Search result for

dols

(150 entries)
(0.0539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dols-, *dols*, dol
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dols มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dols*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
$100?100 Dollar? The Hustler (1961)
$ 200...?Ah, 200 Dollar... They Call Me Trinity (1970)
- $300,000.- 300.000 Dollar. Rocky (1976)
Dolores.Dolores. Bronco Billy (1980)
Nο.Danke, meine liebe Dolly. Part 2 (1984)
$55,000.- 55.000 Dollar. Corn Fed Steele (1985)
- $2?- Zwei Dollar? Midnight Run (1988)
Yeah.3.000 Dollar. Pretty Woman (1990)
$175.000.175.000 Dollar. The Craft (1996)
Hug, hug, hug.Ganz doll. The Seven Year Witch (2005)
- Dolores.- Dolores. Live Free or Die Hard (2007)
$250.250 Dollar. True Grit (2010)
dagger!Dolch! Letting You Go (2010)
Dolce.Dolce? Young Adult (2011)
Out of one.Ein Dollar... Safe Haven (2013)
- Dolly?- Dolly? Summer in February (2013)
It's $25.25 Dollar. Required Reading (2015)
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ! New Haven Can Wait (2008)
Not including dolls.ไม่รวมดอร์ด้วย Chuck in Real Life (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
You know, I usually pay tens of dollars to hear that.คุณก็รู้ผมยอมจ่าย 10 ดอลลาร์ เพื่อได้ยินคุณพูดคำนี้ Birthmarks (2008)
(Kutner) We started her on haloperidol. She's stable.เราใช้ยา ฮาโลเพอริดอล กับเธอ เธออาการคงที่ Emancipation (2008)
Thousands of dollars in debt because they're sick-ที่มีหนี้คนละหลายพันดอลลาล์ เพราะพวกเขาป่วย Last Resort (2008)
This is Senator Almadola.นี่คือวุฒิสมาชิกอัลมาโดลา เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังไปไหนเนี่ย ใครบางคนต้องอยู่ช่วยหล่อน Shadow of Malevolence (2008)
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Ja Dol, something's wrongเกิดเรื่องกับจาโด Iljimae (2008)
Ja DolJa Dol Iljimae (2008)
Wait, we have to bring this home for Ja Dol to eatเดี๋ยว,ข้าจะเอากลับบ้านไปให้จาโดกิน Iljimae (2008)
Ja Dol!จาโด! Iljimae (2008)
Let's go, Ja Dolไปกันเถอะ จาโด Iljimae (2008)
Ja Dolจาโดล Iljimae (2008)
Hold on, my Ja Dol.ช้าก่อน จาโดล Iljimae (2008)
I promised Ja Dol that I'll send him to school.ข้าสัญญากับจาโดว่าจะส่งเขาเข้าโรงเรียน Iljimae (2008)
Although he is not my biological son, my Ja Dolจะให้ข้าพักได้ไง? ถึงเขาจะไม่ใช่ลูกในไส้ของข้า จาโดของข้า Iljimae (2008)
Ja Dolจาโด Iljimae (2008)
Soe Dol and Ja Dol are about to lose their lives.ซอโดกับจาโดจะตายแล้ว Iljimae (2008)
Ja Dolจาโด Iljimae (2008)
Ja Dolจาโด Iljimae (2008)
Ja Dolจาโด Iljimae (2008)
Ja Dolจาโด Iljimae (2008)
30 dollars Here.นี่ 30 เหรียญ Baby and I (2008)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)
What's it? It's like an idol?อะไรนะ มาขอลายเซ็นรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He left us 18 dollars that night you was found.เขาทิ้งเงินไว้ให้เรา 18 เหรียญ์ ในคืนที่เธอถูกพบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Three hundred dollars..แค่ 300 เหรียญเอง? Death Race (2008)
So 300 dollars, thats all they gave usพวกเขาให้เรามาแค่300ดอลล์เท่านั้นหล่ะ Death Race (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)
I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante.ฉันพูดถึงเมืองที่ยกย่องศาลเตี้ยใส่หน้ากาก The Dark Knight (2008)
Melvin White, 1502 Randolph Apartments.เมวิน ไวท์ 1502 แรดอล์ฟ อพาร์ทเมนท์ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dolI converted my yen into dollars.
dolHe earned no more than ten dollars a day.
dolHis daughter importuned him to buy the doll.
dolIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.
dolShe saved a hundred dollars.
dolHe gave me no less than ten dollars.
dolShe made the doll for me.
dolHe is good for five thousand dollars.
dolThe admission is ten dollars a person.
dolI want to change ten thousand yen to dollars.
dolShe must be kind-hearted to send you such a pretty doll.
dolHe divided one million dollars among his five sons.
dolHe has no more than 100 dollars.
dolThe little girl has a doll in her hands.
dolThe audience were mostly adolescents.
dolThe girl made a doll out of a piece of cloth.
dolI owe ten dollars to her.
dolBill has not less than six dollars.
dolI am not about to pay ten dollars.
dolCan you make change for a 20-dollar bill?
dolWhere did you find that doll?
dolI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
dolThis doll has big eyes.
dolCan I exchange yen for dollars here?
dolI made her a doll.
dolThe Japanese currency has appreciated against the U.S. dollar by more than 25% over the past year.
dolHe presented her with a doll.
dolBill put aside a hundred dollars for his trip.
dolCan you change a five-dollar bill?
dolHis debts amounted to a thousand dollars.
dolHe sold his house for 50000 dollars.
dolI had to pay 5 dollars in addition.
dolIn order to prevent a further drop of the Japanese currency, the Bank of Japan intervened in the market to support it at around 150 yen to the dollar.
dolIt cost him 50 dollars to rent a car in Hawaii.
dolA thousand dollars is a large sum.
dolThe profit will amount to three million dollars.
dolLittle girls like playing with a doll.
dolDole out your wisdom a little at a time.
dolWho made the doll?
dolA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
dolShe looked at several dolls and decided on the most beautiful one.
dolI calculated that it would cost 300 dollars.
dolIt cost him ten dollars to get the ticket.
dolThis doll costs only sixty cents.
dolThe building was not sold for 10,000 dollars, let alone 15,000 dollars.
dolThey charged me five dollars for the bag.
dolAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
dol5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dolThe total came to ten dollars.
dolThat's 150 dollars altogether.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgott {m} | Abgötter {pl}idol | idols [Add to Longdo]
Abgötterei {f}idolatrousness [Add to Longdo]
Abgötterei {f}idolization [Add to Longdo]
mit Ach und Wehwith doleful outcry [Add to Longdo]
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence [Add to Longdo]
Anbeter {m}idolater [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]
Beileid {n}condolence [Add to Longdo]
Beileids...condolatory [Add to Longdo]
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy [Add to Longdo]
jdm. sein Beileid bezeigen; jdm. kondolierento offer one's sympathies to someone [Add to Longdo]
Bodenkunde {f}pedology; soil science [Add to Longdo]
Dämmmatte {f}dolphin pile [Add to Longdo]
Delfinarium {n}; Delphinarium {n}dolphinarium [Add to Longdo]
Delfinfleisch {n}dolphin meat [Add to Longdo]
Delfinsaga {f}; Delfinlegende {f}; Delfinmythologie {f}dolphin legend; dolphin folklore; dolphin mythology [Add to Longdo]
Delfinshow {f}; Delphinshow {f}dolphin show [Add to Longdo]
Delfintherapie {f}; Delfin-Kur {f}dolphin therapy [Add to Longdo]
Dolch {m} | Dolche {pl}dagger | daggers [Add to Longdo]
Dolch {m}dirk [Add to Longdo]
Dolch {m}poniard [Add to Longdo]
schlanker Dolch {m}bodkin [Add to Longdo]
Dolchstich {m} | Dolchstiche {pl}stab with a dagger | stabs with a dagger [Add to Longdo]
Dolde {f} | Dolden {pl}umbel | umbels [Add to Longdo]
Dollar {m} | Dollars {pl}dollar | dollars [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($) [Add to Longdo]
Dollbord {n} | Dollborde {pl}wheal | wheals [Add to Longdo]
Dolmetscherinstitut {n}institute for interpreters [Add to Longdo]
Duft {m}redolence [Add to Longdo]
Flaute {f}doldrums [Add to Longdo]
Fünfdollarschein {m}; Fünfpfundschein {m}fiver [Add to Longdo]
Fünfdollarschein {m}five-spot [Am.] [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
Götze {m}; Götzenbild {n}idol [Add to Longdo]
Gondel {f} | Gondeln {pl}gondola | gondolas [Add to Longdo]
Gondoliere {f}gondolier [Add to Longdo]
Gondolierie {f}gondoliers [Add to Longdo]
Güterwagen {m} | Güterwagen {pl} | (gedeckter) Güterwagen {m} | offener Güterwagenfreight car; goods wagon | freight cars; goods wagons; boxcars | boxcar; box car | gondola [Add to Longdo]
Idol {n} | Teenageridol {n}idol | teen idol [Add to Longdo]
Interpreter {m}; Übersetzer {m}; Dolmetscher {m}interpreter [Add to Longdo]
Jugend {f}adolescence [Add to Longdo]
Jugend...; jugendlich {adj}adolescent [Add to Longdo]
Jugendlicher {m}adolescent [Add to Longdo]
Jünglingsalter {n}adolescence [Add to Longdo]
Klumpen {m}dollop [Add to Longdo]
Kummer {m}dolefulness [Add to Longdo]
Mandoline {f} [mus.]mandolin [Add to Longdo]
Methodik {f}methodology; methods [Add to Longdo]
Methodologie {f}; Methodenlehre {f}; Methodik {f}methodology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top