Search result for

drink

(118 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drink-, *drink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drink[N] เครื่องดื่ม, See also: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม, Syn. beverage, brew, liquor
drink[VT] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink[VI] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink at[PHRV] พยายามมุ่งที่, See also: ตั้งใจทำเพื่อ, Syn. aim at
drink in[PHRV] ดื่มเข้าไป, See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป
drink in[PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ
drink in[PHRV] ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
drink to[PHRV] ดื่มอวยพร, See also: ดื่มเพื่อเกียรติกับ
drink up[PHRV] ดื่มให้หมด
drinking[ADJ] เกี่ยวกับการดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
drinkable(ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)

English-Thai: Nontri Dictionary
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drink1แก้ว,น้ำและเครื่องดื่ม [การแพทย์]
Drinkingการดื่มน้ำ [TU Subject Heading]
Drinking and traffic accidentsการดื่มสุรากับอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Drinking behaviorพฤติกรรมการดื่ม [TU Subject Heading]
Drinking by Cellsการดื่มของเหลวของเซลล์ [การแพทย์]
Drinking Fountainก๊อกน้ำพุ [การแพทย์]
Drinking from Cupการดื่มน้ำจากแก้ว [การแพทย์]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I realized hot, desperate women drink in bars alone.ตอนที่ฉันคิดได้ว่ามีสาวฮอท และสิ้นหวังมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์น่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
When'd you start drinking in bars alone?นายเริ่มดื่มที่บาร์คนเดียวตอนไหนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
- I wondered if we could have a drink. - Why?ผมแค่คิดว่าเราน่าจะดื่มอะไรกันสักหน่อยนะพ่อ // ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
It'll drive Marc Jacobs to drink.Marc Jacobs ต้องกลับไปเมาเลยหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You know what? I need another drink.นี่ ฉันต้องการอีกแก้ว The Ex-Files (2008)
Can I buy you a drink?ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณนะ The Ex-Files (2008)
Now if everyone will just get a drink and a candle,แค่ทุกคนช่วยกันดื่มและจุดเทียน The Dark Night (2008)
Freshen your drink?คุณดื่ม Frenshen เหรอ ? Never Been Marcused (2008)
-You wanna grab a drink?ไปสิ ที่มืดๆบางที่ก็ไม่มีแบล๊คไลท์คอยส่อง It's a Wonderful Lie (2008)
I'm parched. Drinks?ชัวร์ It's a Wonderful Lie (2008)
You can buy me a drink.ถ้าคุณเลี้ยงเครื่องดื่มผม O Brother, Where Bart Thou? (2008)
She doesn't drink anymore. Oh, sure.เธอเลิกดื่มแล้ว The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinkAbove all, be careful about what you eat and drink.
drinkAcid rain in drinking water affects human health.
drinkA drink with a rum base.
drinkAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
drinkAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
drinkAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
drinkAfter three drinks, the man passed out.
drinkAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
drinkAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
drinkAn old man indulges in drinking.
drinkAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
drinkA pub is a popular gathering place in which to drink beer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม[N] refreshment stall, See also: drinks stall
ดื่มได้[ADJ] drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
น้ำดื่ม[N] drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ของมึนเมา[N] liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
คอทองแดง[N] drinker, See also: imbiber, Example: ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการโอเลี้ยงสักแก้ว แต่คอทองแดงบางคนอาจจะต้องการเบียร์เย็นๆ สักแก้ว, Thai definition: คนที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
เครื่องดื่ม[N] beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count unit: ชนิด, ประเภท
สุราบาน[N] liquor, See also: drink, Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา, Example: องค์วารุณีชวนชนสุราบานยามเหงา
สุราบาน[N] drinking, Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
เสพสุรา[V] drink, See also: booze, Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า, Example: มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกันมิให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดวด[v.] (dūat) EN: drink   
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRINK    D R IH1 NG K
DRINKS    D R IH1 NG K S
DRINKER    D R IH1 NG K ER0
DRINKING    D R IH1 NG K IH0 NG
DRINKERS    D R IH1 NG K ER0 Z
DRINKARD    D R IH1 NG K ER0 D
DRINKER'S    D R IH1 NG K ER0 Z
DRINKABLE    D R IH1 N K AH0 B AH0 L
DRINKWINE    D R IH1 NG K W AY2 N
DRINKWATER    D R IH1 NG K W AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drink    (v) (d r i1 ng k)
drinks    (v) (d r i1 ng k s)
drinker    (n) (d r i1 ng k @ r)
drinkers    (n) (d r i1 ng k @ z)
drinking    (v) (d r i1 ng k i ng)
drinkable    (j) (d r i1 ng k @ b l)
drinking-bout    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t)
drinking-song    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng)
drinking-bouts    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t s)
drinking-songs    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getränk {n}; Trank {m}; Trunk {m} | Getränke {pl}; Trünke {pl} | alkoholfreies Getränkdrink | drinks | soft drink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǐ, ㄔˇ, ] drink [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] drink [Add to Longdo]
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] drinking party; wine reception [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] drink heavily; drink in company [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, / ] drink [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water) [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\ (dr[i^][ng]k), v. i. [imp. {Drank} (dr[a^][ng]k),
   formerly {Drunk} (dr[u^][ng]k); & p. p. {Drunk}, {Drunken}
   (-'n); p. pr. & vb. n. {Drinking}. Drunken is now rarely
   used, except as a verbal adj. in sense of habitually
   intoxicated; the form drank, not infrequently used as a p.
   p., is not so analogical.] [AS. drincan; akin to OS. drinkan,
   D. drinken, G. trinken, Icel. drekka, Sw. dricka, Dan.
   drikke, Goth. drigkan. Cf. {Drench}, {Drunken}, {Drown}.]
   1. To swallow anything liquid, for quenching thirst or other
    purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in
    satisfaction of thirst; as, to drink from a spring.
    [1913 Webster]
 
       Gird thyself, and serve me, till have eaten and
       drunken; and afterward thou shalt eat and drink.
                          --Luke xvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       He shall drink of the wrath the Almighty. --Job xxi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Drink of the cup that can not cloy.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in
    merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to
    lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the
    ?se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And they drank, and were merry with him. --Gem.
                          xliii. 34.
    [1913 Webster]
 
       Bolingbroke always spoke freely when he had drunk
       freely.                --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To drink to}, to salute in drinking; to wish well to, in the
    act of taking the cup; to pledge in drinking.
    [1913 Webster]
 
       I drink to the general joy of the whole table,
       And to our dear friend Banquo.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\, v. t.
   1. To swallow (a liquid); to receive, as a fluid, into the
    stomach; to imbibe; as, to drink milk or water.
    [1913 Webster]
 
       There lies she with the blessed gods in bliss,
       There drinks the nectar with ambrosia mixed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The bowl of punch which was brewed and drunk in Mrs.
       Betty's room.             --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in (a liquid), in any manner; to suck up; to
    absorb; to imbibe.
    [1913 Webster]
 
       And let the purple violets drink the stream.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To take in; to receive within one, through the senses; to
    inhale; to hear; to see.
    [1913 Webster]
 
       To drink the cooler air,       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       My ears have not yet drunk a hundred words
       Of that tongue's utterance.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let me . . . drink delicious poison from thy eye.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To smoke, as tobacco. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And some men now live ninety years and past,
       Who never drank to tobacco first nor last. --Taylor
                          (1630.)
    [1913 Webster]
 
   {To drink down}, to act on by drinking; to reduce or subdue;
    as, to drink down unkindness. --Shak.
 
   {To drink in}, to take into one's self by drinking, or as by
    drinking; to receive and appropriate as in satisfaction of
    thirst. "Song was the form of literature which he [Burns]
    had drunk in from his cradle." --J. C. Shairp.
 
   {To drink off} or {To drink up}, to drink completely,
    especially at one draught; as, to drink off a cup of
    cordial.
 
   {To drink the health of}, or {To drink to the health of}, to
    drink while expressing good wishes for the health or
    welfare of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\, n.
   1. Liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the
    stomach for quenching thirst or for other purposes, as
    water, coffee, or decoctions.
    [1913 Webster]
 
       Give me some drink, Titinius.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, intoxicating liquor; as, when drink is on,
    wit is out.
    [1913 Webster]
 
   {Drink money}, or {Drink penny}, an allowance, or perquisite,
    given to buy drink; a gratuity.
 
   {Drink offering} (Script.), an offering of wine, etc., in the
    Jewish religious service.
 
   {In drink}, drunk. "The poor monster's in drink." --Shak.
 
   {Strong drink}, intoxicating liquor; esp., liquor containing
    a large proportion of alcohol. " Wine is a mocker, strong
    drink is raging."              --Prov. xx. 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drink
   n 1: a single serving of a beverage; "I asked for a hot drink";
      "likes a drink before dinner"
   2: the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was
     his downfall" [syn: {drink}, {drinking}, {boozing},
     {drunkenness}, {crapulence}]
   3: any liquid suitable for drinking; "may I take your beverage
     order?" [syn: {beverage}, {drink}, {drinkable}, {potable}]
   4: any large deep body of water; "he jumped into the drink and
     had to be rescued"
   5: the act of swallowing; "one swallow of the liquid was
     enough"; "he took a drink of his beer and smacked his lips"
     [syn: {swallow}, {drink}, {deglutition}]
   v 1: take in liquids; "The patient must drink several liters
      each day"; "The children like to drink soda" [syn: {drink},
      {imbibe}]
   2: consume alcohol; "We were up drinking all night" [syn:
     {drink}, {booze}, {fuddle}]
   3: propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's
     drink to the New Year" [syn: {toast}, {drink}, {pledge},
     {salute}, {wassail}]
   4: be fascinated or spell-bound by; pay close attention to; "The
     mother drinks in every word of her son on the stage" [syn:
     {drink in}, {drink}]
   5: drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The
     husband drinks and beats his wife" [syn: {drink}, {tope}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 drink
   cocktail
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top