Search result for

einging

(582 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einging-, *einging*, eing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา einging มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *einging*)
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
being[N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being[N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being[N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์
seeing[N] การเห็น, See also: การมองเห็น, Syn. visual, visible, optical
seeing[CONJ] เมื่อพิจารณา, See also: เนื่องด้วย, เนื่องจาก, ด้วยเหตุที่, Syn. regarding, considering
eeing-to[SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ, มีเพศสัมมพันธ์
farseeing[ADJ] ซึ่งมองการณ์ไกล, See also: เล็งเห็นการณ์ไกล, มีสายตายาว, Syn. farsighted
well-being[N] สวัสดิภาพ, See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี, Syn. happiness, prosperity, welfare
human being[N] มนุษย์, See also: คน
seeing that[IDM] เห็นไหม, See also: เข้าใจไหม
sightseeing[N] การเที่ยวชม, See also: การเยี่ยมชม, Syn. tour, excursion
Supreme Being[N] พระผู้เป็นเจ้า
seeing is believing[IDM] เห็นแล้วจึงจะเชื่อ
call someone into being[IDM] ริเริ่ม, See also: ทำให้เกิดขึ้น, มีขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
seeing(ซี'อิง) conj. ตามความเป็นจริง,ตราบที่,เมื่อพิจารณาถึง. n. การมอง,การเห็น,ประสาทตา, Syn. considering,inasmuch as
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
supreme beingn. พระเจ้า, Syn. God
unseeing(อันซี'อิง) adj. มองข้าม,มองไม่เห็น,ไม่สนใจ
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
blueing(n) ครามย้อมผ้า
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง,ด้วยเหตุว่า,ตามความเป็นจริง
seeing(n) การมอง,การเห็น,การดู,ประสาทตา
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ageing; agingการเปลี่ยนตามวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ageing; agingสูงวัยขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aging; ageingการเปลี่ยนตามวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aging; ageingสูงวัยขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Beingสัต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
being๑. สัต๒. ภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Being-in-Itselfพระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-Being; non-beingอสัต, อภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boeing airplanesเครื่องบินโบอิ้ง [TU Subject Heading]
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]
Cleaning and dyeing industryอุตสาหกรรมการทำความสะอาดและฟอกย้อม [TU Subject Heading]
Dyes and dyeing ; Stains and stainingสีย้อมและการย้อมสี [TU Subject Heading]
Dyes and dyeing, Domesticสีย้อมและการย้อมสีในครัวเรือน [TU Subject Heading]
Effect of human beings onผลกระทบของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Foreing workers, Vietnameseคนงานต่างชาติชาวเวียดนาม [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Tie-dyeingการมัดย้อม [TU Subject Heading]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Aging or Ageingการอบเร่งยางในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อดูการเสื่อมสภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ และ สมบัติทางเคมีของยางอันเนื่องมาจากออกซิเจน ความร้อน และโอโซน สามารถนำไปทำนายอายุการใช้งานของยางนั้นๆ ได้ [เทคโนโลยียาง]
Delusions of Being Controlledการกระทำของตนถูกควบคุมบังคับจากอำนาจภายนอก [การแพทย์]
Fetal Well-Beingสุขภาพของทารก,ความอยู่ดีของเด็ก [การแพทย์]
Fetal Well-Being and Maturityสุขภาพและความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Well-Being, Assessment ofการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Fetal Well-Being, Loss ofสุขภาพของเด็กเสื่อม [การแพทย์]
Fleeingการหนี [การแพทย์]
Indicators, Well-Beingตัวชี้บ่งการอยู่ดีกินดี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
interbeing (n adj ) เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้, เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
interbeingสิ่งอิงอาศัยกันเกิด
seeing thatโดยที่
sense of well-being (phrase ) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น Pinocchio (1940)
Why, my boy, huh, you must be seeing things.ทำไมเด็กสิ่งที่ฉันฮะคุณต้องได้ เห็น Pinocchio (1940)
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
However, for the time being...เเต่สําหรับตอนนี้-- Rebecca (1940)
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ Rebecca (1940)
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
Are they being freed?พวกเขาถูกปลดปล่อยแล้วหรือ? Night and Fog (1956)
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง 12 Angry Men (1957)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา? 12 Angry Men (1957)
The boy admitted leaving the house at eight o'clock at night after being slapped by his father.ที่หนึ่ง: 12 Angry Men (1957)
After being hit several times by his father.หลังจากที่ถูกตีหลายครั้งโดยพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
Wouldn't he be afraid of being caught?เขาจะไม่กลัวที่จะถูกจับได้? 12 Angry Men (1957)
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ 12 Angry Men (1957)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies.Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies. 12 Angry Men (1957)
I'm being towed by a fish, and I am the towing bitt.ฉันถูกลากจูงโดยปลา และฉันอันลาก สิ่งที่ฉันจะทำ The Old Man and the Sea (1958)
For an hour, he had been seeing spots before his eyes.เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เขาได้รับการเห็นจุดก่อนที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคืออยู่ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก Help! (1965)
# Hearing them, seeing themได้ยินพวกเขาได้เห็นพวกเขา Help! (1965)
- Hey! - We're being attacked!เฮย เรากำลังถูกโจมตี Help! (1965)
Come on! We're being fired at!เข้ามา ตื่น เรากำลังถูกยิง Help! (1965)
- It's on the map as being here.มันอยู่ในแผนที่คืออยู่ที่นี่ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
# And I do appreciate you being 'roundและฉันก็ขอขอบคุณที่คุณคือ 'รอบ Help! (1965)
That's not what I'm being paid for.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะต้องจ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know the prisoners here are being robbed systematically.ฉันรู้ว่าเชลยกำลังถูก รวมหัวปล้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Your reason for being around here?ทำไมมาป้วนเปี้ยนแถวนี้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน How I Won the War (1967)
That's what being an officer means. You know...คุณจะรู้ว่าฉันคิดว่าคุณรู้ว่า How I Won the War (1967)
Pro tem, you can say no, I'll have you down for mine being off at the first light.โปร tem และคุณไม่สามารถ บอกว่าไม่มี ฉันจะมีคุณลง เหมืองถูกปิดที่แสงแรก How I Won the War (1967)
Being in improper possession of a comrade's property.ทรัพย์สินของเพื่อนสนิทของ How I Won the War (1967)
Treat us like human beings. What we want is more humane killers.สิ่งที่เราต้องการคือฆาตกรมี มนุษยธรรมมากขึ้น How I Won the War (1967)
Like shoelaces, seeing as they're tight.เช่นเชือกผูกรองเท้าเห็นที่มัน กำลังแน่น How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา How I Won the War (1967)
Would you believe me if I told you I was being followed by a yellow submarine?เฮย คุณจะเชื่อฉันถ้าฉันบอกคุณว่า ฉันถูกตามด้วยเรือดำน้ำสีเหลือง? Yellow Submarine (1968)
It must be very tiring being time, mustn't it?มันจะต้องเหนื่อยมาก คือเวลาที่จะต้องไม่ได้หรือไม่ ทำไม? Yellow Submarine (1968)
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
- The whole world's being attacked.เข้ามา โลกทั้งโลกของการถูกโจมตี Yellow Submarine (1968)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eingAbility to talk distinguishes human beings from animals.
eingA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
eingAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
eingAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
eingAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
eingAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
eingAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
eingAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
eingAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
eingAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
eingA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
eingAll human beings are legally equal.
eingAll human beings are mortal.
eingAll human beings are much more intelligent than animals.
eingAll human beings have the same kind of body.
eingAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
eingAll you have to do is apologize for being late.
eingAlthough the names are similar, they are far from being the same.
eingAmerica is proud of being a free country.
eingAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
eingAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
eingAmericans spend most of their lives working, being productive.
eingAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
eingAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
eingAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
eingAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
eingA new bridge is being built over the river.
eingA new building is being built in front of my house.
eingA new museum is being built at the center of the city.
eingA new serial will being in our next month's issue.
eingA new treatment for hepatitis is being studied.
eingApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
eingA railway bridge is already being built over the river.
eingA recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.
eingAren't you being very rude?
eing"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
eingAre you being waited on?
eingA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
eingArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
eingA sale of quality-brand goods is being held at that department.
eingAs a man, no a human being, you're the pits!
eingAs a result, people have got so used to being paid this way that they're uncomfortable with any other.
eingAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
eingAs the weather had cleared, the children being to play baseball again.
eingBaskets are being made nearby.
eingBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
eingBecause of the bad weather gave up the idea of seeing the sights of the city.
eingBeing able to revolve, it is merry-go-round.
eingBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
eingBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขภาพ[N] health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เทพเจ้า[N] god, See also: divinity, deity, supernatural being, Syn. เทวดา, Example: ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสมเด็จพระจักรพรรดิของเขาสืบสายมาจากเทพเจ้าโดยตรง, Count unit: ตน, องค์, Thai definition: เทวดาผู้เป็นใหญ่
ขุ่นแค้น[V] feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ
ไข่ตายโคม[N] egg spoiled while being incubated, Example: เราไม่สามารถแยกได้ว่าไข่ใบไหนเป็นไข่ตายโคมบ้าง, Thai definition: ไข่ที่เป็นตัวแล้วแต่ตายในระหว่างฟัก
ไข่ข้าว[N] egg spoiled while being incubated, See also: egg containing undeveloped embryo, Example: ใครเอาไข่ข้าวมาใส่ไว้ในตู้กับข้าว ส่งกลิ่นเหม็นมาก, Count unit: ลูก, ใบ, ฟอง, Thai definition: ไข่ที่ฟักยังไม่ทันเป็นตัว
คน[N] human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count unit: คน
ความอยู่ดีกินดี[N] well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การที่มีความสุขสบาย
ความสุขสบาย[N] happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร
โครม[ADV] bang, See also: the sound of being crushed or something heavy falling, Syn. ปัง, Example: รถชนกันเสียงดังโครม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงคนหรือของหนักๆ ล้มหรือตกเป็นต้น
โครมคราม[ADJ] with a bang, See also: the sound of something falling or being crushed, Syn. ปึงปัง, Example: ในวงการเมืองจะพูดจากันต้องทำเป็นขั้นตอนเอะอะโครมครามไม่ได้, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
พลาง[ADV] while, See also: for the time being, in the meantime, for a while, meanwhile, Example: ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือไปพลางๆ ระหว่างที่รอเพื่อน, Thai definition: ชั่วระหว่างเวลา (ที่ยังไม่พร้อม หรือยังไม่ถึงกำหนด)
พิทยาธร[N] angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count unit: ตน, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
พุ่มม่าย[ADJ] still being a widow, Example: เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง, Thai definition: ที่ยังเป็นม่ายอยู่
มนุษย์[N] human, See also: human being, man or woman, creature, mortal, Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน, Example: มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด, Count unit: คน, Thai definition: สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เป็นสาวเป็นนาง[V] being woman, See also: be a young woman, Example: โบราณว่าเป็นสาวเป็นนางควรจะต้องนอนตะแคง อย่านอนหงายหรือนอนคว่ำ, Thai definition: มีอายุพ้นวัยที่เป็นเด็กหญิง
มัตตัย[N] mortal, See also: human beings, Syn. มรรตย, มรรตัย, มัตย, มรรตยะ, มัตยะ, Count unit: ผู้ทีไม่ตาย, Thai definition: ผู้ที่ต้องตาย ได้แก่พวกมนุษย์ ดิรัจฉาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศวตฉัตร[N] white tiered umbrella of kingship, See also: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty, white umbrella of sovereignty, Syn. ฉัตรขาว, Example: นี่เป็นดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรในพระราชพิธีฉัตรมงคล, Count unit: องค์, Thai definition: เครื่องประดับยศสำหรับเป็นเครื่องประดับยศพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายชั้นสูง, เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
อาโลก[N] looking, See also: seeing, Syn. การดู, การเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาโลกนะ[N] seeing, See also: looking, Syn. การดู, การเห็น
สัตว์สองเท้า[N] biped, See also: man, human being, Syn. คน, มนุษย์, Example: ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงสัตว์สองเท้าที่ไม่มีความสำคัญอะไร, Count unit: คน
สิ้นอาลัย[V] stop being concerned for, Syn. หมดอาลัย, สิ้นอาลัยตายอยาก, Example: เขาสิ้นอาลัยที่จะเข้ารับราชการแล้ว, Thai definition: รู้สึกหมดหวังท้อแท้
เสียงแตก[V] discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
ตายโคม[V] dead chicken embryo, See also: die while being hatched, Thai definition: เรียกไข่ที่ตัวตายในระหว่างฟักว่า ไข่ตายโคม
ตื่นตาตื่นใจ[V] be excited by seeing some spectacular things, See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes, Example: เมื่อท่านเข้าไปในห้องโถงกลางห้องแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวของต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
ทะนานหลวง[CLAS] capacity measure equivalent litre, See also: unit of capacity for rice, the official unit being equivalent to one litre, Example: เขาต้องส่งข้าวหนึ่งพันทะนานหลวงต่อปี, Thai definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ 1 ลิตร
ท่องเที่ยว[V] tour, See also: travel, go sightseeing, Syn. ทัศนาจร, เที่ยว, ประพาส, Example: เพลินตามีใจใฝ่ฝัน ใคร่จะได้ท่องเที่ยว และเดินทางตามที่ต่างๆ ที่เขาอยากไป
ทรรศนาการ[N] sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai definition:
ทรรศนีย์[ADJ] beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรหวล[V] blown away, See also: being carried away (as by a wind), Thai definition: พัดหอบเอาไป
ทิพยจักษุ[N] celestial eye, See also: supernatural eye, all-seeing eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยเนตร, Example: ท่านพูดราวกับตาเห็น หรือมีทิพยจักษุทีเดียว, Thai definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยเนตร[N] all-seeing eye, See also: celestial eye, supernatural eye, Syn. ตาทิพย์, ทิพยจักษุ, Example: ท่านอยู่เบื้องบน สามารถเล็งทิพยเนตรเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำ, Thai definition: ตาที่สามารถจะดูอะไรเห็นได้หมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัสนานุตริยะ[N] excellent vision, See also: excellent sight-seeing, excellent thing, the preeminent sight, Example: พระพุทธเจ้าทรงมีทัสนานุตริยะ, Thai definition: การเห็นอันประเสริฐ, สิ่งที่เห็นอันประเสริฐ, Notes: (บาลี)
ทัศนียภาพ[N] scenery, See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama, Syn. ทิวภาพ, ทิวทัศน์, ภาพ, Example: พอเข้าเขตจังหวัดตรังก็ผ่านเขาช่อง ซึ่งมีน้ำตกและทัศนียภาพอันสวยงาม, Thai definition: ภาพที่น่าดู, มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยงาม
ทัศนาจร[V] tour, See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey, Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส, Example: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัศนาการ[N] vision, See also: seeing, sight, look, Syn. การเห็น, Thai definition: อาการดู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัศนวิสัย[N] visibility, See also: power of seeing or looking ahead, Example: เขาเดินไปตามแนวถนนที่โล่งว่าง เพลิดเพลินไปกับทัศนวิสัยทางขวามือที่เป็นลำน้ำโขงทอดยาว, Thai definition: ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร, Notes: (ภูมิศาสตร์)
ทัวร์[N] tour, See also: sight-seeing tour, Syn. การท่องเที่ยว, การเดินทาง, Example: สุเทพจัดทัวร์ไปเกาะพีพี, Notes: (อังกฤษ)
เบื้อ[N] mythological man-like creature, See also: mythological animal resembling a human being, Thai definition: สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้
บูชนียสถาน[N] place worthy of being worshipped, Syn. ปูชนียสถาน, Example: พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังบูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่เนื่องด้วยศาสนา ซึ่งเป็นที่ควรแก่การเคารพบูชา
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน
เบญจขันธ์[N] five elements or attributes of corporeal being, Example: มนุษย์เราหากถอนความหลงติดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงคงจะไม่ตกอยู่ในกิเลส, Thai definition: กอง 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ระบัด[ADJ] just budding, See also: being young tender sprouts or newly formed leaves, Syn. เพิ่งผลิ, อ่อน
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด
ร้อนตัว[V] be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
รัช[N] state of being king, See also: kingship, monarchy, Thai definition: ความเป็นพระราชา
ราชย์[N] state of being king, See also: monarchy, kingship, Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ
ราชัย[N] state of being king, See also: monarchy, kingship, Syn. ราชย์, รัช, Thai definition: ความเป็นพระราชา
ปราณี[N] living things, See also: creature, human, animal, being, Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
โบอิ้ง[TM] (Bōing) EN: Boeing   FR: Boeing [m]
บอด[adj.] (bøt) EN: blind ; unseeing ; sightless   FR: aveugle
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap singwaētløm) EN: human being and environment   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ดูภาพยนตร์[v. exp.] (dū phāpphayon) EN: seeing a movie   FR: regarder un film
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
กำลัง...[v.] (kamlang ...) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just   FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ... yū) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of   FR: être en train de ... ; être occupé à ...
การได้เปรียบ[n. exp.] (kān dāi prīep) EN: having an advantage over ; being beneficial   
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rōng phayābān) EN: being admitted to hospital   FR: admission à l'hôpital [f]
การเผาผลาญ[n. exp.] (kān phao phlān) EN: burning down ; being on fire ; flaming ; blazing   
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การรักษาการ[n.] (kān raksākān) EN: being on duty   
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คน[n.] (khon) EN: person ; man ; human ; people ; human being   FR: personne [f] ; individu [m] ; être [m] ; être humain [m]
คน[n.] (khon) EN: [classifier : persons, people, human beings]   FR: [classificateur : personnes, individus]
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng phiphop) EN: extraterrestrial being   
เครื่องบินโบอิ้ง[n. exp.] (khreūangbin Bōing) EN: Boeing   FR: avion Boeing [m] ; Boeing [m]
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen pørapak) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy   FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]
มนุษย์[n.] (manut) EN: man ; humain ; human being   FR: homme [m] ; être humain [m] ; humain [m]
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng dāo) EN: extraterrestrial being   FR: extraterrestre [m]
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: being fainting ; be giddy   FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case   FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen ruam lōk) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings   
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile   FR: en ; tout en ; en attendant
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquitté
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly   FR: faire le matamore
สัตว์สองเท้า[n. exp.] (sat søng thāo) EN: biped ; human being   FR: bipède [m]
สีย้อมผ้า[n. exp.] (sī yøm phā) EN: dyeing colour   FR: colorant textile [m]
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being = wellbeing   FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
ตายโคม[v.] (tāikhōm) EN: die while being hatched ; become addle   
ตัดรำคาญ[v. exp.] (tat ramkhān) EN: stop being annoyed   
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing   FR: voyager ; visiter
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทว[n.] (thēwa) EN: god ; deity ; divinity ; celestial being ; angel   FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déité [f]
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo = thøngthīo) EN: travel ; tour ; go sightseeing   FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple
ทัวร์[n.] (thūa) EN: tour ; sight-seeing tour ; trip   FR: périple [m] ; circuit [m] ; voyage organisé [m] ; séjour [m]
ถูกด่าสนุก[v. exp.] (thuk dā sanuk) EN: enjoy being scolded   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEING    B IY1 IH0 NG
HOEING    HH OW1 IH0 NG
SEEING    S IY1 IH0 NG
GEEING    JH IY1 IH0 NG
TEEING    T IY1 IH0 NG
EYEING    AY1 IH0 NG
DYEING    D AY1 IH0 NG
TIEING    T AY1 IH0 NG
TOEING    T OW1 IH0 NG
BOEING    B OW1 IH0 NG
BEINGS    B IY1 IH0 NG Z
CHSEING    CH EY1 NG
WEINGER    W AY1 N G ER0
FREEING    F R IY1 IH0 NG
FLEEING    F L IY1 IH0 NG
BEING'S    B IY1 IH0 NG Z
WAREING    W EH1 R IH0 NG
STEINGUT    S T AY1 N G AH2 T
WEINGART    W AY1 NG G AA0 R T
REINGOLD    R AY1 NG G OW0 L D
LEINGANG    L AY1 NG G AH0 NG
AGREEING    AH0 G R IY1 IH0 NG
BOEING'S    B OW1 IH0 NG Z
CANOEING    K AH0 N UW1 IH0 NG
FEINGOLD    F AY1 NG G OW0 L D
WINEINGER    W AY1 N IH0 NG ER0
WELLBEING    W EH2 L B IY1 IH0 NG
TIPTOEING    T IH1 P T OW2 IH0 NG
RHEINGOLD    R AY1 N G OW2 L D
OVERSEEING    OW1 V ER0 S IY2 IH0 NG
WEINGARTEN    W AY1 N G AA2 R T AH0 N
FORESEEING    F AO0 R S IY1 IH0 NG
BARBEQUEING    B AA1 R B IH0 K Y UW2 IH0 NG
SIGHTSEEING    S AY1 T S IY1 IH0 NG
WEINGARTNER    W AY1 NG G AA0 R T N ER0
BARBECUEING    B AA1 R B IH0 K Y UW2 IH0 NG
DISAGREEING    D IH2 S AH0 G R IY1 IH0 NG
GUARANTEEING    G EH2 R AH0 N T IY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
being    (v) (b ii1 i ng)
ageing    (v) (ei1 jh i ng)
beings    (n) (b ii1 i ng z)
eyeing    (v) (ai1 i ng)
feeing    (v) (f ii1 i ng)
hieing    (v) (h ai1 i ng)
hoeing    (v) (h ou1 i ng)
peeing    (v) (p ii1 i ng)
seeing    (v) (s ii1 i ng)
teeing    (v) (t ii1 i ng)
toeing    (v) (t ou1 i ng)
weeing    (v) (w ii1 i ng)
fleeing    (v) (f l ii1 i ng)
freeing    (v) (f r ii1 i ng)
shoeing    (v) (sh uu1 i ng)
treeing    (v) (t r ii1 i ng)
Reingold    (n) (r ai1 n g ou l d)
agreeing    (v) (@1 g r ii1 i ng)
canoeing    (v) (k @1 n uu1 i ng)
queueing    (v) (k y uu1 i ng)
singeing    (v) (s i1 n jh i ng)
unseeing    (j) (uh1 n s ii1 i ng)
decreeing    (v) (d i1 k r ii1 i ng)
saut_eing    (v) (s ou1 t ei i ng)
swingeing    (j) (s w i1 n jh i ng)
tiptoeing    (v) (t i1 p t ou i ng)
far-seeing    (j) - (f aa1 - s ii1 i ng)
foreseeing    (v) (f oo1 s ii1 i ng)
overseeing    (v) (ou2 v @ s ii1 i ng)
refereeing    (v) (r e2 f @ r ii1 i ng)
well-being    (n) - (w e1 l - b ii1 i ng)
disagreeing    (v) (d i2 s @ g r ii1 i ng)
sightseeing    (n) (s ai1 t s ii i ng)
squeegeeing    (v) (s k w ii2 jh ii1 i ng)
appliqu_eing    (v) (a1 p l ii1 k ei i ng)
fricasseeing    (v) (f r i2 k @ s ii1 i ng)
guaranteeing    (v) (g a2 r @ n t ii1 i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
観光[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Eingang[อาย-กัง] (n) |der, pl. Eingänge| ทางเข้า, See also: A. Ausgang

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung von Projektenprojects being executed [Add to Longdo]
Adresseneingabe {f}address input [Add to Longdo]
Adressimpulseingang {m}address strobe input [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang {m} [sport]solo run [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Alphaeingabe {f}alpha input [Add to Longdo]
Alterung {f}aging; ageing [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
Auftragseingang {m}incoming orders [Add to Longdo]
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Baueingabeplan {m}pre-construction drawing [Add to Longdo]
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Besichtigung {f} | Besichtigungen {pl}sightseeing | sightseeings [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Zusage {f}; Zusicherung {f} | Bestätigungen {pl}; Zusagen {pl}; Zusicherungen {pl} | Bestätigung des Zahlungseingangsconfirmation | confirmations | confirmation of receipt of payment [Add to Longdo]
Betragseingabe {f}amount input [Add to Longdo]
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit [Add to Longdo]
eingetunkter Bissensop [Add to Longdo]
Blatt {n}; Bogen {m} | Blätter {pl} | ein Blatt Papier | beschnittener Bogen | eingebundene Blättersheet | sheets | a sheet of paper | trimmed sheet | bound sheets [Add to Longdo]
Dasein {n}; Wesen {n}being [Add to Longdo]
Dateneingabe {f}data input; data entry [Add to Longdo]
Datierung {f}ageing; age determination [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit [Add to Longdo]
Digitaleingabe {f}digital input [Add to Longdo]
Eingabemodus {m}input mode [Add to Longdo]
Durchscheingemälde {n}diorama [Add to Longdo]
Editor {m}; Eingaberoutine {f}editor [Add to Longdo]
Einbau {m} (eingebautes Teil)fitting [Add to Longdo]
Einflößen {n}; Eingießen {n}infusion [Add to Longdo]
Eingabe {f}feed [Add to Longdo]
Eingabe {f}input [Add to Longdo]
Eingabe {f}intake [Add to Longdo]
Eingabe {f}; Eintrag {m}enter [Add to Longdo]
Eingabe {f} | neue Eingabe | falsche Eingabeentry | re-entry | misentry [Add to Longdo]
eine Eingabe machen; ein Gesuch machento make a request [Add to Longdo]
Eingabeaufforderung {f}prompt [Add to Longdo]
Eingabedaten {pl}input data [Add to Longdo]
Eingabeeinheit {f}signal conditioning unit [Add to Longdo]
Eingabefeld {n}input field [Add to Longdo]
Eingabefehler {m}type error [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お漏らし[おもらし, omorashi] (n,vs) (col) peeing [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P) [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
しょんぼり[, shonbori] (adv,n,vs) being downhearted; (P) [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ちゅう[, chuu] (n,vs) (1) (col) kiss; (n,adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
とんずら[, tonzura] (n,vs) (sl) fleeing; escape [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
既然[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, ] since; as; this being the case, #2,183 [Add to Longdo]
福利[fú lì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, ] (material) welfare; well-being, #3,944 [Add to Longdo]
观光[guān guāng, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ, / ] to tour; sightseeing; tourism, #8,910 [Add to Longdo]
游览[yóu lǎn, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ, / ] to go sight-seeing; to tour; to visit, #9,526 [Add to Longdo]
游玩[yóu wán, ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] to amuse oneself; to have fun; to go sightseeing; to take a stroll, #12,248 [Add to Longdo]
波音[Bō yīn, ㄅㄛ , ] Boeing (Aircraft); mordent, #12,499 [Add to Longdo]
认得[rèn de, ㄖㄣˋ ㄉㄜ˙, / ] to recognize; to remember sth (or sb) on seeing it; to know, #13,303 [Add to Longdo]
仙人[xiān rén, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ, ] Daoist immortal; celestial being, #17,119 [Add to Longdo]
自由化[zì yóu huà, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] liberalization; freeing (from sth), #17,370 [Add to Longdo]
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb, #17,825 [Add to Longdo]
应运而生[yìng yùn ér shēng, ˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ ㄕㄥ, / ] to come into being at the opportune historic moment, #19,315 [Add to Longdo]
老龄化[lǎo líng huà, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] ageing (population), #20,625 [Add to Longdo]
暂且[zàn qiě, ㄗㄢˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] for now; for the time being; temporarily, #20,709 [Add to Longdo]
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted, #25,060 [Add to Longdo]
印染[yìn rǎn, ˋ ㄖㄢˇ, ] printing and dyeing, #26,883 [Add to Longdo]
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively, #27,422 [Add to Longdo]
看头[kàn tou, ㄎㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] worth seeing; worth reading, #28,731 [Add to Longdo]
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, ] well-being; welfare, #30,426 [Add to Longdo]
冷暖自知[lěng nuǎn zì zhī, ㄌㄥˇ ㄋㄨㄢˇ ㄗˋ ㄓ, ] (set phrase); know best by personal experience; know sth without being told, #31,902 [Add to Longdo]
倒贴[dào tiē, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄝ, / ] to lose money instead of being paid (i.e. sb should pay me, but is actually taking my money), #33,343 [Add to Longdo]
眼福[yǎn fú, ㄧㄢˇ ㄈㄨˊ, ] a treat for the eyes; the rare chance of seeing sth beautiful, #35,229 [Add to Longdo]
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] agreeing with one another; congenial, #43,966 [Add to Longdo]
然则[rán zé, ㄖㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] that being the case; then; in that case, #44,326 [Add to Longdo]
芸芸众生[yùn yún zhòng shēng, ㄩㄣˋ ㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ, / ] every living being (Buddh.); the mass of common people, #44,347 [Add to Longdo]
自愧不如[zì kuì bù rú, ㄗˋ ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] ashamed of being inferior (成语 saw); to feel inferior to others, #53,524 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] excellent; happy; well-being, #59,655 [Add to Longdo]
哭穷[kū qióng, ㄎㄨ ㄑㄩㄥˊ, / ] to bewail one's poverty; to complain about being hard up; to pretend to be poor, #61,894 [Add to Longdo]
自叹不如[zì tàn bù rú, ㄗˋ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, / ] to consider oneself as being not as good as the others, #64,135 [Add to Longdo]
眼不见为净[yǎn bù jiàn wéi jìng, ㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] to take sth to be clean without seeing how it is prepared (成语 saw); fig., #65,860 [Add to Longdo]
养儿防老[yǎng ér fáng lǎo, ㄧㄤˇ ㄦˊ ㄈㄤˊ ㄌㄠˇ, / ] (of parents) to bring up children for the purpose of being looked after in old age, #72,909 [Add to Longdo]
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, ] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant, #74,709 [Add to Longdo]
着忙[zháo máng, ㄓㄠˊ ㄇㄤˊ, / ] to rush; in a hurry; to worry about being late, #74,898 [Add to Longdo]
染织[rǎn zhī, ㄖㄢˇ ㄓ, / ] dyeing and weaving, #76,556 [Add to Longdo]
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, / ] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy, #76,635 [Add to Longdo]
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, / ] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing, #83,025 [Add to Longdo]
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, ] confess without being pressed; make a confession without duress, #83,728 [Add to Longdo]
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, / ] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation, #85,465 [Add to Longdo]
见财起意[jiàn cái qǐ yì, ㄐㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] seeing riches provokes evil designs, #134,544 [Add to Longdo]
百废俱兴[bǎi fèi jù xīng, ㄅㄞˇ ㄈㄟˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ, / ] all neglected tasks are being undertaken; full scale reconstruction is under way, #150,124 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] well-being, #182,446 [Add to Longdo]
追亡逐北[zhuī wáng zhú běi, ㄓㄨㄟ ㄨㄤˊ ㄓㄨˊ ㄅㄟˇ, ] to pursue and attack a fleeing enemy, #410,609 [Add to Longdo]
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent, #412,194 [Add to Longdo]
追奔逐北[zhuī bēn zhú běi, ㄓㄨㄟ ㄅㄣ ㄓㄨˊ ㄅㄟˇ, ] to pursue and attack a fleeing enemy, #501,745 [Add to Longdo]
倒悬之急[dào xuán zhī jí, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits, #551,525 [Add to Longdo]
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous), #669,118 [Add to Longdo]
倒悬之危[dào xuán zhī wēi, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄨㄟ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits, #829,238 [Add to Longdo]
倒悬之苦[dào xuán zhī kǔ, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄎㄨˇ, / ] lit. the pain of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
コーディング[こーでいんぐ, ko-deingu] coding [Add to Longdo]
コーディング体系[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] coding system [Add to Longdo]
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting [Add to Longdo]
コンピューティング[こんぴゅーていんぐ, konpyu-teingu] computing [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
セレクティング[せれくていんぐ, serekuteingu] selecting [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
テレコミューティング[てれこみゅーていんぐ, terekomyu-teingu] telecommuting [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
トラフィックパディング[とらふぃっくぱでいんぐ, torafikkupadeingu] traffic padding [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
フォーマッティング[ふぉーまっていんぐ, fo-matteingu] formatting [Add to Longdo]
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting [Add to Longdo]
フラッディング[ふらっでいんぐ, furaddeingu] flooding [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH) [Add to Longdo]
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone [Add to Longdo]
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
ポインティングデバイス[ぽいんていんぐでばいす, pointeingudebaisu] pointing device [Add to Longdo]
ポインティングデバイスインタフェース[ぽいんていんぐでばいすいんたふぇーす, pointeingudebaisuintafe-su] pointing device interface [Add to Longdo]
マーケティング[まーけていんぐ, ma-keteingu] marketing [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading [Add to Longdo]
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングデータ[るーていんぐでーた, ru-teingude-ta] routing data [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]
ルーティングパターン[るーていんぐぱたーん, ru-teingupata-n] routing pattern [Add to Longdo]
ルーティングプロトコル[るーていんぐぷろとこる, ru-teingupurotokoru] routing protocol [Add to Longdo]
ルーティングメッセージ[るーていんぐめっせーじ, ru-teingumesse-ji] routing message [Add to Longdo]
ルーティング機能[ルーティングきのう, ru-teingu kinou] routing function [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
ルーティング情報[ルーティングじょうほう, ru-teingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording [Add to Longdo]
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording [Add to Longdo]
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading [Add to Longdo]
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing [Add to Longdo]
階層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侵害[しんがい, shingai] Eingriff, Verletzung [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
入口[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
内臓[ないぞう, naizou] innere_Organe, Eingeweide [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
[おう, ou] VERTIEFUNG, MULDE, HOHL, EINGEFALLEN [Add to Longdo]
土人[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] Einberufung, Militaerdienst, Eingezogener [Add to Longdo]
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
挟まる[はさまる, hasamaru] eingeklemmt_werden [Add to Longdo]
枯死[こし, koshi] eingehen, absterben [Add to Longdo]
梅干し[うめぼし, umeboshi] eingesalzene_Pflaume [Add to Longdo]
注入[ちゅうにゅう, chuunyuu] Injektion, einfloessen, eingeben [Add to Longdo]
漬かる[つかる, tsukaru] eingelegt_sein, gewuerzt_sein [Add to Longdo]
漬物[つけもの, tsukemono] eingemachtes_Gemuese [Add to Longdo]
漬物石[つけものいし, tsukemonoishi] Druckstein (auf Eingelegtem) [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの, setomono] Porzellan, Steingut, Toepferware [Add to Longdo]
玄関[げんかん, genkan] Hauseingang, -Flur [Add to Longdo]
納まる[おさまる, osamaru] eingezahlt_werden, geliefert_werden [Add to Longdo]
純益[じゅんえき, jun'eki] Reingewinn [Add to Longdo]
紙包み[かみづつみ, kamidutsumi] in_Papier_eingewickeltes_Paket [Add to Longdo]
[ちょう, chou] GEDAERME, EINGEWEIDE, DARM [Add to Longdo]
臓器[ぞうき, zouki] innere_Organe, Eingeweide [Add to Longdo]
舶来[はくらい, hakurai] eingefuehrt, importiert [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] Eingriff, Einfall, Ueberfall [Add to Longdo]
詳しい[くわしい, kuwashii] ausfuehrlich, eingehend, -genau [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
酢漬け[すずけ, suzuke] in_Essig_eingelegt [Add to Longdo]
釣り銭[つりせん, tsurisen] Wechselgeld, Kleingeld [Add to Longdo]
門口[かどぐち, kadoguchi] Tor, Eingang [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top