Search result for

dots

(37 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dots-, *dots*, dot
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dotsจุดกลม,จุด,เป็นจุด [การแพทย์]
Dots, Blackจุดดำ,จุดดำๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A lot of red dots in that book.- เหรอครับ - ครับ The Girlfriend Experience (2009)
- A lot of red dots.เขาวาดได้สวยมากนะ ลองดูสิครับ The Girlfriend Experience (2009)
I'm so done. I'm done connecting these dots for you.ฉันทำทุกอย่างแล้วนะ ฉันหาหลักฐานต่างๆมาให้คุณแล้ว Orphan (2009)
He connected all the dots. We all owe him our lives.เขาเป็นผู้ปะติดปะต่อเรื่องราว พวกเราเป็นหนี้ชีวิตเขา 2012 (2009)
Oh, look at her teeny black polka dots.โอ้ ดูเจ้าจุดกลมๆสีดำที่น่ารักนี่สิ Home Is the Place (2009)
Sounds like it has something to do with those three dots she's been after.ฟังดูเหมือน มีอะไรให้ทำแล้ว กับสัญลักษณ์สามจุดนั่น ที่หล่อนเปนหลังจากนั่น The Good Wound (2009)
It sounds like it has something to do with those three dots she's been after.ฟังดูเหมือนมีอะไร เกี่ยวกับเรื่องสามจุดนั่น เธอได้มาหลังจาก Desert Cantos (2009)
To connect the dots.เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ Air: Part 3 (2009)
* she like to dance at the hip-hop spots * * and she cruise to the crews like connect the dots * * not just urban, she likes to pop * * 'cause she was living la vida loca *# เธอชอบเต้นเพลงฮิพฮ็อพ # # เธอโฉบหาหนุ่มๆไปตลอดทาง # # ไม่ใช่แค่ฮิพฮ็อพ เธอก็ชอบป๊อบ # Mash-Up (2009)
Dots her is with tiny,ก็ตะบันไปที่ตาของเธอ Social Psychology (2009)
In order to connect the dots between here and the Destiny,ในกรณีที่เราต้องติดอยู่ที่นี้ ระหว่างที่นี่กับยานDestiny Lost (2010)
If it is possible to connect the dotsถ้ามันเป็นไปได้ว่า ที่จะมีจุดเชื่อมต่อ Lost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dotsWhat do these dots represent on the map?
dotsCites are designated on this map as red dots.
dotsWhen drawing kanji be careful of dots and sweeps, write as carefully and quickly as possible.
dotsHer skirt is yellow with polka dots.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   
ประ[v.] (pra) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot   FR: pointiller

CMU English Pronouncing Dictionary
DOTS    D AA1 T S
DOTSON    D AA1 T S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dots    (v) (d o1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
エンドツーエンド[, endotsu-endo] (n) {comp} end to end [Add to Longdo]
エンドツエンド[, endotsuendo] (n) {comp} end-to-end [Add to Longdo]
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
グランドツーリングカー[, gurandotsu-ringuka-] (n) grand touring car [Add to Longdo]
ドット[, dotto] (n,adj-no) (1) dot; point; (2) polka dots; (3) pixel; (P) [Add to Longdo]
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end [Add to Longdo]
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dots [doːts] (n) , s.(f )
     dots
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top