Search result for

dormi

(54 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dormi-, *dormi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormice[N] หนูชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกระรอก (พหูพจน์ของdormouse)
dormitory[N] หอพัก, Syn. dorm, hostel, boarding school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormitory(ดอร์'มิโทรี) n. หอพักนักศึกษา,ห้องนอนรวม

English-Thai: Nontri Dictionary
dormitory(n) หอพัก,ห้องนอนรวม,โรงนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dormitoriesหอพัก [TU Subject Heading]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- "J'Aime Dormir" by Felipecha -- "J'Aime Dormir" by Felipecha - Loyal and True (2008)
You guys are really dorming it up in here, huh? Yeah.พวกคุณเข้าได้ดีจริงๆเลยนะเนี่ย? Home Economics (2009)
Hospital. Staff canteen, dormitory, factories, government offices.โรงพยาบาล.โรงอาหารสำหรับพนักงาน, หอพัก, โรงงาน,สถานที่ราชการ. Shining Inheritance (2009)
I suggest you go back to your dormitories. All of you.ฉันคิดว่าพวกเธอ ควรจะกลับไป ที่ห้องนั่งเล่นรวม ได้แล้ว Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
In his Southern California dormitory this morningในหอพักทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย เมื่อเช้านี้ Surrogates (2009)
And so Troy and Abed went back to the dormitory for a viewing of Marmaduke.แล้วทรอยกับอาเบดก็กลับไปที่หอด้วยกัน เพื่อดูหนังเรื่อง Marmaduke Epidemiology (2010)
District there got public dormitory room. You really don't know how lucky it is.ที่ตำบลนั้นมีหอพักสาธารณะ คุณไม่รู้หรอกว่าโชคดีแค่ไหน Dae Mul (2010)
Campus dormitories?หอพักของมหาวิทยาลัยหรอ Bitten (2012)
Do you hate dorming with me that much?นายเกลียดการอยู่หอร่วมกับฉันมากนักเหรอ Episode #1.1 (2012)
That's what the dormitory rules say, so whatever...นั่นเป็นกฏของหอพัก Episode #1.2 (2012)
The dormitory athletic event face off is right around the corner.การแข่งขันกีฬระหว่างหอใกล้เข้ามาแล้ว Episode #1.2 (2012)
Even if I'm out of this, Tae Joon's going to win anyway. Then our dormitory's going to win.ถึงฉันจะถอนตัว แทจุนก็จะชนะ แล้วหอพักเราก็จะชนะด้วย Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dormiHe soon got accustomed to dormitory life and made two or three friends.
dormiThe food is very good in the dormitory where he lives.
dormiThose two boys share the same dormitory room.
dormiYou must observe the rules of the dormitory.
dormiYou will soon adjust to living in a dormitory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอพัก[N] dormitory, See also: dorm, boarding house, lodgings, Syn. หอ, Example: เขาออกมาอยู่หอพักตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา, สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัดตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
หอ[N] dormitory, See also: dorm, Syn. หอพัก, Example: ช่วงปิดเทอมหอจะเงียบมากเพราะนักศึกษากลับบ้านกันเกือบหมด, Count unit: หอ, หลัง, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอพัก[n.] (høphak) EN: dormitory   FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
จำวัด[v.] (jamwat) EN: sleep (only for a Buddhist monk)   FR: dormir (pour un moine)
เข้านอน [v. exp.] (khaonøn) EN: go to bed ; retire   FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit
กินนอน [v. exp.] (kin-nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness   FR: ne rien faire que manger et dormir
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull   FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
หลับ[v.] (lap) EN: sleep   FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
หลับช่วงสั้น ๆ[v. exp.] (lap chūang san san) EN: cat nap   FR: dormir un bref instant ; piquer un roupillon (fam.)
หลับไม่สบาย[v. exp.] (lap mai sabāi) EN: sleep badly   FR: mal dormir
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed   FR: dormir

CMU English Pronouncing Dictionary
DORMINEY    D AO1 R M IH2 N IY0
DORMITORY    D AO1 R M AH0 T AO2 R IY0
DORMITORIES    D AO1 R M AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dormice    (n) (d oo1 m ai s)
dormitory    (n) (d oo1 m i t r ii)
dormitories    (n) (d oo1 m i t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dormitorium {n}dormitory [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドーミー[, do-mi-] (n,adj-no) dormie (golf); dormy [Add to Longdo]
ドーミーホール[, do-mi-ho-ru] (n) dormie hole (golf) [Add to Longdo]
ドーミトリー[, do-mitori-] (n) dormitory [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory [Add to Longdo]
学寮[がくりょう, gakuryou] (n) student hostel; dormitory (e.g. for factory workers) [Add to Longdo]
寄宿舎[きしゅくしゃ, kishukusha] (n) boarding house; school dormitory; (P) [Add to Longdo]
工員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers [Add to Longdo]
舎監[しゃかん, shakan] (n) dormitory dean [Add to Longdo]
舎費[しゃひ, shahi] (n) dormitory maintenance fee [Add to Longdo]
社員寮[しゃいんりょう, shainryou] (n) company dormitory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿] dormitory; living quarters; hostel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top