หรือคุณหมายถึง dül?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duel

D UW1 AH0 L   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duel-, *duel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duel[N] การแข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: การต่อสู้ระหว่าง 2 คน
duel[VT] แข่งขันระหว่าง 2 คน, See also: ต่อสู้ระหว่าง 2 คน, Syn. struggle, battle, collide, compete, Ant. surrender, yield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist

English-Thai: Nontri Dictionary
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
duel(vi) ประลองฝีมือ,ประมือกัน,ดวลกัน,ต่อสู้กัน
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You told me you lost your duel with Ra's despite your willingness to kill him because you hesitated.นายบอกว่านายแพ้ตอนดวลกับลาซ ถึงแม้ว่านายจะมีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาก็ตาม แต่เพราะนายลังเล The Return (2015)
They shuffed each other and threatened to duel when they thought it was their turn to dance.พวกเขาขัดคอกันขู่จะ ประลองกัน เมื่อพวกเขาคิดว่า เป็นทีของตนที่จะได้เต้นรำ High Sparrow (2015)
My brother lost it during a duel with Pan.พี่ชายของข้าทำตก ตอนสู้กับแพน Good Form (2013)
Fighting a meaningless duel with Malcolm Merlyn.การต่อสู้ที่ไร้ความหมาย กับมัลคอม เมอร์ลิน Identity (2013)
Because what I really want in a duel is an un-magic wand.เพราะที่ผมใช้ในการดวลคือ ไม้กายสิทธิ์ธรรมดา LARP and the Real Girl (2013)
"The duel guy," brilliant.คู่แข่งเหรอ เยี่ยมมาก New Car Smell (2012)
Right, the duel guy.ใช่ คู่แข่งนี่เอง New Car Smell (2012)
Repairmen would duel each other inside, losers succumbing to heat exhaustion, or worse.ช่างซ่อมจะเข้าไปดวลกันข้างใน ผู้แพ้จะสิ้นลมจากความร้อน ที่ทำให้อ่อนเพลียหรือแย่กว่านั้น Introduction to Finality (2012)
Never been in a duel before, I take it?เจ้าไม่เคยดวลดาบมาก่อนใช่ไหม The Crocodile (2012)
I left my camera with Chuck, thinking he'd show the prince, and they'd have a duel at dawn for what's left of Blair's virtue, or maybe it's royal fisticuffs, whatever those are.ฉันให้กล้องแก่ชัค ฉันคิดว่าเขาคงจะเปิดให้เจ้าชายดู และพวกเขาจะสู้กันตอนเช้า สำหรับคุณธรรมที่เหลืออยู่ของแบลร์ หรืออาจจะเป็นการต่อสู้ของราชวงศ์ G.G. (2012)
Perhaps you chose the wrong man to duel with.บางที ท่านเลือกคนผิด ในการดวลด้วย Lord Snow (2011)
Poor old Fermat, got killed in a duel before he could write it down.โอ้ และนี่ก็เป็นของที่เก่า แต่มีประสิทธฺภาพ - ทำไมอิเ The Eleventh Hour (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duelAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
duel"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
duelKyouichi Saionji, who he supposed would win the duel, has lost.
duelThe sisters dueled with each other verbally.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เฉพาะบุคคล[adj.] (chaphǿ bukkhon) EN: individual   FR: individuel
ดวล[n.] (dūan) EN: duel ; fight   FR: duel [m] ; joute [f]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room   FR: chambre individuelle [m]
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
คู่[n.] (khū) EN: match   FR: match [m] ; partie [f] ; rencontre (sportive) [f] ; duel [m]
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément

CMU English Pronouncing Dictionary
DUEL    D UW1 AH0 L
DUELL    JH UW1 L
DUELL    D UW1 L
DUELS    D UW1 AH0 L Z
DUELED    D UW1 AH0 L D
DUELING    D UW1 L IH0 NG
DUELIST    D UW1 AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duel    (v) djˈuːəl (d y uu1 @ l)
duels    (v) djˈuːəlz (d y uu1 @ l z)
duelist    (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duelled    (v) djˈuːəld (d y uu1 @ l d)
duelists    (n) djˈuːəlɪsts (d y uu1 @ l i s t s)
duelling    (v) djˈuːəlɪŋ (d y uu1 @ l i ng)
duellist    (n) djˈuːəlɪst (d y uu1 @ l i s t)
duellists    (n) djˈuːəlɪsts (d y uu1 @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting), #17,445 [Add to Longdo]
决斗[jué dòu, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄡˋ, / ] duel, #24,594 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエル[, deyueru] (n) duel [Add to Longdo]
黄金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis) [Add to Longdo]
黄嘴鶸[きばしひわ;キバシヒワ, kibashihiwa ; kibashihiwa] (n) (uk) twite (species of finch, Carduelis flavirostris) [Add to Longdo]
果たし合い[はたしあい, hatashiai] (n) duel [Add to Longdo]
河原鶸;川原鶸[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
胸赤鶸[むねあかひわ;ムネアカヒワ, muneakahiwa ; muneakahiwa] (n) (uk) Eurasian linnet (Carduelis cannabina) [Add to Longdo]
決闘[けっとう, kettou] (n,vs) duel; shoot-out [Add to Longdo]
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]
決闘状[けっとうじょう, kettoujou] (n) dueling challenge [Add to Longdo]
五色鶸[ごしきひわ;ゴシキヒワ, goshikihiwa ; goshikihiwa] (n) (uk) European goldfinch (Carduelis carduelis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duel \Du"el\, v. i. & t.
   To fight in single combat. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duel \Du"el\, n. [It. duello, fr. L. duellum, orig., a contest
   between two, which passed into the common form bellum war,
   fr. duo two: cf. F. duel. See {Bellicose}, {Two}, and cf.
   {Duello}.]
   A combat between two persons, fought with deadly weapons, by
   agreement. It usually arises from an injury done or an
   affront given by one to the other.
   [1913 Webster]
 
   {Trial by duel} (Old Law), a combat between two persons for
    proving a cause; trial by battel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duel
   n 1: a prearranged fight with deadly weapons by two people
      (accompanied by seconds) in order to settle a quarrel over
      a point of honor [syn: {duel}, {affaire d'honneur}]
   2: any struggle between two skillful opponents (individuals or
     groups)
   v 1: fight a duel, as over one's honor or a woman; "In the 19th
      century, men often dueled over small matters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top