Search result for

encamp

(47 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encamp-, *encamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encamp[VI] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encamp[VT] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encampment[N] การตั้งค่ายที่พัก, Syn. bivouac, camp, campsite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encampvi. ตั้งค่าย,ตั้งที่พัก -
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp

English-Thai: Nontri Dictionary
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Women are forbidden within the encampment.ผู้หญิงเป็นสิ่งต้องห้าม ช่วงออกค่ายรบ The Red Serpent (2010)
The night battle on Guadalcanal was the night that John Basilone and just a few hundred marines were going up against an onslaught of thousands of Japanese who are gonna be crossing into their encampment.การรบตอนกลางคืนที่กัวดาคาแนล มัน เป็นคืนของ จอห์น บาซิลโลน และเหล่านาวิกฯ ไม่กี่ร้อยคน พวกเขาต้องป้องกันการโจมตี จากทหารญี่ปุ่นนับพัน The Pacific (2010)
- Moro Fortress, Jin Clan Encampment - How could His Highness do this to us?องค์ชายทำอย่างนี้กับเราได้อย่างไร? Episode #1.4 (2010)
- Moro Fortress, Baekje Encampment -- ป้อมโมโร แคมป์ของเพคเจ - Episode #1.4 (2010)
- Moro Fortress (Daifang), Baekje Encampment -- ป้อมโมโร (ไดฟัง), แคมป์ของเพคเจ - Episode #1.4 (2010)
In the brush above the encampment.ในพุ่มไม้เหนือแคมป์เราขอรับ The Pointy End (2011)
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน The Ghost of Harrenhal (2012)
But an SEC investigator and a banker do not shoot up a homeless encampment with automatic weapons.แต่ผู้ตรวจสอบของ กลต. และนักการธนาคารไม่ได้ยิง ที่พักของคนไร้บ้านด้วยปืนอัตโนมัตินะ Risk (2012)
A military encampment is no place for a lady.ค่ายทหารมิใช่ที่สำหรับ สตรี Dark Wings, Dark Words (2013)
See her safely towards encampment.ดูแลสวัสดิภาพของนางช่วงที่เราตั้งค่าย Blood Brothers (2013)
You cannot take my life and see my body from encampment absent notice.คุณไม่สามารถฆ่าฉัน และให้ร่างกายของฉันจากค่ายไม่มีใครสังเกตเห็น Separate Paths (2013)
Give order to break encampment and fall to march.- สั่งซื้อผิดขึ้นและเดินออกไป Victory (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย[N] camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count unit: ค่าย
ที่พักแรม[N] camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก
ตั้งค่าย[V] encamp, See also: pitch a camp, Syn. ตั้งแคมป์, สร้างค่าย, Example: โรงเรียนของเขาไปตั้งค่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[n.] (khāi) EN: camp ; encampment   FR: camp [m] ; campement [m]
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCAMP    EH0 N K AE1 M P
ENCAMPED    EH0 N K AE1 M P T
ENCAMPMENT    EH0 N K AE1 M P M AH0 N T
ENCAMPMENTS    EH0 N K AE1 M P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encamp    (v) (i1 n k a1 m p)
encamps    (v) (i1 n k a1 m p s)
encamped    (v) (i1 n k a1 m p t)
encamping    (v) (i1 n k a1 m p i ng)
encampment    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t)
encampments    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
陣を敷く[じんをしく, jinwoshiku] (exp,v5k) to encamp; to take up a position [Add to Longdo]
陣屋[じんや, jinya] (n) encampment [Add to Longdo]
陣取る[じんどる, jindoru] (v5r,vi) to encamp; to take up positions [Add to Longdo]
陣地[じんち, jinchi] (n) (military) encampment; position; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encamp \En*camp"\, v. t.
   To form into a camp; to place in a temporary habitation, or
   quarters.
   [1913 Webster]
 
      Bid him encamp his soldiers.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encamp \En*camp"\, v. i. [imp. & p. p. {Encamped} (?; 215); p.
   pr. & vb. n. {Encamping}.]
   To form and occupy a camp; to prepare and settle in temporary
   habitations, as tents or huts; to halt on a march, pitch
   tents, or form huts, and remain for the night or for a longer
   time, as an army or a company traveling.
   [1913 Webster]
 
      The host of the Philistines encamped in the valley of
      Rephaim.                 --1 Chron. xi.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encamp
   v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this
      summer?"; "The circus tented near the town"; "The
      houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp},
      {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top