Search result for

droppe

(49 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droppe-, *droppe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dropped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dropper(ดรอพ'เพอะ) n. คนหยอด,เครื่องหยอด,ที่หยอดยา
eyedroppern. ที่หยอดตา

English-Thai: Nontri Dictionary
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dropped orderระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropped-beat pulse; pulse, intermittentชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droppers, Medicinalที่หยดยา [การแพทย์]
Droppers, Medicineหลอดแก้วเรียวเล็ก [การแพทย์]
Droppers, Standardหลอดหยดมาตรฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You dropped out of constance to become a designer.เธอทิ้งการเรียนเพื่อที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ Chuck in Real Life (2008)
He wishes he didn't know me. I thought I dropped you at your cell.เขาคงไม่อยากรู้จักฉัน ฉันคิดว่าฉันจะให้คุณอยู่ในห้องใต้ดิน Odyssey (2008)
It also says that you lied to me about getting the charges dropped!มันรวมถึงบางอย่างที่คุณโกหกผมตอนจับกุม Birthmarks (2008)
Goddess of Love Mia dropped by!Goddess of Love Mia dropped by! Akai ito (2008)
But he dropped him off here this morning.แต่เขามาส่งลูกที่นี่เมื่อเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
So she dropped out of school, then one day, suddenly insisted on going back to school.หลังจากนั้นเธอลาออกจากโรงเรียน อยู่มาวันหนึ่ง เธอบอกว่าเธอจะกลับมาเรียนอีกครั้ง Baby and I (2008)
He dropped it. He dropped the skull!เขาทำกระโหลกตกไปแล้ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Now a taxi driver had dropped off a fare earlier, and had stopped to get a cup of coffee.ตอนนั้น คนขับแท็กซี่พักงานก่อนกำหนด เขาจอดรถลงไปหากาแฟกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dropped at the first sign of trouble.ที่หยดมาจากสัญลักษณ์นั้น The Dark Knight (2008)
I could have dropped you with the sharks.คุณนี่น่าปล่อยให้ไอ้หลามกินนะ Jumper (2008)
When he dropped a patient in an airtight room surrounded by Secret Service agents.อย่างเช่น ตอนเค้าบุกไปฆ่าคนป่วย ในห้องที่มีเจ้าหน้าที่ลับคุมกันแน่นหนา Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droppeA book dropped from the shelf.
droppeA coin dropped out of his pocket.
droppeAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
droppeAn old friend of mine dropped in on me for the first time in ages.
droppeA ripe apple dropped from the tree.
droppeBob dropped in at his uncle's house.
droppeGalileo dropped two iron balls from the top of the tower.
droppeHe dropped a letter into the mailbox.
droppeHe dropped a vase.
droppeHe dropped her a line.
droppeHe dropped his books on the floor.
droppeHe dropped his voice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดหยด[n.] (løt-yot) EN: dropper   FR: compte-gouttes [m]
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้ง[v.] (thing) EN: throw away ; discard ; cast aside ; release ; jettison ; drop   FR: jeter ; abandonner ; rejeter ; balancer (fam.) ; larguer ; dropper (anglic.) ; expulser

CMU English Pronouncing Dictionary
DROPPED    D R AA1 P T
DROPPER    D R AA1 P ER0
DROPPERS    D R AA1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dropped    (v) (d r o1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花落ち[はなおち, hanaochi] (n) the part of the fruit from which the flower has dropped [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]
出て行く;出ていく;出てゆく[でていく(出て行く;出ていく);でてゆく(出て行く;出てゆく), deteiku ( dete iku ; dete iku ); deteyuku ( dete iku ; dete yuku )] (v5k-s) (い may be dropped, particularly in plain or rough language) to go out and away; to leave [Add to Longdo]
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
底割れ[そこわれ, sokoware] (n,vs) situation where the bottom has dropped out [Add to Longdo]
点眼器[てんがんき, tenganki] (n) eye dropper [Add to Longdo]
点滴器[てんてきき, tentekiki] (n) dropper [Add to Longdo]
落し文[おとしぶみ, otoshibumi] (n) letter dropped in the road; Japanese insect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  droppe
     drip; drop
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top