ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drooling

D R UW1 L IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drooling-, *drooling*, drool
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
droolingน้ำลายไหลยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droolingน้ำลายไหลย้อย,น้ำลายไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From there, the poison works on the central nervous system, causing severe muscle spasms, followed by the inevitable drooling.จากตรงนั้น พิษจะทำลาย ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกรุนแรง ตามด้วยน้ำลายไหลยืดตลอด Airplane! (1980)
He was just a snivelling, drooling--ซมอยู่นี่ไง The Man in the Iron Mask (1998)
I'm used to guys drooling over me.ฉันชินกับอะไรแบบนั้นแล้ว American Beauty (1999)
All that drooling. Grossน้ำลายงี้ยึดเชียว แหวะ Saving Face (2004)
We can't have you drooling all over.พวกเราไม่ปล่อยให้นายทำอะไรต่ำช้าตลอดหรอกนะ Episode #1.1 (2006)
But all the applicants have been drooling guys.แต่ใบสมัครทั้งหมดก็มีแต่ผู้ชายโง่ๆ Episode #1.1 (2006)
Messy diapers and the drooling and the this and the-ผ้าอ้อมสกปรกและน้ำลายและนี่และ.. Happily N'Ever After (2006)
Down, girl. You're drooling on my doormat. Oh, it's my next-door neighbor.อย่าน่า เธอน้ำลายหยดลงบนพรเช็ดเท้าฉันหมดแล้ว โอ้ นี่เพื่อนบ้านฉันคะ Just My Luck (2006)
Had him drooling' on the biscuits.น้ำลายเขางี้ยืดเป็นทางไปเลย Big Momma's House 2 (2006)
You're drooling. What man would marry you?นอนน้ำลายไหลอย่างนั้น ชายไหนจะอยากแต่งงานกับเธอเนี่ย? A Millionaire's First Love (2006)
Enough with the drooling girlies, hook me up with you know...ฉันบอกแกแล้วไม่ใช่หรอ ว่าไม่อยากถ่ายกับเด็กพวกเนี้ย ฉันอยาก ... เอ่อ แกก็รู้นิหว่า Scandal Makers (2008)
(distant, echoing): he's drooling.เขาน้ำลายยืด Vitamin D (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DROOLING    D R UW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drooling    (v) drˈuːlɪŋ (d r uu1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
垂涎三尺[すいぜんさんじゃく, suizensanjaku] (n) avid desire; drooling over (something); watering at the mouth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drool \Drool\, v. i. [imp. & p. p. {Drooled}; p. pr. & vb. n.
   {Drooling}.] [Contr. fr. drivel.]
   To drivel, or drop saliva; as, the child drools.
   [1913 Webster]
 
      His mouth drooling with texts.      -- T. Parker.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top