Search result for

dye

(90 entries)
(0.0419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dye-, *dye*.
English-Thai: Longdo Dictionary
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dye    [VT] ย้อม, See also: ย้อมสี, Syn. enamel, paint, staintint, stain, Ant. bleach
dye    [N] สีย้อม, See also: สารย้อมสี, Syn. colorant, stain, tint
dyed    [ADJ] ซึ่งย้อมสี, See also: ซึ่งไม่ธรรมชาติ, Syn. colored, tinted
dyewood    [N] ไม้ที่ให้สารย้อมสี
dyestuff    [N] สารย้อมสี, See also: สีย้อม
dyed-in-the-wool    [IDM] ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Dyer driveชุดขับแบบดายเออร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dyeสีย้อม, สารมีสีที่ทำให้สารอื่นหรือวัตถุอื่นมีสีได้ แบ่งตามโครงสร้างทางเคมีได้หลายชนิด  สีย้อมจะติดทนทานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของสีย้อมและสิ่งที่ถูกย้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dye industryอุตสาหกรรมสีย้อม [TU Subject Heading]
Dye plantพืชให้สีย้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye plantsพืชที่ให้สีย้อม [TU Subject Heading]
Dye Sensitizedสีย้อมไวแสง
สีที่มีความไวต่อแสง เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye Sensitized Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ ทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยอาจต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดให้ทำงานได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dye Solubility Testการทดสอบการละลายของสี [การแพทย์]
Dye-Binding Methodหลักการรวมตัวกับสี [การแพทย์]
Dye-sensitized solar cellsเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสง [TU Subject Heading]
Dyesสี,สีย้อม,สารแต่งสี,สีอนิลีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dyeWool takes a dye well.
dyeI'd like to have this fabric dyed.
dyeThe boy dyed his hair because he wanted to be noticed.
dyeAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
dyeThere is no wool so white but a dyer make it black.
dyeNatural dyes keep a more beautiful color over the years than artificial dyes.
dyeShe has been dyeing her hair black for years.
dyeShe dyed her white skirt red.
dyeThe cloth was dyed bright red.
dyeIndia ink produces an interesting pattern when used as a dye.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dye(ได) {dyed,dying,dyes} n. สีย้อม,สารสี. vt. ย้อมสี. vi. ให้สี,ย้อมสี., See also: dyable adj. ดูdye dyeable adj. ดูdye dyer n. ดูdye, Syn. imbue
dyestuff(ได'สทัฟ) n. สารสี,สารสีย้อม
aniline dyen. สีย้อมจำพวกหนึ่ง มักได้จาก coal tar
azo dye(แอซ'โซ) n. สีย้อมประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วย azo group
midyear(มิด'เยียร์) n.,adj. ช่วงกลางปี,ช่วงกลางปีการศึกษา, See also: midyears n.,adj. การสอบกลางปี

English-Thai: Nontri Dictionary
dye(n) สีย้อมผ้า
dye(vt) ย้อม,ทำให้มีสี
dyer(n) คนย้อมผ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีย้อม    [N] dye, See also: colorant, dyestuff, pigment, stain, tincture, Syn. น้ำย้อม, Example: ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีสีย้อมที่มีตะกั่วผสม ซึ่งอาจปล่อยสารพิษออกมาได้, Thai definition: สีที่ใช้อาบหรือชุบให้เปลี่ยนเป็นมีสีตามสีนั้น
ย้อม    [V] dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Example: คำว่าบราซิลเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: ชุบด้วยสี, อาบด้วยสี
ย้อมสี    [V] dye, See also: color, stain, tint, lacquer, Syn. ย้อม, Example: ไม้ฝางเป็นไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีเสื้อผ้าให้เป็นสีแดง, Thai definition: ชุบหรืออาบด้วยสีให้เป็นสีต่างๆ
การย้อมสี    [N] dyeing, See also: tinge, tint, Example: ชาวไตเหนือในเขตซำเหนือมีความชำนาญในการทอและการย้อมสีสีครามหรือindigoเป็นพิเศษ
สีย้อมผ้า    [N] dyeing color, Example: สีแดงจากครั่งใช้ทำเป็นสีย้อมผ้า, Count unit: สี, Thai definition: สีที่ใช้ย้อมผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างย้อม[n. exp.] (chang yøm) EN: dyer   
ช่างย้อมผ้า[n.] (chang yøm phā) EN: dyer   FR: teinturier [m]
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush   
ไหมมัดหมี่[n. prop.] (mai matmī) EN: tie-dyed silk   
รงค์[v.] (rong) EN: colour ; dye   FR: colorer ; teindre
สีสวรรค์[n.] (sīsawan ) EN: aniline dye   
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture   FR: colorant [m] ; teinture [f]
สีย้อมผ้า[n. exp.] (sī yøm phā) EN: dyeing colour   FR: colorant textile [m]
ต้นตะแบง[n.] (ton tabaēng) EN: Dipterocarpus intricatus Dyer   
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer

CMU English Pronouncing Dictionary
DYE    D AY1
DYED    D AY1 D
DYER    D AY1 ER0
DYES    D AY1 Z
DYESS    D AY1 AH0 S
DYEING    D AY1 IH0 NG
DYESTUFF    D AY1 S T AH2 F
DYESTUFFS    D AY1 S T AH2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dye    (v) (d ai1)
dyed    (v) (d ai1 d)
dyer    (n) (d ai1 @ r)
dyes    (v) (d ai1 z)
dyers    (n) (d ai1 @ z)
dyestuff    (n) (d ai1 s t uh f)
dye-works    (n) - (d ai1 - w @@ k s)
dyestuffs    (n) (d ai1 s t uh f s)
dyed-in-the-wool    (j) --- (d ai2 d - i n - dh @ - w u1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbeindringprüfung {f}dye penetrant testing [Add to Longdo]
Farbstoff {m} | Farbstoffe {pl} | vormetallisierter Farbstoffdye stuff; dye | dye stuffs | pre-metallized dye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
アゾ染料[アゾせんりょう, azo senryou] (n) azo dye [Add to Longdo]
アニリン染料[アニリンせんりょう, anirin senryou] (n) aniline dye [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]
インジゴイド染料[インジゴイドせんりょう, injigoido senryou] (n) (obsc) indigoid dye [Add to Longdo]
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
グッドイヤー[, guddoiya-] (n) Goodyear [Add to Longdo]
タール色素[タールしきそ, ta-ru shikiso] (n) tar dye [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) [Add to Longdo]
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
染厂[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, / ] dye factory; dye-works [Add to Longdo]
染料[rǎn liào, ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, ] dye [Add to Longdo]
染织[rǎn zhī, ㄖㄢˇ ㄓ, / ] dyeing and weaving [Add to Longdo]
染色[rǎn sè, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, ] dye [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] dye paper; lake; pond; mount scroll [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇華型プリンタ[しょうかがたプリンタ, shoukagata purinta] dye sublimation printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dye \Dye\ (d[imac]), v. t. [imp. & p. p. {Dyed} (d[imac]d); p.
   pr. & vb. n. {Dyeing}.] [OE. deyan, dyen, AS. de['a]gian.]
   To stain; to color; to give a new and permanent color to, as
   by the application of dyestuffs.
   [1913 Webster]
 
      Cloth to be dyed of divers colors.    --Trench.
   [1913 Webster]
 
      The soul is dyed by its thoughts.    --Lubbock.
   [1913 Webster]
 
   {To dye in the grain}, {To dye in the wool} (Fig.), to dye
    firmly; to imbue thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       He might truly be termed a legitimate son of the
       revenue system dyed in the wool.   --Hawthorne.
 
   Syn: See {Stain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dye \Dye\, n.
   1. Color produced by dyeing.
    [1913 Webster]
 
   2. Material used for dyeing; a dyestuff.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dye \Dye\, n.
   Same as {Die}, a lot. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dye
   n 1: a usually soluble substance for staining or coloring e.g.
      fabrics or hair [syn: {dye}, {dyestuff}]
   v 1: color with dye; "Please dye these shoes"

Are you satisfied with the result?

Go to Top