หรือคุณหมายถึง dreße?
Search result for

dresse

(69 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dresse-, *dresse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dresser[N] ตู้ที่มีลิ้นชัก, Syn. closet, wardrobe, chest
dressed to kill[SL] แต่งตัวแฟนซี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)
undressed(อันเดรสทฺ') adj. ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า,เปลือยเปล่า,เกี่ยวกับชุดลำลอง
well-dressed(เวล'เดรสทฺ) adj. แต่งตัวดี

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
And just make some more dresses.แล้วก็แค่ทำชุดให้มากกว่านี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Okay. These dresses--i made them.โอเค ชุดพวกนี้ ฉันทำมันเองล่ะ There Might be Blood (2008)
Aaron dressed up as cecil the caterpillar.แอรอน แต่งเป็น หนอนผีเสื้อ There Might be Blood (2008)
Get dressed.แต่งตัวซะ Lucky Thirteen (2008)
Vegeta, you look dressed for battle too, you know-เบจีต้า นายรู้ไหมนายแต่งชุดอย่างกับจะไปออกรบแน่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
But she says he dresses tacky and won't play with him.แต่เธอบอกว่า กี ดง เชยมาก เธอก็เลยไม่ยอมเล่นกับเค้าเลย Scandal Makers (2008)
And do you the L embroide and brought all those strange dresses in my room?ท่านใช่มั๊ย ที่ทำเย็บปักถักร้อย และเอาเสื้อผ้าแปลกๆ มาไว้ในห้องฉัน ? The Secret of Moonacre (2008)
My grandfather was a dresser for a famous actor.ปู่ของฉันเป็นช่างแต่งตัวให้กับนักแสดงมีชื่อ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And she always dressed in fine clothing as if she's going out.และเธอมักจะใส่ชุดดี ๆ ราวกับว่าจะออกไปข้างนอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Get dressed. I'll meet you out back.แต่งตัวสิ ผมจะรอข้างนอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm not dressed.- ผมไม่ได้แต่งตัว The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dresseAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
dresseDon't despise a man because he is poorly dressed.
dresseDon't despise a man just because he is poorly dressed.
dresseDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
dresseEach of the girls was dressed neatly.
dresseEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
dresseEveryone was dressed in a beautiful kimono at the party.
dresseGet dressed and come downstairs.
dresseGoing somewhere tonight? Look at you - all dressed up like that.
dresseHe bathed and dressed.
dresseHe had his sore arm dressed.
dresseHe had his wounds dressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะเครื่องแป้ง[N] dressing table, See also: dresser, Example: พ่อหม้ายหนุ่มเดินไปหยิบแป้งกระป๋องสำหรับเด็กจากโต๊ะเครื่องแป้ง ค่อยๆ โรยแป้งลูบซอกคอให้ลูก, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[n. exp.] (bān lēkthī) EN: address   FR: adresse [f]
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
เด่[adj.] (dē) EN: erect ; upright   FR: dressé ; debout
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
หัดให้เชื่อง[v. exp.] (hat hai cheūang) FR: dompter ; dresser
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRESSED    D R EH1 S T
DRESSEL    D R EH1 S AH0 L
DRESSEN    D R EH1 S AH0 N
DRESSER    D R EH1 S ER0
DRESSES    D R EH1 S AH0 Z
DRESSERS    D R EH1 S ER0 Z
DRESSER'S    D R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dressed    (v) (d r e1 s t)
dresser    (n) (d r e1 s @ r)
dresses    (v) (d r e1 s i z)
dressers    (n) (d r e1 s @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
ドレッサー[, doressa-] (n) dresser [Add to Longdo]
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion [Add to Longdo]
ヘアドレッサー[, headoressa-] (n) hair dresser [Add to Longdo]
ベストドレッサー[, besutodoressa-] (n) best dresser [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
宛(P);宛て[あて, ate] (suf) (1) addressed to; (2) (uk) (also written as 当て, 充て) per; (P) [Add to Longdo]
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
衣装方[いしょうかた, ishoukata] (n) dresser [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōng, ㄩㄥ, ] dressed food; first meal of the day [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
内容呼出しメモリ[ないようよびだしメモリ, naiyouyobidashi memori] Content Addressed Memory, CAM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top