Search result for

drin

(137 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drin-, *drin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drink[N] เครื่องดื่ม, See also: การดื่มเหล้า, การบริการเครื่องดื่ม, Syn. beverage, brew, liquor
drink[VT] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink[VI] ดื่ม, Syn. bolt, gulp, guzzle
drink at[PHRV] พยายามมุ่งที่, See also: ตั้งใจทำเพื่อ, Syn. aim at
drink in[PHRV] ดื่มเข้าไป, See also: ได้รับน้ำ, กินน้ำเข้าไป
drink in[PHRV] ฟังอย่างตั้งใจ
drink in[PHRV] ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
drink to[PHRV] ดื่มอวยพร, See also: ดื่มเพื่อเกียรติกับ
drink up[PHRV] ดื่มให้หมด
drinking[ADJ] เกี่ยวกับการดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
drinkable(ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า
aldrin(ออล' ดริน) n., chem. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง (an insecticide)
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
dieldrinn. สารพิษที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)

English-Thai: Nontri Dictionary
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drink1แก้ว,น้ำและเครื่องดื่ม [การแพทย์]
Drinkingการดื่มน้ำ [TU Subject Heading]
Drinking and traffic accidentsการดื่มสุรากับอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Drinking behaviorพฤติกรรมการดื่ม [TU Subject Heading]
Drinking by Cellsการดื่มของเหลวของเซลล์ [การแพทย์]
Drinking Fountainก๊อกน้ำพุ [การแพทย์]
Drinking from Cupการดื่มน้ำจากแก้ว [การแพทย์]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I realized hot, desperate women drink in bars alone.ตอนที่ฉันคิดได้ว่ามีสาวฮอท และสิ้นหวังมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์น่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
When'd you start drinking in bars alone?นายเริ่มดื่มที่บาร์คนเดียวตอนไหนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
- I wondered if we could have a drink. - Why?ผมแค่คิดว่าเราน่าจะดื่มอะไรกันสักหน่อยนะพ่อ // ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
It'll drive Marc Jacobs to drink.Marc Jacobs ต้องกลับไปเมาเลยหละค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You know what? I need another drink.นี่ ฉันต้องการอีกแก้ว The Ex-Files (2008)
Can I buy you a drink?ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณนะ The Ex-Files (2008)
Now if everyone will just get a drink and a candle,แค่ทุกคนช่วยกันดื่มและจุดเทียน The Dark Night (2008)
Freshen your drink?คุณดื่ม Frenshen เหรอ ? Never Been Marcused (2008)
-You wanna grab a drink?ไปสิ ที่มืดๆบางที่ก็ไม่มีแบล๊คไลท์คอยส่อง It's a Wonderful Lie (2008)
I'm parched. Drinks?ชัวร์ It's a Wonderful Lie (2008)
You can buy me a drink.ถ้าคุณเลี้ยงเครื่องดื่มผม O Brother, Where Bart Thou? (2008)
She doesn't drink anymore. Oh, sure.เธอเลิกดื่มแล้ว The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinAbove all, be careful about what you eat and drink.
drinAcid rain in drinking water affects human health.
drinA drink with a rum base.
drinAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
drinAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
drinAfter taking a drink of water, the Prime Minister said, "Ask away!"
drinAfter three drinks, the man passed out.
drinAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
drinAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
drinAn old man indulges in drinking.
drinAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
drinA pub is a popular gathering place in which to drink beer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านขายเครื่องดื่ม[N] refreshment stall, See also: drinks stall
ดื่มได้[ADJ] drinkable, Example: น้ำประปาก๊อกในปัจจุบันเป็นน้ำดื่มได้
น้ำดื่ม[N] drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
ของมึนเมา[N] liquor, See also: drink, booze, spirits, alcohol, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป, Thai definition: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
คอทองแดง[N] drinker, See also: imbiber, Example: ผู้หญิงบางคนอาจจะต้องการโอเลี้ยงสักแก้ว แต่คอทองแดงบางคนอาจจะต้องการเบียร์เย็นๆ สักแก้ว, Thai definition: คนที่ดื่มเหล้าเก่ง, ไม่เมาง่ายๆ, Notes: (ปาก)
เครื่องดื่ม[N] beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count unit: ชนิด, ประเภท
สุราบาน[N] liquor, See also: drink, Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา, Example: องค์วารุณีชวนชนสุราบานยามเหงา
สุราบาน[N] drinking, Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
เสพสุรา[V] drink, See also: booze, Syn. ดื่มสุรา, ดื่มเหล้า, Example: มารดาที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเสพสุรา เพื่อป้องกันมิให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดวด[v.] (dūat) EN: drink   
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck   FR: boire à petites gorgées ; siroter
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRINA    D IY1 N AH0
DRINK    D R IH1 NG K
DRING    D R IH1 NG
DRINKS    D R IH1 NG K S
DRINAS    D IY1 N AH0 Z
DRINA'S    D IY1 N AH0 Z
DRINKER    D R IH1 NG K ER0
DRINNON    D R IH1 N AH0 N
DRINKARD    D R IH1 NG K ER0 D
DRINKERS    D R IH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drink    (v) (d r i1 ng k)
drinks    (v) (d r i1 ng k s)
drinker    (n) (d r i1 ng k @ r)
drinkers    (n) (d r i1 ng k @ z)
drinking    (v) (d r i1 ng k i ng)
drinkable    (j) (d r i1 ng k @ b l)
drinking-bout    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t)
drinking-song    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng)
drinking-bouts    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t s)
drinking-songs    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}exiguity [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}instancy [Add to Longdo]
Dringlichkeit {f}urgency [Add to Longdo]
Dringlichkeitsantrag {m} | Dringlichkeitsanträge {pl}application of urgency | applications of urgency [Add to Longdo]
drin; inneninside [Add to Longdo]
drin; im Innern; innerhalbwithin [Add to Longdo]
dringen | dringend | gedrungen | er/sie/es dringt | ich/er/sie/es drang | er/sie/es ist/war gedrungen | ich/er/sie/es drängeto come through; to get through | coming through; getting through | came through; got through | he/she/it comes through; he/she/it gets through | I/he/she/it came through | he/she/it has/had come through | I/he/she/it would come through [Add to Longdo]
dringend {adj}imperative [Add to Longdo]
dringend {adv}imperatively [Add to Longdo]
dringend bittendsoliciting [Add to Longdo]
dringend; eilig; vordringlich; vorrangig; eindringlich {adj} | dringender; eiliger | am dringensten; am eiligstenurgent | more urgent | most urgent [Add to Longdo]
dringt durchpermeates [Add to Longdo]
dringt einintrudes [Add to Longdo]
dringt einirrupts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǐ, ㄔˇ, ] drink [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] drink [Add to Longdo]
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] drinking party; wine reception [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] drink heavily; drink in company [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, / ] drink [Add to Longdo]
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water [Add to Longdo]
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, / ] drink; drinking or drinkable (water) [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅう, kyuu] dringend, eilig, ploetzlich [Add to Longdo]
急用[きゅうよう, kyuuyou] dringendes_Geschaeft [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] dringende_Bitte, Anliegen [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] Dringlichkeit, akute_Not [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
至急[しきゅう, shikyuu] Dringlichkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  drin [drin]
     inside; within
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top