Search result for

donnes

(182 entries)
(0.2213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donnes-, *donnes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา donnes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *donnes*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Madonna    [N] รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
madonna [N] คำเรียกผู้หญิงในภาษาอิตาลี, Syn. madam
belladonna    [N] ต้นไม้มีพิษ
prima donna    [N] นักร้องคณะระบำบัลเล่ต์ที่เป็นตัวชูโรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atropine, Belladonnaอาโทรฟีน, เบลลาดอนน่า [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา,พืช;เบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonna Alkaloidsเบลลาดอนนาแอลคาลอยด์,สาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donnThe singer is as famous as Madonna.
donnI'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.
donnMadonna's concert drew a large audience.
donnMadonna is known to every high school student in Japan.
donnMadonna is a beauty.
donnWe could hear the donnnng ... donnnng of the church bells nearby.
donnI'd like to send a congratulations card to Madonna for the birth of her baby girl.
donnWe call the cat Madonna.
donnAt the least there is nobody who equals Madonna.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
ordonnance(ออ'ดะนันซฺ) n. การจัด,การวัดผลงานทางศิลปะหรือวรรณคดี,คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา., See also: ordonnant adj.
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood   FR: être ordonné
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm røngthāo) EN: shoemaker   FR: cordonnier [m]
ช่างตัดรองเท้า[n.] (chang tat røngthāo) EN: shoemaker ; cobbler   FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) FR: enfant abandonné [m]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้เช่า [v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let   FR: louer ; donner en location ; affermer
ให้...แก่[v. exp.] (hai ... kaē) FR: donner à
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) FR: donner la défintion ; définir
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ให้เปล่า ๆ[v. exp.] (hai plāo-plāo) FR: donner gratuitement
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
ให้สัญญาณ[v. exp.] (hai sanyān) EN: signal ; give a signal   FR: donner le signal
ให้เวลา[v. exp.] (hai wēlā) FR: donner du temps
ฮัม[v.] (ham) EN: hum   FR: fredonner
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song   FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
หึ่ง[adj.] (heung) EN: with a whirring sound   FR: bourdonnant
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
หูอื้อ[v. exp.] (hū eū) EN: have a ringing in the ear   FR: avoir les oreilles qui bourdonnent
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จัดลำดับ[v. exp.] (jat lamdap) EN: rearrange   FR: ordonner ; classer

CMU English Pronouncing Dictionary
DONN    D AA1 N
DONNY    D AA1 N IY0
DONNE    D AH1 N
DONNA    D AA1 N AH0
DONNER    D AA1 N ER0
DONNED    D AA1 N D
DONNAS    D AA1 N AH0 Z
DONNAN    D AA1 N AH0 N
DONNIE    D AA1 N IY0
DONNAY    D AA1 N EY0
DONNING    D AA1 N IH0 NG
LEDONNE    L EH1 D AH0 N
MADONNA    M AH0 D AA1 N AH0
DONNA'S    D AA1 N AH0 Z
DONNELL    D AA1 N AH0 L
DIDONNA    D AH0 D AA1 N AH0
ODONNEL    AA1 D AH0 N EH0 L
MCDONNEL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLY    D AA1 N EH0 L IY0
DONNELLY    D AA1 N AH0 L IY0
ODONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
MADONNA'S    M AH0 D AA1 N AH0 Z
O'DONNELL    OW0 D AA1 N AH0 L
MARADONNA    M AA2 R AH0 D OW1 N AH2
RICADONNA    R IY0 K AA0 D OW1 N AH0
MCDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
BONADONNA    B AA2 N AH0 D AA1 N AH0
DONNELLAN    D AA1 N AH0 L AE0 N
CARADONNA    K AA0 R AA0 D OW1 N AH0
DONNELLEY    D AA1 N AH0 L IY0
DONNELLEY    D AA1 N EH0 L IY0
DONNELLY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
MACDONNELL    M AH0 K D AA1 N AH0 L
DONNELLY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNYBROOK    D AA1 N IY0 B R UH2 K
MCDONNEL'S    M AH0 K D AA1 N AH0 L Z
CHARDONNAY    CH AA0 R D AA1 N EY0
CHARDONNAYS    CH AA0 R D AA1 N EY0 Z
O'DONNELL'S    OW0 D AA1 N AH0 L Z
DONNELLEY'S    D AA1 N AH0 L IY0 Z
DONNELLEY'S    D AA1 N EH0 L IY0 Z
MARADONNA'S    M AA2 R AH0 D OW1 N AH2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donned    (v) (d o1 n d)
Madonna    (n) (m @1 d o1 n @)
donning    (v) (d o1 n i ng)
donnish    (j) (d o1 n i sh)
Madonnas    (n) (m @1 d o1 n @ z)
McDonnell    (n) (m @ k d o1 n @ l)
belladonna    (n) (b e2 l @ d o1 n @)
belladonnas    (n) (b e2 l @ d o1 n @ z)
prima donna    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @)
prima donnas    (n) - (p r ii2 m @ - d o1 n @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze {pl}thunderbolt | thunderbolts [Add to Longdo]
Diva {f}; Operndiva {f} | Diven {pl}diva; prima donna | divas [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Dröhnen {n}; Donner {m}; Brausen {n}boom [Add to Longdo]
Erntedankfest (4. Donnerstag im November) [relig.]Thanksgiving (Day) [Am.] [Add to Longdo]
Gründonnerstag {m}Maundy Thursday; Holy Thursday [Am.] [Add to Longdo]
Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]; Scheißhaus {n} [ugs.]privy; out-house; outhouse; jakes {pl}; shithouse [coll.]; two-holer [Add to Longdo]
Tollkirsche {f} [bot.] | Tollkirschen {pl}deadly nightshade; belladonna | deadly nightshades [Add to Longdo]
anziehen; anlegen; aufsetzen | anziehend; anlegend; aufsetzend | angezogen; angelegt; aufgesetztto don | donning | donned [Add to Longdo]
aufgedonnert {adj}in full feathers [Add to Longdo]
aufgedonnert sein; seine besten Sachen anhabento be dressed to kill [fig.] [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]
dröhnen; donnern; brausen (Wellen) | dröhnendto boom | booming [Add to Longdo]
grollen (Donner)to rumble; to roll (thunder) [Add to Longdo]
verdonnern [ugs.] | jdn. dazu verdonnern, etw. zu tun | zu einem Bußgeld verdonnert werdento sentence | to make sb. do sth. | to be ordered to pay a fine [Add to Longdo]
verziehenpardonned [Add to Longdo]
wettern; donnern | wetternd; donnernd | gewettert; gedonnert | wettert; donnert | wetterte; donnerteto fulminate | fulminating | fulminated | fulminates | fulminated [Add to Longdo]
Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd bewölkt.On Thursday skies will be variably cloudy. [Add to Longdo]
Er stand da wie von Donner gerührt.He was thunderstruck. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P) [Add to Longdo]
どんなに[, donnani] (adv) how; how much; (P) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
シャルドネ[, sharudone] (n) Chardonnay (fre [Add to Longdo]
プリマ[, purima] (n) (abbr) prima donna (ita [Add to Longdo]
プリマドンナ[, purimadonna] (n) prima donna (ita [Add to Longdo]
ベラドンナ[, beradonna] (n) (also written 別剌敦那) belladonna [Add to Longdo]
ベラドンナリリー[, beradonnariri-] (n) amaryllis belladonna; belladonna lily [Add to Longdo]
マドンナ[, madonna] (n) madonna (ita [Add to Longdo]
夏水仙[なつずいせん, natsuzuisen] (n) belladonnalily [Add to Longdo]
千両役者[せんりょうやくしゃ, senryouyakusha] (n) star (actor); prima donna; leading figure [Add to Longdo]
走野老[はしりどころ;ハシリドコロ, hashiridokoro ; hashiridokoro] (n) (uk) Japanese belladonna (Scopolia japonica) [Add to Longdo]
曼珠沙華[まんじゅしゃげ, manjushage] (n) red spider lily; cluster belladonna; cluster amaryllis; manjusaka [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna [Add to Longdo]
野颠茄[yě diān qié, ㄧㄝˇ ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, / ] deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, ] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, / ] deadly nightshade (Atropa belladonna) [Add to Longdo]
麦道[Mài dào, ㄇㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] McDonnell Douglas (plane company) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
雷鳴[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top