Search result for

ego

(128 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ego-, *ego*
Possible hiragana form: えご
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ego[N] ความถือตัวเองเป็นสำคัญ, Syn. self-esteem, self-image
ego[N] อัตตา (ทางจิตวิทยา), See also: ตัวของตัวเอง, ตนเอง, Syn. individuality, personality, self
egotism[N] ความถือตัวเองว่าสำคัญ, See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น, Syn. conceit, egoism, vanity
egocentric[ADJ] ซึ่งเห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่, Syn. egotistic, self-centered, selfish
egocentric[N] ผู้ที่เห็นแก่ตัว, See also: ผู้ที่ถือเอาประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่, Syn. egoist, egotistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ego(เอก'โก,อี'โก) n. อัตตา,ตัวเอง,อัตมา,ความเห็นแก่ตัว, Syn. self,egotism -pl. egos
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
egocentricadj. เชิงอัตรา,เห็นแก่ตัว
egoism(เอก'โกอิสซึม,อี-) n. ลัทธิอัตตา,คตินิยมตน,ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิเห็นแก่ตัว, See also: egoistic adj. ดูegoism egoistical adj. ดูegoism, Syn. egotism
egoist(เอก'โกอิสทฺ,อี'โกอิสทฺ) n. ผู้เห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egomanian. ความเป็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง, See also: egomaniac n. ดูegomania egomaniacal n.
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
egoism(n) ความเห็นแก่ตัว,ลัทธิอัตตานิยม,คตินิยมตนเอง
egoist(n) คนเห็นแก่ตัว,ผู้ทะนงตัว
egoistic(adj) เห็นแก่ตัว,ทะนงตัว
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
begone(int) ไปให้พ้น
begot(vt) pt และ pp ของ beget
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
egoอัตตา, ตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoอัตตา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egoismอัตนิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
egoism๑. อัตตานิยม๒. อัตตัตถนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
egotismอติมานะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egoสภาพจิตใจ,ตน,อีโก [การแพทย์]
Ego (Psycholgy)อัตตา (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Ego Alienรู้สึกสะอิดสะเอียน [การแพทย์]
Ego Integrityความภาคภูมิสมบูรณ์มั่นคง [การแพทย์]
Ego Limitความรู้ในขอบเขตของตนเอง [การแพทย์]
Ego Needชอบโอ้อวดตน [การแพทย์]
Ego Protectionกลไกฝ่ายบริหารของจิตใจในการป้องกันตนเอง [การแพทย์]
Ego Senseความรู้ในขอบเขตตนเองว่าควรได้อะไรบ้างหรือไม่ควร [การแพทย์]
Ego Stateการสั่งการของภาวะจิตใจ [การแพทย์]
Ego Strengthพลังใจมีความเข้มแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His ego's killing my patient.อีโก้เขา จะฆ่าคนไข้ฉัน Emancipation (2008)
Her psychotic alter ego, Jessica?หรือจะเป็นตัวตนโรคจิตอีกคน เจสซิก้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I've waited long enough for this egomaniac.ผมรอมานานเกินพอแล้ว Superhero Movie (2008)
His ego is more powerful than his beliefs, more dangerous.อัตตาของเขารุนแรงและอันตรายมาก Body of Lies (2008)
- It really... It sucks for my ego.- มันทำลายอีโก้ของฉัน Pineapple Express (2008)
Oh, your ego is astonishing.แล้วผมจะแจ้งให้ทราบ ยังไงก็ตาม เอ่อ รถSUVนี่ เป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ Trust Me (2009)
Take your ego out of it, Nick.ลดอีโก้ลงบ้างซะนิค Law Abiding Citizen (2009)
Can't afford to let my ego get in the way on this one.ฟังนะ ผมจะดีใจมากถ้าผมผิดเรื่องบรู้ค ให้ตายเถอะ ผมภาวนาให้ผมคิดผิด Cold Comfort (2009)
That he liked from a younger woman besides the ego boost?นอกเหนือจากที่เค้าชอบสาวเอ๊าะๆ และก็ความหยิ่งของเค้านะเหรอ Pleasure Is My Business (2009)
Is the ego boost.และมีความเป็นส่วนตัวสูง Pleasure Is My Business (2009)
It's not Your conscience. It's your ego.มันไม่ใช่จิตสำนึก มันคืออัตตาของคุณ Omnivore (2009)
Only it wasn't rage, It was, uh, Arrogance. Like the alter ego Wanted me to know.คุณคิดว่าความเครียดจากการสอบปากคำ ทำให้เส้นกั้นระหว่างอดัมกับตัวตนที่สองของเขาบางลงเหรอ Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egoHe is nothing more than an egoist.
egoThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.
egoHe is a thorough-going egoist.
egoThat man is an egotist through and through.
egoEgotist though he was, his parents loved him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตตา[N] ego, Syn. อนัตตา, Example: คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้, Thai definition: ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้
อัตตานิยม[N] egoism, Example: พวกอาจารย์เก่งๆ ส่วนใหญ่ถือเอาอัตตานิยมเป็นใหญ่, Thai definition: การถือเอาคุณค่าของตัวเองหรือหยิ่งในความเป็นตัวเอง
มมังการ[N] egoism, See also: assumption of ownership, Thai definition: ความถือว่าเป็นของเรา, ความสำคัญว่าเป็นของเรา, Notes: (บาลี)
ความทะนง[N] egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
อหังการ[N] egoism, See also: self-importance, Syn. คติอหังการ, Example: ข้าพเจ้าเพลาลงจากคติอหังการซึ่งมีประจำอยู่ด้วยกันทุกคน, Thai definition: คติที่ถือตัวเราว่าเป็นเรา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ฉับ[adj.] (chap) FR: expéditif ; net ; catégorique ; rapide
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) FR: égorger
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ดีเอโก้ มาราโดน่า[n. prop.] (Dīekō Mārādōnā) EN: Diego Maradona   FR: Diego Maradona
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie

CMU English Pronouncing Dictionary
EGO    IY1 G OW0
EGOS    IY1 G OW0 Z
EGON    IY1 G AA2 N
EGON    IY1 G AH0 N
EGOLF    EH1 G OW0 L F
EGOISM    IY1 G OW0 IH2 Z AH0 M
EGOTISM    IY1 G AH0 T IH2 Z AH0 M
EGOTIST    IY1 G AH0 T IH2 S T
EGOMANIAC    IY2 G OW0 M EY1 N IY0 AE0 K
EGOCENTRIC    IY2 G OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ego    (n) (e1 g ou)
Egon    (n) (ii1 g o n)
egos    (n) (e1 g ou z)
egoism    (n) (e1 g ou i z @ m)
egoist    (n) (e1 g ou i s t)
egoists    (n) (e1 g ou i s t s)
egotism    (n) (e1 g ou t i z @ m)
egotist    (n) (e1 g @ t i s t)
egotrip    (v) (ii1 g ou t r i p)
egoistic    (j) (e2 g ou i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Egoismus {m}; Selbstsucht {f}egoism; selfishness [Add to Longdo]
Egoist {m}; Egoistin {f} | Egoisten {pl}egoist | egoists [Add to Longdo]
Egotrip {m}ego trip [Add to Longdo]
Egozentrik {f}; Ichbezogenheit {f}self-centredness [Am.] [Add to Longdo]
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic [Add to Longdo]
egozentrisch {adj}egocentric [Add to Longdo]
egozentrisch; ichbezogen {adj}self-centred [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
でごんす[, degonsu] (exp) (arch) (pol) (See でございます) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座います[でございます, degozaimasu] (exp) (uk) (pol) (See である) to be (copula) [Add to Longdo]
で御座ります[でござります, degozarimasu] (exp) (arch) (pol) (See で御座います) to be (copula) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
利己主义[lì jǐ zhǔ yì, ㄌㄧˋ ㄐㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] egoist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs) [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category [Add to Longdo]
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category [Add to Longdo]
折衝[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] egozentrisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ego \e"go\, n.; pl. {egos}. [L., I.]
   The conscious and permanent subject of all psychical
   experiences, whether held to be directly known or the product
   of reflective thought; the subject consciously considered as
   "I" by a person; -- opposed to {non-ego}.
   [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Psychoanalysis) that one of the three parts of a person's
    psychic apparatus that mediates consciously between the
    drives of the id and the realities of the external
    physical and social environment, by integrating
    perceptions of the external world and organizing the
    reactions to it. Contrasted with the {id} and {superego}.
    [PJC]
 
   3. egotism; as, a job requiring a diplomat without too much
    ego.
    [PJC]
 
   4. self-esteem; as, he has an overinflated ego.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ego
   n 1: an inflated feeling of pride in your superiority to others
      [syn: {ego}, {egotism}, {self-importance}]
   2: your consciousness of your own identity [syn: {self}, {ego}]
   3: (psychoanalysis) the conscious mind

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EGO
     Enterprsie Grid Orchestrator
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ego
 
 1. ruh ve bedenden ibaret insan
 2. (fels.) hisseden, düşünen ve iradesini kullanan kimse
 3. (psik.) ben, ego
 4. (k.dili.) kendini beğenmişlik.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top