Search result for

dl

(79 entries)
(0.2794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dl-, *dl*.
English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader
doddle(n slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่ายๆ
gridlock(vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., S. pack,traffic jam,
deadlockการติดตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DLC (digital loop carrier)ดีแอลซี (ระบบจ่ายสัญญาณดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dll(ดีแอลแอล) ย่อมาจากคำว่า dynamic link library มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของโปรแกรมย่อยในระบบวินโดว์ และโอเอส/ทู โดยเฉพาะโปรแกรมเฉพาะงาน (routine) ที่มีโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปแบ่งกันใช้หรือใช้ร่วมกันได้ เช่น Icon.dll, shell32.dll
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
aphidlion(เอฟิดไล'อัน) n. ตัวอ่อนหรือปรสิตบนตัว aphid
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่
astraddle(adj) คร่อม
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
♪ Ba dlu dla dlun dlodayLiar, Liar (2013)
♪ Ba dlu dla dlun dlodayLiar, Liar (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DLOUHY    D AH0 L AW1 IY0
DLUGOS    D AH0 L UW1 G OW0 S
DLUGOSZ    D AH0 L UW1 G OW0 S
DLUGOSZ    D AH0 L UW1 G OW0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DLitt    (n) (d ii2 l i1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
endlich(Adv.) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: S. herzig, reizend,
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL [Add to Longdo]
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with [Add to Longdo]
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dl
   n 1: a metric unit of volume equal to one tenth of a liter [syn:
      {deciliter}, {decilitre}, {dl}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DL
     Distribution List
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DL
     Double Layer (DVD)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top