Search result for

dusses

(635 entries)
(1.907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusses-, *dusses*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dusses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dusses*)
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri (n ) industry

English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bite the dustตาย, ถูกทำลาย
dust bunny (n ) ขี้ฝุ่นในบ้าน ขี้ฝุ่น ขี้เถ้า หยากไย่
See also: S. ้house dusk,
dust storm (n phrase ) พายุฝุ่น
dustbin (n ) garbage can
dustpan['ดัส แพน] (n ) ที่ตักผง
Dustproof[ดัสท์พรูฟ] ป้องกันฝุ่น
hospitality industry (n ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ
industrialistผู้ประกอบอุตสาหกรรม อ้างจาก Excise Act.2560
industrialized (adj ) ที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dusk    [N] เวลาเย็นก่อนค่ำ, See also: เวลาโพล้เพล้, สนธยา, Syn. half-light, twilight, gloaming
dust    [VT] ปัดฝุ่น, See also: กระจาย, Syn. whisk, sweep, vaccuum
dust    [N] ฝุ่น, See also: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง, Syn. mote, powder
exodus    [N] การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก, Syn. emigration, flight
medusa    [N] แมงกะพรุน, Syn. jellyfish
dustman    [N] คนเก็บขยะ
sawdust    [N] ขี้เลื่อย
dust off    [PHRV] เอาฝุ่นออกจาก, See also: ปัดฝุ่นออกจาก
dust off    [PHRV] เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง
dust out    [PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก, See also: เอาฝุ่นออกจาก...ให้หมด
industry    [N] ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี), See also: ความมานะ, ความพยายาม, Syn. diligence, industriousness, Ant. idleness, laziness, sloth
industry    [N] ธุรกิจ, See also: การพาณิชย์, การค้า, Syn. business, commerce
industry    [N] อุตสาหกรรม, See also: ภาคอุตสาหกรรม, Syn. manufactures, capital
sawdusty    [ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยขี้เลื่อย
stardust    [N] จินตนาการ, See also: ภาพลวงตา
dust down    [PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ), Syn. brush down
gold dust    [N] ผงทอง
Hindustan    [N] ประเทศอินเดีย, See also: ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
ear-duster    [SL] คนช่างนินทา
Hindustani    [N] กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
Hindustani    [ADJ] เกี่ยวกับฮินดูสถาน
industrial    [N] การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial    [ADJ] เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, Syn. commercial, market
industrial    [ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrial    [N] บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต), See also: คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
dry-as-dust    [SL] ไร้ชีวิตชีวา
industrious    [ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
rusty-dusty    [SL] ก้น, See also: สะโพก
crop dusting    [N] การพ่นยาฆ่าแมลง, Syn. crop spraying
crop-dusting    [N] การพ่นยาฆ่าแมลงจากเครื่องบิน
industrialist    [N] นักอุตสาหกรรม
industrialize    [VI] กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize    [VT] ทำให้เป็นอุตสาหกรรม, Syn. mechanize, computerize
industriously    [ADV] อย่างขยันขันแข็ง, See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ, Syn. diligently, Ant. idly, lazily, slothfully
modus vivendi    [N] วิถีชีวิต
kick up a dust    [IDM] สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเสียงดัง, Syn. kick up a fuss
modus operandi    [N] วิธีการทำงาน
industrial area    [N] เขตอุตสาหกรรม
industrial arts    [N] อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial work    [N] งานอุตสาหกรรม
captain of industry    [SL] นายทุน
industrial standard    [N] มาตรฐานอุตสาหกรรม
Industrial Revolution    [N] การปฏิวัติอุตสาหกรรม, See also: เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมร
industrial settlement    [N] นิคมอุตสาหกรรม
industrial engineering    [N] วิศวกรรมอุตสาหการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharmacy, industrialเภสัชกรรมอุตสาหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychology, industrialจิตวิทยาอุตสาหกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practise industrial artsการประกอบศิลปะอุตสาหกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profundus; deepลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
position in industryตำแหน่งของบุคคลในอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
revolution, industrialการปฏิวัติอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular fundus; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmoscope; funduscopeกล้องส่องตรวจในตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmoscopy; funduscopyการส่องตรวจในตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AICS (advanced industrial countries)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthma, dustโรคหืดแพ้ฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
advanced industrial countries (AICS)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIC (military-industrial complex)กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military-industrial complex (MIC)กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus operandi (L.)วิธีการปฏิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dustฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust asthmaโรคหืดแพ้ฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust boxกล่องฝุ่นยางสน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust capฝากันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust excluderปลอกกันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust-borne infectionการติดเชื้อจากฝุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust-holding capacityวิสัยสามารถกักฝุ่นผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Deutsche Industrie Norm (DIN)สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep; profundusลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DIN (Deutsche Industrie Norm)ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gland, fundic; gland, fundusต่อมส่วนกระพุ้งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric fundusกระพุ้งกระเพาะอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, fundus; gland, fundicต่อมส่วนกระพุ้งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundic gland; gland, fundusต่อมส่วนกระพุ้งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundusส่วนก้น, ส่วนฐาน, กระพุ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus gland; gland, fundicต่อมส่วนกระพุ้งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus uteriก้นมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus, eye; eyeground; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus, gastricกระพุ้งกระเพาะอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundus, ocular; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funduscope; ophthalmoscopeกล้องส่องตรวจในตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funduscopy; ophthalmoscopyการส่องตรวจในตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye fundus; eyeground; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eyeground; fundus, eye; fundus, ocularก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exodusการอพยพหนีภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exodusการอพยพหนีภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exindusiateไร้เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
industrial death benefitค่าทดแทนการตายเนื่องจากการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial democracyประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
industrial designการออกแบบอุตสาหกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial diamondเพชรอุตสาหกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dust jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural industriesอุตสาหกรรมการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric industriesอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic industriesอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hard disk drive industryอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial control and automationการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor vehicle industryอุตสาหกรรมยานยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Industrial revolutionการปฏิวัติอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Upstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมต้นสาย
การสำรวจ การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Downstream Petroleum Industryอุตสาหกรรมปลายสาย
ประกอบด้วยการกลั่น การขนส่ง และการตลาด โดยผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น สำหรับผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบ้าง [ปิโตรเลี่ยม]
Aerospace industryอุตสาหกรรมอวกาศ [เศรษฐศาสตร์]
Export-oriented industryอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ [เศรษฐศาสตร์]
Agroindustryอุตสาหกรรมการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft industryอุตสาหกรรมเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Bauxite industryอุตสาหกรรมแร่บอกไซด์ [เศรษฐศาสตร์]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Coal industryอุตสาหกรรมถ่านหิน [เศรษฐศาสตร์]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Chemical industryอุตสาหกรรมเคมี [เศรษฐศาสตร์]
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry [เศรษฐศาสตร์]
Cocoa industryอุตสาหกรรมโกโก้ [เศรษฐศาสตร์]
Coconut industryอุตสาหกรรมมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial equipmentบริภัณฑ์อุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial extensionการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial integrationการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrializationการทำให้เป็นอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial potentialศักยภาพทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial propertyทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial wasteของเสียจากอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Communication industryอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคม [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Intra industry tradeการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Electrical industryอุตสาหกรรมไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Electrics industryอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral industryอุตสาหกรรมแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Energy industryอุตสาหกรรมพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Engineering industryอุตสาหกรรมวิศวการ [เศรษฐศาสตร์]
Seed industryพืชที่ปลูกเอาเมล็ด, อุตสาหกรรมเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dusForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
dusSuppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?
dusIn the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.
dusThe 19th century saw the Industrial Revolution.
dusA year had passed by and his body turned to dust.
dusIndustrial production in July rose sharply.
dusBefore we knew where we were, the dust storm was on us.
dusAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
dusThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
dusThe fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.
dusThe goggles protect your eyes from dust.
dusYou must keep this machine free from dust.
dusThe community will benefit from the new industry.
dusThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
dusWhat is the main industry in this town?
dusComputers have changed the industrial picture considerably.
dusThe computer industry is enjoying a boom.
dusThere are many jobs available in the computer industry.
dusThe development of the computer industry has been very rapid.
dusService industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.
dusJack brushed the dust off his coat.
dusThe ladder was covered with dust and rust.
dusThe company has cut a figure in the computer industry.
dusThe machine was coated with dust.
dusThe industry has seen many booms and busts in the past.
dusThe industrious merchant worships his ancestors.
dusThe empty house was full of dust.
dusThe country is well on the way to industrialization.
dusThe country was industrialized very quickly.
dusThe country is supported by industry.
dusThe industry is heavily dependent on government funding.
dusThe car passed by, raising a cloud of dust behind it.
dusThe car left a trail of dust.
dusThe man is intelligent and industrious.
dusCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
dusThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
dusIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
dusThe town is an industrial community.
dusThe city is most famous for its automobile industry.
dusThe economy of the island is dependent on the fishing industry.
dusThe dusty track descends to a valley.
dusIt was all covered with dust.
dusIt interferes with our industrial development.
dusIf I am dull, I am at least industrious.
dusWill you please wipe the dust off the table?
dusThe table was coated with dust.
dusDetroit is famous for its car industry.
dusIn any industry a reputation can make or break people.
dusA shower has laid the dust.
dusHe is allergic to house dust.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
bone-dust(โบน'ดัสทฺ) n. กระดูกป่น
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
crop-dust(ครอพ'ดัสท) vt. พ่นยาฆ่าแมลง
diabetes insipidusโรคเบาจืด
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
dustman(ดัสทฺ'แมน,-เมิน) n. คนเก็บขยะ,คนเทขยะ -pl. dustmen
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
exodus(เอ็ค'โซดัส) n. การจากไป,การไหลเทออก
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
gradus(เกร'ดัส) n., (pl. -duses) พจนานุกรมฉันทลักษณ์,พจนานุกรมสัมผัส
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrialise(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrialize(อินดัส'เทรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นอุตสาหกรรม. vi. กลายเป็นอุตสาหกรรม., See also: industrialisation,industrialiszation n.
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
industry standard architeใช้ตัวย่อว่า ISA (อ่านว่า อิซ่า) ซึ่งก็คือบัส (bus) แบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องไอบีเอ็ม เอที (IBM AT) คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็มมักใช้บัสนี้หรืออีซา (EISA) ดู EISA เปรียบเทียบ
kiddush(คีดูช') n. การอวยพรหรือการสวดมนต์โดยถือถ้วยเหล้าองุ่นหรือขนมปังในพิธีSabbathหรือพิธีเฉลิมฉลองอย่างอื่น
medusa(มะดู'ซะ) n.,แมงกะพรุน., See also: medusoid adj.
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
dust(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธุลี,ขี้เถ้า,ขี้ผง,อิฐ,ดิน
dust(vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
dustman(n) คนเก็บขยะ,คนเทขยะ
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
sawdust(n) ขี้เลื่อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการบิน    [N] airline industry, Count unit: วงการ
ขี้ตีน    [N] dust on the foot or sole, Ant. ขี้มือ, Example: ก่อนขึ้นเรือนเอ็งต้องล้างตีนก่อนนะ เดี๋ยวขี้ตีนติดเต็มพื้น, Thai definition: ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า
ขี้เลื่อย    [N] saw dust, Example: ขี้เลื่อยที่มีขนาดเล็กควรอัดให้เป็นก้อนเสียก่อน เพื่อสะดวกในการหยิบฉวย, Thai definition: ผงไม้หยาบๆ ที่เกิดจากการเลื่อย
คนทำมาหากิน    [N] diligent person, See also: industrious person, worker, Syn. คนทำงาน, Example: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ, Count unit: คน, Thai definition: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
พืชเศรษฐกิจ    [N] industrial drop, Example: ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง, Thai definition: พืชที่ปลูกเป็นอาชีพได้
กนอ.    [N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรอ.    [N] Department of Industrial Works, Syn. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กสอ.    [N] Department of Industrial Promotion, Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นิค    [N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
สมอ. [N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อ.อ.ป. [N] The Forest Industry Organization, See also: FIO, Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อก    [N] Ministry of Industry, Syn. กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม [N] industrial factory, Count unit: โรง
สินค้าอุตสาหกรรม    [N] industrial goods
ประเทศอุตสาหกรรม    [N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ภาคอุตสาหกรรม    [N] industrial sector, Ant. ภาคเกษตรกรรม, ภาคเกษตร, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
อุตสาหกรรม    [N] industry, Example: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา, Thai definition: กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
มะขาม    [N] tamarind, See also: Tamarindus indica Linn., Syn. ต้นมะขาม, Example: ช้างจะข้ามแม่น้ำขึ้นไปฝั่งโน้น และหยุดให้เขาลงข้างต้นมะขามหน้าบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Tamarindus indica Linn. ในวงศ์ Leguminosae ฝักมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
มะยม    [N] star gooseberry, See also: Phyllanthus acidus Skeels, Syn. ต้นมะยม, ผลมะยม, Example: ผมเห็นคุณยกแก้วเหล้าขาวขึ้นกรึ๊บแล้วโยนมะยมสดใส่ปากเคี้ยว ผมจึงรู้สึกน้ำลายสอ, Count unit: ต้น, ผล, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Phyllanthus acidus Skeels ในวงศ์ Euphorbiaceae ผลกลมเป็นเฟืองๆ รสเปรี้ยว
ย่ำค่ำ    [N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
วิศวกรอุตสาหการ    [N] industrial engineer, Ant. คน, Example: เขาเป็นวิศวกรอุตสาหการที่ฝากชีวิตไว้กับโรงงานนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว
สนับมือ    [N] knuckle-duster, See also: brass knuckles, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมมือทำเป็นรูปเหมือนแหวน 4 วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก
ลิงจุ่น    [N] loris, See also: Bradicebus tardigradus, Syn. ลิงลม, นางอาย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์คล้ายลิง ตัวเล็กกว่าแมว ตากลมโต หางสั้น หากินกลางคืน เมื่อถูกรบกวนจะก้มหน้าซุกไว้ในวงแขน
วิริยะ    [N] diligence, See also: assiduity, persistence, application, industry, laboriousness, perseverance, Syn. วิริยะอุตสาหะ, ความเพียร, ความบากบั่น, Example: นายไตรภพเป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด, Thai definition: ความตั้งใจในการฝ่าความยากลำบาก
เวลาย่ำค่ำ [N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น [N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เภสัชอุตสาหกรรม [N] industrial pharmacy, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมยาระดับอุตสาหกรรม
ดำคล้ำ    [ADJ] swarthy, See also: dark, black, dusky, Syn. คล้ำ, Example: คนสูบบุหรี่แทบทุกคนมีริมฝีปากดำคล้ำทั้งนั้น, Thai definition: ที่มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ตกค่ำ    [N] nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
การอพยพ    [N] emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป
มุมานะ    [V] work hard, See also: be diligent, be industrious hard, be persistent, strive, make determined effort, Syn. อุตสาหะ, เพียรพยายาม, พยายาม, บากบั่น, หมั่นเพียร, มานะ, ขวนขวาย, Example: ้เขามุมานะที่จะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้เสร็จภายในปลายปีนี้, Thai definition: มุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ฝุ่นธุลี    [N] dust, See also: dirt, powder, Syn. ผงธุลี, Example: ฉันมองฝุ่นธุลีที่โรยตัวจากยอดเมรุปลิวไปตามแรงลมอย่างปลงตก, Thai definition: ละอองฝุ่นที่ละเอียดเป็นผง
เพียร [V] persist, See also: try persistently, persevere, be industrious, be diligent, Syn. พยายาม, มานะ, อุตสาหะ, บากบั่น, มุมานะ, หมั่นเพียร, Example: เขาเพียรค้นคว้าวิจัยวันแล้ววันเล่าและเขาก็ทำได้สำเร็จ, Thai definition: พยายามบากบั่นจนกว่าจะสำเร็จ
ขี้ฝุ่น    [N] dust, Syn. ฝุ่น, ขี้ผง, Example: นี่ขนาดถูแล้วนะ ยังมีขี้ฝุ่นเต็มมือเลย, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ขี้ผง    [N] dust, See also: trash, rubbish, Syn. ฝุ่น, ขี้ฝุ่น, Example: วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน, Thai definition: สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
ขันแข็ง    [ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
ขุย    [N] scaly residue, See also: fluff, dust, flake, Example: จงใช้กระดาษไม่มีขุยเช็ดเลนส์จะได้ไม่เป็นรอย, Thai definition: ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ที่เนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู่เป็นกลุ่มๆ
เขตอุตสาหกรรม    [N] industrial area, Example: ในแถบมีนบุรี-ลาดกระบังจัดเป็นเขตอุสาหกรรมที่สำคัญของทางตะวันออก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ที่มีกิจกรรมซึ่งใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ
เข้าไต้เข้าไฟ    [ADV] at dusk, See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time, Syn. พลบ, พลบค่ำ, Example: พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน, Thai definition: ช่วงเวลาพลบค่ำ
เขาดิน    [N] Dusit zoo, Example: ประชาชนเห็นภาพนายกพาครอบครัวไปเที่ยวเขาดิน, Thai definition: ชื่อสวนสัตว์ปิดแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ค่ำ    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
คำดีควาย    [N] Sapindus, Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย, Example: ต้นคำดีควายเป็นไม้ไม่ผลัดใบ, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae ผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ เมื่อชงกับน้ำร้อน ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้
ค่ำมืด    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด    [ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด
ความอุตสาหะ    [N] effort, See also: industry, endeavor, try, attempt, diligence, Syn. ความมานะ, ความพยายาม, ความเพียร, ความวิริยะ, ความมุ่งมั่น, ความหมั่นเพียร, Example: เมื่ออยู่ในวัยเรียน นักเรียนต้องใช้สติปัญญาและความอุตสาหะในการเรียนหนังสือ
เย็น [N] evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
คืน    [N] night, See also: dusk, evening, nightfall, night-time, Syn. กลางคืน, ราตรี, ค่ำคืน, วิกาล, รัตติกาล, Ant. วัน, กลางวัน, Example: เขายินดีลดค่าเช่าห้องให้คืนละ 300 - 500 บาท, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง
งานอุตสาหกรรม    [N] industrial work, Example: เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ควรมีขนาดใหญ่ ทนทาน ไม่แตกง่าย, Count unit: งาน
ป่านคม    [N] kite string coated with glass dust, Example: เขาฝนผงแก้วละเอียดยิบเพื่อผสมกับแป้งเปียกผสมเอง แล้วเอาเส้นด้ายลงรูดเพื่อทำป่านคมไว้เล่นว่าวในหน้าปิดเทอม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นด้ายชักว่าวที่เอาผงแก้วทาเพื่อให้คม
ปัดกวาด    [V] dust, See also: clean, sweep, tidy up, clear away, Example: ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่, Thai definition: ปัดและกวาดให้สะอาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
เอ็นเซลาดุส[n. prop.] (Ensēlādus) EN: Enceladus   
ฝุ่น[n.] (fun) EN: dust ; powder   FR: poussière [f]
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust   FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
ฝุ่นคอสมิก[n. exp.] (fun khøtmik) EN: cosmic dust   
ฝุ่นผง[n.] (funphong) EN: dust   FR: poussière [f]
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder   FR: poussière [f]
หางฝุ่น[n. exp.] (hāng fun) EN: dust tail   
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากเพชร [n. exp.] (kāk phet) EN: diamond dust   
กากอุตสาหกรรม[n. exp.] (kāk utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
การจารกรรมทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān jārakam thāng utsāhakam) EN: industrial espionage   FR: espionnage industriel [m]
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]
การพัฒนาอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān phatthanā utsāhakam) EN: industrial development ; industry development   FR: développement industriel [m]
กะพรุน[n.] (kaphrun) EN: jelly-fish   FR:duse [f]
เกษตรอุตสาหกรรม[n.] (kasēttra-utsāhakam) EN: agro-industry   
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen thin tāi) EN: Dusky Langur   
เขาดิน[n. prop.] (Khaodin) EN: Dusit zoo   FR: zoo de Dusit [m]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยะอุตสาหกรรม[n. exp.] (khaya utsāhakam) EN: industrial waste   FR: déchet industriel [m]
เขตดุสิต[n. prop.] (Khēt Dusit) EN: Dusit district   
เขตอุตสาหกรรม[n. exp.] (khēt utsāhakam) EN: industrial area   FR: zone industrielle [f]
ขี้ฝุ่น[n.] (khīfun) EN: dust   FR: poussière [f]
ขี้เลื่อย[n.] (khīleūay) EN: sawdust   FR: sciure (de bois) [f]
ขี้ผง[n.] (khīphong) EN: dust ; trash ; rubbish   FR: poussières [fpl]
ขี้ตีน[n.] (khītīn) EN: dust on the foot or sole   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
คน[n.] (khon) EN: [classifier : persons, people, human beings]   FR: [classificateur : personnes, individus]
ของที่หายไป[n. exp.] (khøng thī hāi pai) EN: lost artcle ; lost thing   FR: objets perdus [mpl] ; choses disparues [fpl]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม[n. exp.] (kotmāi kīokap kān utsāhakam) EN: industrial law   
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsakam thāng utsāhakam) EN: sabotage the industrial production   
กระทรวงการอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Kān Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
กระทรวงอุตสาหกรรม[org.] (Krasūang Utsāhakam) EN: Ministry of Industry   FR: ministère de l'Industrie [m]
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep   FR: balayer
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling   FR: poussière [f] ; particule [f]
แม่น้ำสินธุ[n. prop.] (Maēnām Sinthu) EN: Indus   FR: Indus [m]
แมงกะพรุน[n.] (maēngkaphrun) EN: jellyfish   FR:duse [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit) EN: Suan Dusit Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Dusit [f]
ไม้ขนไก่[n.] (māi khon kai) EN: feather duster   FR: plumeau [m]
มะคำดีควาย[n.] (makhamdīkhwāi) EN: Sapindus   
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มะซัก[n.] (masak) EN: Sapindus   
มืด[X] (meūt) EN: dark ; obscur ; dusk ; black   FR: sombre ; obscur ; noir

CMU English Pronouncing Dictionary
DUSK    D AH1 S K
DUST    D AH1 S T
DUSH    D AH1 SH
DUSH    D UW1 SH
DUSTS    D AH1 S
REDUS    R IY1 D AH0 S
DUSTS    D AH1 S S
DUSTY    D AH1 S T IY0
DUSTS    D AH1 S T S
MODUS    M OW1 D AH0 S
DUSEK    D UW1 S EH0 K
DUSCH    D AH1 CH
DUSCH    D AH1 SH
SODUS    S OW1 D AH0 S
INDUS    IH1 N D AH0 S
ALDUS    AA1 L D AH0 S
DUSZA    D AH1 SH AH0
DUSTON    D AH1 S T AH0 N
DUSTIN    D AH1 S T IH2 N
DUSTER    D AH1 S T ER0
MEDUSA    M AH0 D UW1 S AH0
EXODUS    EH1 K S AH0 D AH0 S
GRADUS    G R EY1 D AH0 S
HINDUS    HH IH1 N D UW2 Z
DUSTED    D AH1 S T AH0 D
PARDUS    P AA1 R D AH0 S
READUS    R EH1 D AH0 S
RHODUS    R OW1 D AH0 S
QUDDUS    K UW1 D UW2 S
BALDUS    B AA1 L D AH0 S
DUSING    D UW1 S IH0 NG
DUSKIN    D AH1 S K IH2 N
BROADUS    B R OW1 D AH0 S
HEGEDUS    HH EH1 G AH0 D AH0 S
DUSTBIN    D AH1 S T B IH2 N
CLOWDUS    K L AW1 D AH0 S
ADUSDUR    AE1 D AH0 S D ER0
LAPIDUS    L AH0 P IY1 D AH0 S
LAPIDUS    L AE1 P AH0 D AH0 S
SAWDUST    S AO1 D AH2 S T
DUSSEAU    D AH0 S OW1
PODUSKA    P OW0 D AH1 S K AH0
DUSTERS    D AH1 S T ER0 Z
DUSTING    D AH1 S T IH0 NG
DUSTMAN    D AH1 S T M AH0 N
DUSHANE    D UW2 SH EY1 N
MEDUSAS    M AH0 D UW1 S AH0 Z
STARDUST    S T AA1 R D AH2 S T
VANDUSEN    V AE0 N D UW1 S AH0 N
INDUSTRY    IH1 N D AH0 S T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dusk    (n) (d uh1 s k)
dust    (v) (d uh1 s t)
dusky    (j) (d uh1 s k ii)
dusts    (v) (d uh1 s t s)
dusty    (j) (d uh1 s t ii)
Hindus    (n) (h i2 n d uu1 z)
dusted    (v) (d uh1 s t i d)
duster    (n) (d uh1 s t @ r)
exodus    (n) (e1 k s @ d @ s)
duskier    (j) (d uh1 s k i@ r)
dust-up    (n) - (d uh1 s t - uh p)
dustbin    (n) (d uh1 s t b i n)
dusters    (n) (d uh1 s t @ z)
dustier    (j) (d uh1 s t i@ r)
dusting    (v) (d uh1 s t i ng)
dustman    (n) (d uh1 s t m @ n)
dustmen    (n) (d uh1 s t m @ n)
dustpan    (n) (d uh1 s t p a n)
sawdust    (n) (s oo1 d uh s t)
Dushanbe    (n) (d @ sh a1 n b @)
duskiest    (j) (d uh1 s k i i s t)
dust-ups    (n) - (d uh1 s t - uh p s)
dustbins    (n) (d uh1 s t b i n z)
dustcart    (n) (d uh1 s t k aa t)
dustiest    (j) (d uh1 s t i i s t)
dustpans    (n) (d uh1 s t p a n z)
exoduses    (n) (e1 k s @ d @ s i z)
industry    (n) (i1 n d @ s t r ii)
stardust    (n) (s t aa1 d uh s t)
dust-bowl    (n) - (d uh1 s t - b ou l)
dust-coat    (n) - (d uh1 s t - k ou t)
dustcarts    (n) (d uh1 s t k aa t s)
gold-dust    (n) - (g ou1 l d - d uh s t)
Dusseldorf    (n) (d uh1 s l d oo f)
Hindustani    (n) (h i2 n d u s t aa1 n ii)
dust-bowls    (n) - (d uh1 s t - b ou l z)
dust-coats    (n) - (d uh1 s t - k ou t s)
dust-sheet    (n) - (d uh1 s t - sh ii t)
industrial    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ l)
industries    (n) (i1 n d @ s t r i z)
Hindustanis    (n) (h i2 n d u s t aa1 n i z)
dust-jacket    (n) - (d uh1 s t - jh a k i t)
dust-sheets    (n) - (d uh1 s t - sh ii t s)
industrious    (j) (i1 n d uh1 s t r i@ s)
industrywide    (n) (i1 n d uh s t r ii w ai1 d)
crop-dusting    (n) - (k r o1 p - d uh s t i ng)
dust-jackets    (n) - (d uh1 s t - jh a k i t s)
dust-wrapper    (n) - (d uh1 s t - r a p @ r)
dust-wrappers    (n) - (d uh1 s t - r a p @ z)
industrialism    (n) (i1 n d uh1 s t r i@ l i z @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] Thai: อุตสาหกรรม English: industry

German-Thai: Longdo Dictionary
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
duschen(vi) |(sich) duschte, hat (sich) geduscht| อาบน้ำ, See also: baden
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ห้องอาบน้ำหรือตู้อาบน้ำที่มีฝักบัวอยู่ , See also: S. Duschraum,
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Dusche(n) |die, pl. Duschen| ฝักบัวอาบน้ำ , See also: S. Brause,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefühlsduseligsentimental [Add to Longdo]
gewerblich {adj}commercial; business ...; industrial; trade ... [Add to Longdo]
industrialisieren | industrialisierend | industrialisiert | industrialisiert | industrialisierte | ein Gebiet industrialisierento industrialize | industrializing | industrialized | industrializes | industrialized | to industrialize an area [Add to Longdo]
industriell {adj}industrial [Add to Longdo]
industriell {adv}industrially [Add to Longdo]
staubdicht {adj}dust-proof [Add to Longdo]
staubexplosionsgeschützt {adj}dust ignition proof [Add to Longdo]
staubfrei {adj}dust-free [Add to Longdo]
staubig {adj}dusty [Add to Longdo]
sterben (an) | sterbend | gestorben | du stirbst | er/sie stirbt | ich/er/sie starb | er/sie ist/war gestorben | ich/er/sie stürbe | stirb! | jung sterben | eines natürlichen Todes sterben | eines gewaltsamen Todes sterben | an einer Krankheit (einer Wunde) sterben | an einer Verletzung sterben | vor Hunger (Durst) sterben | ins Gras beißen; daran glauben müssen [ugs.]; sterben | ohne direkte Nachkommen sterben | tausend Tode sterbento die {died; died} (of; from) | dying | died | you die | he/she dies | I/he/she died | he/she has/had died | I/he/she would die | die! | to die young | to die a natural death | to die a violent death | die of an illness (from a wound) | to die from an injury | to die of hunger (thirst) | to bite the dust [coll.] | to die without issue | to die a thousand deaths [Add to Longdo]
sterbenslangweilig {adj} [ugs.]deadly boring; dryasdust [Add to Longdo]
verstaubento gather dust [Add to Longdo]
verstauben | verstaubend | verstaubt | verstaubt | verstaubteto get dusty | getting dusty | got dusty | gets dusty | got dusty [Add to Longdo]
verstaubtdusted [Add to Longdo]
Die Aufregung hat sich gelegt.The dust has settled. [Add to Longdo]
Gar nicht so übel!Not so dusty! [Add to Longdo]
Amsel {f} [ornith.]Eurasian Blackbird (Turdus merula) [Add to Longdo]
Bechsteindrossel {f} [ornith.]Dark-throated Thrush (Turdus ruficollis); Black-throated Thrush [Add to Longdo]
Dunkellaubsänger {m} [ornith.]Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) [Add to Longdo]
Einfarbdrossel {f} [ornith.]Tickell's Thrush (Turdus unicolor) [Add to Longdo]
Fahlsegler {m} [ornith.]Pallid Swift (Apus pallidus) [Add to Longdo]
Falkenraubmöwe {f} [ornith.]Long-tailed Skua (Stercorarius longicaudus) [Add to Longdo]
Lachmöwe {f} [ornith.]Black-headed Gull (Larus ridibundus) [Add to Longdo]
Misteldrossel {f} [ornith.]Mistle Thrush (Turdus viscivorus) [Add to Longdo]
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush [Add to Longdo]
Noddi; Noddiseeschwalbe {f}; Noddy-Seeschwalbe {f} [ornith.]Common Noddy; Brown Noddy (Anous stolidus) [Add to Longdo]
Ringdrossel {f} [ornith.]Ring Ouzel (Turdus torquatus) [Add to Longdo]
Rotdrossel {f} [ornith.]Redwing (Turdus iliacus) [Add to Longdo]
Singdrossel {f} [ornith.]Song Thrush (Turdus philomelos); throstle [Add to Longdo]
Wacholderdrossel {f} [ornith.]Fieldfare (Turdus pilaris) [Add to Longdo]
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius) [Add to Longdo]
Weißbart-Seeschwalbe {f} [ornith.]Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) [Add to Longdo]
Weißbrauendrossel {f} [ornith.]Eye-browed Thrush (Turdus obscurus) [Add to Longdo]
Rostflügeldrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush [Add to Longdo]
Rußreiher {m} [ornith.]Dusky-grey heron [Add to Longdo]
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl [Add to Longdo]
Bronzeguan {m} [ornith.]Dusky-legged Guan [Add to Longdo]
Papuateichhuhn {n} [ornith.]Dusky Moorhen [Add to Longdo]
Lavamöwe {f} [ornith.]Dusky Gull [Add to Longdo]
Hinduseeschwalbe {f} [ornith.]Indian River Tern [Add to Longdo]
Goodsontaube {f} [ornith.]Dusky Pigeon [Add to Longdo]
Fleckenbauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Sulawesi Dusky Pigeon [Add to Longdo]
Trauerturteltaube {f} [ornith.]Dusky Turtle Dove [Add to Longdo]
Weißbürzellori {m} [ornith.]Dusky Lory [Add to Longdo]
Weddellsittich {m} [ornith.]Dusky-headed Conure [Add to Longdo]
Schwarzschnabel-Sperlingspapagei {m} [ornith.]Dusky-billed Parrotlet [Add to Longdo]
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot [Add to Longdo]
Schweifkuckuck {m} [ornith.]Dusky Long-tailed Cuckoo [Add to Longdo]
Koromandeluhu {m} [ornith.]Dusky Eagle Owl [Add to Longdo]
Pfeifnachtschwalbe {f} [ornith.]African Dusky Nightjar [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
ちり取り(P);ちり取(P);塵取り[ちりとり, chiritori] (n) dustpan; (P) [Add to Longdo]
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
インダストリー;インダストリ[, indasutori-; indasutori] (n) industry [Add to Longdo]
インダストリアル(P);インダストゥリアル(ik)[, indasutoriaru (P); indasutouriaru (ik)] (adj-na,n) industrial; (P) [Add to Longdo]
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[, indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]
インダストリアルパーク[, indasutoriarupa-ku] (n) industrial park [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
インディアン座[インディアンざ, indeian za] (n) Indus (constellation) [Add to Longdo]
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
エクソダス[, ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
エネルギー産業[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus) [Add to Longdo]
ガス化学工業[ガスかがくこうぎょう, gasu kagakukougyou] (n) gas chemical industry [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
キーインダストリー[, ki-indasutori-] (n) key industry [Add to Longdo]
キラーダスト[, kira-dasuto] (n) killer dust [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
コンビナートシステム[, konbina-toshisutemu] (n) industrial system (rus [Add to Longdo]
ゴミ収集車[ゴミしゅうしゅうしゃ, gomi shuushuusha] (n) waste collection vehicle; dustcart; garbage truck [Add to Longdo]
サービス業[サービスぎょう, sa-bisu gyou] (n) service industry; service sector; (P) [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
システム産業[システムさんぎょう, shisutemu sangyou] (n) system industry [Add to Longdo]
シマスズメダイ[, shimasuzumedai] (n) blackspot sergeant (Abudefduf sordidus) [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P) [Add to Longdo]
ジャッカル[, jakkaru] (n) jackal (carnivores, Canis aureus ssp., C. adustus, C. mesomelas) [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
スターダスト[, suta-dasuto] (n) stardust [Add to Longdo]
ストライキ[, sutoraiki] (n,vs) strike (i.e. industrial action); (P) [Add to Longdo]
スポットテールバタフライフィッシュ[, supottote-rubatafuraifisshu] (n) spot-tail butterflyfish (Chaetodon ocellicaudus) [Add to Longdo]
ズナガアカボウ[, zunagaakabou] (n) Bodianus tanyokidus (species of hogfish) [Add to Longdo]
セックス産業[セックスさんぎょう, sekkusu sangyou] (n) sex industry [Add to Longdo]
ソーダ工業[ソーダこうぎょう, so-da kougyou] (n) alkali industry [Add to Longdo]
ダイヤモンドダスト[, daiyamondodasuto] (n) diamond dust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, ] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海汽车工业[Shàng hǎi qì chē gōng yè, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海汽车工业集团[Shàng hǎi qì chē gōng yè jí tuán, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, / ] as easy as blowing off dust; effortless; with ease [Add to Longdo]
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国石油和化学工业协会[Zhōng guó shí yóu hé huà xué gōng yè xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Petrol and Chemical Industry Association CPCIA [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]
中国长城工业公司[Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) [Add to Longdo]
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist [Add to Longdo]
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association [Add to Longdo]
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi [Add to Longdo]
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, ] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk [Add to Longdo]
傍黑[bàng hēi, ㄅㄤˋ ㄏㄟ, ] dusk [Add to Longdo]
八大工业国组织[bā dà gōng yè guó zǔ zhī, ㄅㄚ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] G8 (group of eight major industrialized nations) [Add to Longdo]
再造业[zài zào yè, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] recycling industry [Add to Longdo]
出埃及记[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] Exodus; the second book of Moses [Add to Longdo]
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, / ] allocated area (for housing, industry etc); district [Add to Longdo]
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] pharmaceutical industry [Add to Longdo]
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry [Add to Longdo]
劳资关系[láo zī guān xì, ㄌㄠˊ ㄗ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] industrial relations; relations between labor and capital [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, ] diligence; diligent; industrious [Add to Longdo]
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, / ] hardworking; industrious; diligent [Add to Longdo]
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, / ] industrious and conscienscious; assiduous [Add to Longdo]
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, / ] simple and industrious; hardworking and frugal [Add to Longdo]
化学工业[huà xué gōng yè, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] chemical industry [Add to Longdo]
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, ] chemical engineering; chemical industry [Add to Longdo]
印度斯坦[Yìn dù sī tǎn, ˋ ㄉㄨˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Hindustan [Add to Longdo]
印度河[Yìn dù hé, ˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Indus river [Add to Longdo]
印第安座[Yìn dì ān zuò, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Indus (constellation) [Add to Longdo]
卷土重来[juǎn tǔ chóng lái, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄨˇ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] to make a stage comeback; lit. to return in a swirl of dust [Add to Longdo]
同行[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry [Add to Longdo]
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, / ] vacuum cleaner; dust catcher [Add to Longdo]
四个现代化[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化 [Add to Longdo]
国营企业[guó yíng qǐ yè, ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] nationalized industry [Add to Longdo]
国防工业[guó fáng gōng yè, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] defense industry [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, ] dust, earth; a bank of earth; to dig; to bring together [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] bring together; dust [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] boundless (space); fine dust [Add to Longdo]
[āi, , ] dirt; dust; angstrom [Add to Longdo]
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, ] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] dust; dirt; earth [Add to Longdo]
尘土[chén tǔ, ㄔㄣˊ ㄊㄨˇ, / ] dust [Add to Longdo]
尘埃[chén āi, ㄔㄣˊ ㄞ, / ] dust [Add to Longdo]
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, / ] covered in dust; dusty; lying unused for a long time [Add to Longdo]
尘暴[chén bào, ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] dust devil [Add to Longdo]
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, / ] cloud of dust; smog [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] dust; mud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover [Add to Longdo]
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture [Add to Longdo]
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA) [Add to Longdo]
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
業界標準[ぎょうかいひょうじゅん, gyoukaihyoujun] industry standard [Add to Longdo]
業界標準アーキテクチャ[ぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, gyoukaihyoujun a-kitekucha] Industry Standard Architecture (ISA) [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
通信事業[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]
電子工業会[でんしこうぎょうかい, denshikougyoukai] Electronic Industries Association, EIA [Add to Longdo]
日本工業規格[にほんこうぎょうきかく, nihonkougyoukikaku] Japanese Industrial Standards, JIS [Add to Longdo]
日本電子工業振興協会[にほんでんしこうぎょうしんこうきょうかい, nihondenshikougyoushinkoukyoukai] JEIDA, Japan Electronics Industry Development Association [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勧業[かんぎょう, kangyou] Foerderung_der_Industrie [Add to Longdo]
商工[しょうこう, shoukou] Handel_und_Industrie [Add to Longdo]
工業[こうぎょう, kougyou] Industrie [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
興業[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]
製鋼業[せいこうぎょう, seikougyou] Stahlindustrie [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]
軽工業[けいこうぎょう, keikougyou] Leichtindustrie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top