Search result for

douces

(84 entries)
(1.5316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -douces-, *douces*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา douces มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *douces*)
English-Thai: Longdo Dictionary
douche-bag(n) คนเส็งเคร็ง เช่น A complete douchebag is someone who pisses you off. Most of the time it's like a sixth sense, you can't put your finger on it, but you just have the feeling., S. douchebag

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
douche    [N] การฉีดล้างร่างกาย, See also: อุปกรณ์ที่ใช้ฉีดล้างร่างกาย, Syn. purgative
douche    [VI] ฉีดล้างร่างกาย, Syn. clean, cleanse, flush, Ant. pollute
douche    [VT] ฉีดล้างร่างกาย, Syn. clean, cleanse, flush, Ant. pollute

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
douche๑. ฉีดล้าง๒. (น้ำ, น้ำยา, เครื่องมือ ฯลฯ) ฉีดล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
doucheเครื่องฉีดล้าง (ช่องคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Douchชะล้าง [การแพทย์]
Doucheสวนล้างช่องคลอด [การแพทย์]
Douchesยาสวนล้าง [การแพทย์]
Douchingชำระล้างภายในช่องคลอด [การแพทย์]
Douching, Postcoitalวิธีการล้างช่องคลอดหลังร่วมเพศ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
douche(ดูช) {douches,douching,douches} n. น้ำที่ฉีดล้าง,การใช้น้ำฉีดล้าง,เครื่องฉีดล้าง vt. ฉีดล้าง vi. ใช้น้ำฉีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาบน้ำฝักบัว[v.] (āpnām fakbūa) EN: take a shower   FR: se doucher
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; ceiling shower   FR: pommeau de douche [m]
ขันอาบน้ำ[n. exp.] (khan āpnām) FR: bol à douche [m]
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
กุ้งนาง[n. exp.] (kung nāng) EN: freshwater prawn ; common shrimp ; crayfish ; crawfish   FR: crevette d'eau douce [f]
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze   FR: souffler avec douceur
ม่านห้องน้ำ[n. exp.] (mān hǿng nām) EN: shower curtain   FR: rideau de douche [m]
มันเทศ[n.] (manthēt) EN: sweet potato   FR: patate douce [f]
น้ำจืด[n. exp.] (nām jeūt) EN: freshwater   FR: eau douce [f] ; eau fraïche [f]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[n. exp.] (nāmyā prap phā num) EN: fabric softener   FR: produit adoucissant [m]
อ่อนหวานลง[v. exp.] (ønwān long) FR: adoucir
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly   FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: gently ; softly ; slightly   FR: doucement
พูดอย่างแผ่วเบา[v. exp.] (phūt yāng phaeo bao) EN: speak in a soft voice   FR: parler doucement ; parler à voix basse
ปลาน้ำจืด[n. exp.] (plā nām jeūt) EN: freshwater fish   FR: poisson d'eau douce [m] ; poisson de rivière [m]
เสียงเพลงที่ไพเราะ [n. exp.] (sīeng phlēng thī phairǿ) EN: sweet song   FR: chanson douce [f] ; douce mélodie [f]
สุหร่าย[n.] (surāi) EN: shower ; shower bath   FR: douche [f]
อย่างช้า[adv.] (yāng chā) FR: lentement ; doucement

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUCET    D UW0 S EH1 T
DOUCETTE    D UW2 S EH1 T
LADOUCEUR    L AE1 D UW0 S ER0
PEAUDOUCE    P OW1 D UW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
douche    (n) (d uu1 sh)
douches    (n) (d uu1 sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dusche {f}shower; douche [Add to Longdo]
Kehlleiste {f}doucine [Add to Longdo]
duschen | duschend | duscht | duschte | geduschtto douche | douching | douches | douched | douched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧注[あっちゅう, acchuu] (n,vs) douche [Add to Longdo]
嫁入道中;嫁入り道中[よめいりどうちゅう, yomeiridouchuu] (n) nuptial procession [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] (n) {comp} working, valid [Add to Longdo]
花魁道中[おいらんどうちゅう, oirandouchuu] (n) procession of courtesans [Add to Longdo]
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
傾動地塊[けいどうちかい, keidouchikai] (n) tilt block; tilted fault block [Add to Longdo]
行動地帯[こうどうちたい, koudouchitai] (n) zone of action [Add to Longdo]
作動中[さどうちゅう, sadouchuu] (n,adj-no) in operation (of a machine, especially security cameras); in use; in action [Add to Longdo]
指導力不足[しどうちからぶそく, shidouchikarabusoku] (n) lack of leadership (esp. of a teacher) [Add to Longdo]
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
自動着信[じどうちゃくしん, jidouchakushin] (n) auto answer (modem) [Add to Longdo]
自動抽出[じどうちゅうしゅつ, jidouchuushutsu] (adj-no) {comp} self-extracting (computer file) [Add to Longdo]
自動調心ころ軸受;自動調心ころ軸受け[じどうちょうしんころじくうけ, jidouchoushinkorojikuuke] (n) spherical roller bearing [Add to Longdo]
震天動地[しんてんどうち, shintendouchi] (n) earth-shaking [Add to Longdo]
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur [Add to Longdo]
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
注水[ちゅうすい, chuusui] (n,vs) pouring water; flooding; douche [Add to Longdo]
珍道中[ちんどうちゅう, chindouchuu] (n) incident-filled journey [Add to Longdo]
同値[どうち, douchi] (n,adj-no) equivalence; equal value; equivalent [Add to Longdo]
同値関係[どうちかんけい, douchikankei] (n) {math} equivalence relation [Add to Longdo]
同値性[どうちせい, douchisei] (n) equivalency; equivalency property [Add to Longdo]
同地[どうち, douchi] (n) the same place; that place; (P) [Add to Longdo]
同着[どうちゃく, douchaku] (n) arriving at the same moment [Add to Longdo]
同町[どうちょう, douchou] (n) the same town; that town; (P) [Add to Longdo]
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P) [Add to Longdo]
同調圧力[どうちょうあつりょく, douchouatsuryoku] (n) pressure to conform; peer pressure [Add to Longdo]
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser [Add to Longdo]
撞着[どうちゃく, douchaku] (n,vs) contradiction [Add to Longdo]
撞着語法[どうちゃくごほう, douchakugohou] (n) oxymoron [Add to Longdo]
撞着矛盾[どうちゃくむじゅん, douchakumujun] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
道中[どうちゅう, douchuu] (n-adv,n-t) along the way; journey [Add to Longdo]
道中ご無事に[どうちゅうごぶじに, douchuugobujini] (exp) (See よい旅を) bon voyage; have a nice trip [Add to Longdo]
道中記[どうちゅうき, douchuuki] (n) travel journal [Add to Longdo]
道聴塗説[どうちょうとせつ, douchoutosetsu] (n) shallow-minded mouthing of secondhand information [Add to Longdo]
道長[どうちょう, douchou] (n) head of a martial arts organization (organisation) [Add to Longdo]
矛盾撞着[むじゅんどうちゃく, mujundouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
賄賂[わいろ, wairo] (n) bribe; sweetener; douceur; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top