Search result for

donas

(304 entries)
(0.3112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donas-, *donas*, dona
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา donas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *donas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donate    [VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donator    [N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
donation    [N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment
condonation    [N] การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
original donation theoryทฤษฎีต้นกำเนิดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condonationการให้อภัยความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio mortis causa (L.)การให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู gife causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endonasal-ภายในจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
McDonald's Corporationร้านแมคโดนัลด์ [TU Subject Heading]
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Gardonaการ์โดนา [การแพทย์]
Mortality Rate, Hebdonatalอัตราตายของทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
pardonable(adj) พอจะอภัยได้,พอจะยกโทษได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donald!Donald! The Zombie Walks (1968)
McDonald!McDonald! Ulzana's Raid (1972)
Donald?Donald! The Mephisto Ring (1989)
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
I donate blood.ฉันบริจาคเลือด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They're always eyeing the rich to donate their political funds.พวกเขาจะคอยยจ้องจับ ให้คนรวย บริจาค สำหรับกองทุนการเมืองของพวกเขา Episode #1.5 (2008)
This isn't McDonald's.นี่ไม่ใช่แมคโดนัลนะ The Ramen Girl (2008)
Perdonate.Perdonate. Quantum of Solace (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
So are you more proud of 'Scotch Tape' or McDonald's?คุณ ภูมิใจกับ สก๊อตเทป หรือ แมคโดแนล ไหม Made of Honor (2008)
We can't ask him about his brother, 'cause frankly, if Donald Nixon was my brother,แต่รู้อะไรกันมั้ย เราไม่สามารถ\ ถามถึงพี่ชายของเขาได้ อันที่จริง ถ้าโดนัล นิกสัน เป็นพี่ชายผม Frost/Nixon (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Donald Chase?- โดนอลด์ เชส ? Pilot (2008)
- How is Donald Miller doing?- โดนัลด์ มิลเลอร์ เขาเป็นอย่างไร? Doubt (2008)
Donald? You should go to the Rectory.โดนัลด์ เธอไปที่ห้องพักท่านอธิการด้วยนะ Doubt (2008)
Donald, are you feeling ill?โดนัลด์ ป่วยหรือเปล่า? Doubt (2008)
Sister, can I speak with you about Donald Miller?ซิสเตอร์คะ ขอฉันคุยเรื่อง โดนัลด์ มิลเลอร์ ได้มั้ย? Doubt (2008)
Someone will hit Donald Miller.ต้องมีใครทำร้าย โดนัลด์ มิลเลอร์ Doubt (2008)
He called Donald Miller to the Rectory.เขาเรียกโดนัลด์ มิลเลอร์ไปที่้ห้องพักอธิการ Doubt (2008)
Of all the children. Donald Miller.ในบรรดาเด็กทั้งหมด โดนัลด์ มิลเลอร์ Doubt (2008)
We must be careful how Donald Miller is used in the pageant.พวกเราต้องระมัดระวัง... เรื่องใช้งานโดนัลด์ มิลเลอร์ ในงานประกวด Doubt (2008)
All right, what about Donald Miller?เอาล่ะ มีอะไรเกี่ยวกับโดนัลด์ มิลเลอร์? Doubt (2008)
We must be careful, in the pageant, that we neither hide Donald Miller nor put him forward.พวกเราต้องระวัง,ในงานประกวด ที่พวกเราไม่ซ่อนตัวโดนัลด์ มิลเลอร์ ก็ต้องพลักเขาให้ออกไปพ้นๆ Doubt (2008)
Donald Miller?โดนัลด์ มิลเลอร์? Doubt (2008)
Mr. McGuinn caught Donald drinking altar wine.คุณแมคกวินน์ จับเอาไวน์พิธีกรอกปากโดนัลด์ Doubt (2008)
Is there a way Donald could stay on the altar boys?มีทางที่โดนัลด์จะทำหน้าที่เด็กช่วยพิธีต่อไปได้มั้ย? Doubt (2008)
I'm calling about your son, Donald.ฉันโทรมาเรื่องของลูกชายคุณ โดนัลด์ Doubt (2008)
I saw you put an undershirt in Donald Miller's locker.ฉันเห็นคุณเอาเสื้อตัวในใส่ไว้ในล็อกเกอร์ของโดนัลด์ Doubt (2008)
- Donald.-โดนัลด์. Doubt (2008)
Donald Miller, stand up.โดนัลด์ มิลเลอร์ ยืนขึ้น Doubt (2008)
- What was the question, Donald?-คำถามถามว่าอะไร,โดนัลด์? Doubt (2008)
How's Donald doing?ผลการเรียนของโดนัลด์เป็นอย่างไร? Doubt (2008)
My husband didn't want Donald to come here.สามีฉันก็ไม่อยากให้โดนัลด์มาที่นี่อยู่แล้ว Doubt (2008)
If I don't start cleaning by noon, I'm not home to let Donald in.ถ้าฉันไม่เริ่มทำความสะอาดแต่บ่ายนี้? ฉันจะยังไม่ได้เข้าบ้านตอนโดนัลด์กลับ Doubt (2008)
No. Just, you know, heard from Donald.ไม่ ก็แค่ คุณร้มั้ย ,ได้ฟังมาจากโดนัลด์ Doubt (2008)
Whatever the problem is, Donald just has to make it till June.ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม โดนัลด์จะต้องอยู่กับมันจนถึงเดือนมิถุนายน Doubt (2008)
If Donald can graduate from St. Nicholas, he's got a better chance of getting into a good high school.ถ้าโดนัลด์สามารถจบจากเซนต์ นิโคลัส เขาก็มีโอกาศดีกว่า ที่จะได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนดีๆสักแห่ง Doubt (2008)
I think Father Flynn gave Donald that altar wine.ฉันคิดว่าหลวงพ่อให้โดนัลด์ดื่มไวน์พิธี Doubt (2008)
- Has Donald been acting strange lately?-โดนัลด์แสดงอาการแปลกๆระยะหลังๆนี้บ้างมั้ย? Doubt (2008)
I am concerned about Donald's welfare.ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับสวัสดิภาพของโดนัลด์ Doubt (2008)
You honestly think that priest gave Donald that wine to drink?คุณคิดว่าบาทหลวงนั้นให้โดนัลด์ดื่มไวน์จริงๆหรือ? Doubt (2008)
Yeah. What was Donald's mother doing here?แม่ของโดนัลด์มาทำอะไรที่นี่? Doubt (2008)
- Did you know that Donald's father beats him?-แล้วคุณรู้มั้ยว่าโดนัลด์ถูกพ่อเขาตี? Doubt (2008)
Now, did you give Donald Miller wine to drink?คุณให้โดนัลด์ มิลเลอร์ดื่มไวน์ใช่มั้ย? Doubt (2008)
Did you give Donald Miller wine to drink?คุณให้โดนัลด์ มิลเลอร์ดื่มไวน์ใช่มั้ย? Doubt (2008)
It's Donald Miller who has nothing, and you took full advantage of that.เหมือนกับโดนัลด์ มิลเลอร์ ผู้ซึ่งขาดทุกอย่าง และคุณใช้ประโยชน์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ Doubt (2008)
Donald Miller is heartbroken.โดนัลด์ มิลเลอร์ ต้องอกหัก Doubt (2008)
McDonald's?แมคโดนัลด์เหรอ? The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donaCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donaIs there a McDonald's near here?
donaDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donaOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donaHe donated $10000 to the refugee fund.
donaLet me donate what little money I have with me.
donaFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donaHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
dona"Let's head back." "Shall we drop by MacDonald's?"
donaI'm uneasy about donating blood.
donaThis organization relies entirely on voluntary donations.
donaI'm working for McDonald's.
donaYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
donaWhat do you think about having breakfast at McDonald's?
donaMcDonald's are world famous for their hamburgers.
donaDonald does not like a man who speak ill of others.
donaHe usually goes to McDonald's.
donaThe amount donated still falls short of the goal.
donaVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
donaSpeaking with tongue in cheek is pardonable when trying to invigorate a patient for whom the doctor has given up hope.
donaThank you very much for your generous donation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมทบทุน    [V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
อ้อ    [N] reed grass, See also: Arundo donax Linn., Syn. ต้นอ้อ, Example: ใกล้ถนนมีคูน้ำดูเหมือนเป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีต้นอ้อขึ้นอยู่ประปราย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Arundo donax Linn. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอในที่ชื้นแฉะ ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง
เงินบริจาค    [N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค    [N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ทักษิโณทก    [N] water poured out while giving alms symbolical of donation, See also: water poured into a hand as a token of an offering, Syn. ทักขิโณทก, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด
ทักขิโณทก    [N] water of donation, See also: water pouring on the ground after making merit, water poured into the right hand as showin, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, Notes: (บาลี)
ทำทาน    [V] donate, See also: give alms, Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน, Example: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี
ทิ้งทาน    [V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ทาน    [N] alms, See also: gift, donation, charity, Syn. การให้, การบริจาค, การแจก, Example: การให้ทานไม่เคยทำให้ใครจน, Thai definition: สิ่งที่ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทายก    [N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทานบดี    [N] almsgiver, See also: lord of alms, donator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้ทาน, ผู้เป็นใหญ่ในทาน, เจ้าของทาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยก    [V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
การเรี่ยไร    [N] collection, See also: collecting donation, soliciting contributions, Example: รัชกาลที่ 5 ไม่โปรดให้ใครทำบุญเข้าร่วมการเรี่ยไรเกินคนละ 1 บาทด้วยทรงเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน, Thai definition: การเก็บเงินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินตามใจสมัคร
คลุ้ม    [N] Donax grandis Ridl., Syn. ต้นคลุ้ม, Example: ยายปลูกต้นคลุ้มไว้หน้าบ้าน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Donax grandis Ridl. ในวงศ์ Marantaceae ต้นสูงถึง 3 เมตร สีเขียวเข้ม แตกแขนงตอนปลาย ผิวแข็ง ใช้สานเสื่อได้ ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่า
อุทิศ    [V] donate on behalf of, See also: donate in memory of, Example: เมื่อบังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษเสร็จแล้ว พวกเราก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: แผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ตายตามประเพณี
อุทิศ    [V] donate on behalf of, See also: donate in memory of, Example: เมื่อบังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษเสร็จแล้ว พวกเราก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: แผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ตายตามประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
ดีเอโก้ มาราโดน่า[n. prop.] (Dīekō Mārādōnā) EN: Diego Maradona   FR: Diego Maradona
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (dønyā Khwīn Sirikit) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona   
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree   FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
แมคโดนัลด์[TM] (Maēk Dōnalt) EN: Mac Donald   FR: Mac Donald [m]
เงินบริจาค[n.] (ngoen børijāk) EN: donation ; gift ; contribution   FR: donation [f]
ผู้บริจาค[n. exp.] (phū børijāk) EN: donor   FR: donateur [m]
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
โปรยทาน[v. exp.] (prōi thān) EN: donate   
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat   FR: quêter ; collecter
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thun) EN: join donating ; participate in donation   
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation   
ทำทาน[v. exp.] (tham thān) EN: donate ; give alms   FR: faire une offrande
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity   FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of   FR: dédier ; consacrer
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate   FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre

CMU English Pronouncing Dictionary
DONA    D OW1 N AH0
DONAR    D AA1 N ER0
IDONA    AH0 D OW1 N AH0
DONAT    D OW1 N AH0 T
DONATI    D OW0 N AA1 T IY0
DONAHO    D OW0 N AA1 HH OW0
DONAIS    D AH0 N EY1
SEDONA    S AH0 D OW1 N AH0
DONALD    D AA1 N AH0 L D
DONATH    D AA1 N AH0 TH
DONATO    D AH0 N AA1 T OW0
DONATA    D AH0 N AA1 T AH0
DONATE    D OW1 N EY2 T
DONATES    D OW1 N EY2 T S
DONALDO    D OW0 N AA1 L D OW0
DONALDA    D OW0 N AA1 L D AH0
ODONALD    AA1 D AH0 N AO0 L D
DONAHEY    D AA1 N AH0 HH IY0
DONAHUE    D AA1 N AH0 Y UW2
DONAWAY    D AA1 N AH0 W EY2
DONAVAN    D AA1 N AH0 V AE2 N
CARDONA    K AA0 R D OW1 N AH0
DADDONA    D AA0 D OW1 N AH0
DONADIO    D OW0 N AA1 D IY0 OW0
DONATED    D OW1 N EY2 T AH0 D
DONAGHY    D AA1 N AH0 G HH IY0
SINDONA    S IH2 N D OW1 N AH0
DONAHOE    D AA1 N AH0 HH OW2
DONAHOO    D AA1 N AH0 HH UW2
DONAHUE    D AA1 N AH0 HH Y UW2
DONATING    D OW1 N EY2 T IH0 NG
MARADONA    M AA2 R AH0 D OW1 N AH2
DONATION    D OW0 N EY1 SH AH0 N
DONATHAN    D AA1 N AH0 TH AH0 N
BAGDONAS    B AE1 G D AH0 N AH0 Z
DONAGHUE    D AA1 N AH0 HH UW0
MCDONALD    M AH0 K D AA1 N AH0 L D
DONALD'S    D AA1 N AH0 L D Z
DONAGHEY    D AA1 N AH0 G HH IY0
DIDONATO    D AH0 D OW0 N AA1 T OW0
MCDONAGH    M AH0 K D AH1 N AH0
DONALSON    D AA1 N AH0 L S AH0 N
DONAPRIA    D AH0 N AE1 P R IY0 AH0
MACDONALD    M AH0 K D AA1 N AH0 L D
BORDONARO    B AO0 R D OW0 N AA1 R OW0
BALDONADO    B AA0 L D OW0 N AA1 D OW0
DONATISTS    D AA1 N AH0 T AH0 S S
MALDONADO    M AE0 L D AH0 N AA1 D OW0
DONALDO'S    D OW0 N AA1 L D OW0 Z
DONALDSON    D AA1 N AH0 L D S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Donald    (n) (d o1 n l d)
donate    (v) (d ou1 n ei1 t)
Donahue    (n) (d o1 n @ h y uu)
donated    (v) (d ou1 n ei1 t i d)
donates    (v) (d ou1 n ei1 t s)
McDonald    (n) (m @ k d o1 n @ l d)
donating    (v) (d ou1 n ei1 t i ng)
donation    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n)
Donaldson    (n) (d o1 n @ l d s @ n)
MacDonald    (n) (m a k d o1 n @ l d)
donations    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n z)
pardonable    (j) (p aa1 d n @ b l)
pardonably    (a) (p aa1 d n @ b l ii)
condonation    (n) (k o2 n d ou n ei1 sh @ n)
condonations    (n) (k o2 n d ou n ei1 sh @ n z)
unpardonable    (j) (uh1 n p aa1 d n @ b l)
unpardonably    (a) (uh1 n p aa1 d n @ b l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どなた[どなた, donata, donata , donata] (n ) ใคร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Geldgeschenk {n}; Schenkung {f}donation [Add to Longdo]
Liebste {m,f}; Liebsterdonah [Add to Longdo]
Sachspende {f}donation in kind [Add to Longdo]
Schenkungsurkunde {f}deed of donatio [Add to Longdo]
Spende {f}donation [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}campaign for donations [Add to Longdo]
Spendenaufruf {m}appeal for donations [Add to Longdo]
Spendenaffäre {f}donations scandal [Add to Longdo]
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate [Add to Longdo]
Spendenkonto {n}donations account [Add to Longdo]
Zahlung {f}donation [Add to Longdo]
eingehen | eingehende Post | eingegangene Spendento come in; to arrive; to be received | incoming mail | donations received [Add to Longdo]
entschuldbarcondonable [Add to Longdo]
entschuldbar; verzeihlich {adj}pardonable [Add to Longdo]
schenken | schenkend | geschenkt | schenkt | schenkteto donate | donating | donated | donates | donated [Add to Longdo]
spenden | spendend | gespended | Bitte spenden Sie für ...to donate; to give | donating; giving | donated; given | Please donate sth. to (for) ... [Add to Longdo]
unverzeihlich {adv}unpardonably [Add to Longdo]
unverzeihlicher {adj} | unverzeihlicher | am unverzeihlichstenunpardonable | more unpardonable | most unpardonable [Add to Longdo]
verzeihlich {adj}; zu entschuldigenexcusable; pardonable [Add to Longdo]
verzeihlich {adv}pardonably [Add to Longdo]
Cardonawaldsänger {m} [ornith.]Saffron-breasted Redstart [Add to Longdo]
Heard und Mc Donald-Inseln [geogr.]Heard and Mc Donald Islands (hm) [Add to Longdo]
Donau {f}Danube [Add to Longdo]
Donauländer {pl} [geogr.]Danube countries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どないしたん[, donaishitan] (exp) (osb [Add to Longdo]
どなたか[, donataka] (n) (hon) (See 何方・どなた) someone [Add to Longdo]
どなり立てる;怒鳴り立てる;呶鳴り立てる[どなりたてる, donaritateru] (v1) to stand and shout [Add to Longdo]
ガーデナー;ガードナー[, ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener [Add to Longdo]
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri) [Add to Longdo]
ガイドナンバー[, gaidonanba-] (n) guide number [Add to Longdo]
グッドナイト[, guddonaito] (exp) good night [Add to Longdo]
スタンダードナンバー[, sutanda-donanba-] (n) standard number [Add to Longdo]
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei [Add to Longdo]
ドナー[, dona-] (n) donor; (P) [Add to Longdo]
ドナーカード[, dona-ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
ドネーション[, done-shon] (n) {comp} donation [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
フィレオフィッシュ[, fireofisshu] (n) Filet-O-Fish (McDonalds) [Add to Longdo]
マクる[, maku ru] (v5r) (sl) to eat at McDonald's [Add to Longdo]
マクド[, makudo] (n) (abbr) (sl) (esp. in Kansai) (See マック) McDonald's [Add to Longdo]
マクドナルド[, makudonarudo] (n) McDonald's (restaurant); (P) [Add to Longdo]
マック[, makku] (n) (1) (abbr) (See マッキントッシュ) Mac; (2) (abbr) (See マクドナルド) McDonald's; (P) [Add to Longdo]
ミッドナイト[, middonaito] (n) midnight; (P) [Add to Longdo]
ミッドナイトショー[, middonaitosho-] (n) midnight show [Add to Longdo]
ミッドナイトブルー[, middonaitoburu-] (n) midnight blue [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
ラウンドナンバー[, raundonanba-] (n) round number [Add to Longdo]
一度ならず[いちどならず, ichidonarazu] (exp) not just once; more than once; many times; again and again [Add to Longdo]
稲根喰葉虫;稲根喰い葉虫[いねねくいはむし;イネネクイハムシ, inenekuihamushi ; inenekuihamushi] (n) (uk) Donacia provostii (species of leaf beetle) [Add to Longdo]
右隣[みぎどなり, migidonari] (n) neighbour to the right [Add to Longdo]
何方[どなた, donata] (n) (uk) (hon) who?; (P) [Add to Longdo]
何方でも[どなたでも, donatademo] (n) (uk) anyone [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.) [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P) [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment [Add to Longdo]
義援金(P);義捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
義捐;義援[ぎえん, gien] (n,vs) contribution; donation [Add to Longdo]
給血[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
拠出[きょしゅつ, kyoshutsu] (n,vs) donation; contribution; (P) [Add to Longdo]
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution [Add to Longdo]
供血[きょうけつ, kyouketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
献花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] (n,vs) donation; contribution; offering; (P) [Add to Longdo]
献金額[けんきんがく, kenkingaku] (n) amount of a donation [Add to Longdo]
献金箱[けんきんばこ, kenkinbako] (n) contribution or donation box [Add to Longdo]
献血[けんけつ, kenketsu] (n,vs) blood donation; (P) [Add to Longdo]
献納[けんのう, kennou] (n,vs) offering; presentation; donation [Add to Longdo]
献納品[けんのうひん, kennouhin] (n) donation; contribution; an offering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供血[gōng xuè, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood [Add to Longdo]
卑辞厚币[bēi cí hòu bì, ㄅㄟ ㄘˊ ㄏㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] humble expression for generous donation [Add to Longdo]
唐老鸭[Táng lǎo yā, ㄊㄤˊ ㄌㄠˇ ㄧㄚ, / ] Donald Duck [Add to Longdo]
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, ] charity; donated funds [Add to Longdo]
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor [Add to Longdo]
巨无霸[jù wú bà, ㄐㄩˋ ˊ ㄅㄚˋ, / ] Big Mac (hamburger at McDonalds) [Add to Longdo]
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, ] pardonable (of interruption, misunderstanding etc) [Add to Longdo]
拉姆斯菲尔德[Lā mǔ sī fēi ěr dé, ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄙ ㄈㄟ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] (Donald) Rumsfeld, secretary of Defense [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation [Add to Longdo]
捐募[juān mù, ㄐㄩㄢ ㄇㄨˋ, ] to solicit contributions; to collect donations [Add to Longdo]
捐款[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds [Add to Longdo]
捐物[juān wù, ㄐㄩㄢ ˋ, ] to donate goods (to a relief effort); to contribute material [Add to Longdo]
捐献[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution [Add to Longdo]
捐给[juān gěi, ㄐㄩㄢ ㄍㄟˇ, / ] to donate [Add to Longdo]
捐血[juān xuè, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood; also written 供血 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away) [Add to Longdo]
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005 [Add to Longdo]
献血[xiàn xuè, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] to donate blood [Add to Longdo]
蜻蛉目[qīng líng mù, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
蜻蜓目[qīng tíng mù, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies [Add to Longdo]
赈捐[zhèn juān, ㄓㄣˋ ㄐㄩㄢ, / ] money donation to relieve distress or famine [Add to Longdo]
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top