ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dit

   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dit-, *dit*
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dit[N] สัญญาณในการส่งรหัสวิทยุ, Syn. telegraphic signal
ditch[N] คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
ditch[VT] ทิ้ง, See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discord, eliminate, toss, Ant. retain, preserve, keep
ditch[SL] ละทิ้ง, See also: ทิ้งไว้
ditto[N] เครื่องหมายละ ใช้เมื่อไม่ต้องการเขียนคำๆ นั้นซ้ำอีก, Syn. an identical item, an identity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
ditheringการรวมจุดสีหมายถึง การใช้จุดสีอื่นแทนสีบางสีที่จอภาพไม่สามารถแสดงได้ เช่น ใช้จุดสีขาวและดำผสมกันแทนสีเทาอ่อน/แก่ หรือใช้จุดสีขาวและแดงแทนสีชมพู และอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำเส้นโค้งให้ดูเรียบขึ้น (มีส่วนที่เห็นเป็นรอยหยัก ๆ ลดลงได้)
ditto(ดิท'โท) n. สิ่งที่กล่าวมาก่อน,สิ่งที่เหมือนกัน. -adj. เช่นที่กล่าวมาแล้ว,เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน. vt. ทบทวน,ซ้ำ
dittographn. คำที่ซ้ำ (เพราะเขียนหรือพิมพ์ผิด) ., See also: dittography n. ดูdittograph
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)

English-Thai: Nontri Dictionary
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
ditto(n) เครื่องหมายละ,สิ่งที่เหมือนกัน,สิ่งที่กล่าวมาแล้ว
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acidity(n) ความเป็นกรด
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
aridity(n) ความแห้งแล้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dithyrambเพลงเทพสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dittyเพลงสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch inletditch inlet, อาคารปากคูซอยขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch tail structuresditch tail structures, อาคารปลายคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch turnoutditch turnout, อาคารปากคูซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch-drain crossing structureditch-drain crossing structure, อาคารท่อลอดคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditcherditcher, เครื่องขุดคูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]
Dithaneไดเธน [การแพทย์]
Dithiazanineไดไทอะซานีน,ยา,ไดไธอะซานีน [การแพทย์]
Dithiocarbamateไดไธโอคาร์บาเมต,ไดธัยโอคาร์บาเนต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
/Mais cpmme il est entré, /il a dit qu'il avait la clé.แต่ตอนที่เขาเข้ามา้, เขาถือกุญแจมาด้วย. The Visitor (2007)
/Je t'ai déjà dit /de faire cpnfiance à perspnne.ฉันเคยคุยกับคุณแล้วใช่ไหม ว่าต้องหาทางเชื่อมั่นในตัวเขา The Visitor (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ditEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
ditHe jumped over a ditch.
ditHe leaped over the shallow ditch.
ditI am afraid to jump over the ditch.
ditIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
ditI'm all in a dither about the concert.
ditJeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.
ditThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
ditYou had as well throw your money into the ditch as give it to him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ท่อระบายน้ำ[N] ditch, See also: drain, drainage ditch, Syn. ทางน้ำไหล, Example: ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน, Count unit: ท่อ, Thai definition: ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DITH D IH1 TH
DITTO D IH1 T OW0
DITCH D IH1 CH
DITTY D IH1 T IY0
DITSY D IH1 T S IY0
DITKA D IH1 T K AH0
DITTON D IH1 T AH0 N
DITHER D IH1 DH ER0
DITTER D IH1 T ER0
DITLOW D IH1 T L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditch (v) dˈɪtʃ (d i1 ch)
ditto (n) dˈɪtou (d i1 t ou)
ditty (n) dˈɪtiː (d i1 t ii)
dither (v) dˈɪðər (d i1 dh @ r)
ditched (v) dˈɪtʃt (d i1 ch t)
ditches (v) dˈɪtʃɪz (d i1 ch i z)
dithers (v) dˈɪðəz (d i1 dh @ z)
ditties (n) dˈɪtɪz (d i1 t i z)
ditching (v) dˈɪtʃɪŋ (d i1 ch i ng)
dithered (v) dˈɪðəd (d i1 dh @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
[, ㄉㄨˊ, / ] ditch; trouble (some one to do), #32,832 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dithering {n} [comp.]dithering [Add to Longdo]
dito {adv}ditto [Add to Longdo]
dito, dgl. : desgleichendo, : dito [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
いかれぽんち[, ikareponchi] (n) airhead (of a male); ditz [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
エディター[えでいたー, edeita-] editor [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンディショニング[こんでいしょにんぐ, kondeishoningu] conditioning [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dit \Dit\, n. [{Ditty}.]
   1. A word; a decree. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A ditty; a song. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dit \Dit\, v. t. [AS. dyttan, akin to Icel. ditta.]
   To close up. [Obs.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dit
   n 1: the shorter of the two telegraphic signals used in Morse
      code [syn: {dot}, {dit}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DIT
     Directory Information Tree (X.500, LDAP)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 dit
  that way; there; thither; yonder

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dit /dit/
  1. these; this; thishere
  2. this
  3. these; this; thishere
  4. this

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 dit
  your

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top