Search result for

doutes

(141 entries)
(0.0945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doutes-, *doutes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doutes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doutes*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
handout (n slang ) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handout    [N] ของให้ทาน, See also: สิ่งที่ให้เป็นทาน, Syn. alms, donation
readout    [N] การเรียกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
standout    [N] ผู้ยอดเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handout๑. คำแถลง, ใบปลิว๒. การแจกเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doutThe teacher distributed the handouts to the students.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handoutn. สิ่งให้ทาน,ข่าวแถลง,สิ่งที่ให้เปล่า
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ

English-Thai: Nontri Dictionary
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบปลิว [N] handbill, See also: leaflet, handout, flyer, flier, Example: มือลึกลับนำใบปลิวโจมตี มท.1 ไปวางไว้ที่ห้องสื่อมวลชนประจำรัฐสภา, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศ หรือโฆษณา เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วๆ ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
แก้ฉงน[v. exp.] (kaē cha-ngon) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts   FR: dissiper le doute
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking   FR: suspect ; douteux ; louche
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) FR: douteux ; incertain ; aléatoire
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query   FR: douter ; être perplexe
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier
หวาดเกรง [v.] (wātkrēng) FR: redouter

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUTT    D AW1 T
DOUTY    D AW1 T IY0
RIDOUT    R IH1 D AW2 T
DOUTHAT    D AW1 TH AH0 T
DOUTHIT    D UW0 TH IH1 T
HANDOUT    HH AE1 N D AW2 T
READOUT    R IY1 D AW2 T
HOLDOUT    HH OW1 L D AW2 T
STANDOUT    S T AE1 N D AW2 T
HOLDOUTS    HH OW1 L D AW2 T S
HANDOUTS    HH AE1 N D AW2 T S
DOUTHITT    D UW0 TH IH1 T
DOUTHETT    D AW1 TH EH0 T
STANDOUTS    S T AE1 N D AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seite {f}; Blatt {n} | Seiten {pl} | ausklappbare Seite; ausschlagbare Seite {f} (übergroße, zusammengefaltete Seite in Buch oder Zeitschrift)page | pages | foldout; gatefold [Add to Longdo]
Sichtanzeige {f}readout [Add to Longdo]
Zuteilung {f}handout [Add to Longdo]
ausklappbar {adj}foldout; fold-out [Add to Longdo]
digitale Anzeige {f}digital readouts [Add to Longdo]
Anzeige {f}readout [Add to Longdo]
Handzettel {m}; Informationsmaterial {n}handout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうどうと[, doudouto] (adv) (on-mim) with roaring sound [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンドウトラワ[, andoutorawa] (exp) un, deux, trois (fre [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers [Add to Longdo]
ハンドアウト[, handoauto] (n) handout [Add to Longdo]
ブドウ糖;葡萄糖[ブドウとう(ブドウ糖);ぶどうとう(葡萄糖), budou tou ( budou tou ); budoutou ( budoutou )] (n) grape sugar; glucose; dextrose [Add to Longdo]
プリント[, purinto] (n,vs) handout (wasei [Add to Longdo]
ポリチオフェン誘導体[ポリチオフェンゆうどうたい, porichiofen yuudoutai] (n) polythiophene derivative [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] (n) mobile library; bookmobile [Add to Longdo]
移動体[いどうたい, idoutai] (n) moving body [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] (n) mobile communications; cellular communications [Add to Longdo]
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
移動端末[いどうたんまつ, idoutanmatsu] (n) {comp} mobile station; MS [Add to Longdo]
移動通信[いどうつうしん, idoutsuushin] (n) (See 移動体通信) mobile communications [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
運動耐容能[うんどうたいようのう, undoutaiyounou] (n) exercise tolerance [Add to Longdo]
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]
欧州経済共同体[おうしゅうけいざいきょうどうたい, oushuukeizaikyoudoutai] (n) European Economic Community; EEC [Add to Longdo]
欧州原子力共同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
黄道帯[こうどうたい, koudoutai] (n) zodiac [Add to Longdo]
化合物半導体[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor [Add to Longdo]
仮想移動体サービス事業者[かそういどうたいサービスじぎょうしゃ, kasouidoutai sa-bisu jigyousha] (n) (See 仮想移動体通信事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
仮想移動体通信事業者[かそういどうたいつうしんじぎょうしゃ, kasouidoutaitsuushinjigyousha] (n) (See 仮想移動体サービス事業者) mobile virtual network operator; MVNO [Add to Longdo]
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55 [Add to Longdo]
活動的[かつどうてき, katsudouteki] (adj-na) active; dynamic; energetic [Add to Longdo]
完全導体[かんぜんどうたい, kanzendoutai] (n) perfect conductor [Add to Longdo]
機動隊[きどうたい, kidoutai] (n) (See 警察機動隊) riot police; riot squad; (P) [Add to Longdo]
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman [Add to Longdo]
機動的[きどうてき, kidouteki] (adj-na) agile, flexible (e.g. of corporate management); nimble; quick to respond [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P) [Add to Longdo]
共同体意識[きょうどうたいいしき, kyoudoutaiishiki] (n) sense of community [Add to Longdo]
共同体主義[きょうどうたいしゅぎ, kyoudoutaishugi] (n) communitarianism [Add to Longdo]
共同通信[きょうどうつうしん, kyoudoutsuushin] (n) joint communications [Add to Longdo]
共同通信社[きょうどうつうしんしゃ, kyoudoutsuushinsha] (n) Kyodo News Service [Add to Longdo]
金属酸化物半導体[きんぞくさんかぶつはんどうたい, kinzokusankabutsuhandoutai] (n) {comp} metal oxide semiconductor; MOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[きんぞくさんかまくはんどうたい, kinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} Metal Oxide Semiconductor; MOS [Add to Longdo]
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
警察機動隊[けいさつきどうたい, keisatsukidoutai] (n) riot police; riot squad [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] (n) {comp} ATM; Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
交通道徳[こうつうどうとく, koutsuudoutoku] (n) traffic ethics [Add to Longdo]
公衆道徳[こうしゅうどうとく, koushuudoutoku] (n) public morals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function [Add to Longdo]
自動的[じどうてき, jidouteki] automatic [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
動的[どうてき, douteki] dynamic [Add to Longdo]
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation [Add to Longdo]
動的アドレス変換[どうてきアドレスへんかん, douteki adoresu henkan] Dynamic Address Translation, DAT [Add to Longdo]
動的アドレス変換機構[どうてきアドレスへんかんきこう, douteki adoresu henkankikou] DAT, Dynamic Address Translation [Add to Longdo]
動的ルーチング[どうてきルーチング, douteki ru-chingu] dynamic routing [Add to Longdo]
動的解析[どうてきかいせき, doutekikaiseki] dynamic response analysis [Add to Longdo]
動的割振り[どうてきわりふり, doutekiwarifuri] dynamic (resource) allocation [Add to Longdo]
動的緩衝法[どうてきかんしょうほう, doutekikanshouhou] dynamic buffering [Add to Longdo]
動的記憶装置[どうてききおくそうち, doutekikiokusouchi] dynamic storage [Add to Longdo]
動的呼出し[どうてきよびだし, doutekiyobidashi] dynamic access [Add to Longdo]
動的再配置[どうてきさいはいち, doutekisaihaichi] dynamic relocation [Add to Longdo]
動的資源割振り[どうてきしげんわりふり, doutekishigenwarifuri] dynamic resource allocation [Add to Longdo]
動的装置再構成[どうてきそうちさいこうせい, doutekisouchisaikousei] DDR, Dynamic Device Reconfiguration [Add to Longdo]
動的適合性[どうてきてきごうせい, doutekitekigousei] dynamic conformance [Add to Longdo]
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements [Add to Longdo]
導通試験[どうつうしけん, doutsuushiken] continuity test [Add to Longdo]
読み出し[よみだし, yomidashi] reading, readout [Add to Longdo]
読み出し端末[よみだしたんまつ, yomidashitanmatsu] readout terminal [Add to Longdo]
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
標準出力[ひょうじゅんしゅつりょく, hyoujunshutsuryoku] stdout, standard output device [Add to Longdo]
移動端末[いどうたんまつ, idoutanmatsu] mobile station (MS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
同等[どうとう, doutou] Gleichheit, gleicher_Rang [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
胴体[どうたい, doutai] -Rumpf, -Koerper [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top