Search result for

drunken

(55 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drunken-, *drunken*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunken    [ADJ] ซึ่งมึนเมา, See also: ซึ่งดื่มเหล้ามากเกินไป, Syn. intemperate
drunkenly    [ADV] อย่างมึนเมา
drunkenness    [N] ความมึนเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ดู driving while intoxicated ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drunkenThe policeman arrested him for drunken driving.
drunkenThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.
drunkenThe drunken man couldn't walk straight.
drunkenThe drunken man awoke to find himself in prison.
drunkenThe policeman arrested him for drunken driving.
drunkenThe police are trying to get entirely rid of drunken driving.
drunkenThe drunken man grasped my collar and swore at me.
drunkenIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
drunkenHe was arrested for drunken driving.
drunkenA drunken man was sleeping on the bench.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา,เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk

English-Thai: Nontri Dictionary
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป    [ADJ] drunken, Syn. ขี้เมา, Example: ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นนักประพันธ์ขี้เมาหยำเปคนหนึ่งเท่านั้น, Thai definition: ที่ชอบเมาจนครองสติไม่อยู่
ขี้เหล้าเมายา    [ADJ] drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
ขี้เมา    [ADJ] drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
แประ [ADV] drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai definition: เมาเต็มที่
การติดสุรา    [N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
คนเมา    [N] drunken man, See also: drunkard, Syn. คนขี้เมา, Example: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา, Count unit: คน
ความเมา    [N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย    [N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man   FR: ivrogne [m, f]
เล็บมือนาง [n.] (lepmeūnāng) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor   
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUNKEN    D R AH1 NG K AH0 N
DRUNKENNESS    D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drunken    (j) (d r uh1 ng k @ n)
drunkenly    (a) (d r uh1 ng k @ n l ii)
drunkenness    (n) - (d r uh1 ng k @ n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrunken; trunken {adj} | betrunkener; trunkener | am betrunkensten; am trunkenstendrunken | more drunken | most drunken [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[, berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
悪酔い;悪酔[わるよい, waruyoi] (n,vs) drunken frenzy; drunken sickness [Add to Longdo]
飲酒運転[いんしゅうんてん, inshuunten] (n) drunken driving [Add to Longdo]
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour [Add to Longdo]
酒乱[しゅらん, shuran] (n) drunken frenzy; fighting drunk [Add to Longdo]
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P) [Add to Longdo]
酔漢[すいかん, suikan] (n) drunkard; drunken fellow [Add to Longdo]
酔眼[すいがん, suigan] (n,adj-no) bleary or drunken eyes [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, / ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, ] drunken fighting; to get drunk and quarrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\ (dr[i^][ng]k), v. i. [imp. {Drank} (dr[a^][ng]k),
   formerly {Drunk} (dr[u^][ng]k); & p. p. {Drunk}, {Drunken}
   (-'n); p. pr. & vb. n. {Drinking}. Drunken is now rarely
   used, except as a verbal adj. in sense of habitually
   intoxicated; the form drank, not infrequently used as a p.
   p., is not so analogical.] [AS. drincan; akin to OS. drinkan,
   D. drinken, G. trinken, Icel. drekka, Sw. dricka, Dan.
   drikke, Goth. drigkan. Cf. {Drench}, {Drunken}, {Drown}.]
   1. To swallow anything liquid, for quenching thirst or other
    purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in
    satisfaction of thirst; as, to drink from a spring.
    [1913 Webster]
 
       Gird thyself, and serve me, till have eaten and
       drunken; and afterward thou shalt eat and drink.
                          --Luke xvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       He shall drink of the wrath the Almighty. --Job xxi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Drink of the cup that can not cloy.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in
    merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to
    lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the
    ?se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And they drank, and were merry with him. --Gem.
                          xliii. 34.
    [1913 Webster]
 
       Bolingbroke always spoke freely when he had drunk
       freely.                --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To drink to}, to salute in drinking; to wish well to, in the
    act of taking the cup; to pledge in drinking.
    [1913 Webster]
 
       I drink to the general joy of the whole table,
       And to our dear friend Banquo.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drunken \Drunk"en\, a. [AS. druncen, prop., that has drunk, p.
   p. of drincan, taken as active. See {Drink}, v. i., and cf.
   {Drunk}.]
   1. Overcome by strong drink; intoxicated by, or as by,
    spirituous liquor; inebriated.
    [1913 Webster]
 
       Drunken men imagine everything turneth round. --
                          Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Saturated with liquid or moisture; drenched.
    [1913 Webster]
 
       Let the earth be drunken with our blood. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to, or proceeding from, intoxication.
    [1913 Webster]
 
       The drunken quarrels of a rake.    -- Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drunken
   adj 1: given to or marked by the consumption of alcohol; "a
       bibulous fellow"; "a bibulous evening"; "his boozy
       drinking companions"; "thick boozy singing"; "a drunken
       binge"; "two drunken gentlemen holding each other up";
       "sottish behavior" [syn: {bibulous}, {boozy}, {drunken},
       {sottish}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top