ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dut

   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dut-, *dut*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duty[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่, Syn. matter, affair, chore, charge
duty[N] ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
Dutch[ADJ] เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch[N] ชาวเนเธอร์แลนด์, See also: ภาษาเนเธอร์แลนด์
Dutch[SL] ภรรยา, Syn. Duch
dutiful[ADJ] รับผิดชอบต่อหน้าที่, See also: ทำตามหน้าที่, Syn. amenable, lawful, obedient, Ant. opposed, disobedient
Dutch act[SL] ฆ่าตัวตาย
duty free[ADV] โดยไม่ต้องเสียภาษี, See also: โดยปลอดภาษี
duty free[ADJ] ปลอดภาษี, See also: ไม่ต้องเสียภาษี
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutch(ดัทชฺ) adj. เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) ,เยอรมัน (สแลง) ,-Phr. (go Dutch ให้ต่างคนต่างออกค่าใช้จ่าย) n. ชาวเนเธอร์แลนด์,
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง,ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous
dutiable(ดิว'ทิอะเบิล) adj. ซึ่งต้องเสียภาษี, See also: dutiability n. ดูdutiable
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
death dutyn. ภาษีมรดก
heavy-dutyadj. ทนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
Dutch(adj) เกี่ยวกับชาติฮอลันดา,เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch(n) ชาวฮอลันดา,ชาวเนเธอร์แลนด์,ชาวดัช,ภาษาดัช
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duties of agent and principalหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties, compoundอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. หน้าที่๒. อากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. อากร๒. หน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty cycleรอบทำงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of disclosureหน้าที่เปิดเผยความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of waterหน้าที่ใช้น้ำเพียงที่จำเป็น (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]
Duty ; Dutiesหน้าที่ [TU Subject Heading]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Duty of Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
duty of waterduty of water, ชลภาระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duty-free shopร้านค้าปลอดภาษี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
Off duty?ออกเวรเเล้วรึครับ Rebecca (1940)
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี 12 Angry Men (1957)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sir, he specifically requested two niggers but to tell a family secret, my grandmother was Dutch.ท่านเจาะจงให้ส่งนิโกรไป... ...แต่จะบอกความลับให้ ยายผมเป็นดัทช์ Blazing Saddles (1974)
I didn't know your grandma was Dutch!ไม่ยักรู้ว่ายายนายเป็นดัทช์ Blazing Saddles (1974)
I hereby assume the duties...ผมขอเข้ารับหน้าที่... Blazing Saddles (1974)
I have a duty to perform;ฉันมีการหน้าที่ที่จะปฎิบัติ; \ NI 'จะคืนต่อมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ First Blood (1982)
In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.ในกองพิเศษเราสอนคนจะมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ First Blood (1982)
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutI'll be on duty this Sunday.
dutThese goods are free of duty.
dutAt any rate, I did my duty.
dutThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
dutOne should do one's duties.
dutHe did duty at the expense of his health.
dutEngland expects that every man will do his duty. (Nelson at Trafalgar)
dutThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.
dutIt is our duty to help one another.
dutLet's go Dutch today.
dutHe performed duty at last.
dutShe performed her duties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี[N] tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ภาร[N] duty, Syn. ี่หน้าที่, ภาระ, ธุระ, Thai definition: หน้าที่ที่ต้องรับเอา, หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, Notes: (บาลี)
ผลัด[N] shift, See also: duty, Syn. กะ, รอบ, เวร, ผลัดเวร, Example: เขาทำงานผลัดกลางคืน, Thai definition: รอบการเข้าเวร, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
ตามหน้าที่[ADV] functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
นายเวร[N] duty officer, See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ดัชมิลล์[TM] (Datcha Miol) EN: Dutch Mill   FR: Dutch Mill
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTT    D AH1 T
DUTY    D UW1 T IY0
DUTY    D Y UW1 T IY0
DUTCH    D AH1 CH
DUTKA    D AH1 T K AH0
DUTIL    D AH0 T IH1 L
DUTRA    D UW1 T R AH0
DUTKO    D AH1 T K OW0
DUTRO    D AH1 T R OW0
DUTOIT    D UW0 T OY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duty    (n) djˈuːtiː (d y uu1 t ii)
Dutch    (n) dˈʌtʃ (d uh1 ch)
duties    (n) djˈuːtɪz (d y uu1 t i z)
duteous    (j) djˈuːtɪəʴs (d y uu1 t i@ s)
dutiful    (j) djˈuːtɪfəl (d y uu1 t i f @ l)
Dutchman    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
Dutchmen    (n) dˈʌtʃmən (d uh1 ch m @ n)
dutiable    (j) djˈuːtɪəʴbl (d y uu1 t i@ b l)
dutifully    (a) djˈuːtɪfəliː (d y uu1 t i f @ l ii)
duty-free    (j) djˌuːtɪ-frˈiː (d y uu2 t i - f r ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, , ] duty; responsibility, #2,200 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
轮换[lún huàn, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] duty roster, #18,928 [Add to Longdo]
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, / ] duty free district, #21,643 [Add to Longdo]
职分[zhí fèn, ㄓˊ ㄈㄣˋ, / ] duty, #132,117 [Add to Longdo]
荷兰盾[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dutch gulden [Add to Longdo]
荷兰语[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Dutch (language) [Add to Longdo]
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dutt {m}; Haarknoten {m}; Knoten {m}; Kauz {m} | einen Dutt tragenbun | to wear one's hair in a bun [Add to Longdo]
Dutzend {n} | Dutzende {pl}dozen | dozens [Add to Longdo]
dutzendweiseby the dozen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
アスベスト[, asubesuto] (n) asbestos (dut [Add to Longdo]
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
アルケミー[, arukemi-] (n) alchemie (dut [Add to Longdo]
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
インク(P);インキ(P)[, inku (P); inki (P)] (n,adj-no) ink (dut [Add to Longdo]
エーテル[, e-teru] (n) ether (dut [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top