Search result for

dogs

(51 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogs-, *dogs*, dog
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogs[SL] สนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์, Syn. the dogs
dogs[SL] สุดยอด, See also: เยี่ยมยอด, Syn. dogs bollocks, the Dogs bollocks
dogsleep[N] การนอนหลับไม่สนิท
dogs bollocks[SL] สุดยอด, See also: เยี่ยมยอด, Syn. dogs, the Dogs bollocks

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dogsสุนัข [TU Subject Heading]
Dogsสุนัข [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dogs are fast.หมาวิ่งเร็วแฮะ The Legacy (2011)
Sorry, folks. Go back to your corn dogs.ขอโทษด้วยพี่น้อง กลับไปทานขนมปัง ไส้กรอกทอดของคุณ Pilot (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
- No, you're my dogsbody.- ไม่ได้เป็น เธอเป็นยิ่งกว่านั้น The Mark of Nimueh (2008)
A widow watching mating of dogs and her servant pinching her thyหญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ สาวใช้จึงหยิกขาผู้เป็นนาย Portrait of a Beauty (2008)
Even the dogs are crying because their puppies are gone.ขนาดสัตว์มันยังทำเสียงครวญคราง เวลามันโดนพรากจากลูก Scandal Makers (2008)
Even mean dogs don't bite their owners.เหมือนที่ว่าสุนัขไม่กัดเจ้าของ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Dogs!นี่แหละหมา Bolt (2008)
You know why we hate dogs?นายรู้มะ? ว่าทำไมพวกเราถึงเกลียดหมา Bolt (2008)
Because we wanna be dogs, we have dog complexes.เพราะพวกเราอยากจะเป็นหมายังไงละ \ เรามีความคิดเหมือนกับหมา ! Bolt (2008)
But what do dogs do?แล้วพวกหมาเนี้ย ทำอะไรบ้างละ? Bolt (2008)
You know, most dogs live in a place like this.หมาส่วนมาก มักจะอาศัยอยู่ในที่แบบเนี้ยแหละ Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dogsMany dogs are alive.
dogsI like both dogs and cats.
dogsOne of the dogs is alive.
dogsWe are inclined to think that most dogs bite.
dogsLet sleeping dogs lie.
dogsOn my way to school each day, I see dogs.
dogsUnder the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"
dogsGuide dogs help blind people.
dogsBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
dogsHalf of my class like dogs.
dogsI have three dogs.
dogsAn umbrella is useful in a mild rain, but when it rains cats and dogs an umbrella is of little help.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs   
อยู่แบบทะเลาะวิวาท[xp] (yū baēp thalǿ wiwāt) EN: lead a cat-and-dog life ; be fighting like cats and dogs   FR: se battre comme chien et chat

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGS    D AA1 G Z
DOGS'    D AA1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogs    (v) (d o1 g z)
dogsbody    (n) (d o1 g z b o d ii)
dogsbodies    (n) (d o1 g z b o d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
愛犬家[あいけんか, aikenka] (n) lover of dogs [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
犬と猿[いぬとさる, inutosaru] (exp) (See 犬猿) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
犬猿[けんえん, ken'en] (n) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention [Add to Longdo]
犬猫[いぬねこ, inuneko] (n) dogs and cats; pets [Add to Longdo]
犬馬[けんば, kenba] (n) dogs and horses; one's humble self [Add to Longdo]
高麗(P);狛[こうらい(高麗)(P);こま, kourai ( kourai )(P); koma] (n) (1) (こうらい only) (abbr) Goryeo (dynasty of Korea; 918-1392 CE); (n,n-pref) (2) Korea (esp. the Goguryeo kingdom or the Goryeo dynasty); (n) (3) (狛 only) (See 狛犬) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine; (P) [Add to Longdo]
狛犬[こまいぬ, komainu] (n) (stone) guardian lion-dogs at Shinto shrine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top