Search result for

edler

(90 entries)
(2.315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edler-, *edler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา edler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *edler*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheedler    [N] ผู้โน้มน้าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tweedle dum and even tweedler dum.ตัว Tweedledum และตัว Tweedledum ที่อ้วนเตี้ยกว่า Communication Studies (2010)
John Fiedler, deputy CIA director and a career officer of the agency has been implicated as the mastermind of the assassination.จอห์น ฟิดเลอร์ รองผู้อำนวยการซีไอเอ และที่ปรึกษาทางอาชีพของจนท. ถูกอ้างว่ามีส่วนพัวพันในฐานะ ที่เป็นผู้บงการการลอบสังหาร Dark Matter (2010)
Fiedler tried to create a web history for Fletcher to paint him as an anti-Quintana zealot.ว่าฟิดเลอร์พยายามจะสร้าง ประวัติบนเวปให้กับเฟลทเชอร์ เพื่อใส่ร้ายเขาว่าเป็นผู้คลั่งการเมือง ที่ต่อต้านควินทาน่า Dark Matter (2010)
Teedler was imagining a fantastic story and lounging around.เขา ได้แต่ใช้เวลาวันหนึงๆ ไปกับการคิดถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น Episode #1.1 (2010)
When I watched Kedler, it totally reminded me of your game.ก็จะนึกถึงเกมของคุณ Sacrifice (2012)
Henry Friedler.เฮนรี่ ฟรีดเลอร์ Heat Run (2013)
What? Who the hell is Henry Friedler?แล้ว เฮนรี่ ฟรีดเลอร์ เป็นใครวะ? Heat Run (2013)
Such distinguished company.Ich, in so edler Gesellschaft! Unidentified Flying Oddball (1979)
No noble fights with bondsmen, a free man punishes an offender.Mit Unfreien streitet kein Edler Die Walküre (1980)
It was not that which prompted my heart a nobler motive inspired me.Mein Entschluss ist edler Eingebung. The Miser (1980)
Ku Lau is one of the bestEin edler Mann und sehr bescheiden. Ming jian (1980)
They were a party of settlers in covered wagon times.Das war eine Gruppe von Siedlern, die in ihren Planwagen rumzogen. The Shining (1980)
"Noble Uncle Friedrich von der Mark!" "Natalie!"Mein edler Oheim Friedrich von der Mark!" Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
A noble knight swear faith to a squire?Ein edler Ritter soll einem Knappen Treue schwören? Excalibur (1981)
Or shall we aspire to a more noble purpose and build decent housing for the poor?Oder sollen wir edlere Ziele verfolgen und den Armen vernünftige Häuser bauen? History of the World: Part I (1981)
- Johannes Fiedler.Johannes FiedlerMephisto (1981)
no destiny in all God's world could have been nobler than mine.kein Los in Gottes weiten Welten wohl edler als das meine hieß. Lohengrin (1982)
You noble, distinguished man!Du edler, holder Mann! Lohengrin (1982)
Oh, and thanks for the sandwich. Big spender.-Danke für das Sandwich, edler Spender. Just My Bill (1982)
When they opened the Cherokee Strip to white settlers.Damals haben sie den Cherokee Strip für weiße Siedler geöffnet. Honkytonk Man (1982)
Now there was a brave and noble youth.Das war ein tapferer und edler Jüngling. Ivanhoe (1982)
I bestow upon you, Sir Knight, this chaplet as a gift of honour for this day's victory.Hiermit überreiche ich Euch, edler Ritter, diesen Kranz als Ehrengabe für den Sieg des heutigen Tages. Ivanhoe (1982)
Up, noble Athelstane.Auf, edler Athelstane. Ivanhoe (1982)
-A noble Saxon, sir.-Ein edler Sachse, Sir. Ivanhoe (1982)
Noble Cedric, you will be called upon to answer to the highest tribunal.Edler Cedric, ihr werdet gerufen, um dem höchsten Tribunal zu antworten. Ivanhoe (1982)
Yes, indeed. I think our gallant knight will surely live a while longer.In der Tat. Euer edler Ritter wird noch eine Weile leben. Ivanhoe (1982)
Gallant knight.Edler Ritter. Ivanhoe (1982)
Excuse me, noble Reverend, but can we offer this witch to the fire without...Entschuldigt, edler Meister, aber wie können wir die Hexe den Flammen ohne... Die Gesetze Englands... Ivanhoe (1982)
Well, of course you're of noble birth, anybody can see that.Natürlich bist du von edler Herkunft, das sieht doch jeder. The Last Unicorn (1982)
-Whether 'tis nobler in the mind...- Ob's edler im Gemüt... To Be or Not to Be (1983)
-Whether 'tis no--- Ob's edler... To Be or Not to Be (1983)
-No... .- Edler... To Be or Not to Be (1983)
-No--! --bler in the mind to suffer the slings and arrows... ... ofoutrageousfortune.- Edler... im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern... des wütenden Geschicks erdulden... oder sich waffnend gegen eine See von... To Be or Not to Be (1983)
Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows--Ob's edler im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern... To Be or Not to Be (1983)
I'd rather live as a hermit and wait for the right timeIch werde deshalb zum Einsiedler und warte auf den richtigen Zeitpunkt. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Eight days and that sulking, pouting little boy stays in his room like Scrooge.Acht Tage sind vergangen und der miesepetrige kleine Junge bleibt in seinem Zimmer wie ein launischer EinsiedlerBolero (1984)
And now he's back in his room like a hermit.Und jetzt ist er wieder der EinsiedlerBolero (1984)
You're a fine gentleman.Ein edler, vornehmer Herr. The Company of Wolves (1984)
A fine gentleman.Ein edler, vornehmer Herr. The Company of Wolves (1984)
All I see is a terrible waste. So what are you going to do?Ja, und ich dachte, es sei ein edler Beruf. Episode #1.2 (1985)
He and his five sons butchered slavery settlers in Kansas.- Wer hat das nicht? Er und seine 5 Söhne haben Siedler in Kansas abgeschlachtet. Episode #1.5 (1985)
Its waters and its damn sawing fiddlers, they've never done anything but ill for me.Seine Heilquellen und seine verdammten, sägenden Fiedler, sie haben mir noch niemals etwas Gutes gebracht. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
"a great number of foreign fiddlers!""eine Ansammlung von ausländischen Fiedlern!" God Rot Tunbridge Wells! (1985)
I have shut myself up like a hermit for you.Deinetwegen lebe ich wie eine Einsiedlerin. The Monster: Part 1 (1985)
Joan, I'd like you to meet Michael Knight. In shining armor with a leather jacket... and a blank check, or so he says.Ein edler Ritter mit einer Lederjacke und einem Blanko-Scheck in der Tasche! Custom Made Killer (1985)
Reclusive scavenger claims, 'I have the key to One-Eyed Willy.'"Einsiedlerischer Trödler behauptet: 'Ich habe den Schlüssel zum Einäugigen Willy.'" The Goonies (1985)
-I already told you, gentle lord.- Sagte ich doch, edler Lord. Ladyhawke (1985)
Where's the fiddle player? Is he there?Ist der Fiedler da? The Man with One Red Shoe (1985)
I'll take care of the fiddle player.Ich kümmere mich um den FiedlerThe Man with One Red Shoe (1985)
Edgar, that damn fiddle player's right behind us.Edgar, der verfluchte Fiedler ist direkt hinter uns. The Man with One Red Shoe (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDLER    EH1 D L ER0
REDLER    R EH1 D L ER0
MEDLER    M EH1 D L ER0
SEDLER    S EH1 D L ER0
FEDLER    F EH1 D L ER0
NEEDLER    N IY1 D AH0 L ER0
RAEDLER    R EH1 D L ER0
FIEDLER    F IY1 D L ER0
SCHEDLER    SH EH1 D AH0 L ER0
KNOEDLER    N OW1 D AH0 L ER0
FIEDLER'S    F IY1 D L ER0 Z
SCHAEDLER    SH EH1 D AH0 L ER0
HUFSTEDLER    HH AH1 F S T AH0 D L ER0
HUFSTEDLER    HH AH1 F S T AH0 D AH0 L ER0
HOCHSTEDLER    HH AA1 K S T AH0 D AH0 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansiedler {f}; Siedler {m} | Ansiedler {pl}; Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Aussiedler {m}emigrant; refugee [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
Besiedler {m}colonizer; coloniser [Br.] [Add to Longdo]
Einsiedler {m}anchorite [Add to Longdo]
Einsiedler {m}hermit [Add to Longdo]
Einsiedler {m}recluse [Add to Longdo]
Evakuierter {m}; Umsiedler {m}evacuee [Add to Longdo]
Kolonialist {m}; Besiedler {m} | Kolonialisten {pl}; Besiedler {pl}colonialist | colonialists [Add to Longdo]
Siedler {m} | Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Umsiedler {m}resettler [Add to Longdo]
Einsiedlerdrossel {f} [ornith.]Hermit Thrush (Catharus guttatus) [Add to Longdo]
Einsiedleradler {m} [ornith.]Black Solitary Eagle [Add to Longdo]
Einsiedlerbekassine {f} [ornith.]Solitary Snipe [Add to Longdo]
Einsiedlerlori {m} [ornith.]Collared Lory [Add to Longdo]
Einsiedlerkuckuck {m} [ornith.]Red-chested Cuckoo [Add to Longdo]
Einsiedlerliest [ornith.]Blue-headed Wood Kingfisher [Add to Longdo]
Einsiedlerzaunkönig {m} [ornith.]Grey-breasted Wood Wren [Add to Longdo]
Einsiedlerkrebs {m} [zool.]hermit crab [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] Siedler, Pionier [Add to Longdo]
隠者[いんじゃ, inja] Einsiedler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top