Search result for

ducs

(748 entries)
(0.0987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ducs-, *ducs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ducs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ducs*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,

English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร
aqueduct[อา-ควา-ดัค] (n ) สะพานส่งน้ำ หมายถึงสะพานหรือทางที่ใช้ในการขนส่งน้ำ—แทนที่จะขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ—ที่ข้ามช่องเขา (en.wikipedia.org/wiki/Aqueduct)
Bachelor of Education (n ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,
chemical products เคมีภัณฑ์
Conductor Rail System (jargon ) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ
counterproductive[เค้า-เท่อะ-โพร-ดั๊ก-ทิฟ] (adj ) ไม่สร้างสรรค์
deductiveนิรนัย
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats
inclusive education (n ) การศึกษาแบบเรียนรวม - เป็นการเรียนการสอนที่รวมเอานักเรียนที่ต้องการความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ (อาจพิการ ฯลฯ) มาเรียนรวมกับเด็กปกติ
Inclusive Education (n ) การศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เช่น คนพิการ คนด้อยโอกาส คนไร้สัญชาติ คนอพยพ โดยคำนึงถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน หรือระบบการศึกษาแบบปกติ มีจุดมุงหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับความแตกต่าง ความสามารถระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี
preproduction (n) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนต์ เช่น มิกซ์เสียง-ตัดต่อ, ขั้นตอนหลังการผลิต
produceพืชผัก
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน
Product range (n org ) ประเภทสินค้า
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
productivityการเพิ่มผลผลิต
Reduction to Practice (n ) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
safety educationสวัสดิรักษา
thermal conductivity (n ) ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
you always seem to duckyou always seem to duck

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Duch    [SL] ภรรยา, Syn. Dutch
duck    [VI] ดำน้ำ, See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ, Syn. evade, elude, slip
duck    [N] เนื้อเป็ด
duck    [VI] บ่ายเบี่ยง, See also: ตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. evade, hedge, beat around the bush, Ant. confront, face
duck    [N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
duct    [N] ท่อ, See also: หลอด, รู, ช่อง
abduct    [VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
adduce    [VT] อ้างอิง, See also: อ้างหลักฐาน
adduct    [VT] เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
deduce    [VT] ได้ข้อสรุป, See also: คาดการณ์, คะเนจาก
deduct    [VT] ทำให้ลดลง, See also: ลบ, หักล้าง, หักออก, Syn. abate, detract, subtract, take off, Ant. add, increase
deduct    [VI] ลงความเห็น (ตามหลักเหตุผล), See also: อนุมาน, สรุป, Syn. deduce, derive, infer
induce    [VT] ชักชวน, See also: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว, Syn. convince, influence, persuade
induct    [VT] ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, See also: ให้เข้ารับตำแหน่ง, Syn. commission, install
reduce    [VT] ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, Syn. abate, decrease, Ant. increase
reduce    [VT] ลดราคา, See also: ทำให้ถูกลง, Syn. discount, rebate
reduce    [VT] รวบยอด, See also: สรุป, รวบรวม, Syn. narrow down, simplify
reduce    [VT] ลดระดับ, See also: ลดขั้น, Syn. demote, degrade
reduce    [VT] เคี่ยวจนข้น, See also: ทำให้เข้มข้นขึ้น, Syn. thicken
reduce    [VT] ตัดทอน, See also: ลดหย่อน, ลดทอน, Syn. diminish, shorten
reduce    [VT] บังคับ, See also: ปราบปราม, Syn. overmaster, subjugate
seduce    [VT] ยั่วยวน, See also: ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ, Syn. lure, persuade, tempt, attract, allure
conduce    [VI] นำไปสู่, Syn. lead, tend, contribute
conduct    [N] การจัดการ, Syn. mange
conduct    [N] ความประพฤติ, Syn. behavior
conduct    [VT] จัดการ, See also: ควบคุม, Syn. direct, manage, control
conduct    [VI] นำ
conduct    [VT] นำ, See also: นำให้ดู, นำให้ทำตาม
conduct    [VT] ประพฤติ, Syn. behave
duchess    [N] ภรรยาของท่านดยุค, See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง, Syn. archduke, margrave
ductile    [ADJ] ซึ่งทำให้เป็นเส้นบางได้, See also: ซึ่งทำให้เป็นแผ่นบางได้, Syn. stretchy, elastic, tensile, Ant. taut, tight
educate    [N] ความสามารถที่จะเรียนได้, See also: ความสามารถที่จะศึกษาได้
oviduct    [N] ท่อรังไข่, See also: ท่อนำไข่
produce    [VT] สร้าง, See also: ผลิต, ทำให้มีขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, Syn. deliver, generate
produce    [VI] สร้างขึ้น, See also: ผลิตขึ้น, Syn. deliver, generate
produce    [N] ผลิตผล, See also: ผลผลิต, Syn. product, result
product    [N] ผลิตผล, See also: ผลิตภัณฑ์, สินค้า, ของที่ประกอบขึ้น, Syn. stock, goods
product    [N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result, output, outcome
product    [N] สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี, See also: สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
product    [N] ผลคูณ, See also: ผลของการคูณ
reduced    [ADJ] ซึ่งลดลง, See also: ซึ่งน้อยลง, Syn. decreased, diminished, shortened
reducer    [N] คนหรือสิ่งที่ช่วยลด
seducer    [ADJ] คนหรือสิ่งยั่วยวน, Syn. debaucher, corrupter, tempter
traduce    [VT] พูดใส่ร้าย, See also: กล่าวร้าย
viaduct    [N] สะพานข้าม, See also: สะพานรถไฟ, Syn. bridge, elevated road, ramp, way
abducent    [ADJ] ซึ่งดึงออก
adductor    [N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
duck out    [PHRV] หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก
duckweed    [N] จอกแหน
educable    [ADJ] ซึ่งสามารถเรียนรู้หรือรับการศึกษาได้, See also: ซึ่งถูกสอนได้, ซึ่งได้รับการสอนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
product setเซตผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productionการผลิต, ผลิตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
production controlการควบคุมการผลิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productive coughไอมีเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
product๑. ผลิตภัณฑ์, ผลผลิต๒. ผลปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
productผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
productผลคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
product designการออกแบบผลิตภัณฑ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product of conceptionผลจากการปฏิสนธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
products guaranteeการประกันภัยค้ำประกันผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial productผลคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
payroll deduction insuranceมีความหมายเหมือนกับ salary savings insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prereproductive-ก่อนวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, tubal; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pancreatic ductท่อตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-school educationอนุบาลศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private educationการศึกษาเอกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary educationประถมศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumothorax, artificial; pneumothorax, inducedภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumothorax, induced; pneumothorax, artificialภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศจากกระทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public educationการศึกษาของรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure reducing valveวาล์วลดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, oviductal; pregnancy, fallopian; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parotid ductท่อต่อมน้ำลายหน้าหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; pregnancy, tubal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low pressure duct systemระบบท่อลมความดันต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame duck sessionสมัยประชุมสภาที่มีสมาชิกไม่ได้รับเลือกตั้งซ้ำ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacrimal ductท่อต่อมน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
low-pass transducerตัวเปลี่ยนแปรแบบผ่านต่ำ, ตัวแปรสัญญาณแบบผ่านต่ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lymphoductท่อน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor ataxia; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level of educationระดับการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labour, artificial; labour, inducedการคลอดโดยชักนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, induced; labour, artificialการคลอดโดยชักนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Introductionบทนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Introductionบทนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Farm produceผลผลิตเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food productionเทคโนโลยีการผลิตอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cleaner productionการผลิตที่สะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductorสารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำเป็นสารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน เช่น ซิลิคอน เจอเมเนียม เทลลูเนียมเป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Educational technologistนักเทคโนโลยีทางการศึกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transducerทรานสดิวเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software productivityประสิทธิผลทางซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multimedia system in educationระบบมัลติมีเดียในการศีกษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Induction (Mathematics)วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Organic semiconductorสารกึ่งตัวนำอินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Library and continuing educationห้องสมุดกับการศึกษาต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่น
เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Production Analysis Modelการจำลองการไหลในระบบการผลิต, การจำลองการไหลในระบบการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Production Wellหลุมผลิตปิโตรเลียม, หลุมผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Produced Waterน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งปิโตรเลียม
ผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับการผลิตน้ำมัน หรือเป็นน้ำที่อัดเข้าไปในแหล่งเพื่อช่วยเพิ่มการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Independent Power Producersผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริมัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural educationศึกษาศาสตร์การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural product marketing การตลาดผลิตผลการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productionการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural productivityผลิตภาพการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Consumer educationการศึกษาเพื่อผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Animal productผลิตภัณฑ์จากสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Animal productionการผลิตสัตว์ [เศรษฐศาสตร์]
Byproductผลพลอยได้ [เศรษฐศาสตร์]
Plant productพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Primary producing countryประเทศผู้ผลิตสินค้าขั้นปฐม [เศรษฐศาสตร์]
Coconut productผลิตภัณฑ์มะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Productผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production functionพันธภาพการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production goodsสินค้าเพื่อการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Production specializationความชำนาญพิเศษในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ducIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
ducPrices have been reduced by 20 to 40 percent.
ducIf we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?
ducYou are covered with a $300 deductible.
ducThree students made short speeches and introduced themselves and their countries.
ducAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
ducIndustrial production in July rose sharply.
ducSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
ducDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
ducGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
ducI wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
ducWe would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.
ducI regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.
ducThey sell many types of food and grocery products.
ducYou are supposed to introduce yourselves in turn.
ducYou have the advantage of a good education.
ducThe president of the company, to whom I introduced you, wants to see you again.
ducLet me introduce my mother to you.
ducYour conduct gave rise to another problem.
ducWe ask you to account for your conduct.
ducYour conduct allows of no excuse.
ducYou must answer for your careless conduct.
ducCan you produce evidence to clear him?
ducLet me introduce you to Mr Tanaka.
ducAllow me to introduce my wife to you.
ducThat university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.
ducThat man was reduced to begging for money.
ducThat landslide produced a lot of misery.
ducCan you tell a duck from a goose?
ducIt's looks like a duck.
ducMy year in Africa was a very educational experience in many ways.
ducWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
ducWhile American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.
ducThe USA is a good market for Japanese products.
ducAmericans spend most of their lives working, being productive.
ducEvery cause produces more than one effect.
ducIt is essential that every child have the same educational opportunities.
ducTaking all things into consideration, his conduct can be excused.
ducAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
ducWill you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?
ducOn being introduced to somebody, a British person often shakes hands.
ducAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
ducUranium is used in the production of nuclear power.
ducI can produce several pieces a day if I'm lucky.
ducIt should be emphasized that Emmet's theory yielded a number of byproducts in the process of application.
ducOur new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.
ducThe orchestra members respected Mr Smith as a conductor.
duc"Orange Cards" are available from the conductor.
ducThe poor educational policy is a detriment to Japan.
ducThank you for sending the product information asked for.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
adduce(อะดูสซฺ') vt. อ้างอิง, อ้าง. -adduc- able, adducibel adj.,-adducer n.
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
archducal(อาร์คดู'คัล) adj. เกี่ยวกับ archduke หรือ archduchess
archduchess(อาร์ค'ดัชซิล) n. ภรรยาของ archduke, เจ้าหญิงออสเตรีย
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess
by-productn. ผลพลอยได้,ผลิตผลพลอยได ้
caduceus(คะดู'เซียส) n. คทามีปีกและมีงูพันรอบเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพแพทย์
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
coeducationn. สหศึกษา.
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
conduce(คันดิวซฺ') {conduced,conducing,conduces} vi. นำไปสู่,ทำให้เกิด, See also: conducible adj. ดูconduce conducibleness n. ดูconduce conducibility n.ดูconduce, Syn. lead to
conducive(คันดิว'ซิฟว) adj . มีส่วนช่วย,นำไปซึ่ง, See also: conduciveness n., Syn. helping
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ,การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) ,การถ่ายทอด,การนำกระแสประสาท
conductive(คันดัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือกระแสอื่น ๆ
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง
dead duckบุคคลที่จะตาย,สิ่งที่จะสลายตัว
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
deduct(ดิดัคทฺ') vt. หัก,ชัก,หักลบ,หักกลบลบหนี้,อนุมาน, See also: deductible adj. ดูdeduct deductibility n. ดูdeduct deduction n. ดูv deductive adj. ดูdeduct
duce(ดู'เช) n. ผู้นำ,ผู้เผด็จการ, -Phr. (il Duce มุสโซลินี,ผู้เผด็จการ), Syn. leader -pl. duces
duchess(ดัช'ชิส) n. ภรรยา (หรือหญิงม่าย) ของท่านดยุค
duchy(ดัช'ชี) n. ดินแดนในความปกครองของท่านดยุคหรือภรรยาท่านดยุค -pl. duchies
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก ๆ
duckpin(ดัค'พิน) n. ลูกโบว์ลิ่ง,duckpins การเล่นโบว์ลิ่ง
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
educable(เอด'จุคะเบิล) adj. ให้การศึกษาได้,สอนได้, See also: educability,educatability n.
educate(เอด'จุเคท) vt. ให้การศึกษา,สั่งสอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้ความรู้ vi. อบรม,สั่งสอน
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
educatoryadj. เกี่ยวกับการศึกษา
educe(อีดิวซฺ,') {educed,educing,educes} vt. นำออก,ล้วงเอา,ทำให้ปรากฎขึ้น,อนุมานจาก, See also: educible adj. ดูeduce, Syn. infer
educt(อี'ดัคทฺ) n. การศึกษา,สิ่งที่นำออกมา, See also: eduction n. eductive adj.
fiducialadj. ซึ่งได้รับความไว้วางใจ,แม่นยำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
coeducation(n) สหศึกษา
conduce(vi) นำมาซึ่ง,นำไปสู่
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
ducat(n) เงินโบราณชนิดหนึ่ง
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก
duck(n) เป็ด
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
ductless(adj) ไร้ท่อ
educate(vt) สอน,อบรม,ฝึกฝน,ให้การศึกษา,ให้ความรู้
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา
educe(vt) ทำให้เกิด,ทำให้ปรากฏ,นำออก
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
induct(vt) นำเข้ามา,เกณฑ์ทหาร
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า
inductive(adj) นำเข้ามา,มีอิทธิพลต่อ,อุปมาน
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
irreducible(adj) ลดลงไม่ได้
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
misconduct(vt) ประพฤติเลว,ประพฤติผิด,ผิดประเวณี,จัดการผิด
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ
overproduction(n) การผลิตมากเกินต้องการ
produce(n) ผลิตผล,พืชผล,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์
produce(vt) ผลิต,ทำ,ก่อ,ออกผล,แสดง
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
product(n) ผลิตภัณฑ์,ผลคูณ,สินค้า,ผลิตผล
production(n) การผลิต,การทำ,การประกอบ,การสร้าง
productive(adj) มีผล,งอกงาม,เป็นประโยชน์,อุดม
productiveness(n) ความงอกงาม,ความอุดมสมบูรณ์,การออกดอกออกผล
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
reduce(vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักจูงใจ    [V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ประพฤติชอบ    [V] behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้ชักชวน    [N] persuader, See also: inducer, Syn. คนชักชวน, Example: ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน
ยังผล    [V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ลดหย่อนผ่อนโทษ    [V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
วัยเรียน    [N] studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
หักลบ    [V] deduct, See also: subtract, minus, Example: รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกหักลบรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามูลนิธิไว้คอยช่วยเหลือเป็นทุนอาหารกลางวันแก่เด็กยากไร้
ชักต๋ง    [V] take a percentage, See also: deduct the commission, draw the commission, Syn. เก็บต๋ง, Example: การแทงพนันบอลที่ทำกันทุกวันนี้ต้องชักค่าต๋ง ในอัตรา 10 จ่าย 9, Thai definition: หักเงิน คือ การที่เจ้าของบ่อนเอาจากผู้ที่เล่นในวงพนัน
ตัดกำลัง    [V] reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
ตีตลาด    [V] market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ลดแหลก    [V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
อ่อนตัว    [V] reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
กรมอาชีวศึกษา    [N] Department of Vocational Education
กศน.    [N] Department of Non-Formal Education, Syn. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ป. [N] primary education, Syn. ประถมศึกษา
ม. [N] secondary education, Syn. มัธยม
ม. [N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
ยูเนสโก    [N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ศธ [N] Ministry of Education, Syn. กระทรวงศึกษาธิการ
สกศ. [N] Office of the National Education Commission, See also: ONEC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สช. [N] Office of Private Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สปช. [N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
อุปกรณ์การเรียนการสอน    [N] teaching aid, See also: educational aid
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยเพลง    [N] conductor, Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
ย่นเวลา    [V] reduce time, See also: shorten time, Ant. ยืดเวลา, Example: ถ้าคุณไปทางลัดก็จะช่วยย่นเวลาได้มาก, Thai definition: ทำให้เสียเวลาน้อยลง
ลดค่าใช้จ่าย    [V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
หักคะแนน    [V] deduct marks, See also: deduct marks for errors, Syn. ตัดคะแนน, ตัดแต้ม, Ant. เพิ่มคะแนน, Example: กรรมการจะหักคะแนนทีมที่ไม่ลงแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมละ 3 คะแนน, Thai definition: ลบจำนวนแต้มที่ทำได้ออก
ส่งผลลัพธ์    [V] effect, See also: bring about, produce as a result, cause, Syn. ส่งผล, มีผล
สถานศึกษา    [N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา    [N] institution of education, Syn. มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
สิ่งล่อใจ    [N] seductions, See also: allurement, temptation, Syn. สิ่งจูงใจ
สืบพันธุ์    [V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
แสดงพฤติกรรม [V] conduct, See also: behave, Syn. แสดงกริยา
การผลิต    [N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ความนำ    [N] introduction, Syn. บทนำ, การกล่าวนำ, การขึ้นต้น, การอารัมภบท, การเกริ่น, Ant. การลงท้าย, Example: ข่าวทุกข่าวจะต้องมีความนำ, Thai definition: ส่วนเริ่มต้นของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นการเกริ่นก่อนที่จะเข้าเรื่อง
ปฏิบัติตน    [V] behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
เลหลัง [ADJ] low-priced, See also: cheap, low cost, reduced, cut-price, Example: ที่บ้านของเขามีแต่ภาพเขียนเลหลังประดับไว้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ซื้อมาหรือได้มาจากวิธีประมูลขาย
เพลาลง [V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
การเจริญพันธุ์    [N] reproduction, See also: breeding
วัยเจริญพันธุ์    [N] reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
อนุมาน    [V] deduce, Example: เราอาจจะอนุมานอารมณ์ของคนได้จากพฤติกรรมที่คนแสดงออกมา, Thai definition: คาดคะเนตามหลักเหตุผล
สถานภาพทางการศึกษา    [N] educational status
มัธยมศึกษาตอนปลาย    [N] high school education, Syn. มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Ant. มัธยมศึกษาตอนต้น, Example: กำลังคนที่เป็นที่ต้องการทางเศรษฐกิจมักจะตกอยู่ในผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา    [N] The Education for Development Foundation, See also: EDF, Example: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการทำงานประจำปีขึ้น ที่สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, Thai definition: องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ อันเนื่องมาจากความยากจน
เป็ดพะโล้ [N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้
เป็ดร่อน [N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
สารกึ่งตัวนำ    [N] semiconductor, Example: ทรานซิสเตอร์และวงจรรวมต้องอาศัยวัสดุสำคัญ ที่เรียกรวมๆ ว่า ”สารกึ่งตัวนำ, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สารที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน
คำชักชวน    [N] persuasion, See also: inducement, Example: เธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ตามคำชักชวนของเพื่อน, Thai definition: คำจูงใจหรือโน้มนำให้ทำตาม
บางเบา    [V] reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai definition: น้อยลง, ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage   
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชักจูง[v.] (chakjūng) EN: induce   
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
ชักพา[v.] (chakphā) EN: induce   
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāirap kānseuksā) EN: be educated   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chīwit) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life   FR: mener sa vie
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการสำรวจ[v. exp.] (damnoēnkān samrūat) EN: conduct a poll   
ดำเนินการวิจัย[v. exp.] (damnoēnkān wijai) EN: conduct a research   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
แหน[n.] (haēn) EN: duckweed   
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้ผลกำไร[v. exp.] (hai phonkamrai) FR: être lucratif ; être productif
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หักได้[adj.] (hakdāi) EN: deductible   
หักออก[v. exp.] (hak øk) EN: deduct ; subtract   
หักภาษีได้[X] (hak phāsī dāi ) EN: tax-deductible   
หักราคา[v. exp.] (hak rākhā) EN: lower the price ; cut the price ; reduce the price   
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
ฮูก[n.] (hūk) EN: owl ; barn owl   FR: hibou [m] ; petit-duc [m]
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy   FR: copier ; reproduire ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
DUC    D AH1 K
DUCK    D AH1 K
DUCA    D UW1 K AH0
DUCH    D AH1 CH
DUCE    D UW1 S
DUCT    D AH1 K T
DUCKS    D AH1 K S
DUCEY    D AH1 S IY0
DUCTS    D AH1 K T S
DUCAL    D UW1 K AH0 L
DUCHY    D AH1 CH IY0
REDUCE    R IY0 D UW1 S
DUCK'S    D AH1 K S
DEDUCT    D AH0 D AH1 K T
DUCHOW    D AH1 CH OW0
DEDUCE    D AH0 D UW1 S
DUCHON    D AH1 CH AH0 N
DUCHIN    D UW1 CH IH2 N
ABDUCT    AE0 B D AH1 K T
REDUCE    R AH0 D UW1 S
BOLDUC    B OW1 L D AH0 K
DUCKED    D AH1 K T
DUCKER    D AH1 K ER0
INDUCE    IH2 N D UW1 S
INDUCT    IH2 N D AH1 K T
LADUCA    L AA0 D UW1 K AH0
DUCOTE    D AH0 K OW1 T
DUCLOS    D AH0 K L OW1 Z
SEDUCE    S AH0 D UW1 S
DUCKS'    D AH1 K S
ADDUCI    AA0 D UW1 CH IY0
INDUCES    IH2 N D UW1 S AH0 Z
DUCKING    D AH1 K IH0 NG
DELDUCA    D EH2 L D UW1 K AH0
DEDUCTS    D AH0 D AH1 K T S
PRODUCT    P R AA1 D AH0 K T
INDUCED    IH2 N D UW1 S T
DUCKETT    D AH1 K AH0 T
PADUCAH    P AH0 D UW1 K AH0
EDUCATE    EH1 JH Y UW0 K EY2 T
DEDUCED    D AH0 D UW1 S T
DUCTILE    D AH1 K T AH0 L
PRODUCE    P R AH0 D UW1 S
DUCHAMP    D UW0 SH AA1 M P
DUCHENE    D AH1 K IY0 N
PRODUCE    P R OW1 D UW0 S
EDUCATE    EH1 JH AH0 K EY2 T
DUCHESS    D AH1 CH AH0 S
CONDUCT    K AH0 N D AH1 K T
REDUCES    R IY0 D UW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Duce    (n) (d uu1 ch ei)
duck    (v) (d uh1 k)
duct    (n) (d uh1 k t)
ducal    (j) (d y uu1 k l)
ducat    (n) (d uh1 k @ t)
duchy    (n) (d uh1 ch ii)
ducks    (v) (d uh1 k s)
ducky    (n) (d uh1 k ii)
ducts    (n) (d uh1 k t s)
educe    (v) (i1 d y uu1 s)
abduct    (v) (a1 b d uh1 k t)
adduce    (v) (@1 d y uu1 s)
deduce    (v) (d i1 d y uu1 s)
deduct    (v) (d i1 d uh1 k t)
ducats    (n) (d uh1 k @ t s)
ducked    (v) (d uh1 k t)
educed    (v) (i1 d y uu1 s t)
educes    (v) (i1 d y uu1 s i z)
induce    (v) (i1 n d y uu1 s)
induct    (v) (i1 n d uh1 k t)
reduce    (v) (r i1 d y uu1 s)
seduce    (v) (s i1 d y uu1 s)
abducts    (v) (a1 b d uh1 k t s)
adduced    (v) (@1 d y uu1 s t)
adduces    (v) (@1 d y uu1 s i z)
conduce    (v) (k @1 n d y uu1 s)
conduct    (n) (k o1 n d uh k t)
conduct    (v) (k @1 n d uh1 k t)
deduced    (v) (d i1 d y uu1 s t)
deduces    (v) (d i1 d y uu1 s i z)
deducts    (v) (d i1 d uh1 k t s)
duchess    (n) (d uh1 ch i s)
duchies    (n) (d uh1 ch i z)
duckies    (n) (d uh1 k i z)
ducking    (v) (d uh1 k i ng)
ductile    (j) (d uh1 k t ai l)
educate    (v) (e1 jh u k ei t)
educing    (v) (i1 d y uu1 s i ng)
induced    (v) (i1 n d y uu1 s t)
induces    (v) (i1 n d y uu1 s i z)
inducts    (v) (i1 n d uh1 k t s)
oviduct    (n) (ou1 v i d uh k t)
produce    (n) (p r o1 d y uu s)
produce    (v) (p r @1 d y uu1 s)
product    (n) (p r o1 d uh k t)
reduced    (v) (r i1 d y uu1 s t)
reduces    (v) (r i1 d y uu1 s i z)
seduced    (v) (s i1 d y uu1 s t)
seducer    (n) (s i1 d y uu1 s @ r)
seduces    (v) (s i1 d y uu1 s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
引き下げる[ひきさげる, hikisageru] Thai: ลดลง English: to reduce
取り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
出来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: สร้าง English: to produce
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well
紹介[しょうかい, shoukai] Thai: การแนะนำ English: introduction (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
supraleitend; supraleitfähig {adj}superconductive [Add to Longdo]
tauchte unterducked [Add to Longdo]
taufen (Äquatortaufe)to duck [Add to Longdo]
technische Produktetechnological products [Add to Longdo]
ein totgeborenes Kind; eine verlorene Sache [übtr.]a dead duck [Add to Longdo]
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust [Add to Longdo]
überproduzierenoverproduce [Add to Longdo]
überproduzierendoverproducing [Add to Longdo]
überproduziertoverproduces [Add to Longdo]
überproduzierteoverproduced [Add to Longdo]
umerziehento re-educate [Add to Longdo]
umschulen | umschulendto re-educate; to reskill | re-educating [Add to Longdo]
unergiebig {adv}unproductively [Add to Longdo]
unerzogenuneducated [Add to Longdo]
unerzogen {adv}uneducatedly [Add to Longdo]
unfruchtbar; ertragsarm {adj}unproductive [Add to Longdo]
ungebildet {adj} | ungebildeter | am ungebildetstenuneducated | more uneducated | most uneducated [Add to Longdo]
unproduktiv {adj}non-productive; nonproductive [Add to Longdo]
unproduktiv; unergiebig {adj} | unproduktiver | am unproduktivstenunproductive | more unproductive | most unproductive [Add to Longdo]
unterkühlento reduce the temperature [Add to Longdo]
untertauchen (in) | untertauchendto duck (in) | ducking [Add to Longdo]
veranlassen; bewegento induce [Add to Longdo]
veranlassendinducing [Add to Longdo]
veranlasstinduces [Add to Longdo]
veranlassteinduced [Add to Longdo]
verbilligen | verbilligt | verbilligendto cheapen; to reduce in price | cheapened; reduced in price | cheapening; reducing in price [Add to Longdo]
verführbarseducible [Add to Longdo]
verführen | verführend | verführt | verführt | verführteto seduce | seducing | seduced | seduces | seduced [Add to Longdo]
verführerisch {adj} | verführerischer | am verführerischstenseductive | more seductive | most seductive [Add to Longdo]
verführerisch {adv}seductively [Add to Longdo]
verkleinernto shrink; to reduce [Add to Longdo]
verleumden | verleumdend | verleumdet | verleumdet | verleumdeteto traduce | traducing | traduced | traduces | traduced [Add to Longdo]
vermindertreduced [Add to Longdo]
verringern; reduzierento reduce [Add to Longdo]
verursacht neureinduces [Add to Longdo]
verursachte neureinduced [Add to Longdo]
vorstellento introduce [Add to Longdo]
vorweisen; vorzeigento show; to produce [Add to Longdo]
wie der Ochse vorm Berglike a dying duck in a thunderstorm [Add to Longdo]
wiedereinführen | wiedereinführendto reintroduce | reintroducing [Add to Longdo]
wiedererzeugtreproduced [Add to Longdo]
nicht wiederholbarunreproducible [Add to Longdo]
wirkungslos {adv} | völlig wirkungsloswithout effect | lame duck [coll.] [Add to Longdo]
zerkleinern | zerkleinertto reduce to small pieces | reduced to small pieces [Add to Longdo]
zieht abdeducts [Add to Longdo]
etw. für Spesen zurückbehaltento deduct sth. for expenses [Add to Longdo]
zurückführen auf | zurückführend | zurückgeführtto reduce to | reducing | reduced [Add to Longdo]
Darf ich Ihnen Herrn Brown vorstellen?May I introduce Mr. Brown to you? [Add to Longdo]
Darf ich Sie miteinander bekannt machen?May I introduce you to each other? [Add to Longdo]
Darf ich vorstellen, ...May I introduce ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
わらび糊;蕨糊[わらびのり, warabinori] (n) (uk) type of glue produced from bracken starch [Add to Longdo]
わらび粉;蕨粉[わらびこ, warabiko] (n) bracken starch (starch produced from the rhizomes of bracken) [Add to Longdo]
アキダクト;アクウダクト;アクウィダクト[, akidakuto ; akuudakuto ; akuuidakuto] (n) aqueduct [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
アブダクション[, abudakushon] (n,vs) abduction [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
インダクション[, indakushon] (n) induction [Add to Longdo]
インダクションコイル[, indakushonkoiru] (n) induction coil [Add to Longdo]
インダクションモーター[, indakushonmo-ta-] (n) induction motor [Add to Longdo]
インダクタ;インダクター[, indakuta ; indakuta-] (n) inductor [Add to Longdo]
インダクタンス[, indakutansu] (n) inductance [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
イントロ[, intoro] (n) (abbr) (See イントロダクション) intro; introduction; (P) [Add to Longdo]
イントロダクション[, intorodakushon] (n) introduction [Add to Longdo]
エアダクト[, eadakuto] (n) air duct [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エデュケーション[, edeyuke-shon] (n) education [Add to Longdo]
エデュコム[, edeyukomu] (n) {comp} EDUCOM [Add to Longdo]
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エロダクション[, erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
オキシドレダクターゼ[, okishidoredakuta-ze] (n) oxidoreductase [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三段论[sān duàn lùn, ㄙㄢ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] syllogism (deduction in logic) [Add to Longdo]
下架[xià jià, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to take down from the shelves (e.g. a contaminated product) [Add to Longdo]
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, / ] inference by incomplete induction [Add to Longdo]
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] technical middle school education [Add to Longdo]
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] general middle school education [Add to Longdo]
乘积[chéng jī, ㄔㄥˊ ㄐㄧ, / ] product (result of multiplication) [Add to Longdo]
乳制品[rǔ zhì pǐn, ㄖㄨˇ ㄓˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] dairy Products [Add to Longdo]
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between [Add to Longdo]
介绍[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] to present; introduction; to introduce [Add to Longdo]
仿造[fǎng zào, ㄈㄤˇ ㄗㄠˋ, 仿] to copy; to produce sth after a model; to counterfeit [Add to Longdo]
作人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; same as 做人 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [Add to Longdo]
例言[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, ] introductory remarks [Add to Longdo]
保安[bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] to ensure public security; to ensure safety (for workers engaged in production); public security [Add to Longdo]
[chàng, ㄔㄤˋ, ] initiate; instigate; introduce; lead; initiate [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [Add to Longdo]
做人[zuò rén, ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] to conduct oneself; to behave with integrity [Add to Longdo]
停工[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] to stop work; to shut down; to stop production [Add to Longdo]
停产[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production [Add to Longdo]
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
催生婆[cuī shēng pó, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ ㄆㄛˊ, ] midwife who induces labor [Add to Longdo]
催产[cuī chǎn, ㄘㄨㄟ ㄔㄢˇ, / ] to induce labor; to expedite childbirth [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, / ] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [Add to Longdo]
传导[chuán dǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, / ] conduct [Add to Longdo]
传感器[chuán gǎn qì, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] sensor; transducer [Add to Longdo]
传种[chuán zhǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] to reproduce; to propagate [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products) [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
内积[nèi jī, ㄋㄟˋ ㄐㄧ, / ] inner product; the dot product of two vectors [Add to Longdo]
公爵夫人[gōng jué fū rén, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, ] duchess [Add to Longdo]
兼顾[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] to attend simultaneously to two or more things; to balance (career and family, family and education etc) [Add to Longdo]
再生产[zài shēng chǎn, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] producing a copy; to reproduce [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]
出口商品[chū kǒu shāng pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] export product; export goods [Add to Longdo]
出口产品[chū kǒu chǎn pǐn, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] export product [Add to Longdo]
出品[chū pǐn, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ, ] to produce an item; output; items that are produced [Add to Longdo]
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, / ] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays") [Add to Longdo]
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process [Add to Longdo]
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] primary education; junior school education [Add to Longdo]
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product [Add to Longdo]
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down) [Add to Longdo]
削减[xuē jiǎn, ㄒㄩㄝ ㄐㄧㄢˇ, / ] to cut down; to reduce; to lower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC [Add to Longdo]
序文[じょぶん, jobun] introduction [Add to Longdo]
新製品[しんせいひん, shinseihin] new product [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
数学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
生成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
製造責任[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] product [Add to Longdo]
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
[せき, seki] product [Add to Longdo]
前置[ぜんち, zenchi] preface, introduction [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction [Add to Longdo]
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run [Add to Longdo]
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product) [Add to Longdo]
エデュコム[えでゆこむ, edeyukomu] EDUCOM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top