Search result for

dune

(36 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dune-, *dune*
Possible hiragana form: づね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dune[N] ภูเขาทราย, See also: เนินทราย, สันทราย, Syn. hummock, hump

English-Thai: Nontri Dictionary
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duneเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย
เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out there on the dunes.ตกลงในภูเขาทราย Aladdin (1992)
And second of all, dune fans have been going nuts over our costume since the eighth grade.แล้วพวกแฟนดูนก็คลั่งไคล้ชุดเรามาก Chuck Versus the Sandworm (2007)
Jabba's palace is on the far side of the Dune Sea.วังของแจ๊บบ้าอยู่ไกลไปอีกฟากนึงของทะเลดูน Star Wars: The Clone Wars (2008)
According to this the anomaly should be over the crescent of the dune.ตอนนี้เราเข้าใกล้ประตูมิติมากแล้ว Episode #2.5 (2008)
Go to the Hotel Perla in the Dunes, there Geen completed your treatment with Medrano.กรีนกำลังเอาเงินไปส่ง โรงแรมชื่อ เพอราดูเนส ในทะเลทราย Quantum of Solace (2008)
Like a dune buggy.นั่นแหล่ะวิธี เราสร้างรถม้ากันขึ้นมา 4 Days Out (2009)
But when we were walking over that last dune?แต่เมื่อพวกเราเดินข้ามเนินเขาสุดท้าย Air: Part 3 (2009)
Oh, hey. Dune.ดูน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Wow, me in a dune buggy. With syphilis.ว้าว ผมอยู่ในรถบักกี้ทะเลทรายเป็นโรคซิฟิลิส Politics of Human Sexuality (2009)
What's the sense in a boring business dinner... when you have sand dunes and sunset?เราจะกลับไปดินเนอร์คุยงานน่าเบื่อทำไม เมื่อมีเนินทรายและอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงหน้า Sex and the City 2 (2010)
And that July 4th, on an East Hampton sand dune...ในวันชาติอเมริกา บนเนินทรายอีสต์ แฮมป์ตั้น Sex and the City 2 (2010)
It's Ken's Dream House. It has a disco, it's got a dune buggy.บ้านในฝันของเคน มันมีดิสโก้ ที่มีเนินหลังเต่า Toy Story 3 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนินทราย[n. exp.] (noēn sāi) EN: dune [f] ; sand dune   FR: dune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUNE    D UW1 N
DUNES    D UW1 N Z
DUNEDIN    D UW1 N AH0 D IH2 N
DUNEGAN    D AH1 N AH0 G AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dune    (n) (d y uu1 n)
dunes    (n) (d y uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düne {f} | Dünen {pl}dune | dunes [Add to Longdo]
Sanddüne {f} | Sanddünen {pl}dune | dunes [Add to Longdo]
Dunenkopfpapagei {m} [ornith.]Red-billed Parrot [Add to Longdo]
Dunenspecht {m} [ornith.]Downy Woodpecker [Add to Longdo]
Rotdünenlerche {f} [ornith.]Dune Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy [Add to Longdo]
砂丘(P);沙丘[さきゅう, sakyuu] (n) sand dune; sand hill; (P) [Add to Longdo]
砂山[すなやま;さやま, sunayama ; sayama] (n) sand hill; dune [Add to Longdo]
常々;常常[つねづね, tsunedune] (adv,n) always; usually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dune \Dune\ (d[=u]n), n. [The same word as down: cf. D. duin.
   See {Down} a bank of sand.]
   A low hill of drifting sand usually formed on the coats, but
   often carried far inland by the prevailing winds. [Written
   also {dun}.]
   [1913 Webster]
 
      Three great rivers, the Rhine, the Meuse, and the
      Scheldt, had deposited their slime for ages among the
      dunes or sand banks heaved up by the ocean around their
      mouths.                 --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dune
   n 1: a ridge of sand created by the wind; found in deserts or
      near lakes and oceans [syn: {dune}, {sand dune}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 dune /dyn/ 
  dune

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top