ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duit

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duit-, *duit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
conduit(คอน'ดวีท) n. ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อหุ้มสายไฟฟ้า,ระบบท่อใต้ดิน,น้ำพุ

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
conduit(n) ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อใต้ดิน,น้ำพุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear   FR: conduit auditif [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality   FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
การบริหารโครงการ[n. exp.] (kān børihān khrōngkān) EN: project management   FR: gestion de projet [f] ; conduite de projet [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUITSMAN    D UW1 T S M AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
に基づいて[にもとづいて, nimotoduite] (exp) based on; on the basis of [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
ネッスル[, nessuru] (n) (Societe des produits) Nestle; (P) [Add to Longdo]
フレコン[, furekon] (n) (1) (abbr) flexible conduit; (2) flexible container; (3) flexible control [Add to Longdo]
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
引込管[ひきこみかん, hikikomikan] (n) leading-in tube; supply conduit [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
管路[かんろ, kanro] (n) conduit line; pipeline [Add to Longdo]
基いて[もとづいて, motoduite] (exp) (See 基づく) based on; grounded on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top