Search result for

eilen

(12 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eilen-, *eilen*
German-Thai: Longdo Dictionary
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
sich langweilenรู้สึกเบื่อ เช่น Heute langweile ich mich furchtbar. วันนี้ฉันเบื่อมาก
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eilen; sich beeilen | eilend; sich beeilend | geeilt; beeilt | er/sie eilt; er/sie beeilt sich | ich/er/sie eilte; ich/er/sie beeilte sichto hurry | hurrying | hurried | he/she hurries | I/he/she hurried [Add to Longdo]
eilen | eilend | geeilt | eiltto haste | hasting | hasted | hastes [Add to Longdo]
eilen | eilend | eilt | eilteto hie | hieing | hies | hied [Add to Longdo]
eilen | eilend | eilt | eilteto scud | scudding | scuds | scudded [Add to Longdo]
eilend {adv}hurryingly [Add to Longdo]
eilendshotfoot [Add to Longdo]
eilendsin a hurry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  eilen [ailən]
     to haste; to hasten; to hie; to hurry; to scud
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top