ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

div

   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -div-, *div*
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
div[SL] คนโง่
dive[N] การดำน้ำ
dive[N] การปักหัวเครื่องบินลง
dive[N] การพุ่งลงน้ำ, Syn. lunge, plunge, nosedive
dive[VI] ดำน้ำ, See also: ดำ, Syn. sink, dip, immerse, Ant. surface, emerge
dive[N] บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
dive[VI] พุ่งหลาวลงน้ำ, See also: กระโดดลงน้ำ (เอาหัวลงก่อน), พุ่งหัวลงน้ำ, Syn. plunge, charge, crash, jab
diver[N] นักดำน้ำ, See also: ประดาน้ำ
divvy[SL] คนโง่
divers[ADJ] หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diva(ดี'วะ) n. นักร้องหญิงตัวชูโรงของคณะ,นางละครเสียงเอก -pl. divas,dive), Syn. prima donna
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
divan(ดิแวน') n. เก้าอี้นวม
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divanม้านวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divaricateถ่างมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divaricationการฉีกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divaricator; diductor; diductor muscleกล้ามเนื้อเปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
divagationdivagation, ทางน้ำเบนเบี่ยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Divaliดิวาลี [TU Subject Heading]
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
divergent sequenceลำดับลู่ออก, ลำดับที่พจน์ที่ n ของลำดับมีค่ามากขึ้นโดยไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  เช่น ลำดับ an = 2n-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก, อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ...... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการทำให้หลากหลาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการแยกแขนง [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการกระจาย [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divarication (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, forking, R. ramification, forking
diversion (n) ความบันเทิง
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
divestment (n ) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divA gulf divided him from them.
divA house divided against itself can't stand.
divAll books may be divided into two classes.
divAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
divAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
divAmong the divisors of 90, how many numbers are not divisible by 9?
divAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
divA river divides the town.
divA screen divided the room into two.
divAs we dive deeper, the water becomes colder.
divBecause the parents divorced, the girl had little contact with the father.
divBill and Joan divided the candy between them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
หย่าขาด[V] divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
เครื่องประดาน้ำ[N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
กั้นแบ่ง[V] share, See also: divide among, Syn. กั้น, แบ่ง, แยก, Ant. รวม, Example: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง, Thai definition: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
แยกประเภท[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
จำแนกประเภท[V] classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
พระมหากรุณาธิคุณ[N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
แบ่งกลุ่ม[V] divide, See also: divide into groups, Ant. รวมกลุ่ม, Example: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน, Thai definition: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVA D IY1 V AH0
DIVI D IY1 V IY0
DIVE D AY1 V
DIVER D AY1 V ER0
DIVEN D AY1 V AH0 N
DIVED D AY1 V D
DIVAS D IY1 V AH0 Z
DIVAN D IH0 V AE1 N
DIVES D AY1 V Z
DIVAD D IH1 V AE0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diva (n) dˈiːvə (d ii1 v @)
dive (v) dˈaɪv (d ai1 v)
Dives (n) dˈaɪviːz (d ai1 v ii z)
divan (n) dˈɪvˈæn (d i1 v a1 n)
dived (v) dˈaɪvd (d ai1 v d)
diver (n) dˈaɪvər (d ai1 v @ r)
dives (v) dˈaɪvz (d ai1 v z)
divot (n) dˈɪvət (d i1 v @ t)
divvy (n) dˈɪviː (d i1 v ii)
divans (n) dˈɪvˈænz (d i1 v a1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, ] divide the work; division of labor, #6,686 [Add to Longdo]
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred, #9,181 [Add to Longdo]
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] diversification; to diversify, #9,906 [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold, #11,004 [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, ] divinatory trigram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经, #13,811 [Add to Longdo]
潜水[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!, #21,346 [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands, #21,810 [Add to Longdo]
离异[lí yì, ㄌㄧˊ ㄧˋ, / ] divorce, #23,803 [Add to Longdo]
分界线[fēn jiè xiàn, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dividing line, #24,426 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diva {f}; Operndiva {f} | Diven {pl}diva; prima donna | divas [Add to Longdo]
Divergenz {f}divergence [Add to Longdo]
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Dividend {m} (zu teilende Zahl) [math.]dividend [Add to Longdo]
Dividende {f}; Gewinnanteil {m}dividend [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio [Add to Longdo]
Dividendenbedarf {m}dividend requirement [Add to Longdo]
Dividendenbeleg {m}dividend voucher [Add to Longdo]
Dividendeneinkommen {n}dividend income [Add to Longdo]
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion [Add to Longdo]
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いちこめ[, ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
師団[しだん, shidan] Division [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top