หรือคุณหมายถึง dryneß?
Search result for

dryness

(17 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dryness-, *dryness*, drynes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drynessแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It starts with a slight fever, dryness of the throat.มันเริ่มด้วยการมีไข้อ่อนๆ คอแห้ง Airplane! (1980)
- To Discuss Aging, Menopause, Personal Dryness.ที่ให้ความรู้เรื่อง อายุ เรื่องหมดประจำเดือน ของลับส่วนบุคคล The Manhattan Project (2008)
A river in a time of drynessA river in a time of dryness Contagion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drynessThroat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRYNESS    D R AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dryness    (n) (d r ai1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾き[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
乾性[かんせい, kansei] (adj-na,n,adj-no) dry; dryness; dry (pleurisy) [Add to Longdo]
乾燥無味[かんそうむみ, kansoumumi] (adj-na,n) dryness; dullness [Add to Longdo]
煮染め;煮しめ[にしめ, nishime] (n) vegetables such as taros, carrots, konnyaku, etc. cooked almost to dryness in soy sauce and water [Add to Longdo]
田作り[たづくり, tadukuri] (n) (1) (See 古女・ごまめ) small dried sardines or anchovies (gomame) cooked almost to dryness in soy sauce and sugar; (2) tilling a rice field; person who tills a paddy field [Add to Longdo]
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality) [Add to Longdo]
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer) [Add to Longdo]
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dryness \Dry"ness\, n.
   The state of being dry. See {Dry}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dryness
   n 1: the condition of not containing or being covered by a
      liquid (especially water) [syn: {dryness}, {waterlessness},
      {xerotes}] [ant: {wetness}]
   2: moderation in or abstinence from alcohol or other drugs [syn:
     {sobriety}, {dryness}]
   3: objectivity and detachment; "her manner assumed a dispassion
     and dryness very unlike her usual tone" [syn: {dispassion},
     {dispassionateness}, {dryness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top