Search result for

docs

(664 entries)
(0.1265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -docs-, *docs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา docs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *docs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
customary documentary เอกสารประกอบ
dock (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
doctor (n ) หมอ
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n ) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ)
See also: S. สัญลักษณ์บำบัด,
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
pseudocereal[(sōō'dō-sîr'ē-əl)] (n) พืชที่ผลและเมล็ดสามารถนำมาผลิตแป้งได้ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทหญ้า ตัวอย่างเช่น buckwheat, quinoa

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doc    [ABBR] หมอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แพทย์, Syn. doctor, physician
dock    [VI] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock    [VT] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock    [N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
docile    [ADJ] เชื่อง, See also: ว่านอนสอนง่าย, Syn. feeble, weak, weak-willed, obedient, Ant. strong-willed, strong
doctor    [VT] ซ่อม, See also: ซ่อมแซม
doctor    [N] ดุษฎีบัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาเอก
doctor    [VT] ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
doctor    [N] แพทย์, See also: หมอ, Syn. physician, therapist
doctor    [VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
doctor    [VI] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate
dockage    [N] ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
dockage    [N] ที่สำหรับจอดเรือในอู่เรือ
haddock    [N] ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
paddock    [N] บริเวณเก็บม้าข้างสนามแข่ง, Syn. coral, stockyard
paddock    [VT] ใส่คอก
docilely    [ADV] อย่างว่านอนสอนง่าย
docility    [N] การว่านอนสอนง่าย, See also: เชื่อง, Syn. obedience, compliance
dock off    [PHRV] ตัดออก, See also: หักออกจาก
dockyard    [N] บริเวรอู่เรือ
doctoral    [ADJ] ในระดับปริญญาเอก
doctrine    [N] ทฤษฎี, See also: หลักการ, ปรัชญา, คำสอนทางศาสนา, Syn. philosophy, religious doctrine
document    [VT] ใช้เอกสารประกอบ, See also: ใช้เอกสารยืนยัน, ยืนยันด้วยเอกสาร, Syn. verify, evidence
document    [VT] บันทึกข้อมูลใส่ฟิล์ม เทป หรือเขียน
document    [N] เอกสาร, See also: ข้อเขียน, Syn. message, note, report, bulletin
indocile    [ADJ] ซึ่งสอนยาก, See also: ซึ่งฝึกหัดยาก, ดื้อดึง, Ant. docile
shaddock    [N] ผลไม้ของต้นไม้จำพวก Citrus grandis, See also: ต้นไม้จำพวก Citrus grandis
boondocks    [N] พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
boondocks    [SL] พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
doctor up    [PHRV] เจือปน, See also: ปลอมแปลง
doctorate    [N] ปริญญาเอก
doctrinal    [ADJ] เกี่ยวข้องกับหลักการ, See also: เกี่ยวข้องกับทฤษฎี, Syn. dogmatic, creedal
endocrine    [ADJ] เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
Indochina    [N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
Indochina    [N] อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
synecdoche    [N] คำเปรียบเทียบ (เช่น เปรียบเทียบ sail แทน boat)
documentary    [ADJ] ที่เกี่ยวกับเอกสาร, See also: ที่ให้ข่าวสาร
documentary    [N] ภาพยนตร์สารคดี
endocardium    [N] เยื่อบุโพรงหัวใจ, See also: เนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
Indochinese    [ADJ] เกี่ยวกับอินโดจีน
Indochinese    [N] ชาวอินโดจีน
couch-doctor    [SL] จิตแพทย์, Syn. couch-turkey
endocarditis    [N] การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
indoctrinate    [VT] สั่งสอนให้ซึมซาบ, See also: ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี), Syn. brainwash, imbue, inculcate
postdoctoral    [ADJ] เกี่ยวกับการศึกษา
witch doctor    [N] หมอผี (ในแอฟริกาและอเมริกากลาง ใต้), See also: (โดยเฉพาะในเผ่าต่างๆทำหน้าที่รักษาโรค ติดต่อกับวิญญาณหรือเทพเจ้า และใช้เวทมนตร์ทำสิ่ง, Syn. shaman
documentation    [N] การเตรียมเอกสาร, See also: กระบวนการจัดเอกสาร
endocrinology    [N] วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
indoctrinate with    [PHRV] ปลูกฝังให้เชื่อด้วย
You're the doctor    [SL] ฉันจะยอมทำตามที่ (คุณ) บอก, See also: (ฉันยินยอมให้) คุณรับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
production of documentsการนำเอกสารมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pararenal pseudocyst; urinomaถุงน้ำปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, spurious; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
per se doctrineโดยหลักการนั้นเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudocapillitiumแคพิลลิเทียมไม่แท้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudocarpผลเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudocartilaginousคล้ายกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudochancreแผลริมแข็งไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudopregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesisการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocodeรหัสเทียม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pseudocyesis; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocystถุงน้ำไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudocyst, pararenal; urinomaถุงน้ำปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public documentเอกสารมหาชน, เอกสารฝ่ายเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, afoetal; pregnancy, afetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, false; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialodochoplastyศัลยกรรมตกแต่งท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary evidence of documentพยานเอกสารที่ใช้แทนต้นฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sporodochiumใยรากำเนิดโคนิเดียมรูปเบาะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
source documentเอกสารต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secret documentเอกสารลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synecdocheสัมพจนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, endocrineระบบต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subendocardialใต้เยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
original of the documentต้นฉบับของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official documentเอกสารราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of right to production of documentsหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินแทนโฉนด (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesis; adiadochokinesia; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesia; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesis; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affidavit of documentsการขอให้แสดงเอกสารเกี่ยวกับคดีต่อศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afetal pregnancy; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afoetal pregnancy; pregnancy, afetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aporic gland; gland, ductless; gland, endocrine; gland, incretoryต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstention doctrineหลักปฏิบัติที่ศาลสหรัฐงดพิจารณาคดี (เพื่อส่งคดีไปให้ศาลมลรัฐพิจารณาเอง) (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of documentsการรวมความในเอกสารหลายฉบับไว้ในบันทึกเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basic documentเอกสารพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing document indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Monroe Doctrineลัทธิมอนโร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mean, doctrine of theหลักมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
common bile duct; choledochusท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
choledochus; duct, common bileท่อน้ำดีร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Document surrogateตัวแทนเอกสาร
คำว่า ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) สามารถให้คำอธิบายได้ 2 แนวทาง [1] กล่าวคือ

ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การแปลงผันหรือดิจิไทซ์รูปแบบของเอกสารหรือวัตถุเพื่อแทนที่เอกสารต้นฉบับ

ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ

นอกจากนี้ ตัวแทนเอกสาร หมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น

การสร้างตัวแทนเอกสาร เป็นกระบวนการหนึ่งในสองกระบวนการของระบบการค้นคืนสารสนเทศ กล่าวคือ เป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดคำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาของเอกสาร ส่วนอีกกระบวนการหนึ่ง เป็นงานที่เกี่ยวกับการสืบค้น และการค้นคืน ซึ่งรวมถึงกระบวนการค้นหา และค้นคืน รวมถึงงานวิเคราะห์คำร้องของผู้ใช้ และการกำหนดคำค้น

<b>Doc</b>ument surrogate

ภาพแสดงระบบการค้นคืนสารสนเทศของ Lancaster

รายการอ้างอิง

[1] Keenan, Stella and Johnston, Colin. Concise Dictionary of Library and Information Science. 2nd ed. London : Bowker-Saur, 2000.

[2] Lancaster, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London : The Library Association Pub., 1991 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentsเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Document imaging systemระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
VoiceXML (Document markup language)วอยซ์เอ็กซ์เอ็มแอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentเอกสาร [เศรษฐศาสตร์]
Economic doctrineลัทธิเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Political doctrineลัทธิการเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Commercial documentเอกสารการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
pseudocodeรหัสคำสั่งลำลอง [คอมพิวเตอร์]
Documentผลงานใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมประยุกต์แล้วเก็บบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรม
เอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Dhtml (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์]
Endocrine glandต่อมไร้ท่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
XML (Document markup language เอกซ์เอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
XHTML (Document markup language) เอ๊กซ์เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Art, Indochineseศิลปะอินโดจีน [TU Subject Heading]
Choledochostomyศัลยกรรมท่อน้ำดีกับลำไส้เล็กส่วนต้น [TU Subject Heading]
Cladoceraไรน้ำ [TU Subject Heading]
Commercial documentsเอกสารการค้า [TU Subject Heading]
DHTML (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Document deliveryการนำส่งเอกสาร [TU Subject Heading]
Document imaging systemsระบบประมวลผลภาพเอกสาร [TU Subject Heading]
Document markup languagesภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร [TU Subject Heading]
Documentary creditสินเชื่อทางตราสาร [TU Subject Heading]
Documentary filmsภาพยนตร์สารคดี [TU Subject Heading]
Documentary photographyการถ่ายภาพประกอบสารคดี [TU Subject Heading]
Documentary radio programsรายการสารคดีทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Documentary television programsรายการสารคดีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Documentationการเอกสาร [TU Subject Heading]
Documents librariesห้องสมุดสิ่งพิมพ์รัฐบาล [TU Subject Heading]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]
Electronic data processing documentationการทำเอกสารในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Endocrine diseasesโรคต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Endocrine glandsต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Endocrinologyวิทยาต่อมไร้ท่อ [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
History of doctrinesประวัติของลัทธิ [TU Subject Heading]
HTML (Document markup language)เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Indochinaอินโดจีน [TU Subject Heading]
Indochinese War, 1946-1954สงครามอินโดจีน, ค.ศ. 1946-1954 [TU Subject Heading]
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
docA good doctor is sympathetic to his patients.
docWhen her neighbors were sick, she asked doctors to give them medical supplies.
docThe role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.
docI'm still miles off becoming a doctor.
docMany doctors are using some form of absorbable sutures.
docIn regard to the internship system in the United States I availed myself of part of Miyumi Tanaka's work "Making doctors in Harvard" (Igaku-Shoin Ltd.) as a reference.
docTo apply further analysis to documents and files matching the keywords and find the hidden truth is "knowledge".
doc"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
docWhat's different from Japan is that the doctors of Singapore generally all know each other.
docYes. She got an introduction from her old doctor and transferred.
docI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
docJust as we were leaving the exam room the doctor waved his hand saying, 'bye-bye'.
docHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
docGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
docGo to the doctor to get your prescription!
doc"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."
docAn apple a day keeps the doctor away. [Proverb]
docAn apple a day keeps the doctor away. [Proverb]
docI made a doctor's appointment for two.
docI made an appointment to see the doctor at four o'clock.
docThe doctor can see you at ten on May seventh.
doc"Doc" is an abbreviation of "doctor".
docYou should get your eyes examined by the doctor.
docYou are to see a doctor at once.
docYou had better send for the doctor at once.
docYou are to see a doctor at once.
docAll you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.
docDo you want the doctors not to use the machine and let your brother die?
docAre you a doctor?
docYou are not a doctor.
docYou had better see a doctor.
docYou should follow your doctor's advice.
docYou think he is a good doctor, and so he is.
docThat is the girl whose father is a doctor.
docThe doctor is gentle to his patients.
docThat doctor may cure him of his cancer.
docThat gentleman must be a doctor.
docHe is a doctor and a university professor.
docFor him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'
docI don't watch a lot of movies. But I can't resist a good documentary.
docOne day I went to see the doctor.
docWhen are you going to call the doctor's office?
docMy grandfather has never consulted a doctor in his life.
docYes, he did. He really looked like a doctor.
docMy sides ache, doctor.
docThe doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?
docDid you go to see a doctor?
docYou had better consult your doctor.
docYou should see a doctor.
docIs there a doctor in the house?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
burdock(เบอร์'ดอค) n. หญ้าเจ้าชู้
doc(ดอค) n. ดูdoctor,คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock job'sn. โรงพยาบาล
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ในปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ,การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
dry dockn. อู่เรือแห้ง (ทำการสร้าง ซ่อมหรือทาสีเรือได้)
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
graving dockอู่เรือแห้ง
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
indocile(อินดอส'เซิล) adj. ไม่เชื่อง,สอนยาก,ฝึกยาก,ดื้อ
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
shaddock(แชด'ดอค) n. ผลไม้ของต้น Citrus grandis, ส้มโอ, ต้นไม้ดังกล่าว
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
witch doctorn. หมอผี, Syn. witch

English-Thai: Nontri Dictionary
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่,เอาเรือเทียบท่า
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
paddock(n) คอกข้างสนามม้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครู    [N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
ดร.    [N] doctor, See also: Dr., Thai definition: ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
น.พ.    [N] doctor, Syn. นายแพทย์
พ.ญ. [N] woman doctor, Syn. แพทย์หญิง
แฟ้มเอกสาร [N] document file
เอกสารลับ [N] confidential documents
เอกสารสำคัญ [N] important document, Example: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล, Count unit: ชิ้น, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ละครกึ่งสารคดี    [N] docudrama, See also: drama-documentary, dramadoc, Example: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
ละครกึ่งสารคดี    [N] docudrama, See also: drama-documentary, drama-doc, dramadoc, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
โอวาท [N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)
ใบ [CLAS] numerative noun for tree leaves, fruit, container, document, etc., Example: แม่ซื้อโอ่งใหม่มา 3 ใบเพื่อรองน้ำไว้สำรองใช้, Thai definition: ลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง 2 ใบ
หนังสือสำคัญ    [N] credentials, See also: papers, document
เอกสารทางกฎหมาย [N] legal document, Thai definition: เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแสดงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
เถรวาท [N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
แพทย์แผนโบราณ [N] traditional doctor, Syn. แพทย์กลางบ้าน, หมอแผนโบราณ, Ant. แพทย์แผนปัจจุบัน, Example: ผมเคยเห็นลุงของผม 3 คนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณทำการรักษาคนไข้ด้วยการใช้มีดหมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม
เดินหนังสือ [V] deliver a message or a letters, See also: deliver a document, Example: หัวหน้าใช้เสมียนเดินหนังสือไปตึกโน้น, Thai definition: เอาหนังสือไปส่ง
ลัทธิ    [N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
สารคดี    [N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
อภิธรรม    [N] excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลงบันทึก    [V] record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ลัทธิความเชื่อ    [N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
ว่านอนสอนง่าย    [ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่านอนสอนง่าย    [V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: เด็กสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายกว่าเด็กสมัยนี้เยอะ, Thai definition: อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย    [ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย    [V] be obedient, See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: ทำไมวันนี้ลูกเราว่าง่ายผิดปกติ ทุกทีเถียงคำไม่ตกฟาก, Thai definition: ไม่ดื้อ, อยู่ในโอวาท
หนังสืออ้างอิง    [N] reference, See also: documentation, Syn. เอกสารอ้างอิง, Example: นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
หมอ    [N] doctor, Syn. แพทย์, Example: หญิงมีครรภ์ควรพบหมอทันทีที่รู้สึกไม่ปกติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาโรค
ท่าจอดเรือ    [N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ    [N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
คติธรรม    [N] Buddhist doctrine, See also: moral teaching, moral lesson, Example: คติธรรมในพุทธศาสนามิได้ขัดแย้งกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์, Thai definition: ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
คำสอน    [N] teaching, See also: doctrine, instruction, Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม, Example: ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี
คำสั่งสอน    [N] doctrine, See also: teaching, instruction, Syn. คำสอน, คำอบรม, Example: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ, Count unit: ข้อ
แพทย์ [N] doctor, See also: physician, medico, medical practitioner, medic, Syn. หมอ, Example: การใช้ยานอนหลับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรค
คุณหมอ    [N] doctor, See also: physician, medico, practitioner, medic, Syn. แพทย์, Example: คุณหมอตรวจรักษาคนไข้, Count unit: คน
ผู้รักษา    [N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระธรรม    [N] Buddha's teaching, See also: Buddhist doctrine, Example: เมื่อพระพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เสด็จเผยแพร่พระธรรมยังแคว้นมคธและแคว้นใกล้เคียง, Thai definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
รู้อยู่    [ADJ] docile, Syn. เลี้ยงง่าย, Thai definition: รียกเด็กที่เลี้ยงง่าย ไม่อ้อน ว่า เด็กรู้อยู่
วาท    [N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวช [N] physician, See also: doctor, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. คน, Thai definition: หมอรักษาโรค, Notes: (บาลี)
ไวทย์ [N] physician, See also: doctor, Syn. แพทย์, หมอ, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
อายุรแพทย์    [N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรเวช, Thai definition: แพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยยา
อายุรเวช    [N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรคทางยา
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต    [N] Doctor of Arts, See also: D.A, Example: ผลงานของท่านควรแก่การยกย่องบูชา และประกาศเกียรติคุณเชิดชูถึงขั้นอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
เอกสาร [N] document, See also: paper, Example: นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา สามารถค้นหาเอกสารได้โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐาน
อู่แห้ง    [N] dry dock, See also: graving dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว สูบน้ำภายในอู่ออกให้หมด ทำให้สามารถซ่อมท้องเรือภายนอกได้
อู่ต่อเรือ    [N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่เรือ, Count unit: อู่
อู่น้ำ    [N] wet dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อนำเรือเข้าไปในอู่แล้ว ปรับระดับน้ำภายในอู่ให้เรือลอยอยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อให้ซ่อมได้โดยสะดวก
อู่ลอย    [N] floating dock, Count unit: อู่, Thai definition: อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายแพ เคลื่อนที่ได้ และสามารถปรับระดับให้จมหรือลอยอยู่ในระดับลึกที่ต้องการ เมื่อนำเรือเข้าอู่แล้ว ปรับระดับอู่ให้ลอยตัวยกเรือขึ้นพ้นน้ำเพื่อซ่อมท้องเรือ
อู่    [N] dock, See also: shipyard, dockyard, Syn. อู่เรือ, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อ หรือซ่อมเรือ
อู่เรือ    [N] dock, See also: dockyard, shipyard, Syn. อู่, อู่ต่อเรือ, Example: คูน้ำแห่งนี้เคยเป็นอู่เรือของท่านเจ้าพระยามาก่อน, Count unit: อู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkkasān) EN: refer to a document   
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
ดอคคิวเมนต์[n.] (døkkhiūmēn) EN: document   FR: document [m]
ด็อกเตอร์ = ดอกเตอร์[n.] (dǿktoē) EN: doctor   FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadībandit) EN: doctor ; doctor's degree   
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]
เอกสารการส่งออก[n. exp.] (ēkkasān kān song-øk) EN: shipping documents   
เอกสารเก๊[n. exp.] (ēkkasān kē) EN: counterfeit documents   FR: faux document [m] ; document contrefait [m]
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents   FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pokpit) EN: concealed documents ; confidential papers   FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān phijāranā) EN: supporting documents ; records ; material   
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
เอกสารสำคัญ [n. exp.] (ēkkasān samkhan) EN: important document   FR: document important [m]
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title   FR: titre de propriété [m]
เอกสารทางกฎหมาย[n. prop.] (ēkkasān thāng kotmāi) EN: legal document   FR: document légal [m]
แฟ้มเอกสาร[n. exp.] (faēm ēkkasān) EN: document file   
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
อินโดจีน [n. prop.] (Indōjīn) EN: Indochina   FR: Indochine [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor   FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
เจ้าของไข้[n. exp.] (jaokhøng khai) EN: doctor in charge of a patient   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
การจ่ายเงินสดเมื่อได้รับมอบเอกสาร[xp] (kān jāi ngoensot meūa dāi rap møp ēkkasān) EN: cash against documents   
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การตัดหางสุนัข[n. exp.] (kān tat hāng sunak) EN: docking   
กรณีพิพาทอินโดจีน [n. exp.] (karanī phiphāt Indōjīn) FR: conflit indochinois [m]
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang søn) EN: doctrine ; teaching ; instruction   
คำสอน[n.] (khamsøn) EN: teaching ; doctrine   FR: enseignement [m] ; doctrine [f]
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock   
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloēi) EN: dock   FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
เครื่องทำลายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thamlāi ēkkasān) EN: shredder   FR: destructeur de documents [m] ; déchiqueteuse [f] ; déchiqueteur [m]
คุณหญิงหมอ[X] (Khunying Mø) EN: Doctor   FR: docteur
กระจ้อน[n.] (krajǿn) EN: Indochinese Ground Squirrel   
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekkasān) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio   FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOC    D AA1 K
DOCK    D AA1 K
MADOC    M AE1 D AH0 K
DOCKS    D AA1 K S
DOCIE    D AA1 K IY0
ZADOC    Z AA1 D AH0 K
DOCILE    D AA1 S AH0 L
MADOCK    M AE1 D AH0 K
DOCK'S    D AA1 K S
DOCKED    D AA1 K T
DOCKEN    D AA1 K AH0 N
HUDOCK    HH AH1 D AH0 K
DOCKET    D AA1 K AH0 T
DOCTOR    D AA1 K T ER0
DOCILA    D AA1 S IH2 L AH0
DOCENT    D OW1 S AH0 N T
HYDOCK    HH AY1 D AH0 K
DOCHOW    D OW1 CH AW0
DOCKER    D AA1 K ER0
UNDOCK    AH0 N D AA1 K
REDDOCH    R EH1 D AH0 K
WALDOCK    W AO1 L D AA0 K
DOCKTER    D AA1 K T ER0
HADDOCK    HH AE1 D AH0 K
MURDOCH    M ER1 D AA0 K
DOCKSON    D AA1 K S AH0 N
EUDOCIA    Y UW0 D OW1 CH AH0
RIDDOCK    R IH1 D AH0 K
MURDOCK    M ER1 D AA0 K
DOCTORS    D AA1 K T ER0 Z
WALDOCH    W AO1 L D AA0 K
RUDDOCK    R AH1 D AH0 K
PADDOCK    P AE1 D AH0 K
MADDOCK    M AE1 D AH0 K
PIDDOCK    P IH1 D AH0 K
HAYDOCK    HH EY1 D AA2 K
CRADOCK    K R AE1 D AH0 K
DOCKETS    D AA1 K AH0 T S
DOCKERS    D AA1 K ER0 Z
DOCENTS    D OW1 S AH0 N T S
DOCKHAM    D AA1 K HH AH0 M
DOCKERY    D AA1 K ER0 IY0
CADDOCK    K AE1 D AH0 K
DOCKING    D AA1 K IH0 NG
DOCKINS    D AA1 K IH2 N Z
BALDOCK    B AE1 L D AH0 K
BELDOCK    B EH1 L D AA2 K
DOCUMENT    D AA1 K Y AH0 M EH0 N T
DOCUMENT    D AA1 K Y UW0 M EH0 N T
SHADDOCK    SH AE1 D AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dock    (v) (d o1 k)
docks    (v) (d o1 k s)
docile    (j) (d ou1 s ai l)
docked    (v) (d o1 k t)
docker    (n) (d o1 k @ r)
docket    (v) (d o1 k i t)
doctor    (v) (d o1 k t @ r)
undock    (v) (uh1 n d o1 k)
Baldock    (n) (b oo1 l d o k)
burdock    (n) (b @@1 d o k)
dockers    (n) (d o1 k @ z)
dockets    (v) (d o1 k i t s)
docking    (v) (d o1 k i ng)
doctors    (v) (d o1 k t @ z)
haddock    (n) (h a1 d @ k)
paddock    (n) (p a1 d @ k)
undocks    (v) (uh1 n d o1 k s)
burdocks    (n) (b @@1 d o k s)
docility    (n) (d ou1 s i1 l i t ii)
docketed    (v) (d o1 k i t i d)
dockyard    (n) (d o1 k y aa d)
doctored    (v) (d o1 k t @ d)
doctrine    (n) (d o1 k t r i n)
document    (n) (d o1 k y u m @ n t)
document    (v) (d o1 k y u m e n t)
paddocks    (n) (p a1 d @ k s)
shaddock    (n) (sh a1 d @ k)
undocked    (v) (uh1 n d o1 k t)
Indochina    (n) (i1 n d @ ch ai1 n @)
dock-dues    (n) - (d o1 k - d y uu z)
docketing    (v) (d o1 k i t i ng)
dockyards    (n) (d o1 k y aa d z)
doctorate    (n) (d o1 k t @ r @ t)
doctoring    (v) (d o1 k t @ r i ng)
doctrinal    (j) (d o1 k t r ai1 n l)
doctrines    (n) (d o1 k t r i n z)
documents    (n) (d o1 k y u m @ n t s)
documents    (v) (d o1 k y u m e n t s)
shaddocks    (n) (sh a1 d @ k s)
undocking    (v) (uh1 n d o1 k i ng)
doctorates    (n) (d o1 k t @ r @ t s)
documented    (v) (d o1 k y u m e n t i d)
doctrinaire    (n) (d o2 k t r i n e@1 r)
documentary    (j) (d o2 k y u m e1 n t @ r ii)
documenting    (v) (d o1 k y u m e n t i ng)
doctrinaires    (n) (d o2 k t r i n e@1 z)
graving dock    (n) - (g r ei1 v i ng - d o k)
indoctrinate    (v) (i1 n d o1 k t r i n ei t)
undocumented    (j) (uh1 n d o1 k y u m e n t i d)
witch-doctor    (n) - (w i1 ch - d o k t @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どちら[どちら, dochira, dochira , dochira] (pron. ) ทางไหน, ที่ไหน (คำสุภาพของ どこ) , See also: S. どこ,

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
landenddocking [Add to Longdo]
gelandetdocked [Add to Longdo]
nach allem; schließlich; also dochafter all [Add to Longdo]
rite bestehento get a pass (in one's doctoral examination) [Add to Longdo]
schulen; einweisento indoctrinate [Add to Longdo]
schulendindoctrinating [Add to Longdo]
schultindoctrinates [Add to Longdo]
schulteindoctrinated [Add to Longdo]
sogar; jedoch {adv}yet [Add to Longdo]
technische Unterlagentechnical documentation [Add to Longdo]
undokumentiertundocumented [Add to Longdo]
ungelehrig {adj} | ungelehriger | am ungelehrigstenindocile | more indocile | most indocile [Add to Longdo]
urkundlich {adj}documentary [Add to Longdo]
urkundlich erwähntmentioned in a document [Add to Longdo]
urkundlich belegento give documentary evidence [Add to Longdo]
verarzten; behandeln | verarztend; behandelnd | verarztet; behandelt | verarztet | verarzteteto doctor | doctoring | doctored | doctors | doctored [Add to Longdo]
verbriefento confirm by documents [Add to Longdo]
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]
verbrieftconfirms by documents [Add to Longdo]
verbriefteconfirmed by documents [Add to Longdo]
Aus ihr ist eine gute Ärztin geworden.She made a good doctor. [Add to Longdo]
Bitte bedenken Sie doch!Pray, consider! [Add to Longdo]
Bringen Sie ihn doch nicht in Verlegenheit!Spare his blushes! [Add to Longdo]
Bringen Sie mir doch bitte mal die Geräte.Bring me the tools, will you? [Add to Longdo]
Da ist doch ein Trick dabei.There is a trick to it. [Add to Longdo]
Dann tue es doch, wenn es dir Spaß macht.Well do it then if it pleases you. [Add to Longdo]
Das ist doch nicht zumutbar (für) ...That's expecting a bit much (of) ... [Add to Longdo]
Das ist doch zu arg.That is really too bad. [Add to Longdo]
Das ist doch Schnee von gestern!That's old hat! [Add to Longdo]
Das ist doch das Allerletzte!That takes the biscuit! [Add to Longdo]
Das ist doch gar kein Vergleich!There is no comparison! [Add to Longdo]
Das ist doch kalter Kaffee!That's old hat! [Add to Longdo]
Das ist doch keine Sünde.It's no crime. [Add to Longdo]
Das ist doch nicht möglich.That really isn't possible. [Add to Longdo]
Das ist doch selbstverständlich!That goes without saying! [Add to Longdo]
Das kann doch nicht dein Ernst sein?You're not serious, are you? [Add to Longdo]
Das kann doch nicht wahr sein!It's a lot too thin! [Add to Longdo]
Das kann doch nichts schaden.Come, come. That won't hurt him. [Add to Longdo]
Das mache ich doch gern!It's no trouble at all! [Add to Longdo]
Das meinst du doch nicht ernst!You can't be serious! [Add to Longdo]
Das steht doch überhaupt nicht zur Debatte.That doesn't even enter the equation. [Add to Longdo]
Das wissen Sie doch!But you know that! [Add to Longdo]
Doch!Yes, I do! [Add to Longdo]
Doch, ich sehe es.Yes, I see it. [Add to Longdo]
Du brauchst doch keine Angst zu haben.You surely don't have to be afraid. [Add to Longdo]
Du weißt doch, dass ...You know that ..., don't you? [Add to Longdo]
Du weißt doch, dass ...Surely you know that ... [Add to Longdo]
Er eignet sich nicht zum Arzt.He's not suited for a doctor. [Add to Longdo]
Er hat es also doch vergessen.So he forgot it after all. [Add to Longdo]
Er ist doch nicht etwa krank?Don't tell me he's sick. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どちら共[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See 共・とも・3) both [Add to Longdo]
どちら様;何方様[どちらさま, dochirasama] (n) (hon) (See 誰) who [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
インドクトリネーション[, indokutorine-shon] (n) indoctrination [Add to Longdo]
インドシアニン[, indoshianin] (n) indocyanine [Add to Longdo]
インドシナ戦争[インドシナせんそう, indoshina sensou] (n) (See ベトナム戦争) (first) Indochina War (1946-1954) [Add to Longdo]
ウッドチップ[, uddochippu] (n) woodchip [Add to Longdo]
ウッドチップコース[, uddochippuko-su] (n) woodchip course [Add to Longdo]
ウッドチャック[, uddochakku] (n) woodchuck [Add to Longdo]
エンドサイトーシス[, endosaito-shisu] (n) endocytosis [Add to Longdo]
オープンドック[, o-pundokku] (n) {comp} OpenDoc [Add to Longdo]
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[, onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]
コールドチェーン[, ko-rudochie-n] (n) cold chain [Add to Longdo]
コールドチキン[, ko-rudochikin] (n) cold chicken [Add to Longdo]
サンプルドキュメント[, sanpurudokyumento] (n) {comp} sample document [Add to Longdo]
シェパードチェック[, shiepa-dochiekku] (n) shepherd's check [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] (n) {comp} system documentation [Add to Longdo]
シナトラドクトリン[, shinatoradokutorin] (n) Sinatra Doctrine [Add to Longdo]
セミドキュメンタリー[, semidokyumentari-] (n) semi-documentary [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
ツリードクター[, tsuri-dokuta-] (n) tree doctor [Add to Longdo]
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
トガリドチザメ属[トガリドチザメぞく, togaridochizame zoku] (n) Gollum (genus of one species, Gollum attenuatus, in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
トルーマンドクトリン[, toru-mandokutorin] (n) Truman Doctrine [Add to Longdo]
ドキュメンタリー(P);ドキュメンタリ[, dokyumentari-(P); dokyumentari] (n) documentary; (P) [Add to Longdo]
ドキュメンタリードラマ[, dokyumentari-dorama] (n) documentary drama [Add to Longdo]
ドキュメンタリー映画[ドキュメンタリーえいが, dokyumentari-eiga] (n) documentary film [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable [Add to Longdo]
中庸[zhōng yōng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥ, ] doctrine of the mean [Add to Longdo]
久病成医[jiǔ bìng chéng yī, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄧ, / ] (proverb) a long illness makes the patient into a doctor [Add to Longdo]
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
保呈[bǎo chéng, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ, ] document submitted to one's superior [Add to Longdo]
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, ] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call [Add to Longdo]
假证件[jiǎ zhèng jiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] false documents [Add to Longdo]
伪代码[wěi dài mǎ, ㄨㄟˇ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] pseudocode [Add to Longdo]
传经[chuán jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] to pass on scripture; to teach Confucian doctrine; to pass on one's experience [Add to Longdo]
传道[chuán dào, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to lecture on doctrine; to expound the wisdom of ancient sages; to preach; a sermon [Add to Longdo]
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
公文[gōng wén, ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] document [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand [Add to Longdo]
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman [Add to Longdo]
南京大屠杀事件[Nán jīng dà tú shā shì jiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Nanjing massacre of December 1937; the Rape of Nanjing (documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如) [Add to Longdo]
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D. [Add to Longdo]
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位 [Add to Longdo]
博士后[bó shì hòu, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] postdoc; a postdoctoral position [Add to Longdo]
原则[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] principle; doctrine [Add to Longdo]
原始[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] first; original; primitive; original (document etc) [Add to Longdo]
参照[cān zhào, ㄘㄢ ㄓㄠˋ, / ] to consult a reference; to refer to (another document) [Add to Longdo]
可知论[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable [Add to Longdo]
名医[míng yī, ㄇㄧㄥˊ ㄧ, / ] famous doctor [Add to Longdo]
吴淞[Wú sōng, ˊ ㄙㄨㄥ, / ] Wusong river and dock area in Shanghai [Add to Longdo]
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, / ] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004 [Add to Longdo]
哲学博士学位[zhé xué bó shì xué wèi, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] PhD degree (Doctor of Philosophy); also abbr. to 博士學位|博士学位 [Add to Longdo]
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, / ] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness [Add to Longdo]
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality [Add to Longdo]
唯物论[wéi wù lùn, ㄨㄟˊ ˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] the philosophy of materialism, doctrine that physical matter is the whole of reality [Add to Longdo]
四书[sì shū, ㄙˋ ㄕㄨ, / ] Four Books - namely the Great Learning 大學|大学, the Doctrine of the Mean 中庸, the Analects of Confucius 論語|论语, and Mencius 孟子 [Add to Longdo]
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, / ] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name [Add to Longdo]
[wù, ˋ, / ] dock; low wall [Add to Longdo]
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor [Add to Longdo]
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states) [Add to Longdo]
失效日期[shī xiào rì qī, ㄕ ㄒㄧㄠˋ ㄖˋ ㄑㄧ, ] expiry date (of document) [Add to Longdo]
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, ] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor [Add to Longdo]
学说[xué shuō, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛ, / ] theory; doctrine [Add to Longdo]
密件[mì jiàn, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] secret documents; abbr. for 機密文件|机密文件 [Add to Longdo]
对接[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components) [Add to Longdo]
尚书经[shàng shū jīng, ㄕㄤˋ ㄕㄨ ㄐㄧㄥ, / ] Book of History; a compendium of documents in various styles, making up the oldest extant texts of Chinese history, from legendary times down to the times of Confucius [Add to Longdo]
就诊[jiù zhěn, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] to see a doctor; to seek medical advice [Add to Longdo]
巫医[wū yī, , / ] witch doctor; medicine man; shaman [Add to Longdo]
复活的军团[Fù huó de jūn tuán, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Resurrected Army (CCTV documentary series about the Terracotta army) [Add to Longdo]
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, / ] another visit to doctor; further diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
ドッキング[どっきんぐ, dokkingu] docking [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
ハイパ文書[はいぱぶんしょ, haipabunsho] hyperdocument [Add to Longdo]
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
ベースラインドキュメント[べーすらいんどきゅめんと, be-suraindokyumento] baseline document [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document [Add to Longdo]
ワーキングドキュメント[わーきんぐどきゅめんと, wa-kingudokyumento] working document [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] docket [Add to Longdo]
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
活性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
基本文書型[きほんぶんしょがた, kihonbunshogata] base document type [Add to Longdo]
基本文書要素[きほんぶんしょようそ, kihonbunshoyouso] base document element [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] record, document [Add to Longdo]
共通文書[きょうつうぶんしょ, kyoutsuubunsho] generic-document [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
再読込み[さいどくこみ, saidokukomi] reload (a document, e.g.) [Add to Longdo]
最小SGML文書[さいしょうSGMLぶんしょ, saishou SGML bunsho] minimal SGML document [Add to Longdo]
資源文書[しげんぶんしょ, shigenbunsho] resource document [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
事務文書用言語[じむぶんしょようげんご, jimubunshoyougengo] Office Document Language [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
手順書[てじゅんしょ, tejunsho] process document [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
総括票[そうかつひょう, soukatsuhyou] batch-header document [Add to Longdo]
中核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
適合SGML文書[てきごうSGMLぶんしょ, tekigou SGML bunsho] conforming SGML document [Add to Longdo]
適合性文書[てきごうせいぶんしょ, tekigouseibunsho] conformance document [Add to Longdo]
適用範囲[てきようはんい, tekiyouhan'i] range of use, range of application(s), scope (of a document) [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]
二次文献[にじぶんけん, nijibunken] secondary document [Add to Longdo]
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] document [Add to Longdo]
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
[ぜん, zen] JA, RICHTIG, JEDOCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top