ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dolines

D OW1 L IH2 N   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dolines-, *dolines*, doline
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dolines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dolines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mandolin[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
mandoline[N] อุปกรณ์ที่มีมีดปรับได้สำหรับหั่นอาหาร
mandolinist[N] ผู้เล่น mandolin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandolin(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mandolin(n) พิณ,แมนโดลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dolina; doline; dolinenแอ่งคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
doline; dolina; dolinenแอ่งคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dolinen; dolina; dolineแอ่งคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandolinแมนโดลิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mandolin (n ) แมนโดลิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, who am I to be doling out relationship advice, right?ฉันหมายถึง ฉันถือสิทธิ์อะไรที่จะไปแจกจ่าย คำแนะนำเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ใช่มั๊ย Up in the Air (2009)
And I don't see the problem with doling out a little karma.และฉันไม่เห็นจะมีปัญหา ตรงไหนเลยที่จะทำบาป กันบ้างเล็กๆน้อยๆ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
A woman well past her prime seeking to augment her social status by doling out her late husband's ill-gotten gains.คุณจะบริจาคเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะ The Benefactor Factor (2011)
These were forged in Gondolin by the High Elves of the First Age.นี่ ขนาดพอเหมาะกับเจ้า The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Misty Day is sixth at Hialeah.Mandoline kam als Sechste ins Ziel. Disappearing Trick (1958)
All right, Gwendolyn, that does it!Okay! Okay, Gwendoline! Herman, Coach of the Year (1965)
General Burkhalter plays the mandolin. And badly.General Burkhalter spielt Mandoline, und zwar schlecht. An Evening of Generals (1967)
- Do you like mandolin?- Mögen Sie Mandolinen? The Bride Wore Black (1968)
Stay a little, Pauline.Dolina, geh nicht. The Dawns Here Are Quiet (1972)
No, his name was Tindolini, but if you had a name like that in those days you had to "make-a the ice-a cream-a".Nein, mein Vater hieß Tindolini. Aber wenn man damals einen solchen Namen hatte, konnte man nur eine Eisdiele aufmachen. Sleuth (1972)
Casa Tindolini.Casa Tindolini. Sleuth (1972)
Make way for Tindolini!Applaus für Tindolini! Sleuth (1972)
Not just a two week Tindolini perm, set and touch-up.Nicht nur eine zweiwöchige 'Tindolini-Dauerwelle', verabreicht und aufgefrischt. Sleuth (1972)
It'd take an awful lot of Tindolini's tonsorial teasing to raise that kind of money.Es braucht eine Menge Tindolinischer Frisierkunst, um so viel Geld zu verdienen. Sleuth (1972)
-No, it's a mandolin.- Nein, es ist eine Mandoline. Alethea (1973)
Got your beautiful mandolin all smashed?Ist deine schöne Mandoline kaputtgegangen? Alethea (1973)
You really think you can fix this mandolin?Glauben Sie wirklich, Sie können die Mandoline reparieren? Alethea (1973)
Any family who hides the boy Vito Andolini will regret it!Die Familie, die Vito Andolini versteckt, wird es bereuen! The Godfather: Part II (1974)
If anyone is hiding the boy Vito Andolini turn him over to us.Wenn jemand den Jungen, Vito Andolini, versteckt soll er ihn an uns ausliefern. The Godfather: Part II (1974)
Any family who hides the boy Vito Andolini will regret it!Die Familie, die Vito Andolini versteckt, wird es bereuen! The Godfather: Part II (1974)
Vito Andolini from Corleone.Vito Andolini von Corleone. The Godfather: Part II (1974)
Antonio Andolini.- Er hieß Antonio Andolini. The Godfather: Part II (1974)
My father's name was Antonio Andolini and this is for you!Mein Vater hieß Antonio Andolini und das ist für dich! The Godfather: Part II (1974)
SCIENTISTS THROUGHOUT THE NATION HAVE DIRECTED THEIR ATTENTION TO THIS VERY VEXING PROBLEM WITH ONLY LIMITED SUCCESS.Mit Hilfe unseres Freundes Friedolin Nagataka aus Schwaben... haben wir den Durchbruch geschafft. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
HOWEVER,Gentlemen, Dr. Fridolin Nagataka... aus Old Germany. Attack of the Killer Tomatoes! (1978)
There are the Boches, the Heinies... the Krauts, the Jerries...Für Deutsche sagt man "Boches", "Frisés", - "Fridolins", "Grau-Grüne". - Ja, ganz richtig. The Last Metro (1980)
Not a mandolinKeine MandolinPopeye (1980)
I want mandolins and violins...Ich möchte Mandolinen und Geigen... 48 Hrs. (1982)
Gwendoline, show Mr Bond to his room.Gwendoline, bring Mr. Bond in sein Zimmer. Octopussy (1983)
I locate mandolin strings in the middle of Austin.Ich finde mitten in Austin Mandolinensaiten. This Is Spinal Tap (1984)
What are you drinking, Gwendoline?Was trinkst du, Gwendoline? Crocodile Dundee (1986)
What is Gadolinium?Was ist Gadolinium? Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
In most stars, the rare Earth element, europium, is enriched relative to samarium and gadolinium.Bei den meisten Planeten wird das seltene Element Europium entweder mit Samarium oder Gadolinium veredelt. Manhunt (1989)
The Vito Andolini Corleone Foundation, of which Mary Corleone is chairman, has made an endowment of 1 33 million dollars.Die Vito-Andolini-Corleone-Stiftung, deren Vorsitzende Mary Corleone ist hat 100 Millionen Dollar. The Godfather: Part III (1990)
Geordi's mandolin identifies him as Alan-a-Dale.Geordis Mandoline lässt bei ihm auf Alan-a-Dale schließen Qpid (1991)
gondola, mandolin, flute!Gondel, Mandoline, Querflöte! Les grands ducs (1996)
Like a mandolin.Wie eine Mandoline. Pax Soprana (1999)
I'll teach her to play the mandolin and new dances from la France.Ich zeige ihr das Mandolinespielen und alle neuen französischen Tänze. Nein, nein! Wer soll für uns kochen? The Watermill Princess 2 (2000)
Pension MirandolinaPENSION MIRANDOLINA. Bread and Tulips (2000)
Captain Corelli I think this would be a good time to hear you play the mandolin.Hauptmann Corelli, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, Sie Mandoline spielen zu hören. Captain Corelli's Mandolin (2001)
I couldn't care less if I never pick up the mandolin again.Es wäre mir vollkommen gleichgültig, wenn ich nie mehr Mandoline spielte. Captain Corelli's Mandolin (2001)
Next time you see him, tell him I have got his mandolin.Wenn du ihn wieder siehst, sag ihm, ich habe seine Mandoline. Captain Corelli's Mandolin (2001)
Mom, it's gonna be dark in a couple of hours.- So was wie Corellis Mandoline. - Im Ernst. "Bella bambina an 2 Uhr!" The Road Trip to Harvard (2001)
Wow. Look at that gadolinium reading.Sehen Sie nur, das Gadolinium. The Sum of All Fears (2002)
They had a gadolinium problem.Es gab ein Gadolinium-Problem. The Sum of All Fears (2002)
We inject gadolinium into a vein.Wir injizieren Gadolinium in Ihre Vene. Pilot (2004)
- It'll just be another minute. If she's having an allergic reaction to the gadolinium, she'll be dead in two minutes.Wenn sie eine allergische Reaktion auf das Gadolinium hat, ist sie in 2 Minuten tot. Pilot (2004)
She probably knew she was allergic to gadolinium.Sie wusste, dass sie gegen Gadolinium allergisch ist. Pilot (2004)
THESE ARE YOUR FANTASIES NOW, OK?Ich nehm mir eine Mandoline und fang an zu singen. Damned Yanky (2004)
- Andolini, get the boats after them!Andolini, verfolgt sie. Casanova (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกโดลิเนียม[N] gadolinium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 64 สัญลักษณ์ Gd เป็นโลหะที่หายากมาก ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ 1312 ํ ซ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกโดลิเนียม[n.] (kaēdōlinīem) EN: gadolinium   FR: gadolinium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLIN    D OW1 L IH2 N
DOLING    D OW1 L IH0 NG
DOLINAR    D AA1 L AH0 N ER0
ANDOLINA    AA0 N D OW0 L IY1 N AH0
GARDOLIN    G AA1 R D OW0 L IH2 N
DOLINSKY    D AH0 L IH1 N S K IY0
DOLINSKI    D AH0 L IH1 N S K IY0
DOLINGER    D OW1 L IH0 NG ER0
ARDOLINO    AA0 R D OW0 L IY1 N OW0
MANDOLIN    M AE1 N D AH0 L IH2 N
GARDOLIN'S    G AA1 R D OW0 L IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doling    (v) dˈoulɪŋ (d ou1 l i ng)
mandolin    (n) mˈændəlɪn (m a1 n d @ l i n)
condoling    (v) kˈəndˈoulɪŋ (k @1 n d ou1 l i ng)
mandolins    (n) mˈændəlɪnz (m a1 n d @ l i n z)
Gwendoline    (n) gwˈɛndəlɪn (g w e1 n d @ l i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gá, ㄍㄚˊ, / ] gadolinium Gd64, lanthanoid element, #60,627 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] cadolinium, #203,410 [Add to Longdo]
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬, #241,721 [Add to Longdo]
洋琵琶[yáng pí pá, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄆㄚˊ, ] mandolin [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mandoline (n ) แมนโดลิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandoline {f} [mus.]mandolin [Add to Longdo]
kondolieren | kondolierend | kondoliert | kondoliert | kondolierteto condole | condoling | condoled | condoles | condoled [Add to Longdo]
kondolierend {adv}condolingly [Add to Longdo]
Gadolinium {n} [chem.]gadolinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガドリニウム[, gadoriniumu] (n) gadolinium (Gd) [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
ドリーネ;ドリネ[, dori-ne ; dorine] (n) doline (sinkhole, in karst topography) (ger [Add to Longdo]
マンドリン[, mandorin] (n) mandolin; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top