Search result for

duties

(52 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duties-, *duties*, dutie , duty
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duties of agent and principalหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties, compoundอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
- Should hear my list of duties.- ลุงน่าจะฟังรายการของหน้าที่ ที่ผมต้องทำ Valiant (2008)
- We all have duties. Even Arthur.- เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ แม้กระทั่ง อาร์เธอร์ก็ตาม Valiant (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
You should familiarize yourself with the job duties before going overseas.แกต้องทำตัว ให้คุ้นเคยกับหน้าที่การงาน ก่อนที่จะไปต่างประเทศ Episode #1.8 (2008)
No failure to perform wifely duties that would push you over the edge?ไม่ทำหน้าที่ภรรยาที่ผิดพลาด จนผลักนายไปอยู่บนปากเหวแบบนี้? Marley & Me (2008)
These are bridal magazines from... 18 different countries... each with a feature article on... the duties of being the Maid of Honor.นี่เป็นหนังสือสำหรับ เจ้าสาว มาจาก 18 ประเทศ แต่ละเล่มมี เรื่องเด่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Basic duties of the Maid of Honor?หน้าที่เบื้องต้น ของ เพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Basic duties as You as the Maid of Honor?หน้าที่ พื้นฐาน สำหรับคุณ เป็น เพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
I really wouldn't mind getting away from my minion duties.ฉันคงไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะยังมีภาระนี่อีก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Isn't there anyone capable of handling these duties without our having to reinstate her?มีใครอีกมั๊ยที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ โดยไม่ต้องเรียกเธอกลับมามั๊ย? Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Ms. Carr will be able to resume her Duties and see out the semester.แต่พวกเขาต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutiesA housewife has many domestic duties.
dutiesAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
dutiesDevote your whole attention to your duties.
dutiesDon't fail in your daily duties.
dutiesHe discharged his duties.
dutiesHe discharged his duties with care.
dutiesHe is negligent of his duties.
dutiesHe is very observant of his duties.
dutiesHe neglected his duties.
dutiesHe performed his duties faithfully.
dutiesHer duties include making copies of letters.
dutiesHe was accused of being neglectful of his duties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าภาษี[N] tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
กิจจานุกิจ[N] duties, See also: variety of affairs, all kinds of matters, various things:, Syn. การงาน, กิจการ, ภารกิจ, Example: เขาต้องใช้เวลาวันละ 15 ชั่วโมงในการปฏิบัติกิจจานุกิจของเขา, Thai definition: การงานน้อยใหญ่, การงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap yokwen ākøn khākhao) EN: exemption from import duties   
งานกิจวัตร[n. exp.] (ngān kitjawat) EN: routine duties ; day-to-day work ; routine business   FR: travail de routine [m]
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rātchakān) EN: act officially ; perform official duties /functions   
ภาษีอากร[n.] (phāsī-akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties   FR: taxation [f]
พิกัด[n.] (phikat) EN: tariff ; schedule of duties   FR: taux [m]
เสียค่าอากรขาเข้า[v. exp.] (sīa khā ā-køn khā khāo) EN: pay customs duties   FR: payer les droits de douane
ติดราชการ[v. exp.] (tit rātchakān) EN: be occupied with official duties ; be occupied on government service   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTIES    D UW1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duties    (n) (d y uu1 t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: ภาระหน้าที่ English: duties

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンピング関税[ダンピングかんぜい, danpingu kanzei] (n) anti-dumping duties [Add to Longdo]
一般特恵関税[いっぱんとっけいかんぜい, ippantokkeikanzei] (n) general preferential duties; general preferential taxes [Add to Longdo]
監護義務[かんごぎむ, kangogimu] (n) custodial duties [Add to Longdo]
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people [Add to Longdo]
義理を欠く[ぎりをかく, giriwokaku] (exp,v5k) to fail in one's social duties [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) [Add to Longdo]
業務妨害[ぎょうむぼうがい, gyoumubougai] (n) interference with somebody's duties [Add to Longdo]
勤め向き[つとめむき, tsutomemuki] (n) one's business; one's duties [Add to Longdo]
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law [Add to Longdo]
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duty \Du"ty\, n.; pl. {Duties}. [From {Due}.]
   1. That which is due; payment. [Obs. as signifying a material
    thing.]
    [1913 Webster]
 
       When thou receivest money for thy labor or ware,
       thou receivest thy duty.       --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. That which a person is bound by moral obligation to do, or
    refrain from doing; that which one ought to do; service
    morally obligatory.
    [1913 Webster]
 
       Forgetting his duty toward God, his sovereign lord,
       and his country.           --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any assigned service or business; as, the duties of
    a policeman, or a soldier; to be on duty.
    [1913 Webster]
 
       With records sweet of duties done.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
       To employ him on the hardest and most imperative
       duty.                 --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       Duty is a graver term than obligation. A duty hardly
       exists to do trivial things; but there may be an
       obligation to do them.        --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically, obedience or submission due to parents and
    superiors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Respect; reverence; regard; act of respect; homage. "My
    duty to you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Engin.) The efficiency of an engine, especially a steam
    pumping engine, as measured by work done by a certain
    quantity of fuel; usually, the number of pounds of water
    lifted one foot by one bushel of coal (94 lbs. old
    standard), or by 1 cwt. (112 lbs., England, or 100 lbs.,
    United States).
    [1913 Webster]
 
   7. (Com.) Tax, toll, impost, or customs; excise; any sum of
    money required by government to be paid on the
    importation, exportation, or consumption of goods.
    [1913 Webster]
 
   Note: An impost on land or other real estate, and on the
      stock of farmers, is not called a duty, but a direct
      tax. [U.S.]
      [1913 Webster]
 
   {Ad valorem duty}, a duty which is graded according to the
    cost, or market value, of the article taxed. See {Ad
    valorem}.
 
   {Specific duty}, a duty of a specific sum assessed on an
    article without reference to its value or market.
 
   {On duty}, actually engaged in the performance of one's
    assigned task.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top