หรือคุณหมายถึง duße?
Search result for

dusse

(5 entries)
(0.5448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusse-, *dusse*. Possible hiragana form: づっせ
CMU English Pronouncing Dictionary
DUSSEAU    D AH0 S OW1
DUSSEAULT    D AH0 S OW1
DUSSELDORF    D UW1 S AH0 L D AO2 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dusseldorf    (n) (d uh1 s l d oo f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜塞尔多夫[Dù sāi ěr duō fū, ㄉㄨˋ ㄙㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄨ, / ] Düsseldorf (Germany) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top