Search result for

drin

(108 entries)
(0.0973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drin-, *drin*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drink    [N] เครื่องดื่ม, See also: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม, Syn. beverage, brew, liquor
drink    [VT] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink    [VI] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink at    [PHRV] พยายามมุ่งที่, See also: ตั้งใจทำเพื่อ, Syn. aim at
drink in    [PHRV] ดื่มเข้าไป, See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป
drink in    [PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ
drink in    [PHRV] ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
drink to    [PHRV] ดื่มอวยพร, See also: ดื่มเพื่อเกียรติกับ
drink up    [PHRV] ดื่มให้หมด
drinking    [ADJ] เกี่ยวกับการดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drink1แก้ว,น้ำและเครื่องดื่ม [การแพทย์]
Drinkingการดื่มน้ำ [TU Subject Heading]
Drinking and traffic accidentsการดื่มสุรากับอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Drinking behaviorพฤติกรรมการดื่ม [TU Subject Heading]
Drinking by Cellsการดื่มของเหลวของเซลล์ [การแพทย์]
Drinking Fountainก๊อกน้ำพุ [การแพทย์]
Drinking from Cupการดื่มน้ำจากแก้ว [การแพทย์]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinI was made to drink by him.
drinI'm dying for a cold drink.
drinHow about a drink after the game?
drinJiro wants to drink Coke.
drinTo tell the truth, I had drink a little beer.
drinThe man driving the car had been drinking.
drinGive me a hand, if you do I'll buy you a drink later.
drinI bought a drink in return for his help.
drinYou must not yield to your desire to drink.
drinWhere the drink goes in, there the wit goes out.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
drinkable(ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า
aldrin(ออล' ดริน) n., chem. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง (an insecticide)
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
dieldrinn. สารพิษที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)

English-Thai: Nontri Dictionary
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม    [N] refreshment stall, See also: drinks stall
ดื่มได้    [ADJ] drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
น้ำดื่ม    [N] drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ
ดื่มเหล้า    [V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ของมึนเมา    [N] liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
คอทองแดง    [N] drinker, See also: imbiber, Example: ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการโอเลี้ยงสักแก้ว แต่คอทองแดงบางคนอาจจะต้องการเบียร์เย็นๆ สักแก้ว, Thai definition: คนที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
เครื่องดื่ม    [N] beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count unit: ชนิด, ประเภท
สุราบาน    [N] liquor, See also: drink, Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา, Example: องค์วารุณีชวนชนสุราบานยามเหงา
สุราบาน    [N] drinking, Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
เสพสุรา [V] drink, See also: booze, Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า, Example: มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกันมิให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดวด[v.] (dūat) EN: drink   
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRINA    D IY1 N AH0
DRING    D R IH1 NG
DRINK    D R IH1 NG K
DRINKS    D R IH1 NG K S
DRINAS    D IY1 N AH0 Z
DRINKER    D R IH1 NG K ER0
DRINA'S    D IY1 N AH0 Z
DRINNON    D R IH1 N AH0 N
DRINKARD    D R IH1 NG K ER0 D
DRINKERS    D R IH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drink    (v) (d r i1 ng k)
drinks    (v) (d r i1 ng k s)
drinker    (n) (d r i1 ng k @ r)
drinkers    (n) (d r i1 ng k @ z)
drinking    (v) (d r i1 ng k i ng)
drinkable    (j) (d r i1 ng k @ b l)
drinking-bout    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t)
drinking-song    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng)
drinking-bouts    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t s)
drinking-songs    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǐ, ㄔˇ, ] drink [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] drink [Add to Longdo]
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] drinking party; wine reception [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] drink heavily; drink in company [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, / ] drink [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water) [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
急用[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] dringende_Bitte, Anliegen [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] Dringlichkeit, akute_Not [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
至急[しきゅう, shikyuu] Dringlichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  drin [drin]
     inside; within
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top