Search result for

drained

(23 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drained-, *drained*, drain, draine
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Imagine it, the whole bottom half of your body, or the top, drained off in an hour.ลองนึกภาพดูนะค่ะ ครึ่งล่างของร่างกายคุณทั้งหมด จนจรดศรีษะไหลออกในแต่ละชั่วโมง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Thanks to them, the carbon drained from the atmosphere and other life forms could develop.ขอบคุณพวกมัน ที่ทำให้คาร์บอนหายไปจากบรรยากาศ ทำให้รูปแบบชีวิตอื่นๆ ได้มีพัฒนาการ Home (2009)
In the last century, half of the world's marshes were drained.ในศตวรรษนี้ หนองน้ำครึ่งหนึ่งของโลกหายไป Home (2009)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
I just drained a pitcher of martinis.ฉันเพิ่งทำมาตีนี่หกใส่ Crime Doesn't Pay (2009)
After i've drained this planet of all the human information,หลังจากที่ฉันดูดข้อมูลจากโลกใบนี้ทั้งหมด Legion (2009)
You drained her?ดูเลือดเธอเหรอ Nothing But the Blood (2009)
And after a long day,when everyone else is emotionally drained from multiple traumas and mangled bodies, he'd be the one pushing his coworkers to go out for a drink and talk about their day.หลังการทำงานหลายชั่วโมง เมือทุกคนล้าจากงานที่ต้องเจอแต่คนที่ได้รับความเจ็บปวด รวมทั้งศพของผู้เสียชีวิต เขามักเป็นคนที่บอกให้เพื่อนๆ ไปดื่มกิน พูดคุยถึงงานที่เจอ To Hell... And Back (2009)
Drained their blood,สูบเลือดทิ้ง Hello, Dexter Morgan (2009)
-- drained away.-- ถูกดูดหายไป The End (2009)
Five bodies all drained of blood?ห้าศพถูกดูดเลือดจนหมด? You're Undead to Me (2009)
bodies drained of blood... [gasps]มันคืออะไรรึ? You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drainedAll the color drained away from his face.
drainedI kept saying "Let's stop" but she drained any number of cups of wine - and now you see she's got drunk and merry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly   FR: essorer ; assécher

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAINED    D R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drained    (v) (d r ei1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
顔面蒼白[がんめんそうはく, ganmensouhaku] (n,adj-no) one's face turning pale (ashen); the color being drained from one's face [Add to Longdo]
非排水[ひはいすい, hihaisui] (n) undrained [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drain \Drain\ (dr[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Drained}
   (dr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Draining}.] [AS. drehnigean to
   drain, strain; perh. akin to E. draw.]
   1. To draw off by degrees; to cause to flow gradually out or
    off; hence, to cause the exhaustion of.
    [1913 Webster]
 
       Fountains drain the water from the ground adjacent.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       But it was not alone that the he drained their
       treasure and hampered their industry. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhaust of liquid contents by drawing them off; to make
    gradually dry or empty; to remove surface water, as from
    streets, by gutters, etc.; to deprive of moisture; hence,
    to exhaust; to empty of wealth, resources, or the like;
    as, to drain a country of its specie.
    [1913 Webster]
 
       Sinking waters, the firm land to drain,
       Filled the capacious deep and formed the main.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   3. To filter.
    [1913 Webster]
 
       Salt water, drained through twenty vessels of earth,
       hath become fresh.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 drained \drained\ adj.
   having lost much energy or emotion from vigorous activity; --
   of people; as, the day's events left her completely drained
   of strength.
   [WordNet 1.5]
 
   2. having resources completely depleted.
 
   Syn: depleted.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having no power remaining; -- of a battery.
 
   Syn: run-down.
     [WordNet 1.5]
 
   {to go down the drain}
 
   1. to be consumed in profitless activity; to be wasted; to
    become worthless.
 
   2. to vanish or cease existing.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drained
   adj 1: emptied or exhausted of (as by drawing off e.g. water or
       other liquid); "a drained marsh"; "a drained tank"; "a
       drained and apathetic old man...not caring any longer
       about anything" [ant: {undrained}]
   2: very tired [syn: {knackered}, {drained}]
   3: drained of electric charge; discharged; "a dead battery";
     "left the lights on and came back to find the battery
     drained" [syn: {dead}, {drained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top