Search result for

draper

(36 entries)
(0.1177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draper-, *draper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drapery    [N] ผ้าแขวน, See also: ผ้าม่าน, Syn. curtain, tapestry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Kim, did you get a shot of those cave draperies?เฮ้ คิม นายถ่ายรูปได้อะไรในถ้ำนี้บ้าง? The Cave (2005)
Oh, this is not my wife. This is Miss Draper. My leading lady.เธอไม่ใช่ภรรยาผม นี่คือ คุณเดรเปอร์ ดารานำหญิง Hot Fuzz (2007)
Martin Blower was clearly having an affair with Eve Draper.มาตินมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอีฟ Hot Fuzz (2007)
–Eve Draper.-อีฟดราเปอร์ Hot Fuzz (2007)
Well, it turns out that Martin Blower, God rest him, knew where the new bypass road is going because he was knocking off Eve Draper from the council, God rest her, and then that reporter, God rest him, finds out about the routeมันมาจาก มาติน ขอพระเจ้าคุ้มครอง เขารู้เรื่องถนนตัดใหม่ เพราะเขาไล่อีฟออกจากเทศบาล ขอพระเจ้าคุ้มครองเธอ Hot Fuzz (2007)
–And Eve Draper?-แล้วก็อีฟ Hot Fuzz (2007)
I'm also arresting you on suspicion of the murder of Tim Messenger on May 1st, of George Merchant on April 29th and of Eve Draper and Martin Blower on April 28th.และยังสงสัยคุยเกี่ยวกับ การตายของ ทิมเมื่อวันที่ 1 ด้วย จอร์ช เมื่อวันที่ 29 และอีฟกับมาตินเมื่อวันที่ 28 Hot Fuzz (2007)
Martin was less concerned with the reputation of the village than he was with his sordid affair with Eve Draper.มาร์ตินไม่สนใจ เกี่ยวกับชื่อเสียงของหมู่บ้านหรอ และเขาก็มีความสัมพันธ์กับ อีฟ เดรเปอร์ใช่ไหม Hot Fuzz (2007)
Mr. Draper, this is Molly Hartley. It's her first day.ครูเดร็ปเปอร์คะ นี่คุณฮาร์ทลีย์ เธอเป็นนักเรียนใหม่ The Haunting of Molly Hartley (2008)
You're a bad boss, Mr. Draper.คุณเป็นเจ้านายที่เลว คุณเดรเปอร์ Fix (2009)
i - Don draper from mad men. What'd you think?เล่นเป็น Don Draper จากซีรี่ย์ส Mad Men พวกคุณคิดว่าไง? Physical Education (2010)
No, you guys, don draper was clearly the sexiest.ไม่ พวกเธอ Don Draper นี่ล่ะเซ็กซี่ที่สุดแล้ว Physical Education (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draperThe white drapery does not blend with the black wall.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAPER    D R EY1 P ER0
DRAPERY    D R EY1 P ER0 IY0
DRAPERIES    D R EY1 P ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draper    (n) (d r ei1 p @ r)
drapers    (n) (d r ei1 p @ z)
drapery    (n) (d r ei1 p @ r ii)
draperies    (n) (d r ei1 p @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣紋[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery [Add to Longdo]
呉服[ごふく, gofuku] (n) draperies; dry-goods; piece goods; (P) [Add to Longdo]
呉服屋[ごふくや, gofukuya] (n) draper; dry-goods store [Add to Longdo]
織物商[おりものしょう, orimonoshou] (n) draper [Add to Longdo]
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth [Add to Longdo]
太物店[ふとものだな, futomonodana] (n) draper's shop [Add to Longdo]
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material [Add to Longdo]
幔幕[まんまく, manmaku] (n) curtain; drapery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] drapery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draper \Dra"per\, n. [F. drapier.]
   One who sells cloths; a dealer in cloths; as, a draper and
   tailor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draper
   n 1: a dealer in fabrics and sewing materials (and sometimes in
      clothing and drygoods)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top