Search result for

ducts

(36 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ducts-, *ducts*, duct
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ductsท่อ,ท่อต่างๆ [การแพทย์]
Ducts of Rivinusท่อของต่อมใต้ลิ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Kutner) his face is so swollen it squeezed his tear ducts shut.หน้าเค้าบวมทำให้ท่อน้ำตาปิด Adverse Events (2008)
They're schematics For the electrical, Heating, and water ductsมันเป็นแผนผัง ทางเดินสายไฟ ท่อความร้อน และท่อน้ำ Omnivore (2009)
The ducts in the crawl spaces above these top floor rooms, that's how we get our rooftop access.ท่ออยู่ในช่องว่างคลานผ่านได้เหนือเพดานห้อง เราจะไปที่หลังคาทางนั้น Cowboys and Indians (2009)
And while they were in there, I told them to go ahead and yank out those tear ducts.ตอนกำลังทำ ฉันบอกให้เขา ดึงท่อน้ำตาออก Mattress (2009)
Dilated ducts...... Dilatud ductsNew History (2009)
Uh, the idea is to seal off the prisoners living quarters and pump carbon monoxide from the physical plant into the air ducts.แผนการก็คือปิดผนึก เขตที่อยู่ของนักโทษ สูบคาร์บอนมอนออกไซด์จากโรงงาน เข้าไปในท่อลม Casualties of War (2010)
You know, I was thinking about how some of my favorite movies wind up in air ducts.นายก็รู้ ฉันคิดอยู่ ทำไมหนังเรื่องโปรดของฉัน ถึงหายไปกับอากาศ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Yeah, I don't think these air ducts were meant to hold 400 pounds, and since most of that is you,ใช้ ฉันไม่คิดว่า ท่ออากาสพวกนี้ จะสามารถรองรับน้ำหนักสี่ร้อยปอนด์ได้ และเพราะส่วนมากนั้นมาจากนาย Chuck Versus the Cubic Z (2010)
How was the halon introduced into the ducts?ก๊าซฮาลอนนั่น ต่อเข้ากับท่อได้ยังไง? Fallen (2010)
-Vent ducts.- ท่อระบายอากาศ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
You easily could have stayed in the air ducts for days.เธอควรจะอยู่ในช่องแอร์สักหนึ่งวันจะง่ายกว่านะ A Night of Neglect (2011)
There are five ducts to this room.มีท่อลมห้าท่อต่อมายังห้องนี้ On Guard (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเน่าเปื่อยง่าย[n. exp.] (khøng naopeūay ngāi) EN: perishable products   FR: produit périssable [m]
ของพื้นบ้าน[n. exp.] (khøng pheūnbān) EN: local products   FR: produits locaux [mpl]
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (phalittaphan chāi laēo thing) EN: disposable products   
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ[n. exp.] (phalittaphan singthø) EN: textile products   
พืชผล[n. exp.] (pheūtphon) EN: crops ; fruits ; agricultural products   FR: plante agricole [f]
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
สาธิตสินค้า[v. exp.] (sāthit sinkhā) EN: demonstrate products   
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
สินค้าอุตสาหกรรมส่งออก[n. exp.] (sinkhā utsāhakam song-øk) EN: exports oriented products   
ต่อต้านสินค้าไทย[v. exp.] (tøtān sinkhā Thai) EN: ban Thai products   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCTS    D AH1 K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ducts    (n) (d uh1 k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell [Add to Longdo]
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]
パイロットショップ[, pairottoshoppu] (n) (See アンテナショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
プロダクツ[, purodakutsu] (n) products [Add to Longdo]
モニター(P);モニタ[, monita-(P); monita] (n) (1) {comp} (computer) monitor; (n,vs) (2) consumer who comments on products, television programs, etc. (programmes); (3) {comp} (See カウンター・4,モニ) program or utility that monitors a program or activity; (P) [Add to Longdo]
一次産品[いちじさんぴん, ichijisanpin] (n) primary products [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top