Search result for

draper

(36 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draper-, *draper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drapery[N] ผ้าแขวน, See also: ผ้าม่าน, Syn. curtain, tapestry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a bad boss, Mr. Draper.คุณเป็นเจ้านายที่เลว คุณเดรเปอร์ Fix (2009)
i - Don draper from mad men. What'd you think?เล่นเป็น Don Draper จากซีรี่ย์ส Mad Men พวกคุณคิดว่าไง? Physical Education (2010)
No, you guys, don draper was clearly the sexiest.ไม่ พวกเธอ Don Draper นี่ล่ะเซ็กซี่ที่สุดแล้ว Physical Education (2010)
James draper, election consultant.เจมส์ เดรเปอร์ ที่ปรึกษาการเลือกตั้งครับ The San Lorenzo Job (2010)
I am worried, mr. Draper.ผมกังวลมากครับ คุณเดรเปอร์ The San Lorenzo Job (2010)
This--this is like living with don draper.นี่มันเหมือนกับไปอยู่กับดอน แดฟเปอร์ Damien Darko (2011)
We're actually--we're looking for 134 Draper Place, the Gundersons?จริงๆแล้วเรา.. เรา/N กำลังหาบ้านเลขที่ 134 ดราเปอร์เพลส พวกกันเดอร์สันหน่ะค่ะ Sins of the Fathers (2011)
I figure you must have something, unless you haven't honored our "Be like Don Draper" pact.คิดว่านายน่าจะมีสักอย่าง นอกจากว่านายไม่สนข้อสัญญาเรื่อง Be like Don Draper Con-Heir (2012)
Because he already is. Abed, show him your Don Draper.เพราะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว อาเบด เล่นเป็น Don Draper ให้เขาดูสิ Curriculum Unavailable (2012)
So she marked them with a personal code hidden in the folds of the drapery or in the present case, in the gaze of the subject.เธอจึงทำเครื่องหมายด้วยรหัสส่วนตัวซ่อนไว้ ในรอยพับของม่าน หรือในกรณีนี้คือในม่านตาของภาพวาด The Best Offer (2013)
So we'll hook him up with Don Draper, then go out and get a couple of steaks and an STD.เราควรพาเขาไปเลี้ยง ให้ฟินสุดๆ งั้นพาเขาไปหาดอน เดรเปอร์ Office Christmas Party (2016)
Hey, Kim, did you get a shot of those cave draperies?เฮ้ คิม นายถ่ายรูปได้อะไรในถ้ำนี้บ้าง? The Cave (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draperThe white drapery does not blend with the black wall.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAPER    D R EY1 P ER0
DRAPERY    D R EY1 P ER0 IY0
DRAPERIES    D R EY1 P ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draper    (n) (d r ei1 p @ r)
drapers    (n) (d r ei1 p @ z)
drapery    (n) (d r ei1 p @ r ii)
draperies    (n) (d r ei1 p @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣紋[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery [Add to Longdo]
呉服[ごふく, gofuku] (n) draperies; dry-goods; piece goods; (P) [Add to Longdo]
呉服屋[ごふくや, gofukuya] (n) draper; dry-goods store [Add to Longdo]
織物商[おりものしょう, orimonoshou] (n) draper [Add to Longdo]
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth [Add to Longdo]
太物店[ふとものだな, futomonodana] (n) draper's shop [Add to Longdo]
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material [Add to Longdo]
幔幕[まんまく, manmaku] (n) curtain; drapery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] drapery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draper \Dra"per\, n. [F. drapier.]
   One who sells cloths; a dealer in cloths; as, a draper and
   tailor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draper
   n 1: a dealer in fabrics and sewing materials (and sometimes in
      clothing and drygoods)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top