulf    (v) (i1 n g uh1 l f)
England    (n) (i1 ng g l @ n d)
English    (n) (i1 ng g l i sh)
engaged    (v) (i1 n g ei1 jh d)
engages    (v) (i1 n g ei1 jh i z)
engines    (n) (e1 n jh i n z)
engraft    (v) (i1 n g r aa1 f t)
engrave    (v) (i1 n g r ei1 v)

German-Thai: Longdo Dictionary
eng(adj) คับ (เสื้อผ้า)
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen
englisch(adj) ที่เกี่ยวกับอังกฤษ เช่น englischer Tee ชาอังกฤษ, englische Bücher หนังสือภาษาอังกฤษ
Englisch(n) |das| ภาษาอังกฤษ
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
anstrengend(adj adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
eine Menge|+ กริยาเอกพจน์ ไม่ว่าจะตามด้วยคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์| จำนวนมาก เช่น Herr Müller hat eine Menge Geld., Eine Menge Leute haben die Ausstellung besucht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eng {adv}closely [Add to Longdo]
eng befreundetchummy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing) [Add to Longdo]
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, / ] engagement; wedding contract [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking [Add to Longdo]
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering graphics; technical drawing [Add to Longdo]
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] engineering [Add to Longdo]
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, / ] engineer [Add to Longdo]
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] engine (transliteration) [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] engrave [Add to Longdo]
推进机[tuī jìn jī, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] engine; propulsion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
天使[てんし, tenshi] Engel [Add to Longdo]
[みつ, mitsu] ENG, NAHE, DICHT, GEDRAENGT, GENAU, GEHEIM [Add to Longdo]
援護[えんご, engo] Unterstuetzung, Beistand, Schutz [Add to Longdo]
援軍[えんぐん, engun] Hilfstruppen, Verstaerkung [Add to Longdo]
沿岸[えんがん, engan] -Kueste, Gestade [Add to Longdo]
演劇[えんげき, engeki] Schauspielkunst, Theaterstueck [Add to Longdo]
演技[えんぎ, engi] Auffuehrung, Darstellung, Spiel [Add to Longdo]
演芸[えんげい, engei] Auffuehrung, Vorstellung, Unterhaltung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 eng
   meadow
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 eng [ɛŋ]
   eerie; grisly; gruesome; macabre
   narrow
   close; cramped
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 eng [ɛŋ]
   closely; narrow; poky; tight
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top