Search result for

dut

(129 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dut-, *dut*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duty[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่รับผิดชอบ, หน้าที่, Syn. matter, affair, chore, charge
duty[N] ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
Dutch[ADJ] เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch[N] ชาวเนเธอร์แลนด์, See also: ภาษาเนเธอร์แลนด์
Dutch[SL] ภรรยา, Syn. Duch
dutiful[ADJ] รับผิดชอบต่อหน้าที่, See also: ทำตามหน้าที่, Syn. amenable, lawful, obedient, Ant. opposed, disobedient
Dutch act[SL] ฆ่าตัวตาย
duty free[ADV] โดยไม่ต้องเสียภาษี, See also: โดยปลอดภาษี
duty free[ADJ] ปลอดภาษี, See also: ไม่ต้องเสียภาษี
Dutch cure[SL] ฆ่าตัวตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutch(ดัทชฺ) adj. เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) ,เยอรมัน (สแลง) ,-Phr. (go Dutch ให้ต่างคนต่างออกค่าใช้จ่าย) n. ชาวเนเธอร์แลนด์,
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง,ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous
dutiable(ดิว'ทิอะเบิล) adj. ซึ่งต้องเสียภาษี, See also: dutiability n. ดูdutiable
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
death dutyn. ภาษีมรดก
heavy-dutyadj. ทนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
Dutch(adj) เกี่ยวกับชาติฮอลันดา,เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์
Dutch(n) ชาวฮอลันดา,ชาวเนเธอร์แลนด์,ชาวดัช,ภาษาดัช
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duties of agent and principalหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties, compoundอากรรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. หน้าที่๒. อากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty๑. อากร๒. หน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty cycleรอบทำงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of disclosureหน้าที่เปิดเผยความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty of waterหน้าที่ใช้น้ำเพียงที่จำเป็น (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty solicitorทนายความที่ศาลตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]
Duty ; Dutiesหน้าที่ [TU Subject Heading]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Duty of Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
duty of waterduty of water, ชลภาระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Duty-free shopร้านค้าปลอดภาษี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To save dutch schultz's favorite speakeasy.พูดง่ายๆเพื่อช่วย dutch schultz Chuck in Real Life (2008)
Presenting this award is my favorite duty.การพรีเซนต์รางวัลนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันชอบที่สุด There Might be Blood (2008)
It's no trouble at all. It's my duty.แล้วทำไมต้องทำให้ลำบากด้วย Committed (2008)
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร Dying Changes Everything (2008)
There should always be an officer on duty.มันต้องมีทหารอยู่เวรตลอดเวลาสิ Rookies (2008)
- Should hear my list of duties.- ลุงน่าจะฟังรายการของหน้าที่ ที่ผมต้องทำ Valiant (2008)
- We all have duties. Even Arthur.- เราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ แม้กระทั่ง อาร์เธอร์ก็ตาม Valiant (2008)
It's my duty.มันคือหน้าที่ของข้า Valiant (2008)
It is there for my duty to pronounce judgment.มันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะประกาศคำพิพากษา The Mark of Nimueh (2008)
It's my duty, knight or not.มันเป็นหน้าที่ของผม ไม่ว่าจะเป็นอัศวินหรือไม่ก็ตาม Lancelot (2008)
Matthew, I want you to organise sentry duty to keep an eye out for Kanen and his men.ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้ด้วยตัวเอง ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ -พวกเขาต้องดีขึ้น The Moment of Truth (2008)
It's my duty.มันเป็นหน้าที่ของข้า Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dutA housewife has many domestic duties.
dutAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
dutAre you off duty tonight?
dutAs I am off duty today, let's go to the beach.
dutAt any rate, I did my duty.
dutCan I buy things here duty-free?
dutCome what may, we must do our duty.
dutDevote your whole attention to your duties.
dutDon't fail in your daily duties.
dutDon't smoke while you are on duty.
dutDutch courage.
dutDutch is closely related to German.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี[N] tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ภาร[N] duty, Syn. ี่หน้าที่, ภาระ, ธุระ, Thai definition: หน้าที่ที่ต้องรับเอา, หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, Notes: (บาลี)
ผลัด[N] shift, See also: duty, Syn. กะ, รอบ, เวร, ผลัดเวร, Example: เขาทำงานผลัดกลางคืน, Thai definition: รอบการเข้าเวร, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
วัตร[N] duty, See also: responsibility, obligation, bounden duty, routine, Syn. กิจ, หน้าที่, Example: การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ, Thai definition: กิจที่พึงกระทำ
ตามหน้าที่[ADV] functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
นายเวร[N] duty officer, See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ดัชมิลล์[TM] (Datcha Miol) EN: Dutch Mill   FR: Dutch Mill
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties   
ฮอลันดา = ฮอลลันดา[adj.] (Hølandā = Hollandā) EN: Dutch   FR: hollandais
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUTT    D AH1 T
DUTY    D UW1 T IY0
DUTY    D Y UW1 T IY0
DUTCH    D AH1 CH
DUTKA    D AH1 T K AH0
DUTIL    D AH0 T IH1 L
DUTRA    D UW1 T R AH0
DUTKO    D AH1 T K OW0
DUTRO    D AH1 T R OW0
DUTOIT    D UW0 T OY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duty    (n) (d y uu1 t ii)
Dutch    (n) (d uh1 ch)
duties    (n) (d y uu1 t i z)
duteous    (j) (d y uu1 t i@ s)
dutiful    (j) (d y uu1 t i f @ l)
Dutchman    (n) (d uh1 ch m @ n)
Dutchmen    (n) (d uh1 ch m @ n)
dutiable    (j) (d y uu1 t i@ b l)
dutifully    (a) (d y uu1 t i f @ l ii)
duty-free    (j) - (d y uu2 t i - f r ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dutt {m}; Haarknoten {m}; Knoten {m}; Kauz {m} | einen Dutt tragenbun | to wear one's hair in a bun [Add to Longdo]
Dutzend {n} | Dutzende {pl}dozen | dozens [Add to Longdo]
dutzendweiseby the dozen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お転婆;御転婆[おてんば, otenba] (adj-na,n) tomboy (dut [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
アスベスト[, asubesuto] (n) asbestos (dut [Add to Longdo]
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
アルケミー[, arukemi-] (n) alchemie (dut [Add to Longdo]
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
インク(P);インキ(P)[, inku (P); inki (P)] (n,adj-no) ink (dut [Add to Longdo]
エーテル[, e-teru] (n) ether (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, , ] duty; responsibility [Add to Longdo]
保税区[bǎo shuì qū, ㄅㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄑㄩ, / ] duty free district [Add to Longdo]
职分[zhí fèn, ㄓˊ ㄈㄣˋ, / ] duty [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation [Add to Longdo]
荷兰盾[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dutch gulden [Add to Longdo]
荷兰语[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Dutch (language) [Add to Longdo]
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan) [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame [Add to Longdo]
轮换[lún huàn, ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] duty roster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  mulberry
  
  1. dut, (bot.) Morus
  2. koyu mor renk, dut rengi. black mulberry kara dut. (bot.) Morus niger. paper mulberry kağıt dutu, (bot.) Broussonetia papyrifera. red mulberry kırmızı dut, (bot.) Morus rubra. white mulberry beyaz dut, (bot.) Morus alba. mulberry brandy dut ra(kıs.)ı.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top